Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 20- 2024. 04. 21

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.04.20.

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §‑ában, a 32. (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés g) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Szociális ellátásra az igénylő akkor jogosult, ha]

„f) a családban élő 16. életévét betöltött tanuló vagy hallgató esetében kérelméhez csatolta az oktatási igazolványokról szóló kormányrendelet szerint a közreműködő intézmény által a tárgyidőszakra kiadott, érvényesítő matricával ellátott diákigazolvány másolatát vagy a közreműködő intézmény által kiadott, a diákigazolványra való jogosultságról szóló igazolás másolatát a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásáról.”

2. § (1) A Rendelet 46. §‑a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:

„(3b) Telefonos alkalmazással vásárolt bérlet esetén a kérelemmel egyidejűleg bérlet helyett a vásárlást igazoló elektronikus számla bemutatása szükséges.”

(2) A Rendelet 46. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Kérelmező a (3a) bekezdés szerinti időszakra érvényes visszatérítési engedélyt kap, mely alapján a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve a nagykorú tanuló a polgármesteri hivatal pénztárában a lejárt bérlet vagy bérletek leadása ellenében a visszatérítést felveheti a határozatban megjelölt időszakokban, legkésőbb a tanítási év végén érvényes bérlet lejártától számított egy hónapon belül.”

(3) A Rendelet 46. §‑a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) Telefonos alkalmazással vásárolt bérlet esetén a támogatás kifizetése a (4) bekezdésben foglaltak szerint történik a vásárlást igazoló elektronikus számla bemutatása ellenében.”

3. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Rendelet 10. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A Rendelet 11. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

4. § A Rendelet

a) 18. § (1) bekezdés a) pontjában a „350” szövegrész helyébe a „450” szöveg,

b) 18. § (1) bekezdés b) pontjában a „400” szövegrész helyébe az „500” szöveg,

c) 20. § (1) bekezdés a) pontjában a „200” szövegrész helyébe a „300” szöveg,

d) 20. § (1) bekezdés b) pontjában a „250” szövegrész helyébe a „350” szöveg,

e) 20. § (1) bekezdés c) pontjában a „300” szövegrész helyébe a „400” szöveg,

f) 20. § (1) bekezdés d) pontjában a „350” szövegrész helyébe a „450” szöveg,

g) 20. § (1) bekezdés e) pontjában a „400” szövegrész helyébe az „500” szöveg,

h) 23. § (1) bekezdés b) pontjában a „300” szövegrész helyébe a „350” szöveg,

i) 27. § (1) bekezdésében a „350” szövegrész helyébe a „450” szöveg és a „400” szövegrész helyébe az „500” szöveg,

j) 36. § (1) bekezdés a) pontjában a „300” szövegrész helyébe a „400” szöveg és a „350” szövegrész helyébe a „450” szöveg,

k) 40. § (3) bekezdés a) pontjában a „300” szövegrész helyébe a „400” szöveg és a „350” szövegrész helyébe a „450” szöveg,

l) 41/A. § (1) bekezdés a) pontjában a „300” szövegrész helyébe a „450” szöveg,

m) 41/A. § (1) bekezdés b) pontjában a „350” szövegrész helyébe az „500” szöveg,

n) 41/A. § (2) bekezdésében a „80 000” szövegrész helyébe a „100 000” szöveg és a „100 000” szövegrész helyébe a „150 000” szöveg,

o) 43. § (1) bekezdés a) pontjában a „350” szövegrész helyébe a „450” szöveg és a „400” szövegrész helyébe az „500” szöveg,

p) 43/B. § (2) bekezdés a) pontjában a „350” szövegrész helyébe a „450” szöveg és a „400” szövegrész helyébe az „500” szöveg,

q) 44. § (1a) bekezdés a) pontjában a „300” szövegrész helyébe a „450” szöveg és a „350” szövegrész helyébe az „500” szöveg,

r) 44. § (1a) bekezdés b) pontjában a „250” szövegrész helyébe a „400” szöveg és a „300” szövegrész helyébe a „450” szöveg,

s) 45. § (1) bekezdés b) pontjában a „300” szövegrész helyébe a „400” szöveg és a „350” szövegrész helyébe a „450” szöveg,

t) 46/A. § (3) bekezdés c) pontjában a „350” szövegrész helyébe az „500” szöveg és az „500” szövegrész helyébe a „700” szöveg,

u) 46/A. § (4) bekezdésében az „5 000” szövegrész helyébe a „6 000” szöveg lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 10/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez

JÖVEDELEM ÉS VAGYONNYILATKOZAT
A. Személyi adatok:
I. A kérelmező adatai:

Neve: .............................................................................................................................

Születési neve: ..................................................................................................................

Születési helye, ideje (év, hónap, nap): ....................................................................................

Anyja neve: .....................................................................................................................

□ Bejelentett lakóhelye: ......................................................................................................

□ Tartózkodási helye: .........................................................................................................

(Amennyiben lakóhelye és tartózkodási helye is van, X-szel jelölje, hogy melyik címen él életvitelszerűen.)

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: |_||_||_||_||_||_||_||_||_|

Ha az ellátást igénylő nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve és lakcíme:
.....................................................................................................................................

II. A kérelmezővel közös háztartásban élő személyek adatai:

Név (születési név)

Születési helye, ideje

Anyja neve

TAJ szám

Rokoni kapcsolat

1.

2.

3.

4.

B. Vagyonnyilatkozat:
I. Ingatlanok:

1.

Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):

címe: ...................................................................................................................

alapterülete: ......... m2, tulajdoni hányad: ......... a szerzés ideje: ......... év.

becsült forgalmi érték: ......... Ft.

2.

Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):

címe: ...................................................................................................................

alapterülete: ......... m2, tulajdoni hányad: ......... a szerzés ideje: ......... év.

becsült forgalmi érték: ......... Ft.

3.

Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-) tulajdon (vagy állandó használat) megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.):

címe: ...................................................................................................................

alapterülete: ......... m2, tulajdoni hányad: ......... a szerzés ideje: ......... év.

becsült forgalmi érték: ......... Ft.

4.

Termőföldtulajdon (vagy állandó használat) megnevezése:

címe: ...................................................................................................................

alapterülete: ......... m2, tulajdoni hányad: ......... a szerzés ideje: ......... év.

becsült forgalmi érték: ......... Ft.

II. Egyéb vagyontárgyak:
Gépjármű (rendszám nélküli gépek esetén a gyártási vagy azonosító számot kell feltüntetni):

a) Személygépkocsi:

típusa: ........................... rendszám: ...........................

szerzés ideje: ........................... gyártás éve: ...........................

becsült forgalmi érték: ........................... Ft.

b) Tehergépjármű, autóbusz, gépi meghajtású termelő- és munkaeszköz:

típusa: ........................... rendszám: ...........................

szerzés ideje: ........................... gyártás éve: ...........................

becsült forgalmi érték: ........................... Ft.

III. Összes vagyontárgy: (Ügyintéző tölti ki!)

A háztartás (család) összes vagyonának becsült forgalmi értéke:

................................................................................. Forint

Egy főre jutó forgalmi érték: ...................................... Forint

C. Jövedelemnyilatkozat:

Forintban

A jövedelmek típusai

Nyilatkozó jövedelme

Nyilatkozó-
val közös háztartásban élő házastárs (élettárs) jövedelme

Nyilatkozóval közös háztartásban élők jövedelme

Összesen

1. Munkaviszony munkavégzés foglalkoztatási irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységbő származó jövedelem

3. Nyugellátás, megváltozott munkaképessé személyek ellátásai (például rokkantsági, rehabilitációs ellátás), egyéb nyudíjszerű rendszeres szociális ellátások

4. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (különösen: GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartás árvaellátás)

5. Önkormányzat járási hivatal és az állami foglalkoztatási szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátások

6. Egyéb jövedelem (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj, ingó, ingatlan vagyontárgy értékesítésébe származó, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések, stb.)

7. A család összes nettó jövedelem

8. A család összes nettó jövedelmét csökkentő tényezők (fizetett tartásdíj összege)

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (az ügyintéző tölti ki): ........ Ft/hó.
D. Egyéb nyilatkozatok:

1. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

2. Tudomásul veszem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok valódiságát a határkör gyakorlója a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 10. § (7) bekezdése alapján az állami adóhatóság útján ellenőrizheti, valamint az Szt. 24. § (3) bekezdése alapján adatot kérhet a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervtől, a közúti közlekedési nyilvántartást vezető, valamint az ingatlanügyi hatóságtól.

3. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Paks, .................................. (dátum)

............................................

az ellátást igénylő vagy

törvényes képviselőjének aláírása

............................................

............................................

cselekvőképes hozzátartozók

cselekvőképes hozzátartozók

aláírása

aláírása

............................................

............................................

cselekvőképes hozzátartozók

cselekvőképes hozzátartozók

aláírása

aláírása

Csatolandó dokumentumok a jövedelem igazolására:

1. a munkabérről, munkáltató által fizetett táppénzről a munkáltató által kiállított kérelem benyújtását megelőző havi nettó jövedelemigazolás,

2. vállalkozó vagy őstermelő esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelemről a Nemzeti Adó és Vámhivatal vagy a könyvelő által kiadott igazolás,

3. álláskeresési támogatás esetén az állami foglalkoztatási szerv által kiadott hatósági bizonyítvány,

4. nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás és árvaellátás esetén a MÁK Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tárgyév januárjában kiküldött értesítése, melyben szerepel a január elsejétől megállapított ellátás összege és jogcíme,

5. a gyermektartásdíj esetén a gyermektartásról szóló bírói ítélet/végzés, egyezség, a gyermektartás állam általi megelőlegezéséről szóló eljárás megindítását bizonyító dokumentum,

6. ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény által kiállított igazolás, bankszámlakivonat,

7. 16. életévét betöltött tanuló vagy hallgató esetében az oktatási igazolványokról szóló kormányrendelet szerint a közreműködő intézmény által a tárgyidőszakra kiadott, érvényesítő matricával ellátott diákigazolvány másolata vagy a közreműködő intézmény által kiadott, a diákigazolványra való jogosultságról szóló igazolás másolata a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásáról.”

2. melléklet a 10/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez

A Rendelet 3. melléklet 5. a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[5. Nyilatkozatok:]
„a) Tudomásul veszem, hogy a kérelem benyújtásakor be kell mutatni a korábbi, lejárt tanulóbérletet vagy telefonos alkalmazással vásárolt bérlet esetén a vásárlást igazoló elektronikus számlát.”

3. melléklet a 10/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez

A Rendelet 10. melléklet III. 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. A kérelemhez csatolom a bizonyítvány(ok), félévi értesítő(k) hitelesített másolatát, valamint 16. életévét betöltött tanuló vagy hallgató esetében az oktatási igazolványokról szóló kormányrendelet szerint a közreműködő intézmény által a tárgyidőszakra kiadott, érvényesítő matricával ellátott diákigazolvány másolatát vagy a közreműködő intézmény által kiadott, a diákigazolványra való jogosultságról szóló igazolás másolatát a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásáról.”

4. melléklet a 10/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez

A Rendelet 11. melléklet 3. b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[3. Nyilatkozatok:]
„b) Kérelmemhez csatolom az 1. melléklet szerinti jövedelem és vagyonnyilatkozatot, valamint 16. életévét betöltött tanuló vagy hallgató esetében az oktatási igazolványokról szóló kormányrendelet szerint a közreműködő intézmény által a tárgyidőszakra kiadott, érvényesítő matricával ellátott diákigazolvány másolatát vagy a közreműködő intézmény által kiadott, a diákigazolványra való jogosultságról szóló igazolás másolatát a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásáról.”