Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2016. (V.24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2016. 05. 25

Balatonmáriafürdő Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a 2015. évi zárszámadásról és maradvány elszámolásról a következőket rendeli el:


  1. A rendelet hatálya


  1. §. A rendelet hatálya kiterjed Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, és az Önkormányzat intézményeire.


  1. §.Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.


  1. §.A címrendet az Önkormányzat 2016. évi költségvetését megállapító 1/2016.(II.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete, és a jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.


2. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítése


  1. §.A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetése teljesítésének

a) kiadási főösszegét                                                               2 012 665 000 Ft-ban,

b) bevételi főösszegét                                                             2 100 895 000 Ft-ban,

c) maradványát                                                                             88 230 000 Ft-ban állapítja meg.


3. A költségvetési bevétel


5.§.Az Önkormányzat 2015. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2., 3. melléklete tartalmazza.


4. A költségvetési kiadások


6. §. (1) Az Önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási, kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

a) Működési kiadások összesen:                                                                           255 084 000 Ft

ebből:

aa) személyi jellegű kiadások:                                                            53 970 000 Ft

ab)  munkaadókat terhelő járulékok:                                              13 360 000 Ft

ac) dologi jellegű kiadások:                                                           132 587 000 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                     3 318 000 Ft

ae)  támogatás értékű működési kiadás                                       22 175 000 Ft

af) működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre               26 360 000 Ft

ag) működési célú kölcsön nyújtás                                                   1 365 000 Ft

ah) előző évi állami támogatás visszafizetés                                  1 949 000 Ft

ai) működési célú hitel visszafizetés                                                                 0 Ft


(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait a 2.  melléklet szerint állapítja meg.


7.§(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen:          161 581 000 Ft.


(2) A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

a)  a beruházások:                                                                                            26 893 000 Ft

b) felújítások:                                                                                                     91 255 000 Ft

c) támogatás értékű felhalmozási kiadás                                               2 733 000  Ft

d) felhalmozási célú pénz átadás ÁHT-n kívülre                                                  0 Ft

e)  kincstárjegy vásárlás                                                                           40 000 000 Ft

f) pénzügyi részesedés                                                                                    700 000 Ft


  1. Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásait a 3. melléklet tartalmazza, felhalmozási felújítási kiadásokat célonként a 8. melléklet tartalmazza.
  2. Finanszírozási kiadások: Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 1 596 000 000 Ft
  3. Finanszírozási bevételek: Lekötött bankbetétek megszüntetése                        1 622 000 000 Ft


8.§ Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.    


5. Költségvetési kiadások és bevételek


9.§ A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 2, 3, 4, 5, 6, 7. melléklet tartalmazza.


10.§. Az önkormányzat költségvetés szerint teljesített összes bevételeit és kiadásait - működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek, továbbá a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások szerint részletezve - tájékoztató jelleggel a 3, 4. melléklet tartalmazza.


6.A költségvetési létszámkeret


11.§. (1) A képviselő-testület az önkormányzat - teljesített átlagos statisztikai – létszámát a 16. melléklet szerint 23 főben hagyja jóvá.


  1. Az önkormányzat - teljesített - létszámát a képviselő-testület a 16. mellékletben feltüntetettek alapján 23 főben állapítja meg.


7.A maradvány


12.§  (1) Az önkormányzat, önkormányzati szinten összesített 2015. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 88 230 000 Ft-ban kerül jóváhagyásra, a 13. melléklet szerint.


8.Önkormányzat vagyona


13.§.  (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. december 31-ei állapot szerinti mérleg eszköz-forrás összegét 4 375 329 000 Ft-ban állapítja meg, a 10. melléklet mérlegadatok alapján.


(2)Az önkormányzat 2015. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 12. melléklet tartalmazza.


9.Közvetett támogatások


14.§ A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, illetve kedvezményezettje szerinti részletességgel a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.


10.Hitelállomány


15.§.Az önkormányzatnak hitelállománya nincs, melyet a 11. melléklet mutat.


11.Költségvetési többlet felhasználás


16.§ A 2015. év során keletkezett költségvetési többlet felhasználásáról év közben, illetve a költségvetés elfogadásakor a képviselő-testület dönt. Az év közben létrejött költségvetési többletet a polgármester – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.


12. Szervezetek támogatása


17.§.Az önkormányzat által támogatott egyesületek, szervezetek, alapítványok, magánszemélyek számára számadási kötelezettséggel adott támogatásokról a támogatottak tárgyévet követő év február 20. napjáig kötelesek a rendeltetésszerű felhasználásról elszámolni.

Az önkormányzat eleget tett ellenőrzési kötelezettségének, a 7. mellékletben felsorolt támogatottak esetében.


13.Záró rendelkezések


18.§ (1) A címzetes főjegyző a beszámoló elfogadásáról az intézményeket értesíti, és gondoskodik a pénzmaradvány átvezetését tartalmazó rendelet-tervezet elkészítéséről a képviselő-testület által meghatározottak alapján.


  1. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Galácz György                                                                                Mestyán Valéria

                            polgármester                                                                                  címzetes főjegyzőA rendelet kihirdetve: 2016. május 24-énMestyán Valéria

címzetes főjegyző