Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2020. (VI.23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2020. 06. 24- 2023. 12. 30

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2020. (VI.23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról1

2020.06.24.

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2019.évi zárszámadásáról és maradvány elszámolásról a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § .A rendelet hatálya kiterjed Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, és az Önkormányzat intézményeire.

2. § Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.

3. § A címrendet az Önkormányzat 2020. évi költségvetését megállapító 2/2020.(II.18.) 2 önkormányzati rendelet 1. melléklete, és a jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

2. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítése

4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesítésének

a) kiadási főösszegét 974 808 000 Ft-ban,

b) bevételi főösszegét 1 295 989 000 Ft-ban,

c) maradványát 321 181 000 Ft-ban állapítja meg.

3. A költségvetési bevétel

5. § Az Önkormányzat 2019. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2., 3. melléklete tartalmazza.

4. A költségvetési kiadások

6. § (1) Az Önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási, kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

a) Működési kiadások összesen: 299 431 000 Ft
ebből:
aa) személyi jellegű kiadások: 64 746 000 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok: 11 884 000 Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 154 235 000 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 2 598 000 Ft
ae) támogatás értékű működési kiadás 31 843 000 Ft
af) működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 28 792 000 Ft
ag) előző évi állami támogatás visszafizetés 3 034 000 Ft
ah) állami támogatás megelőlegezés rendezés 2 299 000 Ft
ai) működési célú hitel visszafizetés 0 Ft
(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait a 2. melléklet szerint állapítja meg.

7. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 295 377 000 Ft.

(2) A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

a) a beruházások: 178 111 000 Ft

b) felújítások: 106 632 000 Ft

c) támogatás értékű felhalmozási kiadás 10 435 000 Ft

d) felhalmozási célú pénz átadás ÁHT-n kívülre 0 Ft

e) kincstárjegy vásárlás 199 000 Ft

f) pénzügyi részesedés 0 Ft

(3) Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásait a 3. melléklet tartalmazza, felhalmozási felújítási kiadásokat célonként a 8. melléklet tartalmazza.

(4) Finanszírozási kiadások: Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 380 000 000 Ft

(5) Finanszírozási bevételek: Lekötött bankbetétek megszüntetése 530 000 000 Ft

8. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.

5. Költségvetési kiadások és bevételek

9. § A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 2, 3, 4, 5, 6, 7. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat költségvetés szerint teljesített összes bevételeit és kiadásait - működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek, továbbá a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások szerint részletezve - tájékoztató jelleggel a 3, 4. melléklet tartalmazza.

6 .A költségvetési létszámkeret

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat - teljesített átlagos statisztikai – létszámát a 16. melléklet szerint 15 főben hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat - teljesített - létszámát a képviselő-testület a 16. mellékletben feltüntetettek alapján 15 főben állapítja meg.

7 .A maradvány

12. § (1) Az önkormányzat, önkormányzati szinten összesített 2019. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 321 180 880 Ft-ban kerül jóváhagyásra, a 13. melléklet szerint.

8 .Önkormányzat vagyona

13. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. december 31-ei állapot szerinti mérleg eszköz-forrás összegét 4 970 266 000 Ft-ban állapítja meg, a 10. melléklet mérlegadatok alapján.

(2) Az önkormányzat 2019. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 12. melléklet tartalmazza.

9 .Közvetett támogatások

14. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, illetve kedvezményezettje szerinti részletességgel a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

10 .Hitelállomány

15. § Az önkormányzatnak hitelállománya nincs, melyet a 11. melléklet mutat.

11 .Költségvetési többlet felhasználás

16. § A 2019. év során keletkezett költségvetési többlet felhasználásáról év közben, illetve a költségvetés elfogadásakor a képviselő-testület dönt. Az év közben létrejött költségvetési többletet a polgármester – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

12. Szervezetek támogatása

17. § Az önkormányzat által támogatott egyesületek, szervezetek, alapítványok, magánszemélyek számára számadási kötelezettséggel adott támogatásokról a támogatottak tárgyévet követő év február 20. napjáig kötelesek a rendeltetésszerű felhasználásról elszámolni. Az önkormányzat eleget tett ellenőrzési kötelezettségének, a 7. mellékletben felsorolt támogatottak esetében.

13 .Záró rendelkezések

18. § (1) A címzetes főjegyző a beszámoló elfogadásáról az intézményeket értesíti, és gondoskodik a pénzmaradvány átvezetését tartalmazó rendelet-tervezet elkészítéséről a képviselő-testület által meghatározottak alapján.

(2) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Címrendje 2019. évi beszámoló

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Cím

Alcím

2019.évi beszámoló

Sor- szám

Költségvetési
szerv

Költségvetési
szerv

Kiadás (1000 Ft)

Bevétel (1000 Ft)

Létszám
(fő)

Eredeti előirányzat

Módosított
előirányzat

Tényleges
teljesítés

Teljesítés
%-a

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Tényleges
teljesítés

Teljesítés %
-a

1

Balatonmáriafürdő
Önkormányzat

659 233

829 360

974 808

117,54%

659 233

829 360

1 295 989

156,26%

15

2

Balatonmáriafürdő Önkormányzat mindösszesen

659 233

829 360

974 808

117,54%

659 233

829 360

1 295 989

156,26%

15

2. melléklet

Balatonmáriafürdő Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2019.évi beszámoló

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Sor
szám

BEVÉTELEK

Sor
szám

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

Megnevezés

E Ft

E Ft

E Ft

E Ft

Megnevezés

E Ft

E Ft

E Ft

E Ft

1

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

357 433

527 560

464 189

87,99%

1

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

659 233

829 360

594 808

71,72%

2

Pénzforgalmi bevételek

357 433

527 560

464 189

87,99%

2

Pénzforgalmi kiadások

561 300

755 283

594 808

78,75%

3

Működési célú

291 234

323 704

311 140

96,12%

3

Működési célú

290 640

337 928

299 431

88,61%

4

Működési bevételek

217 358

213 762

209 197

97,86%

4

Személyi jellegű kiadások

69 016

73 585

64 746

87,99%

5

Intézményi működési bevételek

46 958

48 410

49 996

103,28%

5

Munkaadót terhelő járulékok

13 610

14 431

11 884

82,35%

6

Közhatalmi bevételek

170 400

165 352

159 201

96,28%

6

Dologi és egyéb folyó kiadások

155 498

179 575

154 235

85,89%

7

Állami támogatás megelőlegezés

0

2 508

2 508

100,00%

7

Kamatkiadások

0

0

0

8

Támogatásértékű bevételek

14 812

28 838

22 204

77,00%

8

Előző évi állami támogatás visszafizetés

5 349

5 352

5 333

99,64%

9

- ebből OEP-től átvett pénzeszköz

4 700

4 700

4 473

95,17%

9

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 690

3 690

2 598

70,41%

10

Működési célú pénzeszköz átvétel

228

228

228

100,00%

10

Előző évi maradvány átadás

11

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

57 471

77 003

77 003

100,00%

11

Támogatásértékű működési kiadás

32 320

31 857

31 843

99,96%

12

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

1 365

1 365

0

0,00%

12

Működési célú pénzeszközátadás

11 157

29 438

28 792

97,81%

13

13

Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése

0

0

0

14

Felhalmozási célú

66 199

203 856

153 049

75,08%

14

Felhalmozási célú

270 660

417 355

295 377

70,77%

15

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

0

12

15

Beruházási kiadások

243 355

289 616

178 111

61,50%

16

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

15 398

22 755

22 737

99,92%

16

Felújítások

27 305

117 105

106 632

91,06%

17

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

130 300

130 300

100,00%

17

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

10 435

10 435

100,00%

18

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

0

0

18

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

0

0

0

19

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

0

0

0

19

Kincstárjegy vásárlás

0

199

199

100,00%

20

Kincstárjegy visszatérülés

50 801

50 801

0

0,00%

20

Pénzügyi befektetések kiadásai

0

0

0

21

21

Pénzforgalmi nélküli kiadások

97 933

74 077

0

0,00%

Balatonmáriafürdő Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

2019.évi beszámoló

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Sor
szám

BEVÉTELEK

Sor
szám

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

22

22

Működési célú tartalékok

4 490

2 336

0

0,00%

23

23

Általános tartalék

4 490

2 336

0

24

24

Céltartalékok

0

0

0

25

25

Felhalmozási célú tartalékok

93 443

71 741

0

26

26

Fejlesztési céltartalék

93 443

71 741

0

27

27

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

301 800

301 800

130 619

28

28

Működési többlet

3 896

16 560

-11 709

29

29

Felhalmozási hiány

297 904

285 240

142 328

30

30

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

0

0

0

31

31

Működési célú hiteltörlesztés

0

0

0

32

32

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

33

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

357 433

527 560

464 189

87,99%

33

KIADÁSOK ÖSSZESEN

561 300

755 283

594 808

78,75%

34

34

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

301 800

301 800

130 619

35

35

Működési többlet

3 896

16 560

-11 709

36

36

Felhalmozási hiány

297 904

285 240

142 328

37

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

37

38

Belső forrásból

301 800

301 800

301 800

100,00%

38

39

I. Működési célú maradvány igénybevétele

4 048

4 048

4 048

100,00%

39

40

II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele

297 752

297 752

297 752

100,00%

40

41

Külső forrásból

0

0

0

41

42

Működési célú hitelfelvétel

0

42

43

Felhalmozási célú hitelfelvétel

0

0

0

43

44

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

659 233

829 360

765 989

92,36%

44

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

659 233

829 360

594 808

71,72%

45

Működési célú bevételek összesen

295 282

327 752

315 188

96,17%

45

Működési célú kiadások összesen

295 130

340 264

299 431

88,00%

46

Felhalmozási célú bevételek összesen

363 951

501 608

450 801

89,87%

46

Felhalmozási célú kiadások összesen

364 103

489 096

295 377

60,39%

47

47

48

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

530000

48

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elh.

0

0

380000

49

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN

659 233

829 360

1 295 989

156,26%

49

KIADÁS MINDÖSSZESEN

659 233

829 360

974 808

117,54%

3. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019.ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor
szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

1

I. Működési költségvetés

291 234

321 196

308 632

96,09%

2

Önkormányzat működési költségvetési bevételei

291 234

321 196

308 632

96,09%

3

Önkormányzat közhatalmi bevételei

170 400

165 352

159 201

96,28%

4

Helyi adók

168 300

161 963

156 347

96,53%

5

- Építményadó

110 000

115 992

112 949

97,38%

6

- Telekadó

18 000

19 343

18 611

96,22%

7

- Iparűzési adó

25 000

5 586

4 155

74,38%

8

- Idegenforgalmi adó

15 000

20 390

20 344

99,77%

9

- Pótlék, bírság

300

652

288

44,17%

10

Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek

100

91

65

71,43%

11

- Egyéb bírságok, pótlékok

0

0

0

12

- Igazgatási szolgáltatási díj

0

0

0

13

- Talajterhelési díj

100

91

65

71,43%

14

- Egyéb sajátos bevétel

0

0

0

15

Átengedett központi adók

2 000

3 298

2 789

84,57%

16

- Termőföld bérbeadásából származó jövedelem

0

0

0

17

- Gépjárműadó

2 000

3 298

2 789

84,57%

18

Támogatási kölcsön visszatérülés

1 365

1 365

0

0,00%

19

Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek

46 958

48 410

49 996

103,28%

20

Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek

46 958

48 410

49 996

103,28%

21

- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi
ellátási díj,alk.tér.)

39 756

41 208

44 386

107,71%

22

- Osztalék

152

152

0

0,00%

23

- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei

5 500

5 500

4 859

88,35%

24

- Kamatbevételek

1 550

1 550

751

48,45%

25

II. Támogatások

26

Önkormányzat támogatásai

57 471

77 003

77 003

100,00%

27

Önkormányzat működési költségvetési támogatása

57 471

77 003

77 003

100,00%

28

- Helyi önkormányzatok működésének támogatása

51 101

51 101

51 101

100,00%

29

- Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

4 570

4 570

4 570

100,00%

30

- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800

2 151

2 151

100,00%

31

- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő
támogatások

0

19 181

19 181

100,00%

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

32

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

50 801

50 801

12

0,02%

33

Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei

50 801

50 801

12

0,02%

34

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0

0

12

35

- Ingatlan értékesítés

0

0

0

36

- Gép, berendezés, jármű értékesítés

0

0

12

37

Lakáshitel visszafizetés

0

0

0

38

Kincstárjegy visszatérülés

50 801

50 801

0

0,00%

39

Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása

0

0

0

40

Támogatási kölcsön visszatérülés

0

0

0

41

IV. Támogatás értékű bevétel

30 210

51 593

44 941

87,11%

42

Önkormányzat támogatás értékű bevételei

30 210

51 593

44 941

87,11%

43

Támogatásértékű működési bevétel

14 812

28 838

22 204

77,00%

44

- Többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

45

- Egyéb önkormányzattól

1 274

1 274

1 274

100,00%

46

- Társadalombiztosítási Alaptól

4 700

4 700

4 473

95,17%

47

- Fejezeti kezelésű előirányzattól

8 545

19 651

10 589

53,89%

48

- Elkülönített állami pénzalaptól

293

3 213

5 868

182,63%

49

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

15 398

22 755

22 737

99,92%

50

- Fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra

15 398

15 398

15 380

99,88%

51

- Fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

0

7 357

7 357

100,00%

52

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

228

130 528

130 528

100,00%

53

Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei

228

228

228

100,00%

54

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

228

228

228

100,00%

55

- háztartástól

0

0

0

56

- vállalkozástól

228

228

228

100,00%

57

Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú
pénzeszközei

0

130 300

130 300

100,00%

58

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

130 300

130 300

100,00%

59

- háztartástól

0

0

0

60

- Non-profit szervezettől átvett pénz

0

130 300

130 300

100,00%

61

Önkormányzat költségvetési bevételei

357 433

525 052

461 681

87,93%

62

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:

357 433

525 052

461 681

87,93%

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

63

VI. Maradvány

301 800

301 800

301 800

100,00%

64

Önkormányzat maradványa

301 800

301 800

301 800

100,00%

65

Önkormányzat működési célú maradvány

4 048

4 048

4 048

100,00%

66

Önkormányzat fejlesztési célú maradvány

297 752

297 752

297 752

100,00%

67

VII. Finanszírozási célú bevételek

0

2 508

532 508

21232,38%

68

Állami támogatás megelőlegezés

0

2 508

2 508

100,00%

69

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

530 000

70

Fejlesztési hitel

0

0

0

71

Működési célú hitel

0

0

0

72

BEVÉTEL ÖSSZESEN

659 233

829 360

1 295 989

156,26%

4. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sorszám

Megnevezés

Eredeti előirány
zat

Módosított elő
irányzat

Tényleges telje
sítés

Teljesítés %-a

1

I. Működési költségvetés

292 831

337 965

297 132

87,92%

2

Önkormányzat kiadásai

292 831

337 965

297 132

87,92%

3

- Személyi juttatás

69 016

73 585

64 746

87,99%

4

- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

13 610

14 431

11 884

82,35%

5

- Dologi kiadás

155 498

179 575

154 235

85,89%

6

- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások

3 690

3 690

2 598

70,41%

7

- Önkormányzat egyéb működési kiadásai

46 527

64 348

63 669

98,94%

8

- Működési tartalék

4 490

2 336

0

0,00%

9

II. Felhalmozási költségvetés

364 103

488 897

295 178

60,38%

10

Önkormányzati beruházási kiadás

243 355

289 616

178 111

61,50%

11

Önkormányzati felújítási kiadások

27 305

117 105

106 632

91,06%

12

Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás

0

10 435

10 435

100,00%

13

Felhalmozási célú kölcsön nyújtás

0

0

0

14

Pénzügyi részesedések vásárlása

0

0

0

15

Fejlesztési tartalék

93 443

71 741

0

0,00%

16

Fejlesztési hitel visszafizetés

0

0

0

17

Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:

364 103

488 897

295 178

60,38%

18

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:

656 934

826 862

592 310

71,63%

19

III. Finanszírozási célú kiadás

2 299

2 498

382 498

15312,17%

20

Éven túli lejáratú értékpapír vásárlás

0

199

199

100,00%

21

Előző évi állami támogatás visszafizetés

2 299

2 299

2 299

100,00%

22

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

380 000

23

Folyószámlahitel törlesztés

0

0

0

24

Éven belüli hitel törlesztés

0

0

0

25

KIADÁS ÖSSZESEN

659 233

829 360

974 808

117,54%

5. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI BEVÉTELEI

ezer Ft-
ban

Sor
szám

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Megnevezés

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Saját bevétel

Önkor
mányzati
támogatás

Közhatalmi
bevételek

Támog.
értékű
bevétel

Műk. Pénz
maradvány

Átvett
pénzesz
köz
államháztartáson
kívülről

Működési költ
ségvet.
bevételek össze
sen

Tárgyi eszköz értékes.

Önkor- mányzati támoga tás

Támog. értékű bevétel

Átvett pénz
eszköz állam
háztar
táson
kívülről

Felh.
Pénz
maradvány

Felhalm. költség
vetési bevételek
össze
sen

BEVÉ
TEL
ÖSSZESEN

1

Balatonmáriafürdő
Önkormányzata

2

Eredeti előirányzat

46 958

57 471

170 400

14 812

4 048

1 593

295 282

0

0

15 398

50 801

297 752

363 951

659 233

3

Módosított
előirányzat

48 410

77 003

165 352

31 346

4 048

1 593

327 752

0

0

22 755

181 101

297 752

501 608

829 360

4

Tényleges teljesítés

49 996

77 003

159 201

24 712

4 048

228

315 188

12

0

22 737

130 300

297 752

450 801

765 989

5

Teljesítés %-a

103,28%

100,00%

96,28%

78,84%

100,00%

14,31%

96,17%

99,92%

71,95%

100,00%

89,87%

92,36%

6

ÖSSZES BEVÉTEL

7

Eredeti előirányzat

46 958

57 471

170 400

14 812

1 593

295 282

0

0

15 398

50 801

297 752

363 951

659 233

8

Módosított
előirányzat

48 410

77 003

165 352

31 346

1 593

327 752

0

0

22 755

181 101

297 752

501 608

829 360

9

Tényleges teljesítés

49 996

77 003

159 201

24 712

228

315 188

12

0

22 737

130 300

297 752

450 801

765 989

10

Teljesítés %-a

103,28%

100,00%

96,28%

78,84%

14,31%

96,17%

#######

0,00%

99,92%

71,95%

100,00%

89,87%

92,36%

6. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer Ft-
ban

Sor
szám

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Megnevezés

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

KIADÁS
ÖSSZESEN

Személyi
jellegű
kiadások

Munkaadót
terhelő
járulékok

Dologi
kiadás

Működési
tartalék

Ellátottak
pénzbeni
juttatásai

Egyéb
működési
célú kia
dás

Működési
költségvetési
kiadások
összesen

Felújí
tás

Beruházás

Felhalmozási
tartalék

Egyéb felhalmozási
kiadások

Felhalmozási
költségvetési kiadások
összesen

1

Balatonmáriafürdő
Önkormányzat

2

Eredeti előirányzat

69 016

13 610

155 498

4 490

3 690

48 826

295 130

27 305

243 355

93 443

0

364103

659 233

3

Módosított
előirányzat

73 585

14 431

179 575

2 336

3 690

66 647

340 264

117 105

289 616

71 741

10 634

489096

829 360

4

Tényleges teljesítés

64 746

11 884

154 235

0

2 598

65 968

299 431

106 632

178 111

0

10 634

295377

594 808

5

Teljesítés %-a

87,99%

82,35%

85,89%

0,00%

70,41%

98,98%

88,00%

91,06%

61,50%

0,00%

100,00%

60,39%

71,72%

6

ÖSSZES KIADÁS

7

Eredeti előirányzat

69 016

13 610

155 498

4 490

3 690

48 826

295 130

27 305

243 355

93 443

0

364 103

659 233

8

Módosított
előirányzat

73 585

14 431

179 575

2 336

3 690

66 647

340 264

117 105

289 616

71 741

10 634

489 096

829 360

9

Tényleges
teljesítés

64 746

11 884

154 235

0

2 598

65 968

299 431

106 632

178 111

0

10 634

295 377

594 808

10

Teljesítés %-a

87,99%

82,35%

85,89%

0,00%

70,41%

98,98%

88,00%

91,06%

61,50%

0,00%

100,00%

60,39%

71,72%

7. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ ÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÁTADOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor
szám

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Tényleges
teljesítés

Teljesítés %-a

1

Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott
működési kiadásai

43 477

61 295

60 635

98,92%

2

Támogatásértékű működési kiadás

32 320

31 857

31 843

99,96%

3

Közös Hivatal támogatás Balatonkeresztúr Önkormányzatnak

28 347

27 805

27 805

100,00%

4

Orvosi ügyelet támogatás

374

374

374

100,00%

5

Család és gyermekjóléti szolgálat támogatás

116

116

116

100,00%

6

Tagdíj Marcali kistérség

77

77

77

100,00%

7

Vagyonbiztosítás

10

10

0

0,00%

8

Marcali kistérségi igazgatási társulási díj

123

123

123

100,00%

9

Óvoda fenntartás támogatás

2 690

2 690

2 690

100,00%

10

Védőnői szolgálat előző évi elszámolás

416

495

495

100,00%

11

Jelzőrendszer támogatás

15

15

11

73,33%

12

Szociális feladatokra pénz átadás Balatonkeresztúr Önkormányzatnak

152

152

152

100,00%

13

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

11 157

29 438

28 792

97,81%

14

Polgármesteri támogatási keret

300

300

281

93,67%

15

Tagdíj Hulladékkezelés

600

600

0

0,00%

16

Lakossági víz és csatornaszolgáltatás állami támogatás továbbutalás DRV-nek

0

18 231

18 231

100,00%

17

BAHART támogatása menetrend szerinti hajóközlekedésre

550

550

547

99,45%

18

Énekkar támogatás

270

270

270

100,00%

19

Zenakar támogatás

400

400

400

100,00%

20

Balaton Old Boys Együttes támogatás

150

150

150

100,00%

21

Sportkör támogatás

300

300

300

100,00%

22

Plébánia hivatal támogatás

150

150

150

100,00%

23

Polgárőrség támogatás

266

266

266

100,00%

24

Horgászegyesület támogatás

45

45

45

100,00%

25

Turisztikai Egyesület támogatás működésre

6 000

6 000

6 000

100,00%

26

Balatoni Futár támogatás

100

100

100

100,00%

27

Helyi tűzoltók támogatása

306

306

306

100,00%

28

Ősz Idő Nyugdíjas Klub támogatás

180

180

180

100,00%

29

Magyar Vöröskereszt támogatás

100

100

100

100,00%

30

Hullám Vitorlás Sportegyesület támogatás

400

400

400

100,00%

31

Őszinte mosoly alapítvány támogatás

120

120

120

100,00%

32

Rákóczi Szövetség támogatás

50

50

50

100,00%

33

B.keresztúri Iskoláért Közalapítvány támogatás

500

500

500

100,00%

34

Marcali Úszó és Szabadidő Sport Egyesület támogatás

0

50

50

100,00%

35

Vajdasági Diákszövetség támogatása

0

0

50

36

Tagdíj Balatongyöngye Egyesület

40

40

28

70,00%

37

Tagdíj Balatoni szövetség

45

45

41

91,11%

38

Terápia Sport Egyesület támogatás

100

100

100

100,00%

39

Tagdíj polgárvédelem

50

50

0,00%

40

Tagdíj Megyei Sportszövetség

100

100

100

100,00%

41

Tagdíj Jégeső elhárítás

5

5

0,00%

42

TÖOSZ tagdíj

20

20

19

95,00%

43

Tagdíj Borút Egyesület

10

10

8

80,00%

44

Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen:

43 477

61 295

60 635

98,92%

A

B

C

D

E

Sor
szám

Megnevezés

Eredeti előirány
zat

Módosított elő
irányzat

Tényleges telje
sítés

Teljesítés %-a

45

Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott felhalm. kiadásai

0

0

0

46

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

0

0

47

48

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

0

0

0

49

0

50

Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen:

43 477

61 295

60 635

98,92%

51

Mindösszesen:

43 477

61 295

60 635

98,92%

8. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor
szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

1

Önkormányzati felújítás

27 305

117 105

106 632

91,06%

2

Belterületi utak felújítása

11 430

11 430

5 944

52,00%

3

Községház felújítás

15 875

15 875

15 095

95,09%

4

Rákóczi utca felújításhoz anyag beszerzés Magyar Falu program

0

4 207

0

0,00%

5

Hajóállomás szabadstrand szolgáltatási színvonal fejlesztés
Magyar Turisztikai Ügynökség pályázat

0

40 608

40 608

100,00%

6

Hullám utcai szabadstrand szolgáltatási színvonal fejlesztés Magyar
Turisztikai Ügynökség pályázat

0

44 985

44 985

100,00%

7

Önkormányzati beruházás

243 355

289 616

178 111

61,50%

8

Rákóczi utca gáz, áram közművek kiváltása

160 082

156 634

49 629

31,68%

9

B.mária_Mesztegnyő kerékpárút kialakítás TOP pályázat

10 430

0

0

10

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés polgármester

127

127

0

0,00%

11

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés települési feladatok

0

0

191

12

Színpad beszerzés közműv.érd.növ.támogatás

3 747

3 747

3 702

98,80%

13

Belvízvédelmi rendszer kialakítás TOP pályázat

67 253

67 253

68 776

102,26%

14

Egyéb tárgyi eszköz községház

191

191

0

0,00%

15

Kazán beszerzés Községháza

0

305

303

99,34%

16

Egyéb tárgyi eszköz TÜI iroda

318

318

0

0,00%

17

Kézi szerszámok, egyéb kis értékű eszköz Vasút téri telephely

635

635

802

126,30%

18

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Közösségi Ház

572

572

463

80,94%

19

Hajóállomás szabadstrand szolgáltatási színvonal fejlesztés Magyar
Turisztikai Ügynökség pályázat

0

19 892

19 892

100,00%

20

Hullám utcai szabadstrand szolgáltatási színvonal fejlesztés Magyar
Turisztikai Ügynökség pályázat

0

24 815

24 815

100,00%

21

Fiat Panda autó beszerzés

0

540

537

99,44%

22

Közterületi gép, eszköz beszerzés

0

2 794

2 737

97,96%

23

Számítástechnikai eszköz beszerzés KEHOP pályázat

0

1 270

1 270

100,00%

24

Vilma utca 98. telekrész vásárlás

0

808

808

100,00%

25

Orvosi eszköz beszerzés Magyar Falu program

0

2 800

2 800

100,00%

26

Laptop beszerzés képviselők

0

1 200

1 104

92,00%

27

Rákóczi utca kiviteli terv készítés

0

5 715

0

0,00%

28

Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Fizető strand

0

0

282

29

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat fejlesztési kiadásai összesen:

270 660

406 721

284 743

70,01%

9. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2019. ÉV

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor
szám

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Tényleges
teljesítés

Teljesítés %-a

1

Működési bevételek

2

Önkormányzat közhatalmi bevételei

170 400

165 352

159 201

96,28%

3

Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek

46 958

48 410

49 996

103,28%

4

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

57 471

77 003

77 003

100,00%

5

Támogatás értékű bevétel

14 812

28 838

22 204

77,00%

6

Működési célú kölcsön visszatérülés

1 365

1 365

0

0,00%

7

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

228

228

228

100,00%

8

Állami támogatás megelőlegezés

0

2 508

2 508

100,00%

9

Működési maradvány

4 048

4 048

4 048

100,00%

10

Működési célú bevétel összesen:

295 282

327 752

315 188

96,17%

11

Működési kiadások

12

Önkormányzat kiadásai

290 640

337 928

299 431

88,61%

13

Működési tartalék

4 490

2 336

0

0,00%

14

Hitel törlesztés

0

0

0

15

Működési kiadás összesen:

295 130

340 264

299 431

88,00%

16

Felhalmozási célú bevételek

17

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

0

12

18

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

0

0

19

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

15 398

22 755

22 737

99,92%

20

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

130 300

130 300

100,00%

21

Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés

0

0

0

22

Felhalmozási célú hitel

0

0

0

23

Kincstárjegy visszatérülés

50 801

50 801

0

0,00%

24

Felhalmozási maradvány

297 752

297 752

297 752

100,00%

25

Felhalmozási célú bevételek összesen:

363 951

501 608

450 801

89,87%

26

Felhalmozási célú kiadások

27

Felhalmozási kiadások

243 355

289 616

178 111

61,50%

28

Felújítási kiadások

27 305

117 105

106 632

91,06%

29

Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás

0

10 435

10 435

100,00%

30

Kincstárjegy vásárlás

0

199

199

100,00%

31

Pénzügyi részesedések vásárlása

0

0

0

32

Hiteltörlesztés

0

0

0

33

Felhalmozási tartalék

93 443

71 741

0

0,00%

34

Felhalmozási kiadások összesen:

364 103

489 096

295 377

60,39%

10. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ ÖNKORMÁNYZAT Egyszerűsített mérleg 2019. év

Adatok: 1000 Ft-
ban

Eszközök

Előző évi költségvetési beszámoló záró
adatai

Tárgyévi költségvetési beszámo
ló záró adatai

Források

Előző évi költség
vetési beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségve
tési beszámoló záró adatai

A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

4 556 802

4 721 413

G/ SAJÁT TŐKE

4 871 507

4 907 483

I. Immateriális javak

781

596

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

4 516 777

4 516 777

II. Tárgyi eszközök

4 461 910

4 633 767

II. Nemzeti vagyon változásai

0

0

III. Befektetett pénzügyi eszközök

94 111

87 050

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és
változásai

70 937

70 937

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott
eszközök

0

0

IV. Felhalmozott eredmény

249 943

283 793

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

B/ FORGÓESZKÖZÖK

170

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

33 850

35 976

I. Készletek

170

0

II. Értékpapírok

0

0

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

56 058

55 996

C/ PÉNZESZKÖZÖK

377 007

246 118

I. Költségvetési évben esedékes kötelezett
ségek

0

0

I. Hosszú lejáratú betétek

150 000

0

II. Költségvetési évet követően esedékes
kötelezettségek

52 299

52 508

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

315

148

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámol
ások

3 759

3 488

III. Forintszámlák

226 692

245 970

IV. Devizaszámlák

0

0

V. Idegen pénzeszközök

0

0

0

0

D/ KÖVETELÉSEK

6 738

8 686

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

I. Költségvetési évben esedékes követelések

6 658

8 606

II. Költségvetési évet követően esedékes
követelések

0

0

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

80

80

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

4 126

6 787

E/ EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK

-9 123

-6 070

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

97

119

Eszközök összesen:

4 931 691

4 970 266

Források összesen:

4 931 691

4 970 266

11. melléklet

Balatonmáriafürdő Önkormányzat adóssága és hitelállománya lejárat szerint 2019. évi beszámoló

Megnevezés

Önkormányzat adósságállománya

2019.12.31

2020.12.31

2021.12.31

2022.12.31

2023.12.31

Működési célú hitel

0

0

0

0

0

Összes adósságállomány

0

0

0

0

0

12. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2019. év

ESZKÖZÖK

Sorszám

Könyv szerinti érték (eFt)

2018. év

2019. év

A

B

C

D

I. Immateriális javak

01.

781

596

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.

4 461 910

4 633 767

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)

03.

4 267 337

4 537 135

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

04.

3 483 631

3 724 986

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

05.

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06.

449 527

487 328

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.

334 179

324 821

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

08.

26 311

42 381

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

09.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

10.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

26 311

42 381

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

13.

0

0

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

3.4. Üzleti tenyészállatok

17.

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

18.

168 262

54 251

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.

168 262

54 251

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22.

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

23.

0

0

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

25.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.

94 111

87 050

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.

43 310

36 050

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.

1.4. Üzleti tartós részesedések

33.

43 310

36 050

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

34.

50 801

51 000

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

36.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

50 801

51 000

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

39.

0

0

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése

41.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+02+28+44)

45.

4 556 802

4 721 413

I. Készletek

46.

170

0

II. Értékpapírok

47.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.

170

0

I. Lekötött bankbetétek

49.

150 000

0

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

315

148

III. Forintszámlák

51.

226 692

245 970

IV. Devizaszámlák

52.

V. Idegen pénzeszközök

53.

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52+53)

54.

377 007

246 118

I. Költségvetési évben esedékes követelések

55.

6 658

8 606

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

56.

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

57.

80

80

D) KÖVETELÉSEK (55+56+57)

58.

6 738

8 686

I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása

59.

60

376

II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása

60.

-9 183

-6 446

III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

61.

0

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (59+60)

62.

-9 123

-6 070

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

63.

97

119

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+54+58+61+62)

64.

4 931 691

4 970 266

FORRÁSOK

Sorszám

Könyv szerinti érték (eFt)

2018. év

2019. év

A

B

C

D

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

65.

4 516 777

4 516 777

II. Nemzeti vagyon változásai

66.

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

67.

70 937

70 937

IV. Felhalmozott eredmény

68.

249 943

283 793

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

69.

VI. Mérleg szerinti eredmény

70.

33 850

35 976

G) SAJÁT TŐKE (64+65+66+67+68+69)

71.

4 871 507

4 907 483

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

72.

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

73.

52 299

52 508

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

74.

3 759

3 488

H) KÖTELEZETTSÉGEK (71+72+73)

75.

56 058

55 996

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

76.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

77.

4 126

6 787

FORRÁSOK ÖSSZESEN (70+74+75+76)

78.

4 931 691

4 970 266

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

Sorszám

Bruttó érték (eFt)

2018. év

2019. év

A

B

C

D

"0"-ra leírt eszközök állománya

79.

- immateriális javak

80.

255

75

- ingatlanok

81.

8 785

8 785

- gép, berendezés, felszerelés, jármű

82.

26 276

19 840

Kisértékű eszközök

83.

- gép, berendezés, felszerelés, jármű

84.

23 872

30 427

- informatikai eszközök

85.

1 517

1 087

A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak
és régészeti leleltek állománya

86.

0

0

Függő követelések

87.

0

0

Függő kötelezettségek

88.

0

0

Biztos (jövőbeni) követelések

89.

0

0

Biztos (jövőbeni) követelések

89.

0

0

13. melléklet

Maradvány kimutatás Balatonmáriafürdő Önkormányzat 2019. év

Adatok: Ft-ban

Sorsz.

Megnevezés

Önkormányzat

Összesen

1

Alaptevékenység költségvetési bevételei

461 680 731

461 680 731

2

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

592 309 529

592 309 529

I

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-130 628 798

-130 628 798

3

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

834 307 804

834 307 804

4

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

382 498 126

382 498 126

II

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

451 809 678

451 809 678

A)

Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

321 180 880

321 180 880

5

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

0

6

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

0

III

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

0

7

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

0

8

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

0

IV

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

0

B)

Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

0

C)

Összes maradvány (=A+B)

321 180 880

321 180 880

D)

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

9 717 000

9 717 000

E)

Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

311 463 880

311 463 880

F)

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

0

0

G)

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

0

14. melléklet

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE 2019. ÉV

Sor
szám

Megnevezés

Összeg ( E Ft )

1.

Nyitó pénzkészlet 2019. január 01-én ebből

377 007

2.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

376 692

3.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

315

4.

Bevételek ( + )

463 918

5.

Kiadások ( - )

594 807

6.

Záró pénzkészlet 2019. december 31-én ebből

246 118

7.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

245 970

8.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

148

Bevétel Ft-ban

02. űrlap Bevételek tény mindösszesen

461680731

04.űrlap Finanszírozási bevételek mindösszesen

834307804

levonva 04.űrlap pénzmaradvány igénybevétel

-301799831

levonva 04.űrlap lekötött betét megszüntetés

-530000000

Bevétel összesen

464188704

Módosító tétel

-270516

Bevétel mindösszesen

463918188

Kiadás Ft-ban

01. űrlap Kiadások tény mindösszesen

592309529

03. űrlap Finanszírozási kiadások mindösszesen

382498126

levonva 03.űrlap lekötött betét elhelyezés

-380000000

Kiadás mindösszesen

594807655

Pénzkészletet növelő, csökkentő tételek Ft-ban

- Adott előleg tárgy évi

0

- Forgótőke tárgy évi

-80000

- Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgy évi

0

- Adott előleg előző évi

0

- Forgótőke előző évi

80000

- Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások előző évi

0

- Kapott előlegek tárgy évi

3463856

- Más szervezetet megillető bevételek tárgy évi

24815

- Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénz tárgy évi

0

- Kapott előlegek előző évi

-2165202

- Más szervezetet megillető bevételek előző évi

-34129

- Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénz előző évi

-1559856

Módosító tételek összesen

-270516

15. melléklet

Kimutatás a Balatonmáriafürdő Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról 2019. évi beszámoló

A

B

C

D

E

Sorszám

Az önkormányzat bevételi

Össz.

Sor- szám

Közvetett támogatás

Össz.

jogcímei

1

Alaptevékenység bevételei

0

1

Alaptevékenység bevételeihez

0

tartozó közvetett támogatások

2

Ebből:

-

2

Ebből:

-

3

Intézményi ellátási díjak

0

3

Int. ellátási díj elengedés és

kedvezmény

4

Alkalmazottak térítése

0

4

Alkalmazottak térítésének

0

eleng.,és kedvezménye

5

Hatósági engedélyezési,

5

Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz.

felügy.,ellenőrzési feladatok

felad.díjbev.eleng.és kedvez-

díjbevétele

ménye

6

Alaptevékenységgel össze-

39464

6

Alaptev.gel összefüggő egyéb

0

függő egyéb bevételek

bev-hez tart.közv.támogat.ok

7

Intézmények egyéb sajátos

10532

7

Intézmények egyéb sajátos

0

bevételei

bev-hez tart.közv.támogat.ok

8

Ebből:

-

8

Ebből:

-

9

Helyiségek, eszközök tartós

10532

9

Helyiségek, eszközök tartós

0

bérbeadásának díja

bérbead.i díjának eleng.és kedv.

10

Helyiségek, eszközök eseti

10

Helyiségek, eszközök eseti

bérbead-nak díja

bérbead.i díjának eleng. kedv.

11

11

Kártérítés és egyéb térítés

eleng.és kedvezménye

12

Illeték és helyi adó bevételek

205230

12

Illeték és helyi adó bevételhez

49171

tart.közvetett támogatások

13

Ebből:

-

13

Ebből:

-

14

Helyi adó bevétel

205230

14

Helyi adó elengedés és kedv

49171

15

- Idegenforgalmi. adó

20344

15

- Idegenforgalmi adó

0

16

- Építmény adó

135659

16

- építmény adó

22710

17

- Telek .adó

45072

17

- telek adó

26461

18

- Iparűzési adó

4155

18

- iparűzési adó

0

19

Átengedett központi adók

2789

19

Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások

0

tartozó közvetett támogatások

20

Ebből:

-

20

Ebből:

21

Gépjárműadó

2789

21

Gépjárműadó elengedés és

0

kedvezmény

22

Egyéb sajátos bevételek

0

22

Egyéb sajátos bevételekhez

0

tartozó közvetett támogatások

I-VI. bevételek összesen: Közvetett támogatások

258015

Közvetett támogatások

Ebből le az I-VI. pont szerint összesen: (I-VI. pontig)

49171

ténylegesen tervevezett bevételek

208844

Közvetett támogatások

Közvetett támogatások összesen:

49171

összesen: (I-VI.pontig)

49171

Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról:

/ Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat /

IV/1. Sor Építményadónál

Építményadó: 690 Ft/m2

Üdülőingatlanok esetében : 575 Ft/m2 Kedvezmény :115 Ft/m2

Üdülőingatlan száma: 2833 db

Üdülőingatlan adóztatott területe: 120.972 m2

Kedvezmény: 120.972 x 115 Ft = 13.911.780 Ft

Lakóingatlan esetében: 230 Ft/m2 Kedvezmény : 460 Ft/m2

Lakások száma: 117 db; Állandó lakosok száma: 765 fő

1 fő 25 m2 kedvezmény

Kedvezmény: 765 fő x 25m2 = 19.125 m2 x 460 Ft = 8.797.500 Ft

Építményadó kedvezmény összesen:

13.912 e Ft + 8.798 e Ft = 22.710 e Ft

IV/1. Sor Telekadónál

Telekadó: 70 Ft/m2

Beépített üdülőingatlannál a telekadó 550 m2 adómentes rész x 30 Ft/m2 Kedvezmény : 40 Ft/m2

Beépített lakóház esetén adó kedvezmény 750 m2 x 20 Ft Kedvezmény: 50 Ft/m2

Adóköteles m2 = 860.485 m2 x 70 Ft = 60.233.950 Ft

Adómentes m2 = 482.470 m2 x 70Ft = 33.772.900 Ft

Kedvezmény: 60.233.950 Ft - 33.772.900 Ft = 26.461.050 FT

Telekadó kedvezmény összesen:

26.461 e Ft = 26.461 e Ft

16. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ ÖNKORMÁNYZAT LÉTSZÁM ADATAI 2019. évi beszámoló

A

B

C

D

E

F

G

Sor
szám

Megnevezés

Engedélyezett létszám (fő)

Tényleges létszám (fő)

Szakmai

Technikai

Összesen

Szakmai

Technikai

Összesen

1

ÖnkormányzatI jogalkotás

1

0

1

1

0

1

2

Család és nővédelmi tanácsadás, ifjúság egészségügyi gondozás

1

0

1

0

0

0

3

Közösségi Ház

1

0

1

1

0

1

5

Településüzemeltetési Iroda

2

8

10

2

10

12

6

Központi fizető strand fenntartás

0

2

2

0

1

1

7

Balatonmáriafürdő Önkormányzat összesen:

5

10

15

4

11

15

8

Közcélú, közhasznú foglalkoztatottak

0

0

0

0

0

0

9

Mindösszesen:

5

10

15

4

11

15

17. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAINAK, EGYÉB KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁLTALÁNOS, KÖZNEVELÉSI ÉS SZOCIÁLIS FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA 2019.ÉV

Adatok: Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor
szám

Megnevezés

Költségvetési törvény
alapján
támogatás

Központi költségvetésből
támogatásként
rendelkezésre
bocsátott összeg

Az önkormányzat által az
adott célra
ténylegesen felhasznált
összeg

Eltérés (=B+C-D) - visszafizetendő +utalandó önkormányzatnak

1

A települési önkormányzatok működésének támogatása

51 100 751

0

51 100 751

0

2

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb
támogatása

4 569 846

0

2 635 520

-1 934 326

3

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak
támogatása

1 800 000

0

1 800 000

0

4

Kulturális illetménypótlék

0

350 704

350 704

0

5

Lakossági víz és cstornaszolgáltatás támogatás

0

18 231 500

18 092 700

-138 800

6

A helyi önkormányzatok szociális célú tüzifavásárláshoz
kapcsolódó kiegészítő támogatás

0

949 960

949 960

0

7

A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes
gáz- vagy távfűtéstől eltérő
fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása
(felhasználása a következő évben)

0

372 000

284 000

-88 000

8

Önkormányzatok működési állami támogatás összesen

57 470 597

19 904 164

75 213 635

-2 161 126

0

9

0

0

0

0

10

Önkormányzatok felhalmozási állami támogatás összesen

0

0

0

0

0

11

Állami támogatás összesen

57 470 597

19 904 164

75 213 635

-2 161 126

18. melléklet

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások a 2019.évi költségvetési évet követő három év

Működési bevételek és kiadások:

Megnevezés

2019.év

2020.év

2021.év

2022.év

Intézményi működési bevételek

49996

85214

25000

25000

Önkormányzat sajátos műk.bevételei

159201

205400

160585

172161

Önkormányzat működési költségvetési támogatása

77003

62700

60000

61000

Támogatásértékű működési bevétel

22204

22764

39000

40000

Működési célú pénzeszk.átvétel

228

0

0

0

Állami támogatás megelőlegezés

2508

0

0

0

Hitel felvétel

0

0

0

0

Működési célú kölcsön visszatérülés

0

1365

0

0

Működési célú előző évi pénzmar.ig.vét

4048

16889

5010

5000

Működési célú bevételek összesen:

315188

394332

289595

303161

Személyi juttatások

64746

96500

67000

67000

Munkaadót terhelő járulékok

11884

17153

15000

15000

Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.

154235

220974

124085

123161

Támogatásértékű működési kiadás

31843

33479

17000

17000

Műk.célű pénzeszk.Átadás és egyéb tám.

28792

11431

15000

13000

Ellátottak pb.juttatásai

2598

4145

5000

5100

Előző évi állami támogatás visszafizetés

5333

5558

0

0

Működési célú kölcsön nyújtás

0

0

0

0

Működési tartalékok

0

50000

4000

3890

Működési célú kiadások összesen:

299431

439240

247085

244151

Felhalmozási célú bevételek és kiadások:

Megnevezés

2019.év

2020.év

2021.év

2022.év

Önkormányzat felh.és tőke jell.bev.

12

0

0

0

Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása

0

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

22737

70669

40000

20000

Felhalmozási célú pénzeszk. Átv.

130300

33500

0

0

Támogatási kölcsön visszatérülés

0

0

1200

1200

Kincstárjegy visszatérülés

0

51000

0

0

Felhalmozási célú hitel felvétel

0

100000

0

0

Felh.célú előző évi pénzmar.ig.bevétel

297752

305470

5000

5000

Felhalmozási célú bevétel összesen:

450801

560639

46200

26200

Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/

178111

409343

15000

15000

Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/

106632

28308

56000

40000

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

10435

0

0

0

Felhalmozási pénzeszk.átadás

0

0

0

0

Felhalmozási célú hitel tőkerész törlesztés

0

0

12500

25000

Támogatási kölcsön folyósítás

0

0

0

0

Kincstárjegy vásárlás

199

0

0

0

Értékpapír beszerzés

0

0

210

210

Felhalmozási tartalékok

0

78080

5000

5000

Felhalmozási célú kiadások összesen:

295377

515731

88710

85210

Önkorm.bevétel összesen:

765989

954971

335795

329361

Önkorm.kiadás összesen:

594808

954971

335795

329361

19. melléklet

Balatonmáriafürdő Önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Bevételek

Saját bevétel

2373

2367

73933

8158

7629

9727

21882

30038

43771

0

7493

4346

211717

Átvett pénzeszköz

703

716

91593

554

40862

9604

525

3924

1373

16570

7381

1664

175469

Hitel felvétel

0

Támogatás

6924

4626

4627

4627

4627

4627

4628

5577

4627

22859

4627

4627

77003

Előző havi záró pénz

301800

255568

252030

379526

326339

309562

261019

185822

200010

221961

210026

198805

301800

Bevételek összesen:

311800

263277

422183

392865

379457

333520

288054

225361

249781

261390

229527

209442

765989

Kiadások

Működési kiadások

21844

10891

21347

23674

32674

19450

57974

24737

27769

28170

26159

15376

310065

Felújítási kiadások

0

0

21222

0

29257

37665

18488

0

0

0

0

0

106632

Fejlesztési kiadások

34388

356

88

42852

7964

15386

25770

614

51

23194

4563

22885

178111

Hitel visszafizetés

0

Tartalék felhasználása

0

Kiadások összesen:

56232

11247

42657

66526

69895

72501

102232

25351

27820

51364

30722

38261

594808

Egyenleg

255568

252030

379526

326339

309562

261019

185822

200010

221961

210026

198805

171181

171181

Össz.bev.-össz kiad.

20. melléklet

TÁJÉKOZTATÓ BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ELŐIRÁNYZATÁRÓL ÉVES BONTÁSBAN

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Sor-szám

Feladat megnevezése

Összes
kiadás

E b b ő l

Előző év
végéig

Beszámolás
évében
felmerült
kiadás

Terv évi
előirány
zat

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

1

Feladatok

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Fejlesztési hitel

4

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Az önkormányzati rendeletet a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 11.) önkormányzati rendelete 40. §-a hatályon kívül helyezte 2023. december 31. napjával.