Kötegyán község képviselő testületének 14/2017 (XII.22.) önkormányzati rendelete

Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelete A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló 11/2017. (XII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 23 - 2017. 12. 24

Kötegyán  Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

14/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelete 


A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló 11/2017. (XII.01.) önkormányzati rendelet módosításárólKötegyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló 11/2017. (XII.01.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:


1. § A rendelet 3. § (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:


(2) Háztartásonként egy jogcímen nyújtható be kérelem, támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg legfeljebb 1 m3 tűzifa, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.


2. § Ezen rendelet kihirdetése napját követő nap lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.                  Nemes János                                                                Szokai Dániel

                  polgármester                                                                     jegyzőKihirdetési záradék:

A rendeletet 2017. december 22. napján kihirdettem.


Kötegyán, 2017. december 22.


                    Szokai Dániel

                                                                                                            jegyző