Kötegyán község képviselő testületének 17/2015 (XII. 23.) önkormányzati rendelete

a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 01. 01 - 2021. 03. 18

Kötegyán Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

17/2015. (XII. 23.) önkormányzati rendelete


a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 1/2015. (II. 25) önkormányzati rendelet módosításáról
Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdésének 8/a. pont felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:


 1. § A rendelet 1. § (3) bekezdés ab) pontját hatályon kívül helyezi.


 2. § A rendelet 7. § (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) A rendkívüli települési támogatás alkalmankénti összege nem lehet kevesebb 2 000,- Ft-nál és nem haladhatja meg a 30 000,- Ft-ot.


3. § A rendelet 7. § (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) Az adott naptári évben egy személy, illetve család részére nyújtott rendkívüli települési támogatás éves összege nem haladhatja meg az 50 000,- Ft-ot.


4. § A rendelet 7. § (5) bekezdését hatályon kívül helyezi.


5. § A rendelet 8. §-át hatályon kívül helyezi.


6. § A rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.


                       Nemes János                                                                             Szokai Dániel

                       polgármester                                                                                  jegyző
Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2015. december 23. napján kihirdettem.


Kötegyán, 2015. december 23.
                 Szokai Dániel

                                                                                                        jegyző