Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2020. (IX.4.) önkormányzati rendelete

Csákvár Nagyközség helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 3/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelet önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 09. 05 - 2020. 09. 06

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdésének 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 42.§-ban biztosított záró szakmai véleményezési jogkörében eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész, valamint a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 18/2017. (VI.29.) önkormányzati rendelet szerinti Partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:1. § Csákvár Nagyközség helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 3/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) mellékletét képező BSZT Belterületi szabályozási terv normatartalma helyébe a jelen rendelet 1. mellékletét képező BSZT/2020MÓD-1 fedvény terv normatartalma lép a módosítás területi hatálya jelkulccsal lehatárolt területen.


2. § A R. mellékletét képező KSZT külterületi szabályozási terv normatartalma helyébe a jelen rendelet 2. mellékletét képező KSZT/2020MÓD-1, KSZT/2020MÓD-2, KSZT/2020MÓD-3 fedvény tervek normatartalma lép a módosítás területi hatálya jelkulccsal lehatárolt területeken.


3. § A R. 32.§-a a következő (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az előkert mérete 5 méter, kivéve, ahol a kialakult állapot szerint az előkert mérete ennél kisebb, ez esetben a kialakult állapot alapján kell meghatározni az előkert méretét. Az oldal- és hátsókertre vonatkozóan az OTÉK előírásait kell alkalmazni, a rendelet előírásait figyelembe véve. Az építési helyen belül az épület (épületek) bárhol elhelyezhető (elhelyezhetők), az elő-, oldal- és hátsókert építési határvonala nem tekintendő építési vonalnak.”4. § A R. 36.§-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A Vt-4 építési övezetben:

a) a legkisebb kialakítható telek területe 2000 m2 lehet,

b) a beépítési arány legfeljebb 40 % lehet,

c) a zöldfelületi arány legalább 30%,

d) a beépítési mód szabadon álló,

e) a legnagyobb építménymagasság 12,0 m lehet,

f) a legkisebb kialakítható telekszélesség 20 m.”5. § A R. 44.§ (10) bekezdésben szereplő táblázat a következő sorral egészül ki:

Övezeti jel

min.

kialakítható/

beépíthető

teleknagyság (m2)

min. kialakítható/

beépíthető

telekszélesség

(m)

beépítettség

maximális mértéke

(%)

min. zöldfelületi

arány

(%)

beépítési

mód

max.

építmény-magasság

(m)

Kmü-4

10.000 (1 ha)

35

10

40

SZ

7,56. § (1) Ez rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.