Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (VIII.27.) önkormányzati rendelete

a temetkezési közszolgáltatásról

Hatályos: 2021. 01. 01

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (VIII.27.) önkormányzati rendelete

a temetkezési közszolgáltatásról

2021.01.01.

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. §.(2) bekezdésének, a 41. §.(3) bekezdésének és a 43. § felhatalmazása alapján, az önkormányzatokról szóló 1990. évi LV. törvény 8. § (4) bekezdésében foglalt feladatkörében az alábbiakat rendeli.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya Balatonmáriafürdő Községben levő önkormányzat tulajdonában álló balatonmáriafürdői 1335 hrsz-u temetőre terjed ki.

(2)1 A temetők kegyeleti közszolgáltatási feladatairól az önkormányzat kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében 2019. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig a Rezi Bt. 8646 Balatonfenyves Fenyvesi u. 166. szám alatti vállalkozás bevonásával gondoskodik. A szolgáltatási díjakat a 2. számú melléklet tartalmazza.”

2. Temető létesítése, lezárása, megszüntetése, újra-hasznosítása

2. § A temető létesítésére, lezárására, megszüntetésére, újra használatba vételére a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény rendelkezései az irányadóak.

3. Temetési helyek

3. § (1) A temetési helyek elhelyezkedésére vonatkozó térképet a rendelet 1. függeléke tartalmazza.

(2) A köztemetőben az alábbi temetési helyek állnak rendelkezésre: urnafülke, urnasírhely, urnasírbolt.

4. § (1) Az 1,2 m-nél magasabb síremlék elhelyezését és tervezett méreteit az építési hatóságnak a temető üzemeltetőjének útján be kell jelenteni, aki 15 napon belül nyilatkozhat a méretek korlátozása tárgyában. Amennyiben az építési hatóság e határidőn belül nem nyilatkozik, egyetértését vélelmezni kell. Az építési hatóság nyilatkozatának beszerzéséről a temető üzemeltetője gondoskodik.

(2) Az elhunytat – ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglevő temetési hely feletti rendelkezési joga – az elhalálozás ideje szerint sorrendben következő temetési helyre kell temetni, kivéve, ha a szabályzat másként nem rendelkezik.

(3)2 A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama:

a) egyes, illetve kettes sírhely esetén 25 év, vagy az utolsó koporsó rátemetésének napjától számított 25 év

b) sírbolt esetén a temető tulajdonosával kötött megállapodástól függően 60 vagy 100 év

c) urnasírhely esetén 25 év

d) terepszínt alatti urnasírbolt síremlékkel 10 vagy 25 év

e) díszurnahely

(4) A temetkezési helyek feletti rendelkezési jogért díjat kell fizetni, a díjak mértékét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(5) A sírhelyre 4 db urna helyezhető el.

(6)3 A polgármester a terepszínt alatti urnasírbolt síremlékkel díjtétel 10 évre vonatkozóan megállapított díjából maximum 30 %-ig terjedő kedvezményt adhat egyedi kérelemre méltányosságból, a balatonmáriafürdői lakosként elhunyt személy településért végzett tevékenysége elismerésére tekintettel.

4. A temető fenntartása és üzemeltetése

5. § Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata a temető fenntartói jogosítványa keretében a temető rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények, valamint közcélú zöldfelületek karbantartásáról, szükség szerinti felújításáról maga gondoskodik.

5. A köztemető infrastrukturális létesítményei

6. § A tulajdonos köztemetőt fenntartó önkormányzat a temető rendeltetésszerű használatához a rendelet 2. függeléke szerinti építményekkel, közművekkel, egyéb tárgyi és infrastrukturális feltételekkel rendelkezik.

6. A temető üzemeltetése

7. § (1) Az érintettek a sírok gondozását, díszítését szabad belátásuk szerint végezhetik. Ezen kívül minden temetői tevékenységet be kell jelenteni a temető üzemeltetőjének.

(2) A temetőben munkáját végző vállalkozó tevékenysége során az e rendeletben foglaltakat köteles betartani.

(3) A temetőkben munkát végző vállalkozó, vállalkozás köteles bejelenteni a temetőben végzendő tevékenység időpontját, víz- vagy áram-felhasználási igényét.

(4) Az önkormányzat a vízfogyasztást számlázza az igénybevevő felé, míg az áramfogyasztás a kegyeleti közszolgáltatást végző számlázza ki.

(5) A munkák megkezdése előtt 2 nappal az önkormányzat felé, a szervezet munkaideje alatt (hétfőtől –csütörtökig 7-16 óra, pénteken 7 – 14 óra között) be kell jelenteni – telefonon, elektronikus úton- a tevékenységet. A bejelentésben közölni kell a tevékenység jellegét, a vállalkozás nevét, székhelyét, és a munkavégzés konkrét időtartamát, valamint a helyszínen megbízott, felelős személy nevét, elérhetőségét.

8. § (1)4 A temetőben végzett munkákról, munkát végző vállalkozásról az önkormányzat nyilvántartást vezet. Az önkormányzat végzi a temetőkataszterrel, a sírhely megváltási díjak beszedésével, nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat.

(2) A temetőkben végzett tevékenység, munkavégzés a temetőlátogatók kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a szomszédos sírokban, a temető infrastrukturális létesítményeiben kárt nem okozhatnak, zajkeltéssel a szertartásokat nem zavarhatják.

(3) A temetőben első temetést megelőzően a sírhely kiásását csak a közszolgáltató végezheti.

7. Temető rendje

9. § (1) A temetőkben és azok közvetlen környezetében tilos minden olyan magatartás, amely a kegyeleti érzést és a szertartások rendjét sérti, valamint a látogatókat megbotránkoztatja. A temetőt látogatók tájékoztatásáról a temető bejáratánál elhelyezett tábla szolgál, mely útmutatást ad a temető nyitva tartásáról, hivatalos ügyek intézésének helyéről.

(2) A temetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat gondozhatja.

(3) A temetőben 12 éven aluli gyermek csak szülői felügyelettel tartózkodhat.

(4) A temetőbe való belépés és az öntözővíz használata díjtalan.

(5) Kutyát – a vak vezető kutya kivételével – a temetőbe bevinni tilos.

(6) Építőanyagot a temetőbe beszállítani, építési vagy bontási munkát megkezdeni, vagy bontási anyagot elszállítani csak az üzemeltető hozzájárulásával szabad. Az építési hulladékot a keletkezésétől számított 2 napon belül el kell szállítani.

10. § (1) A temetőbe járművel behajtani, és azzal közlekedni csak az üzemeltető írásos engedélyével szabad.

(2) Kegyeleti tárgyakat, a növényeket és egyéb díszítő anyagokat rongálni, eltávolítani tilos.

(3) A temetőben keletkezett hulladékot csak az arra kijelölt helyre lehet lerakni. A szemét lerakóhelyet a temető olyan területén kell kijelölni, és táblával jelezni, hogy az a temető esztétikai megjelenését és a kegyeletet ne sértse. A temetőben keletkezett hulladék elszállításáról a Településüzemeltetési Iroda gondoskodik.

(4) A temetőben avart, elszáradt koszorút és virágmaradványt égetni tilos.

(5) A temetőben gyertyát gyújtani, égő gyertyát a sírokon elhelyezni csak oly módon lehet, hogy az tüzet ne okozzon. Égő gyertyát felügyelet nélkül nem szabad hagyni.

(6) A temetőben elhelyezett tárgyakért a tulajdonos, üzemeltető nem tartozik felelősséggel.

8. Záró rendelkezések

11. § A rendelet 2013. szeptember 1. napján lép hatályba.

1. melléklet

A temetkezési helyek feletti rendelkezési jogért fizetendő díjak

1. Balatonmáriafürdői állandó lakosként elhunyt esetében​

-urnasírhely, sírhely: egyes 5.000 Ft/25 év kettes 10.000 Ft/25 év
-terepszínt alatti urnasírbolt síremlékkel 50 000 Ft/10 év 100 000 Ft/25 év

2. Nem balatonmáriafürdői állandó lakosként elhunyt esetében

-urnasírhely, sírhely: egyes 20.000 Ft/25 év kettes 40.000 Ft/25 év
-terepszínt alatti urnasírbolt síremlékkel 100 000 Ft/10 év 150 000 Ft/25 év

2. melléklet

Szolgáltatási árjegyzék

szolgáltatás

nettó ár (Ft)

Mélyített sírásás

12 984

Urnahely ásás

5 472

Hűtés

1 969

Ravatalozó igénybevételi díj

13 331

Köztemetés költsége

82 094

1. függelék

A temetési helyek elhelyezkedésére vonatkozó térképek

2. függelék

Építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális feltételek jegyzéke
Területe: 1897 m2
Aszfaltos út és füves út terület
Ravatalozó nincs
Kerítés: nincs
Kerti csap nincs
Hulladéktároló 1 db
Információs tábla: nincs
Urnafal nincs
1

Módosította a 17/2019.(IX.26.) ör. 1.§-a Hatályos 2019.09.26. napjától

2

Módosította a 14/2016.(XII.13.) ör. 1.§-a Hatályos 2017.01.01. napjától

3

Megállapította az 1/2017.(I.27.) ör. 1.§-a. Hatályos 2017.01.28. napjától

4

Módosította a 1/2017.(I.27.) ör. 2.§-a Hatályos 2017.01.28. napjától