Kötegyán község képviselő testületének 11/2017 (XII.1.) önkormányzati rendelete

Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2017. (XII.01.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Hatályos: 2017. 12. 03 - 2018. 04. 30

Kötegyán Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

11/2017. (XII.01.) önkormányzati rendelete 

A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól


Kötegyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Kötegyán Község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező állampolgárokra, akik életvitelszerűen a településen élnek.

(2) A támogatásban részesített kérelmezők részére a szociális célú tüzelőanyag biztosítása térítésmentes, az önkormányzat a támogatásban részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.

(3) A szociális célú tüzelőanyag szállításából - ide értve a támogatásban részesülőkhöz való eljuttatást is - származó költségek az önkormányzatot terhelik.

2. § (1) Szociális célú tüzelőanyag (tűzifa) támogatás természetbeni ellátásként adható annak a személynek vagy családnak, aki időszakosan bekövetkezett vagy tartósan fennálló létfenntartási problémákkal küzd, és lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelő berendezéssel biztosítja.

(2) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként térítésmentes tüzelőanyag – tűzifa – támogatást állapíthat meg annak az igénylőnek, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nagysága a 101 000,- Ft-ot, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 400%-át, azaz 114 000,- Ft-ot nem haladja meg.

(3) A jövedelemszámításnál a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 10. § (2)-(5) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.

3. § (1) A kérelmek elbírálása során előnyt kell biztosítani az: 

       - aktívkorúak ellátására jogosultak,

- időskorúak járadékában részesülők,

       - lakhatással összefüggő települési támogatásra jogosultak,

 - halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család,


(2) Háztartásonként egy jogcímen nyújtható be kérelem, támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg legfeljebb 1 m3 tűzifa, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.


(3) Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.


(4) A szociális célú tűzifa támogatásról a Képviselő-testület átruházott hatáskörében a polgármester jogosult dönteni, a kérelem benyújtását követő 8 napon belül.


(5) A támogatás iránti igényeket 2017. december 4. és 2018. február 2. között lehet benyújtani e rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon. E határidő jogvesztő.


(6) A szociális célú tűzifa átvételét a támogatásban részesített e rendelet 2. melléklete szerinti formanyomtatványon igazolja.


4.§ (1) Ezen rendelet kihirdetése napját követő nap lép hatályba és 2018. április 30-án hatályát veszti.


(2) Hatályukat vesztik: a 14/2017. (XII.01.) számú és a 1/2018. (I.31.) számú önkormányzati rendeletek, melyek a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályait módosító önkormányzati rendeletek.

                  Nemes János                                                                Szokai Dániel

                  polgármester                                                                     jegyzőKihirdetési záradék:

A rendeletet 2017. december 1. napján kihirdettem.


Kötegyán, 2017. december 1.


Szokai Dániel

                                                                                                   jegyző