Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről szóló 33/2017. (X.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 03. 01- 2024. 03. 02

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről szóló 33/2017. (X.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.03.01.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdés a)-h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet 62. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró állami főépítészi hatáskörében eljáró Nógrád Vármegyei Kormányhivatal, Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, örökségvédelmi hatáskörében eljáró Nógrád Vármegyei Kormányhivatal, Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatala véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) A településkép védelméről szóló 33/2017. (X.26.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(E rendelet hatálya)

„c) a településkép-érvényesítési eszközökre”

(terjed ki.)

(2) A településkép védelméről szóló 33/2017. (X.26.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése a következő k)–n) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

„k) cégtábla: a vállalkozási tevékenységet folytató ingatlanon elhelyezett cégér, címtábla, cégfelirat, címfelirat, amely a vállalkozás nevét és székhelyét, logóját vagy egyéb adatait tartalmazza;
l) kioszk: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 3. § n) pontja szerinti sajtótermék kiskereskedelmi forgalmazására, vagy hideg, illetve meleg étel és ital árusítására, vagy virág, ajándék árusítására, illetve turisztikai funkciók biztosítására irányuló tevékenység folytatására szolgáló, nem mozgó, más üzletektől elkülönült, közterületen elhelyezett, önálló építmény, létesítmény;
m) árusító pavilon: kereskedelmi tevékenység folytatására szolgáló, nem mozgó, más üzletektől elkülönült, közterületen, vagy közforgalom számára megnyitott magánterületen elhelyezett, önálló építmény, létesítmény, ide nem értve a kioszkot,
n) vendéglátó terasz: vendéglátó rendeltetési egységhez kapcsolódó, padlózattal ellátott vagy körülhatárolt, kizárólag fogyasztásra szolgáló külső tartózkodó tér, ami nem minősül helyiségnek.”

2. § (1) A településkép védelméről szóló 33/2017. (X.26.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az eljárás megindulásáról, illetve annak megszüntetéséről az érintetteket írásban, papír alapon vagy elektronikus úton értesíti Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat).”

(2) A településkép védelméről szóló 33/2017. (X.26.) önkormányzati rendelet 2. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:

„(8a) Amennyiben a helyi védelem alá helyezést vagy annak megszüntetését kezdeményező javaslat nem tartalmazza az e rendeletben meghatározott tartalmi elemeket, a polgármester a kezdeményezőt 30 napos határidővel hiánypótlásra hívja fel. Amennyiben a hiánypótlásra megállapított határidő eredménytelenül eltelik, a polgármester a javaslatot érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.”

3. § A településkép védelméről szóló 33/2017. (X.26.) önkormányzati rendelet 4. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az Acélgyári úti lakónegyedben az átépítésnél, újraépítésnél vissza kell építeni az utcai épülettömegeket és tetőformát, a fő építészeti tagozatokat és díszítéseket, valamint a nyílászárókat az eredeti fő osztásrendszer szerint.”

4. § A településkép védelméről szóló 33/2017. (X.26.) önkormányzati rendelet „4.1. Településszerkezeti helyi területi védelem” alcíme a következő 4/A. §-sal egészül ki:

„4/A. § Közterületen, vagy közforgalom számára megnyitott magánterületen létesített vendéglátó teraszok esetében

a) ernyők csak a vendéglátó terasz területén belül állhatnak, peremük nem érhet a közlekedési terület fölé,

b) homlokzatra rögzített napellenző legalább 2,5 m magasságban helyezhető el.”

5. § (1) A településkép védelméről szóló 33/2017. (X.26.) önkormányzati rendelet 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A védett épület tetőfelületén tetősík ablak vagy a meglévő tetőkiugró ablak stílusában és a tetősíkon való kiosztási rendszerében új tetőkiugró létesíthető. Napelemet, napkollektort épületen kizárólag a tetőfelületen lehet elhelyezni.”

(2) A településkép védelméről szóló 33/2017. (X.26.) önkormányzati rendelet 5. §-a a következő (9a) bekezdéssel egészül ki:

„(9a) Az épületen elhelyezett cégtábla, reklámhordozó elektromos vezetékelése csak takartan, falszerkezeten belül vezethető.”

6. § (1) A településkép védelméről szóló 33/2017. (X.26.) önkormányzati rendelet 6. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A vállalkozást népszerűsítő egyéb felirat

a) az adott ingatlanon az ingatlanhatártól legalább 1 m távolságra, az ingatlanra vonatkozó legnagyobb épületmagasság mértékéig,

b) az ingatlan kerítésén legfeljebb a kerítés magasságáig érő, legfeljebb 11 m2 méretben,

c) az épület homlokzatán

nem ragasztott kivitelben, közlekedésbiztonságot nem veszélyeztető helyen és kialakításban helyezhető el.”

(2) A településkép védelméről szóló 33/2017. (X.26.) önkormányzati rendelet 6. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A település területén az építési tevékenység idején építési reklámháló állványzatra való felhelyezése megengedett, amennyiben az építési napló bejegyzése igazolja a tevékenység megkezdését.”

7. § A településkép védelméről szóló 33/2017. (X.26.) önkormányzati rendelet III. Fejezete a következő alcímmel egészül ki:

„6/A. A település egészére vonatkozó településképi követelmények

7/A. § (1) Épületek közterület felőli vakolt vagy festett homlokzatait színezéssel részlegesen ellátni nem lehet, kivéve, ha az épület homlokzati struktúrája, tagozódása ezt lehetővé teszi.

(2) Az épületeken részleges homlokzati hőszigetelés is végezhető, amennyiben az legalább egy-egy teljes homlokzati felületre kiterjed.”

8. § (1) A településkép védelméről szóló 33/2017. (X.26.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Településkép-védelmi tájékoztatást és szakmai konzultációt és ezen belül szakmai tájékoztatást (a továbbiakban együtt: konzultáció) az építtető, illetve az általa megbízott személy (a továbbiakban együtt: kérelmező) kérhet.”

(2) A településkép védelméről szóló 33/2017. (X.26.) önkormányzati rendelet 9. §-a a következő (1a)–(1c) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A kérelmező köteles szakmai konzultációt kérni új épület építése és épületnek közterületről látható bővítése esetén, ha a tervezett építési tevékenység az Étv. 33/A. §-a szerint egyszerű bejelentéshez kötött.

(1b) A konzultációt az önkormányzati főépítész folytatja le.

(1c) A kérelmező egyeztetési igényét papír alapon vagy elektronikus úton nyújtja be. A szakmai konzultáció iránti kérelmet – ha erre építésügyi engedélyezési eljárást vagy egyszerű bejelentést megelőzően kerül sor – az építtető vagy a tervező elektronikus formában az ÉTDR-ben biztosított elektronikus tárhelyre tölti fel, és nyújtja be az önkormányzat részére.”

9. § (1) A településkép védelméről szóló 33/2017. (X.26.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni)

„a) a helyi egyedi védelem alatt álló épületeken és településszerkezeti területi védelem alatt álló területen álló épületen az építésiengedély-köteles tevékenységek esetén,
b) új épület építése esetén,”

(2) A településkép védelméről szóló 33/2017. (X.26.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni)

„d) új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló), 6,0 m magasságot meghaladó égéstermék-elvezető kémény építése esetén.”

10. § (1) A településkép védelméről szóló 33/2017. (X.26.) önkormányzati rendelet 11. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A polgármester csak hiánytalanul összeállított építészeti-műszaki dokumentációt véleményez. A kérelmezőnek egy alkalommal hiánypótlásra van lehetősége a felszólítástól számított 15 napon belül.”

(2) A településkép védelméről szóló 33/2017. (X.26.) önkormányzati rendelet 11. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A településképi véleményt a kérelem beérkezésétől számított 15 napon – hiánypótlás felhívás esetében 30 napon – belül meg kell küldeni a kérelmezőnek.”

11. § (1) A településkép védelméről szóló 33/2017. (X.26.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni)

„a) az építészeti értékei alapján a helyi védelem alatt álló épületeken, valamint a helyi értékvédelmi területen álló épületeken az építési engedélyhez nem kötött, külső homlokzati megjelenést érintő építési és felújítási munkák,”

(esetén.)

(2) A településkép védelméről szóló 33/2017. (X.26.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni)

„d) utcabútor, árusító pavilon, közterületen vagy közforgalom számára megnyitott magánterületen létesített vendéglátó terasz, csomagautomata, ATM létesítése”

(esetén.)

(3) A településkép védelméről szóló 33/2017. (X.26.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni)

„f) négynél több lakásos társasház és szövetkezeti ház külső homlokzati megjelenítését érintő - építési engedélyhez nem kötött - építési és felújítási munkák”

(esetén.)

12. § (1) A településkép védelméről szóló 33/2017. (X.26.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A településképi bejelentési eljárás a kérelmező által a polgármesterhez elektronikus úton vagy – természetes személy esetén – papír alapon, írásban benyújtott kérelemre indul. A kérelem az erre a célra rendszeresített nyomtatványon is benyújtható. A nyomtatványt a polgármester az önkormányzat honlapján közzéteszi.”

(2) A településkép védelméről szóló 33/2017. (X.26.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A bejelentés tartalmazza:)

„d) a tervezett építési tevékenység, reklám, reklámhordozó vagy rendeltetésváltoztatás helyét, a telek helyrajzi számát,”

(3) A településkép védelméről szóló 33/2017. (X.26.) önkormányzati rendelet 13. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A bejelentéshez a településképi követelményeknek való megfelelést igazoló építészeti-műszaki tervet kell mellékelni, melynek – a kérelem tárgyának megfelelően – a következő munkarészeket kell tartalmaznia:

a) műszaki leírást az építészeti kialakításról,

b) helyszínrajzot a szomszédos épületek és terepviszonyok feltüntetésével,

c) alaprajzot,

d) homlokzati tervet,

e) utcaképi vázlatot,

f) színtervet, látványtervet.”

(4) A településkép védelméről szóló 33/2017. (X.26.) önkormányzati rendelet 13. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A polgármester a bejelentés megérkezésétől számított 15 napon belül)

„a) a bejelentés tárgyát képező építési tevékenységet, reklámelhelyezést vagy rendeltetésváltoztatást – feltétel meghatározásával vagy anélkül - tudomásul veszi;
b) megtiltja a bejelentés tárgyát képező építési tevékenységet, reklámelhelyezést vagy rendeltetésváltoztatás megkezdését és - a megtiltás indokainak ismertetése mellett - figyelmezteti a kérelmezőt a tevékenység bejelentés nélküli elkezdésének és folytatásának jogkövetkezményeire, ha
ba) a tervezett építési tevékenység nem illeszkedik a településképbe, vagy nem felel meg a településképi követelménynek,
bb) a tervezett reklám, reklámhordozó elhelyezése nem illeszkedik a településképbe, nem felel meg a településképi követelménynek, vagy nem felel meg a reklám-elhelyezési rendeletben foglalt elhelyezési követelményeknek,
bc) a tervezett rendeltetésváltozás nem felel meg a rendezési tervben foglalt követelményeknek, vagy a műszaki kialakítással a tervezett rendeltetés nem valósítható meg;”

(5) A településkép védelméről szóló 33/2017. (X.26.) önkormányzati rendelet 13. § (3) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(A polgármester a bejelentés megérkezésétől számított 15 napon belül)

„c) megszünteti az eljárást, ha a kérelem és melléklete nem felel meg a (2)-(2a) bekezdésben meghatározott követelményeknek.”

(6) A településkép védelméről szóló 33/2017. (X.26.) önkormányzati rendelet 13. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A településképi hatósági határozat érvényességi ideje:

a) állandó építmény esetén végleges,

b) legfeljebb 180 napig fennálló építmény esetén 180 nap,

c) önálló reklámhordozót tartó építmény építése, utcabútor, árusító pavilon létesítése esetén legfeljebb 5 év.”

13. § A településkép védelméről szóló 33/2017. (X.26.) önkormányzati rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„14. § Településképi kötelezési eljárást kell lefolytatni

a) a rendelet előírásainak nem megfelelően megvalósított, az építésügyi és építésfelügyeleti hatóság hatáskörét nem érintő, nem építési engedély vagy egyszerű bejelentés köteles és nem településképi bejelentési eljáráshoz kötött építési tevékenység esetében a helyi építészeti értékvédelemmel összefüggő kötelezettségek teljesítésére az építmény, építményrész felújítására, átalakítására vagy elbontására vonatkozóan, valamint

b) a településképi bejelentési eljáráshoz kapcsolódóan

ba) a településképi bejelentési eljárás során meghozott döntésben foglaltak megszegése,

bb) a településképi bejelentés elmulasztása,

bc) a településképi bejelentési eljárás hatálya alá tartozó és más hatósági engedélyhez nem kötött építési tevékenységnek a településképi bejelentést követően, a tevékenység végzésének polgármesteri megtiltására nyitva álló 15 napos határidőn belül megkezdett építési tevékenység

c) az építészeti értékei alapján a helyi védelem alatt álló épületek, valamint a településszerkezeti helyi területi védelem alatt álló területen lévő épületek homlokzati karbantartásának elmulasztása miatt a településképet jelentősen rontó megjelenés

esetén.”

14. § A településkép védelméről szóló 33/2017. (X.26.) önkormányzati rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„16. § A polgármester a településképi követelmények hatósági döntésben megállapított határidőre történő nem teljesítése esetére az ingatlantulajdonossal szemben településkép-védelmi bírság kiszabását rendelheti el. A településkép-védelmi bírság közigazgatási bírságnak minősül, melynek legkisebb összege százezer forint, legnagyobb összege természetes személyek esetén kétszázezer forint, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kétmillió forint.”

15. § A településkép védelméről szóló 33/2017. (X.26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

16. § Ez a rendelet 2024. március 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 4/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

(A

B

C

D

E

1

Meg
nevezés

Mai funkció

hely

Hrsz.

Térkép, Fotó)

8

Bartók Béla úti és Bem utcai polgári lakónegyed

lakó- és intézményterület

Bartók Béla út 8., 10., 12., 14.; Bem utca 1.

1766, 1767, 1768, 1769, 1772

2. A településkép védelméről szóló 33/2017. (X.26.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 25. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A

B

C

D

E

1

Eredeti funkció

Mai funkció

hely

Hrsz.

Fotó)

25

Dornyay turistaház

Látogatóközpont

Eresztvény, Dornyay utca 8.

022