Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 01- 2024. 07. 02

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.06.01.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

2. § (1) A szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

„b) környezettanulmány: az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerinti helyszíni szemle, amelynek célja a kérelmező szociális, családi és vagyoni viszonyainak ellenőrzése, kötelezettségei teljesítésének vizsgálata.”

(2) A szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Ahol e rendelet jövedelmet, vagyont, családot vagy háztartást említ, azon a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: a Szt.) 4. §-ában meghatározott fogalmakat kell érteni.”

3. § A szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Nem állapítható meg rendkívüli települési támogatás, ha)

„a) a kérelmet a (2) bekezdés a)-b) pontja esetében előállt okok bekövetkeztét követő egy hónapon túl terjesztik elő,”

4. § (1) A szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Iskolakezdéshez nyújtott települési támogatásra jogosult az a salgótarjáni bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Salgótarjánban élő szülő vagy más törvényes képviselő, akinek saját háztartásában nevelt gyermeke a tárgyév szeptemberében kezdődő tanévben általános iskolában, vagy középfokú iskolában nappali rendszerű oktatásban vesz részt, és a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem a kérelmező nyilatkozata alapján a nettó 250.000,-Ft-ot nem éri el.”

(2) A szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5/A. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Iskolakezdéshez nyújtott települési támogatásra jogosult az a salgótarjáni bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Salgótarjánban élő nagykorú tanuló is, aki a tárgyév szeptemberében kezdődő tanévben középfokú iskolában nappali rendszerű oktatásban vesz részt, és a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem a kérelmező nyilatkozata alapján a nettó 250.000,-Ft-ot nem éri el.”

(3) A szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5/A. § (3)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) Az iskolakezdéshez nyújtott települési támogatás egy gyermekre, illetve nagykorú tanulóra tekintettel évente egy alkalommal állapítható meg.

(4) Az iskolakezdéshez nyújtott települési támogatás összege gyermekenként, illetve nagykorú tanulóként 10.000,-Ft. A támogatás kifizetése történhet a kérelmező által megjelölt folyószámlára utalással vagy házipénztárból. Az utalás a jogosultság megállapítását követő 15 napon belül történik.

(5) Az iskolakezdéshez nyújtott települési támogatás iránti kérelem tárgyév augusztus 1-től szeptember 30-ig nyújtható be.”

5. § (1) A szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatásra jogosult az a krónikus beteg személy, aki)

„b) családjában az egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap 350 %-át nem haladja meg, és”

(2) A szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) A gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás összege az igazolt gyógyszerköltség, de legfeljebb

a) 7.000,-Ft/hó, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem, egyedül élő esetén a kérelmező havi jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap 200 %-át,

b) 6.000,-Ft/hó, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem, egyedül élő esetén a kérelmező havi jövedelme meghaladja a szociális vetítési alap 200 %-át, de nem haladja meg a szociális vetítési alap 250 %-át,

c) 5.000,-Ft/hó, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem, egyedül élő esetén a kérelmező havi jövedelme meghaladja a szociális vetítési alap 250 %-át, de nem haladja meg a szociális vetítési alap 350 %-át.

(5) A (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően a gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás összege az igazolt gyógyszerköltség, de legfeljebb 7.000 Ft/hó, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem, egyedül élő esetén a kérelmező havi jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap 350 %-át, és a kérelmező a 65. életévét betöltötte.”

(3) A szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás kifizetése történhet a kérelmező által megjelölt folyószámlára utalással vagy házipénztárból. Az utalás a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig történik.”

(4) A szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) Amennyiben a gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatásra való jogosultság a (9) bekezdés d) pontja szerinti okból kerül megszüntetésre, a döntés véglegessé válásától számított három hónapon belül benyújtott kérelmet vissza kell utasítani.”

6. § (1) A szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás

a) a közüzemi díjakhoz, ezen belül

aa) villanyáram,

ab) vízfogyasztás és csatornahasználat,

ac) gázfogyasztás,

ad) távhő-szolgáltatás,

b) önkormányzati lakás lakbére,

c) tüzelőanyag

költségeihez nyújtott támogatás.”

(2) A szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A (2) bekezdés a) pont aa)-ad) alpontjában, és b)-c) pontjában meghatározott lakásfenntartási kiadások közül a kérelmező által meghatározott egy kiadás támogatható.”

7. § A szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(13) Nem részesíthető lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban az a személy, aki

a) háztartásának valamelyik tagja vagyonnal rendelkezik,

b) lakáshasznosításból (bérbeadásból) származó jövedelemmel rendelkezik,

c) a tüzelőanyag költségeihez nyújtott támogatást a 9. § (10) bekezdésében meghatározott határidőn belül nem használja fel: a jogosultság lejártát követő 6 hónapon belül,

d) a lakáshasználat jogcímét nem igazolja.”

8. § (1) A szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 9. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5) A támogatást – a tüzelőanyag költségeihez nyújtott települési támogatás kivételével - utólag, a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kell folyósítani.

(6) A közüzemi díjak költségeihez nyújtott települési támogatás folyósítása a szolgáltató részére történik és annak összegét a támogatással érintett költség tekintetében a szolgáltató írja jóvá. Ebben az esetben a jogosultságot megállapító határozatban arról is rendelkezni kell, hogy a támogatást mely lakásfenntartási kiadáshoz nyújtják, továbbá fel kell tüntetni az Szt. 18. § l) pont la) alpontja szerinti azonosító adatokat.”

(2) A szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 9. §-a a következő (6a)–(6d) bekezdéssel egészül ki:

„(6a) A polgármester a közüzemi díjakhoz nyújtott települési támogatás érvényesítése céljából a szolgáltató részére – a jogosultság megállapítását követő hónaptól kezdődően minden hónap 5. napjáig – elektronikus úton adatszolgáltatást teljesít az adatszolgáltatás hónapjában folyósításra került támogatásokról. Az adatszolgáltatásnak tartalmaznia kell

a) a határozatot hozó szerv megnevezését,

b) a határozat számát,

c) a jogosult nevét és születési idejét,

d) a jogosult lakcímét az irányítószámnak, a helységnek, a közterület nevének és jellegének, a házszámnak, az épületnek, lépcsőháznak, emeletnek és ajtónak a megjelölésével,

e) az Szt. 18. § l) pont la) alpontjában meghatározott azonosító adatokat,

f) a támogatásra való jogosultság kezdő és végső időpontját,

g) a támogatás havi összegét,

h) amennyiben az nem azonos a g) pont szerinti összeggel, akkor a támogatás folyósításra kerülő összegét, azon hónapok megjelölésével, amelyekre tekintettel a folyósításra sor kerül,

i) a támogatás f) pontban jelölt időtartamon belüli megszüntetése esetén a jogosultság végső időpontját.

(6b) A szolgáltató a támogatást első ízben a (6a) bekezdés szerinti adatszolgáltatásnak a szolgáltatóhoz történő beérkezését és feldolgozását követő első számlában érvényesíti.

(6c) Amennyiben a támogatás havi összege az adott havi számla végösszegét meghaladja, a jóváírást követően fennmaradó különbözeti összeg a következő számlában kerül érvényesítésre. Amennyiben a különbözeti összeg a következő számlában teljes mértékben nem jóváírható, azt a további számlá(k)ban a teljes jóváírásig érvényesíteni kell.

(6d) Azon jogosultak esetében, akiknél előrefizetős áram-, vagy gázszolgáltatást mérő készülék működik, a szolgáltató a települési támogatás összegét a jogosult folyószámláján jóváírja, melyről feltöltő kódot állít elő. A támogatás összege előre fizetős mérő feltöltésére használható fel.”

(3) A szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 9. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az önkormányzati lakás lakbéréhez nyújtott települési támogatás folyósítása a Salgó Vagyon Kft. részére történik és annak összegét a lakbér tekintetében a Salgó Vagyon Kft. írja jóvá.”

(4) A szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 9. §-a a következő (7a)–(7d) bekezdéssel egészül ki:

„(7a) A polgármester az önkormányzati lakás lakbéréhez nyújtott települési támogatás érvényesítése céljából a Salgó Vagyon Kft. részére – a jogosultság megállapítását követő hónaptól kezdődően minden hónap 5. napjáig – elektronikus úton adatszolgáltatást teljesít az adatszolgáltatás hónapjában folyósításra került támogatásokról. Az adatszolgáltatásnak tartalmaznia kell

a) a határozatot hozó szerv megnevezését,

b) a határozat számát,

c) a jogosult nevét és születési idejét,

d) a jogosult lakcímét az irányítószámnak, a helységnek, a közterület nevének és jellegének, a házszámnak, az épületnek, lépcsőháznak, emeletnek és ajtónak a megjelölésével

e) a partnerkódot

f) a támogatásra való jogosultság kezdő és végső időpontját,

g) a támogatás havi összegét,

h) amennyiben az nem azonos a g) pont szerinti összeggel, akkor a támogatás folyósításra kerülő összegét, azon hónapok megjelölésével, amelyekre tekintettel a folyósításra sor kerül,

i) a támogatás f) pontban jelölt időtartamon belüli megszüntetése esetén a jogosultság végső időpontját.

(7b) A Salgó Vagyon Kft. a támogatást első ízben a (7a) bekezdés szerinti adatszolgáltatásnak a Salgó Vagyon Kft.-hez történő beérkezését és feldolgozását követő első számlában érvényesíti.

(7c) Amennyiben a támogatás havi összege az adott havi számla végösszegét meghaladja, a jóváírást követően fennmaradó különbözeti összeg a következő számlában kerül érvényesítésre.

(7d) Amennyiben a különbözeti összeg a következő számlában teljes mértékben nem jóváírható, azt a további számlá(k)ban a teljes jóváírásig érvényesíteni kell.”

(5) A szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 9. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A tüzelőanyag költségeihez nyújtott támogatást az önkormányzat utalvány formájában adja ki a jogosult részére, aki az utalványt köteles tüzelőbeszerzésre fordítani.”

(6) A szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 9. §-a a következő (9)–(13) bekezdéssel egészül ki:

„(9) Az utalvány tartalmazza

a) az utalvány elnevezést,

b) az utalvány sorszámát,

c) a kibocsátó nevét és székhelyét,

d) a jogosult nevét és lakcímét,

e) a támogatás összegét,

f) az utalvány beváltásának a határidejét,

g) a kibocsátás helyét és idejét,

h) a kiadmányozó nevét, hivatali beosztását és aláírását,

i) a kibocsátó bélyegzőlenyomatát,

j) a kereskedő által kitöltendő záradékot, amely tartalmazza

ja) a kereskedő nevét, székhelyét, adószámát,

jb) a beváltás időpontját,

k) az utalvány hátoldalán: azon kereskedők megnevezését és címét, ahol az utalvány beváltható.

(10) A jogosult az utalványt

a) a szeptember 30-áig elbírált kérelmek esetében november 30. napjáig,

b) az október 1-jén és azt követően elbírált kérelmek esetében a következő év február 28. napjáig

válthatja be az utalványban feltüntetett kereskedőknél.

(11) A kereskedő a jogosult részére a tüzelőanyagot az önkormányzat által kiállított és a jogosult által a kereskedő részére átadott utalvány alapján, természetben adja ki, egyidejűleg az utalvány záradék részét kitölti.

(12) A kereskedő a tárgyhónapban beváltott utalványokról az önkormányzat nevére számlát, vagy - a felek megállapodás esetén - gyűjtőszámlát állít ki, melyhez mellékeli a számla alapját képező, általa záradékolt utalványokat.

(13) Az önkormányzat a beérkező záradékolt utalványokat, valamint a számlát ellenőrzi, a teljesítést igazolja és a számlát 15 napon belül átutalással kifizeti.”

9. § A szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet V. Fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:

„V. Fejezet

Adatkezelés

13. § (1) Az egyes szociális ellátásokhoz kapcsolódó személyes adatok tekintetében az adatkezelő az önkormányzat.

(2) Az önkormányzat szociális ellátásonként a jogszabályokban meghatározott, az adott szociális ellátáshoz kapcsolódó személyes adatokat kezeli.

(3) Az önkormányzat egyes szociális ellátások kifizetéséhez adatfeldolgozót vesz igénybe.

(4) A (2) bekezdés szerint kezelendő személyes adatok az ügyfél azonosításához, kérelmének vizsgálatához és elbírálásához, a döntés meghozatalához, támogatás esetén a kifizetéshez és a döntés kézbesítéséhez szükséges személyes adatok, amelyek kezelésére a kérelem vizsgálata és elbírálása, a döntés meghozatala és közlése, valamint támogatás esetén a kifizetése és a támogatás felhasználásának ellenőrzése céljából kerül sor, azzal a feltétellel, hogy az ügyfél személyes adatai az eredeti céltól eltérő célból nem kerülnek kezelésre és a személyes adatokat tartalmazó ügyirat az elbírálás után az iratkezelés szabályai szerint tárolandó.

(5) A (2) bekezdés szerint kezelendő személyes adatokat a döntés meghozatala során a kiadmányozó és a hatáskör gyakorlója jogosult, valamint az ügyintéző jogosult és köteles megismerni, továbbá az ügykezelő a feladata ellátásához szükséges mértékben. A támogatásról szóló döntés meghozatalát követően kezelt személyes adatokat az ellátás kifizetése, a kifizetések számviteli bizonylatolása és számviteli alátámasztása céljából Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának gazdasági szervezete keretében a munkaköri leírása alapján feljogosított köztisztviselő, továbbá - a szerződésben meghatározott mértékig - az adatfeldolgozó, valamint az ügyintéző jogosult kezelni és tárolni az irattárba helyezésig, a személyes adatokat tartalmazó ügyirat irattári jelzésének megfelelően. A személyes adatokat tartalmazó ügyirat annak selejtezéséig vagy levéltári őrizetbe adásáig tárolható és kezelhető az iratkezelés szabályai szerint.(6) A személyes adatok, valamint személyes adatokat tartalmazó iratok kezelésére és megismerésére kizárólag az önkormányzati rendeletben vagy törvényben meghatározott körben és mértékig a bíróság, más szerv vagy személy jogosult.”

10. § A szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A kérelem elbírálása során a tényállás tisztázása érdekében az önkormányzat környezettanulmányt készíthet. Az önkormányzat a környezettanulmány készítésére felkérheti a család- és gyermekjóléti szolgálatot.”

11. § A szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 20. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) E rendeletnek a szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2024. (V.30.) rendelettel (a továbbiakban: Módr.2) megállapított rendelkezéseit a Módr.2. hatálybalépésekor folyamatban lévő kérelmek elbírálására irányuló eljárásokban is alkalmazni kell.”

12. § A szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet

a) 4. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a „Sztv.” szövegrész helyébe a „Szt.” szöveg,

b) 11. § (1) bekezdésében a „Sztv.” szövegrész helyébe a „Szt.” szöveg

lép.

13. § Hatályát veszti a szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet

a) 2. §-a,

d) 17. §-a,

14. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2024. június 1-jén lép hatályba.

(2) A 7. § és a 8. § (6) bekezdése 2024. július 1-jén lép hatályba.