Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2017. (V.17.) önkormányzati rendelete

a családi események során alkalmazandó engedélyezési eljárásról és szolgáltatási díjakról

Hatályos: 2020. 10. 15

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat

Képviselő-testületének

9/2017.(V.17.) önkormányzati  r e n d e l e t e

a családi események során alkalmazandó

engedélyezési eljárásról és szolgáltatási

díjakról [1]


Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96.§ a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. Általános rendelkezések


  1. §.  A rendelet hatálya Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata illetékességi területén történő
  1. házasságkötésre,
  2. családi szertartás szolgáltatásokat igénybe vevőkre terjed ki.


2.§ E rendelet alkalmazásában:

(1) [2] Hivatalos helyiség:

a)  Balatonmáriafürdő Bajcsy-Zs. u. 257.

b) Balatonmáriafürdő Gróf Széchényi Imre tér 9.


(2) Hivatali munkaidőn kívüli családi esemény: pénteken 14.00 és 19.00 óra közötti, szombaton 9.00-19.00 óra közötti időpont


(3) Hivatali munkaidő: a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkarend.


(4) Családi szertartás: névadó, házassági fogadalom megerősítése.


(5) Családi esemény: a házasságkötés, családi szertartás


(6)A fizető díj alanyi adómentes.

2. Családi esemény lebonyolítása és szolgáltatási díja


3.§ (1) A családi esemény keretében ingyenes alapszolgáltatás:

a)  ünnepség céljára megfelelően berendezett kijelölt hivatalos helyiség

b) ünnepi beszéd, emléklap, gyertya

c) gépi zene.


(2) A hivatalos helyiségen kívül, valamint munkaidőn kívül történő családi események lebonyolításáért díjat kell fizetni.


(3) Az anyakönyvvezető hivatalos helyiségen kívül és hivatali munkaidőn kívül történő közreműködését a jegyzőtől írásban kell kérni.


(4) A hivatalos helyiségen kívüli családi esemény akkor engedélyezhető, ha az érintettek a törvényi feltételek teljesülésén túl igazolják a 4.§  (1)-(4) bekezdés szerinti díj befizetését.


(5) A hivatalos helyiségen kívüli családi esemény csak akkor engedélyezhető, ha az anyakönyvvezető meggyőződött, hogy arról, hogy a helyiség, vagy terület méltó, ünnepélyes helyszínként kialakítható. Nyílt téri családi esemény esetén a kérelmező köteles alternatív, zárt épületben való megrendezés lehetőségéről gondoskodni, amelyről a kérelem benyújtásakor nyilatkozni kell.

4.§ (1) A hivatali helyiségen kívüli családi esemény esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként 30 000 Ft díjat kell fizetni.


  1. Amennyiben a családi esemény legalább egyik érintettje a családi esemény időpontjában balatonmáriafürdői állandó lakos, úgy a hivatalos helyiségen kívüli esemény többletszolgáltatás ellentételezéseként 18 000 Ft díjat kell fizetni.


  1. A családi esemény hivatalos helyiségben,  munkaidőn kívül történő lebonyolítása esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként 15 000 Ft díjat kell fizetni.


  1. Amennyiben a családi esemény legalább egyik érintettje a családi esemény időpontjában balatonmáriafürdői állandó lakos, úgy a  munkaidőn kívül történő lebonyolítás esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként 12 000 Ft díjat kell fizetni.


  1. Az (1) és (4) bekezdésben meghatározott díj befizetését az engedély-kérelem benyújtásával egyidejűleg az önkormányzat házipénztárába befizetett számla bemutatásával kell igazolni. A kérelem elutasítása esetén a befizetett díjat a kérelmező részére, a határozat jogerőre emelkedésétől számított 5 munkanapon belül vissza kell fizetni.


  1. A házasulók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota miatt külső helyszínen lebonyolított házasságkötés díjmentes.


  1. Amennyiben a családi eseményt az igénybevevők a kitűzött időpont előtt legalább 10 nappal megelőzően írásban lemondják, a befizetett díjat részükre a bejelentést követő 5 munkanapon belül az önkormányzat visszafizeti.


3. A családi esemény lebonyolításáért járó anyakönyvvezetői  díjazás


5.§ Ha az anyakönyvvezető a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben a rendkívüli munkavégzésért meghatározott szabadidő kiadását nem kérte, úgy

a) hivatalos helyiségben munkaidőn kívül megtartott családi esemény esetén: 12000 Ft

b) hivatalos helyiségen kívül és hivatali munkaidőn kívüli családi esemény esetén 18000 Ft díj illeti meg.


4. Záró rendelkezések

6.§ (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és a már bejelentett családi eseményekre is alkalmazni kell.


(2)Hatályát veszti a hivatali helyiségen kívüli, és a hivatali munkaidőn kívül történő családi esemény engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 10/2014.(VIII.21.) önkormányzati rendelet.       Galácz György                                                                                                        Mestyán Valéria

            polgármester                                                                                           címzetes főjegyző


A rendelet kihirdetve: 2017. május 17-én


Mestyán Valéria

címzetes főjegyző

[1]

Módosította a 24/2020.(X.14.) ör., Hatályos 2020. október 15. napjától

[2]

Módosította a 24/2020.(X.14.) ör. 1. §-a. Hatályos 2020. október 15. napjától