Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2016. (V.24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2016. 05. 25- 2022. 05. 11

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2016. (V.24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról1

2016.05.25.

Balatonmáriafürdő Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a 2015. évi zárszámadásról és maradvány elszámolásról a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, és az Önkormányzat intézményeire.

2. § Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.

3. § A címrendet az Önkormányzat 2016. évi költségvetését megállapító 1/2016.(II.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete, és a jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

2. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítése

4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetése teljesítésének

a) kiadási főösszegét 2 012 665 000 Ft-ban,

b) bevételi főösszegét 2 100 895 000 Ft-ban,

c) maradványát 88 230 000 Ft-ban állapítja meg.

3. A költségvetési bevétel

5. § Az Önkormányzat 2015. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2., 3. melléklete tartalmazza.

4. A költségvetési kiadások

6. § (1) Az Önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási, kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

a) Működési kiadások összesen: 255 084 000 Ft
ebből:
aa) személyi jellegű kiadások: 53 970 000 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok: 13 360 000 Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 132 587 000 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 3 318 000 Ft
ae) támogatás értékű működési kiadás 22 175 000 Ft
af) működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 26 360 000 Ft
ag) működési célú kölcsön nyújtás 1 365 000 Ft
ah) előző évi állami támogatás visszafizetés 1 949 000 Ft
ai) működési célú hitel visszafizetés 0 Ft
(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait a 2. melléklet szerint állapítja meg.

7. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 161 581 000 Ft.

(2) A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

a) a beruházások: 26 893 000 Ft

b) felújítások: 91 255 000 Ft

c) támogatás értékű felhalmozási kiadás 2 733 000 Ft

d) felhalmozási célú pénz átadás ÁHT-n kívülre 0 Ft

e) kincstárjegy vásárlás 40 000 000 Ft

f) pénzügyi részesedés 700 000 Ft

(3) Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásait a 3. melléklet tartalmazza, felhalmozási felújítási kiadásokat célonként a 8. melléklet tartalmazza.
(4) Finanszírozási kiadások: Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 1 596 000 000 Ft
(5) Finanszírozási bevételek: Lekötött bankbetétek megszüntetése 1 622 000 000 Ft

8. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.

5. Költségvetési kiadások és bevételek

9. § A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 2, 3, 4, 5, 6, 7. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat költségvetés szerint teljesített összes bevételeit és kiadásait - működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek, továbbá a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások szerint részletezve - tájékoztató jelleggel a 3, 4. melléklet tartalmazza.

6 .A költségvetési létszámkeret

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat - teljesített átlagos statisztikai – létszámát a 16. melléklet szerint 23 főben hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat - teljesített - létszámát a képviselő-testület a 16. mellékletben feltüntetettek alapján 23 főben állapítja meg.

7 .A maradvány

12. § (1) Az önkormányzat, önkormányzati szinten összesített 2015. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 88 230 000 Ft-ban kerül jóváhagyásra, a 13. melléklet szerint.

8 .Önkormányzat vagyona

13. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. december 31-ei állapot szerinti mérleg eszköz-forrás összegét 4 375 329 000 Ft-ban állapítja meg, a 10. melléklet mérlegadatok alapján.

(2) Az önkormányzat 2015. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 12. melléklet tartalmazza.

9 .Közvetett támogatások

14. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, illetve kedvezményezettje szerinti részletességgel a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

10 .Hitelállomány

15. § Az önkormányzatnak hitelállománya nincs, melyet a 11. melléklet mutat.

11 .Költségvetési többlet felhasználás

16. § A 2015. év során keletkezett költségvetési többlet felhasználásáról év közben, illetve a költségvetés elfogadásakor a képviselő-testület dönt. Az év közben létrejött költségvetési többletet a polgármester – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

12. Szervezetek támogatása

17. § Az önkormányzat által támogatott egyesületek, szervezetek, alapítványok, magánszemélyek számára számadási kötelezettséggel adott támogatásokról a támogatottak tárgyévet követő év február 20. napjáig kötelesek a rendeltetésszerű felhasználásról elszámolni. Az önkormányzat eleget tett ellenőrzési kötelezettségének, a 7. mellékletben felsorolt támogatottak esetében.

13 .Záró rendelkezések

18. § (1) A címzetes főjegyző a beszámoló elfogadásáról az intézményeket értesíti, és gondoskodik a pénzmaradvány átvezetését tartalmazó rendelet-tervezet elkészítéséről a képviselő-testület által meghatározottak alapján.

(2) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Címrendje 2015. évi beszámoló

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Cím

Alcím

2015.évi beszámoló

Sor- szám

Költségvetési szerv

Költségvetési szerv

Kiadás (1000 Ft)

Bevétel (1000 Ft)

Létszám (fő)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

1

Balatonmáriafürdő Önkormányzat

365 294

496 031

2 012 665

405,75%

365 294

496 031

2 100 895

423,54%

23

2

Balatonmáriafürdő Önkormányzat mindösszesen

365 294

496 031

2 012 665

405,75%

365 294

496 031

2 100 895

423,54%

23

2. melléklet

Balatonmáriafürdő Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2015. évi beszámoló

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Sor- szám

BEVÉTELEK

Sor- szám

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

Megnevezés

E Ft

E Ft

E Ft

E Ft

Megnevezés

E Ft

E Ft

E Ft

E Ft

1

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

278 334

407 962

390 826

95,80%

1

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

365 294

496 031

416 665

84,00%

2

Pénzforgalmi bevételek

278 334

407 962

390 826

95,80%

2

Pénzforgalmi kiadások

288 381

449 898

416 665

92,61%

3

Működési célú

260 784

328 992

317 457

96,49%

3

Működési célú

245 064

281 301

255 084

90,68%

4

Működési bevételek

170 531

219 808

207 963

94,61%

4

Személyi jellegű kiadások

56 097

58 174

53 970

92,77%

5

Intézményi működési bevételek

25 621

45 746

42 203

92,26%

5

Munkaadót terhelő járulékok

14 255

14 602

13 360

91,49%

6

Közhatalmi bevételek

144 910

174 062

165 760

95,23%

6

Dologi és egyéb folyó kiadások

134 491

152 155

132 587

87,14%

7

Állami támogatás megelőlegezés

0

2 512

2 512

100,00%

7

Kamatkiadások

0

0

0

8

Támogatásértékű bevételek

27 466

31 610

31 284

98,97%

8

Előző évi állami támogatás visszafizetés

0

1 949

1 949

100,00%

9

- ebből OEP-től átvett pénzeszköz

13 925

15 810

15 810

100,00%

9

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 895

4 357

3 318

76,15%

10

Működési célú pénzeszköz átvétel

949

949

1 585

167,02%

10

Előző évi maradvány átadás

11

Önkormányzatok költségvetési támogatása

48 936

61 211

61 211

100,00%

11

Támogatásértékű működési kiadás

20 859

22 175

22 175

100,00%

12

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

12 902

12 902

12 902

100,00%

12

Működési célú pénzeszközátadás

15 467

26 524

26 360

99,38%

13

13

Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése

0

1 365

1 365

100,00%

14

Felhalmozási célú

17 550

78 970

73 369

92,91%

14

Felhalmozási célú

43 317

168 597

161 581

95,84%

15

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1 260

1 260

1 600

126,98%

15

Beruházási kiadások

16 537

28 961

26 893

92,86%

16

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

16 290

77 710

71 769

92,35%

16

Felújítások

26 570

96 203

91 255

94,86%

17

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

0

0

17

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

2 733

2 733

100,00%

18

Önkormányzatok költségvetési támogatása

0

0

0

18

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

0

0

0

19

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

0

0

0

19

Kincstárjegy vásárlás

0

40 000

40 000

100,00%

20

20

Pénzügyi befektetések kiadásai

210

700

700

100,00%

21

21

Pénzforgalmi nélküli kiadások

76 913

46 133

0

0,00%

Balatonmáriafürdő Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

2015.évi beszámoló

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Sor- szám

BEVÉTELEK

Sor- szám

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

22

22

Működési célú tartalékok

9 149

300

0

0,00%

23

23

Általános tartalék

9 149

300

0

24

24

Céltartalékok

0

0

0

25

25

Felhalmozási célú tartalékok

67 764

45 833

0

26

26

Fejlesztési céltartalék

67 764

45 833

0

27

27

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

86 960

88 069

25 839

28

28

Működési többlet

-6 571

-47 391

-62 373

29

29

Felhalmozási hiány

93 531

135 460

88 212

30

30

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

0

0

0

31

31

Működési célú hiteltörlesztés

0

0

0

32

32

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

33

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

278 334

407 962

390 826

95,80%

33

KIADÁSOK ÖSSZESEN

288 381

449 898

416 665

92,61%

34

34

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

86 960

88 069

25 839

35

35

Működési többlet

-6 571

-47 391

-62 373

36

36

Felhalmozási hiány

93 531

135 460

88 212

37

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

37

38

Belső forrásból

86 960

88 069

88 069

100,00%

38

39

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

0

0

0

39

40

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

86 960

88 069

88 069

100,00%

40

41

Külső forrásból

0

0

0

41

42

Működési célú hitelfelvétel

0

42

43

Felhalmozási célú hitelfelvétel

0

0

0

43

44

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

365 294

496 031

478 895

96,55%

44

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

365 294

496 031

416 665

84,00%

45

Működési célú bevételek összesen

260 784

328 992

317 457

96,49%

45

Működési célú kiadások összesen

254 213

281 601

255 084

90,58%

46

Felhalmozási célú bevételek összesen

104 510

167 039

161 438

96,65%

46

Felhalmozási célú kiadások összesen

111 081

214 430

161 581

75,35%

47

47

48

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

1622000

48

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elh.

0

0

1596000

49

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN

365 294

496 031

2 100 895

423,54%

49

KIADÁS MINDÖSSZESEN

365 294

496 031

2 012 665

405,75%

3. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015.ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

1

I. Működési költségvetés

260 584

326 280

314 691

96,45%

2

Önkormányzat működési költségvetési bevételei

260 584

326 280

314 691

96,45%

3

Önkormányzat közhatalmi bevételei

144 910

174 062

165 760

95,23%

4

Helyi adók

142 800

171 342

162 960

95,11%

5

- Építményadó

100 000

113 384

109 253

96,36%

6

- Telekadó

18 000

20 472

19 370

94,62%

7

- Iparűzési adó

12 000

18 265

17 442

95,49%

8

- Idegenforgalmi adó

12 000

17 934

15 980

89,10%

9

- Pótlék, bírság

800

1 287

915

71,10%

10

Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek

110

110

399

362,73%

11

- Egyéb bírságok, pótlékok

50

50

93

186,00%

12

- Igazgatási szolgáltatási díj

0

0

0

13

- Talajterhelési díj

60

60

306

510,00%

14

- Egyéb sajátos bevétel

0

0

0

15

Átengedett központi adók

2 000

2 610

2 401

91,99%

16

- Termőföld bérbeadásából származó jövedelem

0

0

0

17

- Gépjárműadó

2 000

2 610

2 401

91,99%

18

Támogatási kölcsön visszatérülés

12 902

12 902

12 902

100,00%

19

Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek

25 421

45 546

41 949

92,10%

20

Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek

25 421

45 546

41 949

92,10%

21

- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.)

21 921

41 148

37 397

90,88%

22

- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei

3 000

3 898

3 510

90,05%

23

- Kamatbevételek

500

500

1 042

208,40%

24

II. Támogatások

25

Önkormányzat támogatásai

48 936

61 211

61 211

100,00%

26

Önkormányzat költségvetési támogatása

48 936

61 211

61 211

100,00%

27

- Helyi önkormányzatok működésének támogatása

44 865

44 890

44 890

100,00%

28

- Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

2 668

2 965

2 965

100,00%

29

- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 200

1 200

1 200

100,00%

30

- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

203

12 156

12 156

100,00%

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

31

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1 460

1 460

1 854

126,99%

32

Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei

1 460

1 460

1 854

126,99%

33

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

1 260

1 260

1 600

126,98%

34

- Ingatlan értékesítés

0

0

0

35

- Önkormányzati lakások értékesítése

0

0

0

36

- Önkormányzati vagyon működtetéséből származó

0

0

0

37

- Gép, berendezés, jármű értékesítés

1 260

1 260

1 600

126,98%

38

Osztalék

200

200

254

127,00%

39

Lakáshitel visszafizetés

0

0

0

40

Támogatási kölcsön visszatérülés

0

0

0

41

IV. Támogatás értékű bevétel

43 756

109 320

103 053

94,27%

42

Önkormányzat támogatás értékű bevételei

43 756

109 320

103 053

94,27%

43

Támogatásértékű működési bevétel

27 466

31 610

31 284

98,97%

44

- Többcélú kistérségi társulástól

297

297

0

45

- Egyéb önkormányzattól

2 704

1 564

1 536

98,21%

46

- Társadalombiztosítási Alaptól

13 925

15 810

15 810

100,00%

47

- Fejezeti kezelésű előirányzattól

0

71

870

1225,35%

48

- Előző évi költségvetési támogatás visszatérülés

0

0

0

49

- Elkülönített állami pénzalaptól

10 540

13 868

13 068

94,23%

50

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

16 290

77 710

71 769

92,35%

51

- Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel

16 290

77 710

71 769

92,35%

52

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

949

949

1 585

167,02%

53

Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei

949

949

1 585

167,02%

54

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

949

949

1 585

167,02%

55

- háztartástól

0

0

36

56

- vállalkozástól

949

949

1 549

163,22%

57

Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei

0

0

0

58

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

59

- háztartástól

0

0

0

60

- Non-profit szervezettől átvett pénz

0

0

0

61

Önkormányzat költségvetési bevételei

278 334

405 450

388 314

95,77%

62

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:

278 334

405 450

388 314

95,77%

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

63

VI. Maradvány

86 960

88 069

88 069

100,00%

64

Önkormányzat maradványa

86 960

88 069

88 069

100,00%

65

Önkormányzat működési célú maradvány

0

0

0

66

Önkormányzat fejlesztési célú maradvány

86 960

88 069

88 069

100,00%

67

VII. Finanszírozási célú bevételek

0

2 512

1 624 512

64670,06%

68

Állami támogatás megelőlegezés

0

2 512

2 512

100,00%

69

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

1 622 000

70

Fejlesztési hitel

0

0

0

71

Működési célú hitel

0

0

0

72

BEVÉTEL ÖSSZESEN

365 294

496 031

2 100 895

423,54%

4. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

1

I. Működési költségvetés

254 213

279 652

253 135

90,52%

8

Önkormányzat kiadásai

254 213

279 652

253 135

90,52%

9

- Személyi juttatás

56 097

58 174

53 970

92,77%

10

- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 255

14 602

13 360

91,49%

11

- Dologi kiadás

134 491

152 155

132 587

87,14%

12

- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások

3 895

4 357

3 318

76,15%

13

- Önkormányzat egyéb működési kiadásai

36 326

50 064

49 900

99,67%

14

- Működési tartalék

9 149

300

0

0,00%

15

II. Felhalmozási költségvetés

111 081

174 430

121 581

69,70%

19

Önkormányzati beruházási kiadás

16 537

28 961

26 893

92,86%

20

Önkormányzati felújítási kiadások

26 570

96 203

91 255

94,86%

21

Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás

0

2 733

2 733

100,00%

22

Felhalmozási célú kölcsön nyújtás

0

0

0

23

Pénzügyi részesedések vásárlása

210

700

700

100,00%

24

Fejlesztési tartalék

67 764

45 833

0

0,00%

25

Fejlesztési hitel visszafizetés

0

0

0

26

Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:

111 081

174 430

121 581

69,70%

27

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:

365 294

454 082

374 716

82,52%

28

III. Finanszírozási célú kiadás

0

41 949

1 637 949

3904,62%

29

Éven túli lejáratú értékpapír vásárlás

0

40 000

40 000

100,00%

30

Előző évi állami támogatás visszafizetés

0

1 949

1 949

100,00%

31

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

1 596 000

32

Folyószámlahitel törlesztés

0

0

0

33

Éven belüli hitel törlesztés

0

0

0

34

KIADÁS ÖSSZESEN

365 294

496 031

2 012 665

405,75%

5. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI BEVÉTELEI

ezer Ft-ban

Sor-szám

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Megnevezés

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Saját bevétel

Önkor- mányzati támoga- tás

Közhatalmi bevételek

Támog. értékű bevétel

Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről

Működési költségvet. bevételek összesen

Tárgyi eszköz értékes.

Támog. értékű bevétel

Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről

Felh. Pénzmaradvány

Felhalm. költségvetési bevételek összesen

BEVÉTEL ÖSSZESEN

1

Balatonmáriafürdő Önkormányzat

2

Eredeti előirányzat

25 421

48 936

144 910

27 466

13 851

260 584

1 460

0

16 290

0

86 960

104 710

365 294

3

Módosított előirányzat

45 546

61 211

174 062

34 122

13 851

328 792

1 460

0

77 710

0

88 069

167 239

496 031

4

Tényleges teljesítés

41 949

61 211

165 760

33 796

14 487

317 203

1 854

0

71 769

0

88 069

161 692

478 895

5

Teljesítés %-a

92,10%

100,00%

95,23%

99,04%

104,59%

96,48%

126,99%

92,35%

100,00%

96,68%

96,55%

6

ÖSSZES BEVÉTEL

7

Eredeti előirányzat

25 421

48 936

144 910

27 466

13 851

260 584

1 460

0

16 290

0

86 960

104 710

365 294

8

Módosított előirányzat

45 546

61 211

174 062

34 122

13 851

328 792

1 460

0

77 710

0

88 069

167 239

496 031

9

Tényleges teljesítés

41 949

61 211

165 760

33 796

14 487

317 203

1 854

0

71 769

0

88 069

161 692

478 895

10

Teljesítés %-a

92,10%

100,00%

95,23%

99,04%

104,59%

96,48%

126,99%

0,00%

92,35%

100,00%

96,68%

96,55%

6. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer Ft-ban

Sor-szám

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Megnevezés

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

KIADÁS ÖSSZESEN

Személyi jellegű kiadások

Munka- adót terhelő járulékok

Dologi kiadás

Működési tartalék

Ellátottak pénzbeni juttatásai

Egyéb működési célú kiadás

Működési költség-vetési kiadások összesen

Felújítás

Beruházás

Felhalmozási tartalék

Egyéb felhal- mozási kiadások

Felhal-mozási költség- vetési kiadások összesen

1

Balatonmáriafürdő Önkormányzat

2

Eredeti előirányzat

56 097

14 255

134 491

9 149

3 895

36 326

254 213

26 570

16 537

67 764

210

111081

365 294

3

Módosított előirányzat

58 174

14 602

152 155

300

4 357

52 013

281 601

96 203

28 961

45 833

43 433

214430

496 031

4

Tényleges teljesítés

53 970

13 360

132 587

0

3 318

51 849

255 084

91 255

26 893

0

43 433

161581

416 665

5

Teljesítés %-a

92,77%

91,49%

87,14%

0,00%

76,15%

99,68%

90,58%

94,86%

92,86%

0,00%

100,00%

75,35%

84,00%

6

ÖSSZES KIADÁS

7

Eredeti előirányzat

56 097

14 255

134 491

9 149

3 895

36 326

254 213

26 570

16 537

67 764

210

111 081

365 294

8

Módosított előirányzat

58 174

14 602

152 155

300

4 357

52 013

281 601

96 203

28 961

45 833

43 433

214 430

496 031

9

Tényleges teljesítés

53 970

13 360

132 587

0

3 318

51 849

255 084

91 255

26 893

0

43 433

161 581

416 665

10

Teljesítés %-a

92,77%

91,49%

87,14%

0,00%

76,15%

99,68%

90,58%

94,86%

92,86%

0,00%

100,00%

75,35%

84,00%

7. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ ÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÁTADOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

1

Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott működési kiadásai

36 326

48 699

48 535

99,66%

2

Támogatásértékű működési kiadás

20 859

22 175

22 175

100,00%

3

Közös Hivatal támogatás Balatonkeresztúr Önkormányzatnak

14 764

14 764

14 764

100,00%

4

Közös Hivatal támogatás kurtaxa ellenőrök Balatonkeresztúr Önkormányzatnak

3 014

3 331

3 331

100,00%

5

Orvosi ügyelet támogatás

306

528

528

100,00%

6

Belső ellenőrzés támogatás

204

246

246

100,00%

7

Kistérségi tagdíj

245

246

246

100,00%

8

Hatósági igazgatási támogatás

106

122

122

100,00%

9

Óvodai működés támogatás

350

1 068

1 068

100,00%

10

Védőnői szolgálat előző évi elszámolás önkormányzatokkal

352

352

352

100,00%

11

Szociális feladatokra pénz átadás Balatonkeresztúr Önkormányzatnak

1 518

1 518

1 518

100,00%

12

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

15 467

26 524

26 360

99,38%

13

Társasház közös költség pénz átadás

100

100

143

143,00%

14

Polgármesteri támogatási keret

300

300

330

110,00%

15

Kártérítésre pénz átadás

0

0

5

16

BAHART támogatás menetrend szerinti hajóközlekedésre

740

740

587

79,32%

17

Víz és csatorna támogatás DRV

0

11 057

11 057

100,00%

18

Gyöngyvirág Népdalkör támogatás

45

45

45

100,00%

19

Énekkar támogatás

270

270

270

100,00%

20

Zenakar támogatás

370

370

370

100,00%

21

Fergeteges Forgatag Táncbarát Kör támogatás

250

250

250

100,00%

22

Balaton Old Boys Együttes támogatás

150

150

150

100,00%

23

Sportkör támogatás

150

150

150

100,00%

24

Polgárőrség támogatás

266

266

266

100,00%

25

Horgászegyesület támogatás

45

45

45

100,00%

26

Turisztikai Egyesület támogatás működésre

6 000

6 000

6 000

100,00%

27

Helyi tűzoltók támogatása

306

306

306

100,00%

28

Ősz Idő Nyugdíjas Klub támogatás

180

180

180

100,00%

29

Balatoni integráció támogatás

10

10

0

0,00%

30

Balatoni Futár támogatás

0

0

100

31

Egyéb támogatás

30

30

100

333,33%

32

Balatongyöngye Egyesület tagdíj

3

3

4

133,33%

33

Tagdíj Balatoni szövetség

50

50

49

98,00%

34

Tagdíj polgárvédelem

45

45

98

217,78%

35

Plébánia Hivatal támogatás

150

150

150

100,00%

36

Terápia Sport Egyesület támogatás

100

100

100

100,00%

37

Hulladékgazdálkodás támogatás

300

300

0

0,00%

38

Tagdíj Megyei Sportszövetség

80

80

80

100,00%

39

Tagdíj Jégeső elhárítás

1

1

1

100,00%

40

TÖOSZ tagdíj

16

16

16

100,00%

41

Tagdíj Borút Egyesület

10

10

8

80,00%

42

Turisztikai Egyesület támogatás rendezvényekre

5 500

5 500

5 500

100,00%

43

Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen:

36 326

48 699

48 535

99,66%

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

44

Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott felhalm. kiadásai

0

2 733

2 733

100,00%

45

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

2 733

2 733

100,00%

46

Akácfa utca felújításhoz hozzájárulás

0

2 733

2 733

100,00%

47

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

0

0

0

48

0

0

0

49

Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen:

36 326

51 432

51 268

99,68%

50

Mindösszesen:

36 326

51 432

51 268

99,68%

8. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

1

Önkormányzati felújítás

26 570

96 203

91 255

94,86%

2

Utak felújítása

12 700

16 828

16 812

99,90%

3

Gróf Széchényi Imre tér strandi bekötőút

2 032

2 032

2 032

100,00%

4

Akácfa utca felújítás

2 773

2 773

0

0,00%

5

Rákóczi utca híd felújítás

635

635

0

0,00%

6

Vasúti csomópont felújítás DDOP pályázat

6 906

6 906

4 911

71,11%

7

Vasút téri telephely felújítás

1 524

1 524

1 510

99,08%

8

B.mária Közös Hivatal kirendeltség kialakítás

0

8 255

8 252

99,96%

9

Orvosi rendelő felújítás pályázat

0

23 771

24 259

102,05%

10

Napelemes rendszer kialakítás

0

33 479

33 479

100,00%

11

Önkormányzati beruházás

16 537

28 961

26 893

92,86%

12

Kis értékű tárgyi eszköz polgármester

64

64

0

0,00%

13

Kis értékű tárgyi eszköz települési feladatok

254

254

89

35,04%

14

Bárdos Lajos sétány közműfejlesztés

1 661

1 661

1 308

78,75%

15

Térfigyelő kamerarendszer bővítés

3 175

3 810

3 784

99,32%

16

Kis értékű tárgyi eszköz TÜI iroda

191

445

493

110,79%

17

Kis értékű tárgyi eszköz közterület üzemeltetés

191

191

89

46,60%

18

Kisbusz beszerzés

7 450

7 450

7 450

100,00%

19

Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Vasút téri telephely

254

254

185

72,83%

20

Orvosi gép beszerzés

635

635

130

20,47%

21

Kis értékű tárgyi eszköz Védőnői szolgálat

127

0

4

22

Gép beszerzés közmunka program

947

947

947

100,00%

23

Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Közösségi Ház

191

191

329

172,25%

24

Strandlépcső

762

762

762

100,00%

25

Temető kerítés

635

833

833

100,00%

26

Szerver hálózat kialakítás Hivatal kirendeltség

0

560

560

100,00%

27

Kis értékű tárgyi eszköz rendőrség

0

150

133

88,67%

28

B.mária Közös Hivatal kirendeltség, gép, berendezés

0

635

340

53,54%

29

Orvosi rendelő felújítás pályázathoz kapcsolódó gép beszerzés

0

2 700

2 713

100,48%

30

Futballpálya kialakítás

0

4 981

5 013

100,64%

31

Közvilágítás hálózat kialakítás fizető strand

0

1 998

1 533

76,73%

32

Települési Értéktár Bizottság számítógép, fényképező gép beszerzés

0

440

135

30,68%

33

Kis értékű tárgyi eszköz Múzeum

0

0

55

34

Kis értékű tárgyi eszköz Polgár utcai strand

0

0

8

35

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat fejlesztési kiadásai összesen:

43 107

125 164

118 148

94,39%

9. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2015. ÉV

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

1

Működési bevételek

2

Önkormányzat közhatalmi bevételei

144 910

174 062

165 760

95,23%

3

Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek

25 621

45 746

42 203

92,26%

4

Önkormányzatok költségvetési támogatása

48 936

61 211

61 211

100,00%

5

Támogatás értékű bevétel

27 466

31 610

31 284

98,97%

6

Működési célú kölcsön visszatérülés

12 902

12 902

12 902

100,00%

7

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

949

949

1 585

167,02%

8

Állami támogatás megelőlegezés

0

2 512

2 512

100,00%

9

Pénzmaradvány

0

0

0

10

Működési célú bevétel összesen:

260 784

328 992

317 457

96,49%

11

Működési kiadások

12

Önkormányzat kiadásai

245 064

281 301

255 084

90,68%

13

Működési tartalék

9 149

300

0

0,00%

14

Hitel törlesztés

0

0

0

15

Működési kiadás összesen:

254 213

281 601

255 084

90,58%

16

Felhalmozási célú bevételek

17

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1 260

1 260

1 600

126,98%

18

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

16 290

77 710

71 769

92,35%

19

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

0

0

20

Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés

0

0

0

21

Felhalmozási célú hitel

0

0

0

22

Pénzmaradvány

86 960

88 069

88 069

100,00%

23

Felhalmozási célú bevételek összesen:

104 510

167 039

161 438

96,65%

24

Felhalmozási célú kiadások

25

Felhalmozási kiadások

16 537

28 961

26 893

92,86%

26

Felújítási kiadások

26 570

96 203

91 255

94,86%

27

Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás

0

2 733

2 733

100,00%

28

Kincstárjegy vásárlás

0

40 000

40 000

100,00%

29

Pénzügyi részesedések vásárlása

210

700

700

100,00%

30

Hiteltörlesztés

0

0

0

31

Felhalmozási tartalék

67 764

45 833

0

0,00%

32

Felhalmozási kiadások összesen:

111 081

214 430

161 581

75,35%

10. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ ÖNKORMÁNYZAT Egyszerűsített mérleg 2015. év

Eszközök

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

Források

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

4 209 462

4 300 059

G/ SAJÁT TŐKE

4 307 951

4 364 262

I. Immateriális javak

2 735

1 812

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

4 516 777

4 516 777

II. Tárgyi eszközök

4 164 117

4 214 937

II. Nemzeti vagyon változásai

0

0

III. Befektetett pénzügyi eszközök

42 610

83 310

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

70 937

70 937

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

IV. Felhalmozott eredmény

-350 658

-279 763

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

B/ FORGÓESZKÖZÖK

230

190

VI. Mérleg szerinti eredmény

70 895

56 311

I. Készletek

230

190

II. Értékpapírok

0

0

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

9 900

6 201

C/ PÉNZESZKÖZÖK

86 966

60 841

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

3 139

0

I. Hosszú lejáratú betétek

76 000

50 000

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

1 949

2 512

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

152

137

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

4 812

3 689

III. Forintszámlák

10 814

10 704

IV. Devizaszámlák

0

0

V. Idegen pénzeszközök

0

0

I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

0

0

D/ KÖVETELÉSEK

25 560

11 802

J/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

I. Költségvetési évben esedékes követelések

25 510

11 621

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

0

0

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

50

181

K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

6 816

4 866

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

2 430

2 427

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

19

10

Eszközök összesen:

4 324 667

4 375 329

Források összesen:

4 324 667

4 375 329

11. melléklet

Balatonmáriafürdő Önkormányzat adóssága és hitelállománya lejárat szerint 2015. évi beszámoló

Megnevezés

Önkormányzat adósságállománya

2015.12.31

2016.12.31

2017.12.31

2018.12.31

2019.12.31

Működési célú hitele

0

0

0

0

0

Összes adósságállomány

0

0

0

0

0

12. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2015. év

ESZKÖZÖK

Sorszám

Könyv szerinti érték (eFt)

2014. év

2015. év

A

B

C

D

I. Immateriális javak

01.

2 735

1 812

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.

4 164 117

4 214 937

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)

03.

4 024 041

4 066 103

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

04.

3 364 315

3 369 091

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

05.

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06.

354 628

392 240

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.

305 098

304 772

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

08.

19 147

23 322

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

09.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

10.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

242

203

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

18 905

23 119

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

13.

0

0

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

3.4. Üzleti tenyészállatok

17.

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

18.

120 929

125 512

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.

118 523

125 512

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.

2 096

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22.

310

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

23.

0

0

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

25.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.

42 610

83 310

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.

42 610

43 310

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.

1.4. Üzleti tartós részesedések

33.

42 610

43 310

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

34.

0

40 000

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

36.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

40 000

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

39.

0

0

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése

41.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+02+28+44)

45.

4 209 462

4 300 059

I. Készletek

46.

230

190

II. Értékpapírok

47.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.

230

190

I. Lekötött bankbetétek

49.

76 000

50 000

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

152

137

III. Forintszámlák

51.

10 814

10 704

IV. Devizaszámlák

52.

V. Idegen pénzeszközök

53.

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52+53)

54.

86 966

60 841

I. Költségvetési évben esedékes követelések

55.

25 510

11 621

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

56.

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

57.

50

181

D) KÖVETELÉSEK (55+56+57)

58.

25 560

11 802

I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

59.

2 430

2 427

II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési
eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

60.

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (59+60)

61.

2 430

2 427

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

62.

19

10

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+54+58+61+62)

63.

4 324 667

4 375 329

FORRÁSOK

Sorszám

Könyv szerinti érték (eFt)

2014. év

2015. év

A

B

C

D

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

64.

4 516 777

4 516 777

II. Nemzeti vagyon változásai

65.

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

66.

70 937

70 937

IV. Felhalmozott eredmény

67.

-350 658

-279 763

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

68.

VI. Mérleg szerinti eredmény

69.

70 895

56 311

G) SAJÁT TŐKE (64+65+66+67+68+69)

70.

4 307 951

4 364 262

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

71.

3 139

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

72.

1 949

2 512

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

73.

4 812

3 689

H) KÖTELEZETTSÉGEK (71+72+73)

74.

9 900

6 201

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

75.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

76.

6 816

4 866

FORRÁSOK ÖSSZESEN (70+74+75+76)

77.

4 324 667

4 375 329

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

Sorszám

Bruttó érték (eFt)

2014. év

2015. év

A

B

C

D

"0"-ra leírt eszközök állománya

78.

- immateriális javak

79.

75

75

- ingatlanok

80.

8 785

8 785

- gép, berendezés, felszerelés, jármű

81.

21 575

18 738

Kisértékű eszközök

82.

- gép, berendezés, felszerelés, jármű

83.

4 813

7 297

- számítástechnikai eszközök

84.

976

1 082

A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leleltek állománya

85.

Függő követelések

86.

0

0

Függő kötelezettségek

87.

0

0

Biztos (jövőbeni) követelések

88.

0

0

13. melléklet

Maradvány kimutatás Balatonmáriafürdő Önkormányzat 2015. év

Ezer forintban !

Sor-szám

Költségvetési szerv neve

Költségvetési maradvány összege

Elvonás
(-)

Intézményt megillető maradvány

Jóváhagyott

Jóváhagyott-ból működési

Jóváhagyott-ból felhalmozási

A

B

C

D

E=(C-D)

F

G

1.

Balatonmáriafürdő Községi Önkormányzat

88 230

88 230

88 230

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Összesen:

88 230

88 230

88 230

14. melléklet

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE 2015. ÉV

Megnevezés

Összeg ( E Ft )

1.

Nyitó pénzkészlet 2015. január 01-én ebből

86 966

2.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

86 814

3.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

152

4.

Bevételek ( + )

392 967

5.

Kiadások ( - )

419 092

6.

Záró pénzkészlet 2015. december 31-én ebből

60 841

7.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

60 704

8.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

137

15. melléklet

Kimutatás a Balatonmáriafürdő Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról 2015. évi beszámoló

A

B

C

D

E

Sor- szám

Az önkormányzat bevételi

Össz.

Sor- szám

Közvetett támogatás

Össz.

jogcímei

1

Alaptevékenység bevételei

0

1

Alaptevékenység bevételeihez

0

tartozó közvetett támogatások

2

Ebből:

-

2

Ebből:

-

3

Intézményi ellátási díjak

0

3

Int. ellátási díj elengedés és

kedvezmény

4

Alkalmazottak térítése

0

4

Alkalmazottak térítésének

0

eleng.,és kedvezménye

5

Hatósági engedélyezési,

5

Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz.

felügy.,ellenőrzési feladatok

felad.díjbev.eleng.és kedvez-

díjbevétele

ménye

6

Alaptevékenységgel össze-

31451

6

Alaptev.gel összefüggő egyéb

0

függő egyéb bevételek

bev-hez tart.közv.támogat.ok

7

Intézmények egyéb sajátos

10752

7

Intézmények egyéb sajátos

0

bevételei

bev-hez tart.közv.támogat.ok

8

Ebből:

-

8

Ebből:

-

9

Helyiségek, eszközök tartós

10752

9

Helyiségek, eszközök tartós

0

bérbeadásának díja

bérbead.i díjának eleng.és kedv.

10

Helyiségek, eszközök eseti

10

Helyiségek, eszközök eseti

bérbead-nak díja

bérbead.i díjának eleng. kedv.

11

11

Kártérítés és egyéb térítés

eleng.és kedvezménye

12

Illeték és helyi adó bevételek

211216

12

Illeték és helyi adó bevételhez

49171

tart.közvetett támogatások

13

Ebből:

-

13

Ebből:

-

14

Helyi adó bevétel

211216

14

Helyi adó elengedés és kedv

49171

15

- Idegenforgalmi. adó

15980

15

- Idegenforgalmi adó

0

16

- Építmény adó

131963

16

- építmény adó

22710

17

- Telek .adó

45831

17

- telek adó

26461

18

- Iparűzési adó

17442

18

- iparűzési adó

0

19

Átengedett központi adók

2401

19

Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások

0

tartozó közvetett támogatások

20

Ebből:

-

20

Ebből:

21

Gépjárműadó

2401

21

Gépjárműadó elengedés és

0

kedvezmény

22

Egyéb sajátos bevételek

0

22

Egyéb sajátos bevételekhez

0

tartozó közvetett támogatások

I-VI. bevételek összesen: Közvetett támogatások

255820

Közvetett támogatások

Ebből le az I-VI. pont szerint összesen: (I-VI. pontig)

49171

ténylegesen tervevezett bevételek

206649

Közvetett támogatások

Közvetett támogatások összesen:

49171

összesen: (I-VI.pontig)

49171

Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról:

/ Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat /

I/1. Sor Intézményi ellátási díjak elengedése

IV/1. Sor Építményadónál

Építményadó: 690 Ft/m2

Üdülőingatlanok esetében : 575 Ft/m2 Kedvezmény :115 Ft/m2

Üdülőingatlan száma: 2833 db

Üdülőingatlan adóztatott területe: 120.972 m2

Kedvezmény: 120.972 x 115 Ft = 13.911.780 Ft

Lakóingatlan esetében: 230 Ft/m2 Kedvezmény : 460 Ft/m2

Lakások száma: 117 db; Állandó lakosok száma: 765 fő

1 fő 25 m2 kedvezmény

Kedvezmény: 765 fő x 25m2 = 19.125 m2 x 460 Ft = 8.797.500 Ft

Építményadó kedvezmény összesen:

13.912 e Ft + 8.798 e Ft = 22.710 e Ft

IV/1. Sor Telekadónál

Telekadó: 70 Ft/m2

Beépített üdülőingatlannál a telekadó 550 m2 adómentes rész x 30 Ft/m2 Kedvezmény : 40 Ft/m2

Beépített lakóház esetén adó kedvezmény 750 m2 x 20 Ft Kedvezmény: 50 Ft/m2

Adóköteles m2 = 860.485 m2 x 70 Ft = 60.233.950 Ft

Adómentes m2 = 482.470 m2 x 70Ft = 33.772.900 Ft

Kedvezmény: 60.233.950 Ft - 33.772.900 Ft = 26.461.050 FT

Telekadó kedvezmény összesen:

26.461 e Ft = 26.461 e Ft

16. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ ÖNKORMÁNYZAT LÉTSZÁM ADATAI 2015. évi beszámoló

A

B

C

D

E

F

G

Sor-szám

Megnevezés

Engedélyezett létszám (fő)

Tényleges létszám (fő)

Szakmai

Technikai

Összesen

Szakmai

Technikai

Összesen

1

ÖnkormányzatI jogalkotás

1

0

1

1

0

1

2

Család és nővédelmi tanácsadás, ifjúság egészségügyi gondozás

1

0

1

1

0

1

3

Közösségi Ház

1

0

1

1

0

1

4

Háziorvosi szolgálat

2

0

2

2

0

2

5

Településüzemeltetési Iroda

2

2

4

2

2

4

6

Központi fizető strand fenntartás

0

3

3

0

3

3

7

Balatonmáriafürdő Önkormányzat összesen:

7

5

12

7

5

12

8

Közcélú, közhasznú foglalkoztatottak

0

11

11

0

11

11

9

Mindösszesen:

7

16

23

7

16

23

17. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAINAK, EGYÉB KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁLTALÁNOS, KÖZNEVELÉSI ÉS SZOCIÁLIS FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA 2015.ÉV

Adatok: Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Költségvetési törvény alapján támogatás

Központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg

Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg

Eltérés (=B+C-D) - visszafizetendő +utalandó önkormányzatnak

1

A települési önkormányzatok működésének támogatása

44 864 785

0

44 864 785

0

2

Lakossági víz és csatorna
szolgáltatás támogatás

0

11 057 300

11 057 300

0

3

Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása

0

58 080

58 080

0

4

Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása

0

626 502

593 665

-32 837

5

2014.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása

0

25 654

25 654

0

6

Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése

0

297 078

297 078

0

7

A települési önkormányzatokszociális feladatainak egyéb támogatása

0

2 667 660

2 427 319

-240 341

8

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

0

1 200 000

1 200 000

0

#HIV!

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja

0

164 846

164 846

0

#HIV!

A helyi önkormányzatok szociális célú tüzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás

0

248 920

245 364

-3 556

13

Állami támogatás összesen

44 864 785

16 346 040

60 934 091

-276 734

1

Az önkormányzati rendeletet a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 11.) önkormányzati rendelete 32. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 12. napjával.