Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (I.7.) önkormányzati rendelete

a közterület-használatról szóló 12/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 07 - 2021. 01. 08

Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (I.7.) önkormányzati rendelete

a közterület-használatról szóló 12/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról[1]

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A közterület-használatról szóló 12/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § A Rendelet a következő 13. §-sal egészül ki:

„13. § E rendeletnek a 2/2021. (I. 6.) önkormányzati rendelettel módosított 1. melléklete szerinti díjakat 2021. január 1. napjától kell alkalmazni valamennyi közterület-használati díj megállapításra.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Közterület használati díjak

A

B

1.

Megnevezés

Díj

2.

A közterületbe benyúló hirdető berendezés, információs tábla, transzparens

1.260,- Ft/hó

3.

Üzletek előtti közterület árusítás céljára

885,- Ft/m2/hó

4.

Vendéglátó ipari előkert április 1-től október 31-ig

885,- Ft/m2/hó

5.

Vendéglátó ipari előkert november 1-től március 31-ig

430,- Ft/m2/hó

6.

Árusító pavilon

885,-Ft/m2/hó

7.

Árusító automata, egyéb árusító berendezés

3.540,- Ft/m2/nap

8.

Mozgóbolt üzemeltetése, mozgó szolgáltató tevékenység, mozgóárusítás heti egy alkalommal történő árusítás

11.355,- Ft/hó

9.

Mozgóbolt üzemeltetése, mozgó szolgáltató tevékenység, mozgóárusítás heti kettő alkalommal

27.550,- Ft/ hó

10.

Mozgóbolt üzemeltetése, mozgó szolgáltató tevékenység, mozgóárusítás heti három vagy több alkalommal

54.735,- Ft/hó

11.

Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag kihelyezése, építési munkaterület létesítése

410,- Ft/m2/nap

12.

Közterületen bármilyen jármű (járműszerelvény) tárolása

5.675,- Ft/db/hó

13.

Mutatványos tevékenység

820,- Ft/m2/nap

14.

Kiállítás, technikai bemutató, vásár, sport- és kulturális rendezvény közhasználati cikkek, könyvek, népművészeti termékek árusítása

340,- Ft/m2/nap

15.

Egyéb cikkek árusítása

645,- Ft/m2/nap

16.

Vendéglátás

805,- Ft/m2/nap

17.

Üzletek előtti közterület használat

5.240,- Ft/hó


[1] A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. január 8. napjával.