Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Érdemes porta cím adományozásáról

Hatályos: 2015. 12. 22

Úrhida Község Önkormányzat

Képviselő-testületének

28/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelete


Érdemes porta cím adományozásárólÚrhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (l) bekezdés i) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés l. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete „Érdemes porta” címet adományozhat azoknak az ingatlantulajdonosoknak, akiknek az építményeinek és azok környezeteinek esztétikája, gondozottsága, összhatása, formavilága, környezet kialakítása, az ingatlan előtti területrész gondozottsága kiemelkedő.

2. § (1) A képviselő-testület a díjból évente maximum hármat adományozhat.

(2) A cím adományozására javaslatot tehet:

  1. a képviselő-testület bizottsága
  2. képviselő
  3. Úrhida szavazásra jogosult lakosságának 10 %-a.

(3) A kitüntetett ingatlan tulajdonosnak kerámia tábla és oklevél adományozandó. A kerámia táblán Úrhida község címere és az adományozás éve található.

3.§ Az adományozott díszoklevél tartalmazza

a)      az elismerés megnevezését,

b)      a kitüntetett nevét (megnevezését),

c)      a képviselő-testületi határozat számát,

d)      a dátumot,

e)      a polgármester aláírását és bélyegzőlenyomatát


4. § (1) A cím adományozásáról szóló javaslatot a polgármester terjeszti elő.


(2) A cím adományozásával kapcsolatos közterheket a képviselő-testület a mindenkori éves költségvetésében biztosítja.


(3) A cím átadására minden évben az augusztus hónapban tartandó falunapi ünnepség keretében kerül sor.


5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


(2) A hatálybalépéssel egyidejűleg hatályát veszti az érdemes porta cím adományozásáról szóló 8/2007. (V.2.) számú önkormányzati rendelet.
                             Bognár József                                                   dr. Boda Zsuzsanna

                     polgármester                                                               jegyző