Kötegyán község képviselő testületének 5/2016 (IX.28.) önkormányzati rendelete

Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (IX.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 09. 28 - 2017. 05. 31


Kötegyán Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

5/2016. (IX.28.) önkormányzati rendelete


az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló

1/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról


Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.25.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint módosítja:


1. § Az Ör. 2. § (1)bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ 2.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének

Kötegyán Község Önkormányzata

 • a költségvetési bevételi főösszegét401 281 e Ft-ban,
 • a költségvetési kiadási főösszegét401 281 e Ft-ban,


Kötegyán Község Önkormányzata Óvoda Intézménye

 • a költségvetési bevételi főösszegét22.578 e Ft-ban,
 • a költségvetési kiadási főösszegét22.578 e Ft-ban,


Mindösszesen


 • a költségvetési bevételi főösszegét423.859 e Ft-ban,
 • a költségvetési kiadási főösszegét423.859 e Ft-ban,


állapítja meg.


 • Költségvetési bevételek:      

                                                                                                                             e F-ban

 • Működési célú támogatások329.376


 • Felhalmozási célú támogatások 22.449


 • Finanszírozási bevétel49.456

                                                                                                                          

 • Bevétel összesen:401.281


 • Költségvetési kiadások

      I.        Személyi juttatások                                                                                158.047

      II.      SZHA                                                                                                         26.545

 • Dologi kiadások73.332


 • Ellátottak pénzbeli juttatása2.400


 • Egyéb működési célú kiadás Ah-belülre18.083


 • Elvonások és befizetések213


 • Egyéb működési célú kiadás ÁH-kivülre12.810


 • Ir.szervtől kapott műk.tám ÁH-belülre54.232


 • Műk.célú kölcsön ÁH-kívülre150

 • Finanszírozási kiadások23.400
 • AH-belüli megelőlegezés visszafizetése4.998
 • központi, irányító szervi támogatások 18.402

Kiadások összesen:                                                                                                401.281

2. § Az Ör. 1 - 14. mellékletei helyébe e rendelet 1 -14. mellékletei lépnek.


3. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.Kötegyán, 2016. szeptember 20.                        Nemes János                                                                      Szokai Dániel

  polgármester                                                               jegyzőKihirdetési záradék: Kötegyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. szeptember 27-én alkotta meg a 5/2016. (IX.28.) önkormányzati rendeletét, amely 2016. szeptember 28. napján kihirdetésre kerül.                                                                                                       Szokai Dániel

                                                                                                              jegyző