Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2020. (VIII.4.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 08. 05 - 2020. 08. 06

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Csákvár Város Önkormányzata képviselő-testületének az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2016. (IX.29.) 35. § b) pont. 2. alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Jogi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. § Az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (II.28.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:


„2. § (1) A Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) Csákvár Város Önkormányzata és intézményeinek összevont 2020. évi költségvetési főösszegét – finanszírozási műveletekkel együtt – 2.544.235.878,- Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek összevont 2020. évi költségvetési bevétele tekintetében

a) működési költségvetési bevételét 699.823.748,- forintban, ezen belül

aa) működési célú támogatását államháztartáson belülről 408.028.400,- forintban,

ab) közhatalmi bevételét 170.428.600,- forintban,

ac) működési bevételét 109.066.748,- forintban,

ad) működési célú átvett pénzeszközöket 12.300.000,- forintban,

b) felhalmozási költségvetési bevételét 438.632.790,- forintban, ezen belül

ba) felhalmozási célú támogatását államháztartáson belülről 438.632.790,- forintban,

bb) felhalmozási bevételét 0,- forintban,

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 0,- forintban,

c) finanszírozási bevételét 1.081.662.340,- forintban, ezen belül

ca) központi, irányítószervi támogatását 324.117.000,- forintban,

cb) 2019. évi pénzmaradványát 1.081.662.340,- forintban,

állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek összevont 2020. évi költségvetési kiadása tekintetében

a) a működési kiadásait 1.258.713.457,- forintban,       ezen belül

aa) a személyi juttatásokat 280.284.000,- forintban,

ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 53.209.000,- forintban,

ac) a dologi kiadásokat 355.753.331,- forintban,

ad) az ellátottak pénzbeni juttatásait 8.000.000,- forintban,

ae) az egyéb működési célú támogatásokat 561.467.126,- forintban,

b) a felhalmozási kiadásait 945.875.524,- forintban,    

ba) a beruházásokat 886.133.108,- forintban,

bb) a felújításokat 56.805.000,- forintban,

bc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 2.937.416,- forintban,

c) a finanszírozási kiadásait 339.646.897,- forintban,

ca) a központi, irányítószervi támogatását 324.117.000,- forintban,

cb) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 15.529.897,- forintban,

állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek összevont 2020. évi költségvetési hiánya tekintetében

a) a működési költségvetési hiányát 558.889.709,- forintban,

b) a felhalmozási költségvetési hiányát 507.242.734,- forintban,

c) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 15.529.897,- forintban,

állapítja meg.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek összevont 2020. évi költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló forrását 1.081.662.340,- forintban határozza meg.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek összevont 2019. évi tervezett pénzmaradványát 1.081.662.340,- forintban határozza meg.

(7) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi összevont költségvetési mérlegét a képviselő-testület az 1. melléklet szerinti adattartalommal hagyja jóvá.

(8) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi 

a) összevont bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet

b) költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 3. melléklet

tartalmazza.

(9) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évi központi, irányítószervi támogatását 324.117.000,- Ft-ban állapítja meg.”


2. § A Rendelet

  1. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet,
  2. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet,
  3. 4. melléklete helyébe a 3. melléklet,
  4. 5. melléklete helyébe a 4. melléklet,
  5. 7. melléklete helyébe az 5. melléklet,
  6. 8. melléklete helyébe a 6. melléklet,
  7. 11. melléklete helyébe a 7. melléklet,
  8. 12. melléklete helyébe a 8. melléklet

lép.


3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Mellékletek