Kötegyán Község Önkormányzata Polgármesterének 13/2020. (XII. 2.) önkormányzati rendelete

a település helyi építési szabályzatáról szóló 9/2007. (VIII. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2020. 12. 03 - 2020. 12. 04

Kötegyán Község Önkormányzata Polgármesterének

13/2020. (XII.2.) önkormányzati rendelete

a település helyi építési szabályzatáról szóló

9/2007. (VIII. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról


Kötegyán Község Önkormányzatának Polgármestere -  a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37. § (2) bekezdés b) pontja szerint a 9. mellékletben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztályával, a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságával, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztályával, Állami Légügyi Főosztályával, az Innovációs és Technológiai Minisztérium Vasúti Hatósági Főosztályával, Hajózási Hatósági Főosztályával, Légügyi Felügyeleti hatósági Főosztályával, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztályával, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalával, a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatósággal, az Országos Vízügyi Főigazgatósággal, a Békés Megyei Rendőr-főkapitánysággal, Budapest Főváros Kormányhivatal Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály Gyorsforgalmi Útügyi Osztályával, a Békés Megyei Kormányhivatal állami főépítészével, Földhivatali Főosztályával, Népegészségügyi Főosztályával, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályával, Közlekedési, Műszaki Engedélyezési ls Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztályával, az Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztályával és a partnerségi egyeztetés szabályai szerinti partnerekkel a következőket rendeli el:


1. §


A Képviselő-testület 9/2007. (VIII. 28.) a település helyi építési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelete (továbbiakban: HÉSZ) kiegészül a 22/A. §-sal:

22/A. §


Köu-6 jelű övezet


A Köu-6 jelű övezet a jelentősebb magánutak övezete. Az övezetben megközelítést biztosító út – amely burkolt is lehet – , közművezetékek és csapadékvíz elvezető árok építhető. A szabályozási szélesség minimum 10,0 m.


2. §


A HÉSZ kiegészül 31/A. §-sal:

31/A. §


Má-8 jelű övezet


Az Má-8 jelű övezet mezőgazdasági művelésre és elsősorban birtokközpont létesítésére szolgáló övezet. Az övezetben valamennyi, a mezőgazdasági területen és birtokközpontban elhelyezhető épület megépíthető, de állattartó telep nem létesíthető.


3. §


A HÉSZ 34. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


34. §


Birtokközpontra vonatkozó előírások


(1) Birtokközpontot a vonatkozó Korm. rendeletnek megfelelően lehet kialakítani.


(2) Betartandó beépítési paraméterek:

a) beépítési mód: szabadonálló,

b) minimális elő-, oldal- és hátsókert 10,0 m, melyeken belül a terület határától 2,0 m távolságra – védőtávolságok betartása mellett – a 9,5 m gerincmagasságot meg nem haladó magasságú üvegház, fóliasátor elhelyezhető,

c) építménymagasság: technológiai igények szerint alakítható, de lakóépület csak földszint + tetőtér kialakítású lehet,

d) beépítettség: maximum 45 %.


(3) A keletkező szennyvizek ártalommentes elhelyezéséről gondoskodni kell.


4. §


A HÉSZ 4. sz. melléklete az OM-09-01 törzsszámú 1:10.000 méretarányú szabályozási terv, amely módosul jelen rendelet 1. mellékletét képező Sz-1m jelű tervvel.


5. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.


(2) Ez a rendelet az Európai Parlament és a Tanács belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvének (2006. december 12.) megfelel.


Kötegyán, 2020. december 2.


            Dr. Hajdu-Szűcs Mária Kornélia                                           Szokai Dániel

                        polgármester                                                                    aljegyző


Záradék: 

A rendelet 2020. december 2. 10.00 órakor kihirdetésre került.                                                                                                                 Szokai Dániel

                                                                                                                      aljegyző

Mellékletek