Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (III.3.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 03. 04

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Polgármesterének

3/2021.(III.3.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről


Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett és a 2021. évi I. törvény által meghosszabbított  veszélyhelyzetben a képviselő-testületnek az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


  1. A rendelet hatálya


1.§ A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak szerveire, a támogatásban részesített szervekre, szervezetekre.


2. Címrend


2.§ (1) A 3. §-ban megállapított kiadási és bevételi főösszegnek, cím, alcímek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.


(2)        Az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.


II. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI


3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2021. évi költségvetése


3.§ (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetését

324.513 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

749.476 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

424.963 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítom meg.


(2) A hiány finanszírozását belső forrásból, azaz 344.963 ezer Ft maradványból, és külső forrásból 80.000 ezer Ft hitel igénybevételével biztosítom.


(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének

                                                                                                        Adatok: 1000 Ft-banMegnevezés


Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigaz-

gatási feladat

Összesen

a)


tárgyévi költségvetési bevételét

238.926

81.370

4.217

324.513


aa)

működési költségvetési bevételét

238.926

81.370

4.217

324.513


ab)

felhalmozási költségvetési bevételét

0

0

0

0

b)


tárgyévi költségvetési kiadását

517.920

191.201

40.355

749.476


ba)

működési költségvetési kiadását

234.823

62.006

40.355

337.184személyi jellegű kiadások

71.239

4.085

10.835

86.159munkaadókat terhelő járulékok

10.681

624

1.622

12.927dologi jellegű kiadások

137.783

51.472

286

189.541támogatásértékű működési kiadások

2.837

0

27.312

30.149működési célú pénzeszköz átadás

0

3.425

300

3.725előző évi állami támogatás visszafizetés

4.823

0

0

4.823ellátottak pénzbeli juttatásai

2.160

2.400

0

4.560működési célú kölcsön folyósítás

0

0

0

0működési célú általános tartalék

5.300

0

0

5.300


bb)

felhalmozási költségvetési kiadását

283.097

129.195

0

412.292beruházások előirányzata

36.492

48.483

0

84.975felújítások előirányzata

145.595

80.712

0

226.307támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

0

0

0felhalmozási célú pénzeszköz átadás

0

0

0

0kincstárjegy vásárlás

0

0

0

0hitel tőketörlesztés

20.000

0

0

20.000fejlesztési célú céltartalék

81.010

0

0

81.010

c)


költségvetési hiányát
424.963  Ebből: Kötelező feladat hiány

278.994


              Önként vállalt feladat hiány


109.831

              Államigazgatási feladat hiány36.138ca)

működési költségvetési hiányát
12.671  Ebből: Kötelező feladat többlet

4.103


              Önként vállalt feladat többlet


19.364

              Államigazgatási feladat hiány36.138cb)

felhalmozási költségvetési hiányát
412.292  Ebből: Kötelező feladat hiány

283.097


              Önként vállalt feladat többlet


129.195

              Államigazgatási feladat hiány0


d)


előző év felhasználható tervezett maradványát
344.963


da)

d) pontból működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett maradványát
15.000


db

d.  pontból felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett maradványát
329.963

e)


finanszírozási célú műveletek bevételét
80.000


ea)

e) pontból működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét
0


eb)

e) pontból felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét
80.000

f)


Finanszírozási célú műveletek kiadását
0


fa)

f) pontból működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását
0


fb)

f) pontból felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását
0


állapítom meg.


4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök


4.§ (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány igénybevételét a 2. melléklet alapján hagyom jóvá.


(2) A költségvetési évet érintő hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.


(3) Az (1) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit a 3. melléklet alapján hagyom jóvá.


  1. Az önkormányzat bevételei és kiadásai


5. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg mérlegszerű bemutatását a rendelet 5. melléklete tartalmazza.


(2) A 3. §-ban megállapított bevételek közül a tevékenységi és az egyéb bevételeket, a támogatásokat, valamint a támogatásértékű bevételeket a rendelet 6. melléklete tartalmazza.


(3) A 2021. évi költségvetés kiadási előirányzatait a rendelet 7. melléklete szerint hagyom jóvá.


(4) Az egyéb működési és felhalmozási célra átadott kiadások előirányzatait a rendelet 11. melléklete szerint állapítom meg.


(5) A beruházási kiadásokat a rendelet 12. melléklete, a felújítási kiadásokat a rendelet 13. melléklete szerint állapítom meg.


(6) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.


(7) A költségvetési évet követő három év működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.


6.§ (1) Az  önkormányzat éves engedélyezett létszámkeretét a rendelet 15. melléklete szerint állapítom meg.


(2)  A közfoglalkoztatottak létszámát a rendelet 16. melléklete szerint állapítom meg.


(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 17. melléklet szerint hagyom jóvá.


6.  A bevételi többlet kezelése


7.§. Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzintézeti pénzlekötés útján – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – hasznosítható. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítására a polgármestert felhatalmazza, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.  A kamatok a lekötés szerinti pénzeszközöket – működési és céltartalék - növelik.


7.  Általános és céltartalék


8.§ (1) A 2021. évi költségvetés általános és céltartalékát a 19. melléklet szerint állapítom meg.


(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület – veszélyhelyzetben a polgármester,  az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.


8.  Előirányzat-felhasználási ütemterv


9. § A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 20. melléklet tartalmazza.


9. Több éves kihatással járó feladatok


10.§ (1) A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 21. melléklete szerint állapítom meg azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor kell megállapítani.


(2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 18. melléklet tartalmazza.


10.  Közvetett támogatások


11. § A közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege,a  kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 22. melléklet szerint hagyom jóvá.


III. FEJEZET

A 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI


12.§ (1) A szociális ellátásokra 4.560.000 Ft keretösszeget állapítok meg. A lakosságnak nyújtott támogatások megbontását a 10. melléklet tartalmazza.


(2) A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletbe foglaltak szerint a szociális ellátásokra biztosított pénzbeni támogatások összegéből a polgármester 2021. évben 150.000 Ft összeggel rendelkezhet a rendkívüli átmeneti segélyről sürgős szükség esetén - ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják – évente legfeljebb két alkalommal, a kérelmező nyilatkozata alapján. A döntésről a képviselő-testületet havonta tájékoztatom.


(3) A képviselők tiszteletdíját 50.000 Ft-ban állapítom meg.


(4) A tiszteletdíjak kifizetésére a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadóak.


(5) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, és következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amennyiben a tervezett 300.000 Ft keretösszeg nem elegendő, és amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolni.


(6) A (5) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.


(7) A Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 46.380 Ft-ban állapítom meg.


13.§ (1) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.


(2) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.


(3) A jóváhagyott költségvetésen, Képviselő-testületi, vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a kiadási és bevételi kiemelt előirányzatok átvezetéséről a Közös Hivatal gondoskodik.


14.§ (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.


(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy esetenként legfeljebb 500.000 Ft összeghatárig, de éves szinten összességében maximum 3.000.000 Ft összeghatárig kötelezettséget vállaljon. A kötelezettségvállalásról a következő képviselő-testületi ülésen köteles a polgármester beszámolni.


(3) Az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntés szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.


11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások


15.§ (1) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.


(2) Az önkormányzat beruházásainak, fejlesztéseinek pályázati úton történő forrásszerzésében részt vevő alkalmazottak részére a pályázatírás, és elnyerés motiválása érdekében a sikeres, megnyert pályázati összeg figyelembe vételével, a pályázati összegnek az önkormányzat számlájára történő megérkezését követően, az összeg bruttó 5 %-a fordítható jutalmazásra, mely a polgármester egyetértésével osztható fel.


12. A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje


16.§ (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni a civilszervezetek támogatási rendjéről szóló önkormányzati rendelet szerint.


(2) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.


(3) Amennyiben az elszámolást, beszámolót a szervezet a támogatási szerződésben meghatározott időpontig nem nyújtja be egy évig támogatásban nem részesíthető.


(4) A jegyző a zárszámadás elfogadásakor tájékoztatja a képviselő-testületet a szervezetek elszámolásairól, beszámolóiról.


(5) A helyi társadalmi, kulturális szervezetek, alapítványok támogatását negyedéves ütemezésben biztosítom, ettől eltérni polgármester engedélyével lehet, aki erről a soron következő ülésen a képviselő-testületet tájékoztatja.  Egyéb esetben a támogatás folyósítására a támogatási szerződésben foglaltak szerint kerül sor.


17.§  A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, és e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.


IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

18.§ (1) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások az 2011. évi CXCV. törvény 25. § (3) bekezdése értelmében ezen költségvetési rendeletbe beépültek, mellékletei tartalmazzák.


(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

                              Galácz György                                                                      Mestyán Valéria                                                 

                            polgármester                                                                      címzetes főjegyző                             
Kihirdetve: 2021. március 3.

                                                                                                                                                                                                Mestyán Valéria

címzetes főjegyző