Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (I.30.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 13/2019. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 02. 01 - 2020. 02. 02

Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (I.30.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 13/2019. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 13/2019. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében a közszolgáltató gondoskodik)

  • „d) a közszolgáltatás részeként üzemeltetett hulladékgyűjtő udvarban, és átvételi helyen a közszolgáltató részére átadott”

(települési hulladék elszállításáról és jogszabályi előírásoknak megfelelő kezeléséről.).

2. § A Rendelet 20. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A házhoz menő gyűjtés esetén a gyűjtőedénybe, valamint zsákba kizárólag a közszolgáltató tájékoztatójában megjelölt összetételű és fajtájú hulladék helyezhető el.”

3. § Hatályát veszti a Rendelet

4. § Ez a rendelet 2020. február 1. napján lép hatályba.