Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (III.3.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 03. 04

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (III.3.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett és a 2021. évi I. törvény által meghosszabbított veszélyhelyzetben a képviselő-testületnek az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak szerveire, a támogatásban részesített szervekre, szervezetekre.

2. Címrend

2. § (1) A 3. §-ban megállapított kiadási és bevételi főösszegnek, cím, alcímek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.

II. FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2021. évi költségvetése

3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetését 324.513 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 749.476 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 424.963 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítom meg.

(2) A hiány finanszírozását belső forrásból, azaz 344.963 ezer Ft maradványból, és külső forrásból 80.000 ezer Ft hitel igénybevételével biztosítom.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének: Adatok: 1000 Ft-ban

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigaz-
gatási feladat

Összesen

a)

tárgyévi költségvetési bevételét

238.926

81.370

4.217

324.513

aa)

működési költségvetési bevételét

238.926

81.370

4.217

324.513

ab)

felhalmozási költségvetési bevételét

0

0

0

0

b)

tárgyévi költségvetési kiadását

517.920

191.201

40.355

749.476

ba)

működési költségvetési kiadását

234.823

62.006

40.355

337.184

személyi jellegű kiadások

71.239

4.085

10.835

86.159

munkaadókat terhelő járulékok

10.681

624

1.622

12.927

dologi jellegű kiadások

137.783

51.472

286

189.541

támogatásértékű működési kiadások

2.837

0

27.312

30.149

működési célú pénzeszköz átadás

0

3.425

300

3.725

előző évi állami támogatás visszafizetés

4.823

0

0

4.823

ellátottak pénzbeli juttatásai

2.160

2.400

0

4.560

működési célú kölcsön folyósítás

0

0

0

0

működési célú általános tartalék

5.300

0

0

5.300

bb)

felhalmozási költségvetési kiadását

283.097

129.195

0

412.292

beruházások előirányzata

36.492

48.483

0

84.975

felújítások előirányzata

145.595

80.712

0

226.307

támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

0

0

0

felhalmozási célú pénzeszköz átadás

0

0

0

0

kincstárjegy vásárlás

0

0

0

0

hitel tőketörlesztés

20.000

0

0

20.000

fejlesztési célú céltartalék

81.010

0

0

81.010

c)

költségvetési hiányát

424.963

Ebből: Kötelező feladat hiány

278.994

Önként vállalt feladat hiány

109.831

Államigazgatási feladat hiány

36.138

ca)

működési költségvetési hiányát

12.671

Ebből: Kötelező feladat többlet

4.103

Önként vállalt feladat többlet

19.364

Államigazgatási feladat hiány

36.138

cb)

felhalmozási költségvetési hiányát

412.292

Ebből: Kötelező feladat hiány

283.097

Önként vállalt feladat többlet

129.195

Államigazgatási feladat hiány

0

d)

előző év felhasználható tervezett maradványát

344.963

da)

d) pontból működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett maradványát

15.000

db

d. pontból felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett maradványát

329.963

e)

finanszírozási célú műveletek bevételét

80.000

ea)

e) pontból működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét

0

eb)

e) pontból felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét

80.000

f)

Finanszírozási célú műveletek kiadását

0

fa)

f) pontból működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását

0

fb)

f) pontból felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását

0

állapítom meg.

4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

4. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány igénybevételét a 2. melléklet alapján hagyom jóvá.

(2) A költségvetési évet érintő hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

(3) Az (1) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit a 3. melléklet alapján hagyom jóvá.

5. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

5. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg mérlegszerű bemutatását a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(2) A 3. §-ban megállapított bevételek közül a tevékenységi és az egyéb bevételeket, a támogatásokat, valamint a támogatásértékű bevételeket a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(3) A 2021. évi költségvetés kiadási előirányzatait a rendelet 7. melléklete szerint hagyom jóvá.

(4) Az egyéb működési és felhalmozási célra átadott kiadások előirányzatait a rendelet 11. melléklete szerint állapítom meg.

(5) A beruházási kiadásokat a rendelet 12. melléklete, a felújítási kiadásokat a rendelet 13. melléklete szerint állapítom meg.

(6) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.

(7) A költségvetési évet követő három év működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az önkormányzat éves engedélyezett létszámkeretét a rendelet 15. melléklete szerint állapítom meg.

(2) A közfoglalkoztatottak létszámát a rendelet 16. melléklete szerint állapítom meg.

(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 17. melléklet szerint hagyom jóvá.

6. A bevételi többlet kezelése

7. § . Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzintézeti pénzlekötés útján – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – hasznosítható. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítására a polgármestert felhatalmazza, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A kamatok a lekötés szerinti pénzeszközöket – működési és céltartalék - növelik.

7. Általános és céltartalék

8. § (1) A 2021. évi költségvetés általános és céltartalékát a 19. melléklet szerint állapítom meg.

(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület – veszélyhelyzetben a polgármester, az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

8. Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. § A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 20. melléklet tartalmazza.

9. Több éves kihatással járó feladatok

10. § (1) A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 21. melléklete szerint állapítom meg azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor kell megállapítani.

(2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 18. melléklet tartalmazza.

10. Közvetett támogatások

11. § A közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege,a kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 22. melléklet szerint hagyom jóvá.

III. FEJEZET A 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

12. § (1) A szociális ellátásokra 4.560.000 Ft keretösszeget állapítok meg. A lakosságnak nyújtott támogatások megbontását a 10. melléklet tartalmazza.

(2) A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletbe foglaltak szerint a szociális ellátásokra biztosított pénzbeni támogatások összegéből a polgármester 2021. évben 150.000 Ft összeggel rendelkezhet a rendkívüli átmeneti segélyről sürgős szükség esetén - ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják – évente legfeljebb két alkalommal, a kérelmező nyilatkozata alapján. A döntésről a képviselő-testületet havonta tájékoztatom.

(3) A képviselők tiszteletdíját 50.000 Ft-ban állapítom meg.

(4) A tiszteletdíjak kifizetésére a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadóak.

(5) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, és következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amennyiben a tervezett 300.000 Ft keretösszeg nem elegendő, és amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolni.

(6) A (5) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(7) A Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 46.380 Ft-ban állapítom meg.

13. § (1) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(2) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(3) A jóváhagyott költségvetésen, Képviselő-testületi, vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a kiadási és bevételi kiemelt előirányzatok átvezetéséről a Közös Hivatal gondoskodik.

14. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy esetenként legfeljebb 500.000 Ft összeghatárig, de éves szinten összességében maximum 3.000.000 Ft összeghatárig kötelezettséget vállaljon. A kötelezettségvállalásról a következő képviselő-testületi ülésen köteles a polgármester beszámolni.

(3) Az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntés szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

15. § (1) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.

(2) Az önkormányzat beruházásainak, fejlesztéseinek pályázati úton történő forrásszerzésében részt vevő alkalmazottak részére a pályázatírás, és elnyerés motiválása érdekében a sikeres, megnyert pályázati összeg figyelembe vételével, a pályázati összegnek az önkormányzat számlájára történő megérkezését követően, az összeg bruttó 5 %-a fordítható jutalmazásra, mely a polgármester egyetértésével osztható fel.

12. A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

16. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni a civilszervezetek támogatási rendjéről szóló önkormányzati rendelet szerint.

(2) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.

(3) Amennyiben az elszámolást, beszámolót a szervezet a támogatási szerződésben meghatározott időpontig nem nyújtja be egy évig támogatásban nem részesíthető.

(4) A jegyző a zárszámadás elfogadásakor tájékoztatja a képviselő-testületet a szervezetek elszámolásairól, beszámolóiról.

(5) A helyi társadalmi, kulturális szervezetek, alapítványok támogatását negyedéves ütemezésben biztosítom, ettől eltérni polgármester engedélyével lehet, aki erről a soron következő ülésen a képviselő-testületet tájékoztatja. Egyéb esetben a támogatás folyósítására a támogatási szerződésben foglaltak szerint kerül sor.

17. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, és e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

IV. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

18. § (1) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások az 2011. évi CXCV. törvény 25. § (3) bekezdése értelmében ezen költségvetési rendeletbe beépültek, mellékletei tartalmazzák.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Címrendje

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Cím

Alcím

2021.évi költségvetés

Sorszám

az önkormányzat költségvetési
szervei

az önkormányzat
költségvetési szervei

Kiadás

Bevétel

Létszám

Kötelező
feladat

Önként
vállalt
feladat

Államigazgatási
feladat

Összesen

Kötelező
feladat

Önként vállalt
feladat

Államigazgatási
feladat

Összesen

Kötelező
feladat

Önként vállalt
feladat

Államigazgatási
feladat

Összesen

1

Balatonmáriafürdő
Önkormányzat

517 920

191 201

40 355

749 476

663 889

81 370

4 217

749 476

17

1

1

19

2

Balatonmáriafürdő
Önkormányzat mindösszesen

517 920

191 201

40 355

749 476

663 889

81 370

4 217

749 476

17

1

1

19

2. melléklet

A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYA

Adatok: e Ft-ban

A

B

C

D

E

Sorszám

Megnevezés

Előző évi maradvány

Előző évi
maradvány
felhasználása
működésre

Előző évi maradvány
felhasználása
felhalmozásra

1

Működési célú maradvány

15000

15000

0

2

Felhalmozási célú maradvány

329963

0

329963

3

Összesen

344963

15000

329963

3. melléklet

A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK

Adatok: e Ft-ban

A

B

C

D

Sorszám

Megnevezés

Felhasználása
működésre

Felhasználása
felhalmozásra

1

Hitel felvétel Rákóczi utca

0

80000

2

Összesen

0

80000

4. melléklet

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások a 2021.évi költségvetési évet követő három év

Működési bevételek és kiadások:

Megnevezés

2021.év

2022.év

2023.év

2024.év

Intézményi működési bevételek

81370

25000

25000

25000

Önkormányzat sajátos műk.bevételei

171250

190000

195000

200000

Önkormányzat működési költségvetési támogatása

44337

60000

61000

62000

Támogatásértékű működési bevétel

27556

39000

40000

40000

Működési célú pénzeszk.átvétel

0

0

0

0

Állami támogatás megelőlegezés

0

0

0

0

Működési célú hitel felvétel

0

0

0

0

Működési célú kölcsön visszatérülés

0

0

0

0

Működési célú előző évi maradv.ig.vét

15000

5010

5000

5000

Működési célú bevételek összesen:

339513

319010

326000

332000

Személyi juttatások

86159

85000

85000

85000

Munkaadót terhelő járulékok

12927

13175

13175

13175

Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.

189541

124085

123161

122106

Támogatásértékű működési kiadás

30149

17000

17000

17000

Műk.célű pénzeszk.Átadás és egyéb tám.

3725

4000

4000

4000

Ellátottak pb.juttatásai

4560

5000

5100

5200

Előző évi állami támogatás visszafizetés

4823

0

0

0

Működési célú kölcsön nyújtás

0

0

0

0

Működési tartalékok

5300

4000

3890

5000

Működési célú kiadások összesen:

337184

252260

251326

251481

Felhalmozási célú bevételek és kiadások:

Megnevezés

2021.év

2022.év

2023.év

2024.év

Önkormányzat felh.és tőke jell.bev.

0

0

0

0

Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása

0

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

40000

20000

20000

Felhalmozási célú pénzeszk. Átv.

0

0

0

0

Támogatási kölcsön visszatérülés

0

0

0

0

Kincstárjegy visszatérülés

0

0

0

0

Felhalmozási célú hitel felvétel

80000

0

0

0

Felh.célú előző évi maradv.ig.bevétel

329963

5000

5000

5000

Felhalmozási célú bevétel összesen:

409963

45000

25000

25000

Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/

84975

42315

43239

44294

Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/

226307

44435

31435

36225

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

0

0

0

Felhalmozási pénzeszk.átadás

0

0

0

0

Felhalmozási célú hitel tőkerész törlesztés

20000

20000

20000

20000

Kincstárjegy vásárlás

0

0

0

0

Értékpapír beszerzés

0

0

0

0

Felhalmozási tartalékok

81010

5000

5000

5000

Felhalmozási célú kiadások összesen:

412292

111750

99674

105519

Önkorm.bevétel összesen:

749476

364010

351000

357000

Önkorm.kiadás összesen:

749476

364010

351000

357000

5. melléklet

Balatonmáriafürdő Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2021.évi költségvetés

A

B

C

D

BEVÉTELEK

Sorszám

KIADÁSOK

Megnevezés

E Ft

Megnevezés

E Ft

1

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

324 513

1

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

729 476

2

Pénzforgalmi bevételek

324 513

2

Pénzforgalmi kiadások

643 166

3

Működési célú bevételek

324 513

3

Működési célú kiadások

331 884

4

Működési bevételek

252 620

4

Személyi jellegű kiadások

86 159

5

Intézményi működési bevételek

81 370

5

Munkaadót terhelő járulékok

12 927

6

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

171 250

6

Dologi és egyéb folyó kiadások

189 541

7

Előző évi maradvány átvétel

0

7

Előző évi állami támogatás visszafizetése

4 823

8

Támogatásértékű bevételek

27 556

8

Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások

4 560

9

- ebből OEP-től átvett pénzeszköz

7 730

9

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

10

Működési célú pénzeszköz átvétel

0

10

Előző évi maradvány átadás

0

11

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

44 337

11

Támogatásértékű működési kiadás

30 149

12

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

0

12

Működési célú pénzeszközátadás

3 725

13

Állami támogatás megelőlegezés

0

13

Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése

0

14

Felhalmozási célú bevételek

0

14

Felhalmozási célú kiadások

311 282

15

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

15

Beruházási kiadások

84 975

16

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0

16

Felújítások

226 307

17

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

17

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

18

Kincstárjegy visszatérülés

0

18

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

0

19

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

0

19

Felhalmozási célú kölcsön nyújtása

0

20

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

20

Pénzügyi befektetések kiadásai

0

21

21

Pénzforgalom nélküli kiadások

86 310

22

22

Működési célú tartalékok

5 300

23

23

Általános tartalék

5 300

24

24

Céltartalékok

0

25

25

Felhalmozási célú tartalékok

81 010

26

26

Fejlesztési céltartalék

81 010

27

27

KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET

-404 963

28

28

Működési többlet

-12 671

29

29

Felhalmozási többlet

-392 292

30

30

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

20 000

31

31

Működési célú hiteltörlesztés

0

32

32

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

20 000

33

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

324 513

33

KIADÁSOK ÖSSZESEN

643 166

34

34

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

-404 963

35

35

Működési többlet

-12 671

36

36

Felhalmozási hiány

-392 292

37

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

37

38

Belső forrásból

344 963

38

39

I. Működési célú maradvány igénybevétele

15 000

39

40

II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele

329 963

40

41

Külső forrásból

80 000

41

42

Működési célú hitelfelvétel

0

42

43

Felhalmozási célú hitelfelvétel

80 000

43

44

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

749 476

44

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

749 476

45

Működési célú bevételek összesen

339 513

45

Működési célú kiadások összesen

337 184

46

Felhalmozási célú bevételek összesen

409 963

46

Felhalmozási célú kiadások összesen

412 292

6. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

2021.évi költségvetés

Sor
szám

Megnevezés

Kötelező
feladat

Önként
vállalt
feladat

Államigazgatási
feladat

Összesen

1

I. Működési költségvetés

171 250

81 370

0

252 620

2

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek
bevételei

0

0

0

0

3

Költségvetési szervek bevételei

0

0

0

0

4

Önkormányzat működési költségvetési bevételei

171 250

81 370

0

252 620

5

Önkormányzat közhatalmi bevételei

171 250

0

0

171 250

6

Helyi adók

171 200

0

0

171 200

7

- Építményadó

143 000

0

0

143 000

8

- Telekadó

18 000

0

0

18 000

9

- Iparűzési adó

10 000

0

0

10 000

10

- Idegenforgalmi adó

0

0

0

0

11

- Pótlék, bírság

200

0

0

200

12

Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési
kötelezettségek

50

0

0

50

13

- Egyéb bírságok, pótlékok

0

0

0

0

14

- Talajterhelési díj

50

0

0

50

15

Átengedett központi adók

0

0

0

0

16

- Gépjárműadó

0

0

0

0

17

Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek

0

81 370

0

81 370

18

Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek

0

81 370

0

81 370

19

- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.)

0

77 320

0

77 320

20

- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei

0

4 000

0

4 000

21

- Kamatbevételek

0

50

0

50

- Állami támogatás megelőlegezés

0

0

0

0

22

- Működési kölcsön visszatérülés

0

0

0

0

23

II. Támogatások

44 337

0

0

44 337

24

Önkormányzat támogatásai

44 337

0

0

44 337

25

Önkormányzat általános működésének és ágazati
feladatainak támogatása

44 337

0

0

44 337

26

- Helyi önkormányzatok működésének általános
támogatása

37 255

0

0

37 255

27

- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

4 812

0

0

4 812

28

-Települési önkormányzatok kulturális feladatainak
támogatása

2 270

0

0

2 270

29

- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

0

30

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

0

0

0

31

Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei

0

0

0

0

32

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

33

- Ingatlan értékesítés

0

0

0

0

34

- Fordított Áfa

0

0

0

0

35

- Gép, berendezés, jármű értékesítés

0

0

0

0

36

Osztalék

0

0

0

0

37

Kincstárjegy visszatérülés

0

0

0

0

38

Felhalmozási célú állami támogatás

0

0

0

0

39

Támogatási kölcsön visszatérülés

0

0

0

0

40

IV. Támogatás értékű bevétel

23 339

0

4 217

27 556

41

Költségvetési szerv támogatás értékű bevételei

0

0

0

0

42

Támogatásértékű működési bevétel

0

0

0

0

43

- Elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

0

44

- Fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

0

45

- Egyéb önkormányzattól

0

0

0

0

46

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0

0

47

- Fejezeti kezelésű előirányzattól

0

48

Önkormányzat támogatás értékű bevételei

23 339

0

4 217

27 556

49

Támogatásértékű működési bevétel

23 339

0

4 217

27 556

50

- Többcélú kistérségi társulástól

0

51

- Egyéb önkormányzattól

1 371

0

4 217

5 588

52

- Fejezeti kezelésű előirányzattól

14 238

0

0

14 238

53

- Társadalombiztosítási alapoktól

7 730

0

0

7 730

54

- Elkülönített állami pénzalaptól

0

55

0

56

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0

0

57

- Fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénz Központi
strand fejlesztés

0

0

0

0

58

- Erő- és munkagép beszerzése B.máriafürdőn
(2018-as pályázat)

0

0

0

0

58

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

0

0

0

0

59

Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei

0

0

0

0

60

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson
kívülről

0

0

0

0

61

- Háztartástól átvett pénz

0

0

0

0

62

- Vállalkozástól átvett pénz

0

0

0

0

63

Önkormányzat által irányított költségvetési szerv véglegesen átvett működési célú pénzeszközei

0

0

0

0

64

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson
kívülről

0

0

0

0

65

- Háztartástól átvett pénz

0

0

0

0

66

- EU költségvetésből átvett pénz

0

0

0

0

67

Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú
pénzeszközei

0

0

0

0

68

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson
kívülről

0

0

0

0

69

- Vállalkozástól

0

0

0

0

70

Költségvetési szervek költségvetési bevételei

0

0

0

0

71

Önkormányzat költségvetési bevételei

238 926

81 370

4 217

324 513

72

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:

238 926

81 370

4 217

324 513

73

VI. Maradvány

344 963

0

0

344 963

74

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek pénzmaradványa

0

0

0

0

75

Költségvetési szervek működési célú pénzmaradványa

0

0

0

0

76

Önkormányzat maradványa

344 963

0

0

344 963

77

Önkormányzat működési célú maradvány

15 000

0

0

15 000

78

Önkormányzat fejlesztési célú maradvány

329 963

0

0

329 963

79

VII. Finanszírozási célú bevételek

80 000

0

0

80 000

80

Folyószámla hitel felvétel

0

81

Éven belüli hitel felvétel

0

82

Felhalmozási célú fejlesztési hitel Rákóczi utca

80 000

0

0

80 000

83

Működési célú hitel

0

84

BEVÉTEL ÖSSZESEN

663 889

81 370

4 217

749 476

7. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

A

B

C

D

E

2021.évi költségvetés

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt
feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

1

I. Működési költségvetés

234 823

62 006

40 355

337 184

2

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai

0

0

0

0

3

Költségvetési szervek kiadásai

0

0

0

0

4

- Személyi juttatás

0

0

0

0

5

- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

0

0

6

- Dologi jellegű kiadások

0

0

0

0

7

- Egyéb működési kiadások

0

0

0

0

8

Önkormányzat kiadásai

234 823

62 006

40 355

337 184

9

- Személyi juttatás

71 239

4 085

10 835

86 159

10

- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 681

624

1 622

12 927

11

- Dologi kiadás

137 783

51 472

286

189 541

12

- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások

2 160

2 400

0

4 560

13

- Önkormányzat egyéb működési kiadásai

7 660

3 425

27 612

38 697

14

- Általános tartalék

5 300

0

0

5 300

15

II. Felhalmozási költségvetés

283 097

129 195

0

412 292

16

Költségvetési szervek beruházásai

0

0

0

0

17

Költségvetési szervek felújítási kiadásai

0

0

0

0

18

Költségvetési szervek felhalmozási célú költségvetési kiadás
összesen:

0

0

0

0

19

Önkormányzati beruházási kiadás

36 492

48 483

0

84 975

20

Önkormányzati felújítási kiadások

145 595

80 712

0

226 307

21

Támogatásértékű felhalmozási kiadás önkormányzatnak

0

0

0

0

22

Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati
beruházás

0

0

0

0

23

Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati felújítás

0

0

0

0

24

Kincstárjegy vásárlás

0

0

0

0

25

Felhalmozási célú pénz átadás

0

0

0

0

26

Pénzügyi részesedések vásárlása

0

0

0

0

27

Céltartalék

81 010

0

0

81 010

28

Fejlesztési hitel visszafizetés

20 000

0

0

20 000

29

Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:

283 097

129 195

0

412 292

30

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:

517 920

191 201

40 355

749 476

31

III. Finanszírozási célú kiadás

0

0

0

0

32

Folyószámlahitel törlesztés

0

0

0

0

33

Éven belüli hitel törlesztés

0

0

0

0

34

KIADÁS ÖSSZESEN

517 920

191 201

40 355

749 476

8. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

ezer Ft-ban

Sor
szám

A

B

C

D

E

G

H

I

J

K

L

M

Megnevezés

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Saját
bevétel

Önkor-
mányzati
támogatás, helyi adó

Támog.
értékű
bevétel

Átvett
pénz-
eszköz
államház-
tartáson
kívülről

Működési
maradvány

Működési költségvet.
bevételek
összesen

Tárgyi
eszköz
értékes.

Támog.
értékű
bevétel

Átvett pénzeszköz
államház-
tartáson
kívülről

Felhalmozási
maradvány

Hitel felvétel

Felhalm. költségvetési bevételek
összesen

BEVÉTEL
ÖSSZESEN

1

Balatonmáriafürdő Önkormányzat

2

Kötelező feladatok

0

215 587

23 339

0

15 000

253 926

0

0

0

329 963

80 000

409 963

663 889

3

Önként vállalt feladatok

81 370

0

0

0

0

81 370

0

0

0

0

0

0

81 370

4

Államigazgatási feladatok

0

0

4 217

0

0

4 217

0

0

0

0

0

0

4 217

5

Összesen

81 370

215 587

27 556

0

15 000

339 513

0

0

0

329 963

80 000

409 963

749 476

6

ÖSSZES BEVÉTEL

7

Kötelező feladatok

0

215 587

23 339

0

15 000

253 926

0

0

0

329 963

80 000

409 963

663 889

8

Önként vállalt feladatok

81 370

0

0

0

0

81 370

0

0

0

0

0

0

81 370

9

Államigazgatási feladatok

0

0

4 217

0

0

4 217

0

0

0

0

0

0

4 217

10

Összesen

81 370

215 587

27 556

0

15 000

339 513

0

0

0

329 963

80 000

409 963

749 476

9. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer Ft-ban

Sor
szám

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Megnevezés

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

KIADÁS
ÖSSZESEN

Személyi
jellegű
kiadások

Munkaadót
terhelő
járulékok

Dologi
kiadás

Működési
tartalék

Ellátottak
pénzbeni
juttatásai

Egyéb
működési
célú
kiadás

Működési költségvetési kiadások
összesen

Felújítás

Beruházás

Felhalmozási
tartalék

Egyéb
felhalmozási
kiadások, hitel
törlesztés

Felhal-
mozási
költség-
vetési
kiadások
összesen

1

Balatonmáriafürdő Önkormányzat

2

Kötelező feladatok

71 239

10 681

137 783

5 300

2 160

7 660

234 823

145 595

36 492

81 010

20 000

283 097

517 920

3

Önként vállalt feladatok

4 085

624

51 472

0

2 400

3 425

62 006

80 712

48 483

0

0

129 195

191 201

4

Államigazgatási feladatok

10 835

1 622

286

0

0

27 612

40 355

0

0

0

0

0

40 355

5

Összesen

86 159

12 927

189 541

5 300

4 560

38 697

337 184

226 307

84 975

81 010

20 000

412 292

749 476

6

ÖSSZES KIADÁS

7

Kötelező feladatok

71 239

10 681

137 783

5 300

2 160

7 660

234 823

145 595

36 492

81 010

20 000

283 097

517 920

8

Önként vállalt feladatok

4 085

624

51 472

0

2 400

3 425

62 006

80 712

48 483

0

0

129 195

191 201

9

Államigazgatási feladatok

10 835

1 622

286

0

0

27 612

40 355

0

0

0

0

0

40 355

10

Összesen

86 159

12 927

189 541

5 300

4 560

38 697

337 184

226 307

84 975

81 010

20 000

412 292

749 476

10. melléklet

LAKOSSÁGNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK

A

B

C

D

E

Sor
szám

Megnevezés

Kötelező
feladat

Önként vállalt
feladat

Államigazga-
tási feladat

Összesen

1

Lakásfenntartási támogatás

100

100

2

Ápolási díj méltányossági alapon

100

100

3

Idősek karácsonyi támogatása

1 500

1 500

4

Rendkívüli települési támogatás

250

250

5

Temetési segély települési

350

350

6

Iskolakezdési támogatás

560

560

7

Rendszeres nevelési segély (térítési díj)

50

50

8

Felsőfokú intézményben tanulók támogatása

500

500

9

Kelengye támogatás települési

250

250

10

Szemétszállítás támogatása

100

100

11

Gyógyszertámogatás

500

500

12

Köztemetés

300

300

13

Összesen

2 160

2 400

0

4 560

11. melléklet

2021. ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ ÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÁTADOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor
szám

Megnevezés

Kötelező
feladat

Önként
vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

1

Önkormányzat támogatásértékű és
államháztartáson kívülre átadott működési
kiadásai

2 837

3 425

27 612

33 874

2

Támogatásértékű működési kiadás

2 837

0

27 312

30 149

3

Közös Hivatal támogatás Balatonkeresztúr
Önkormányzatnak

23 189

23 189

4

Közös Hivatal támogatás kurtaxa ellenőrökre

0

0

5

Orvosi ügyelet támogatás Marcali

250

250

6

Orvosi ügyelet támogatás Fonyód

3 500

3 500

7

Család és gyermekjóléti szolgálat támogatás

194

194

8

Tagdíj Marcali kistérség

8

8

9

Vagyonbiztosítás

12

12

10

Marcali kistérségi igazgatási társulási díj

159

159

11

Óvoda fenntartás támogatás

1 784

1 784

12

Jelzőrendszer támogatás

10

10

13

Szociális feladatokra pénz átadás
Balatonkeresztúr Önkormányzatnak

647

647

14

Előző évi elszámolás védőnő támogatás
visszafizetés B.újlak Önkormányzatnak

75

75

15

Előző évi elszámolás védőnő támogatás
visszafizetés B.keresztúr Önkormányzatnak

321

321

16

Működési célú pénzeszköz átadás
államháztartáson kívülre

0

3 425

300

3 725

17

Polgármesteri támogatási keret

300

300

18

Turisztikai Egyesület tám.működésre

350

350

19

Balatongyöngye Egyesület tagdíj

35

35

20

Balatoni Szövetség tagdíj

45

45

21

Nefela jégeső elh. Tagdíj

5

5

22

TÖOSZ tagdíj (25 Ft/lakos)

20

20

23

Borút Egyesület tagdíj (10Ft/lakos)

10

10

24

Hullám Vitorlás Sportegyesület támogatása

500

500

25

Balaton M&K támogatás

400

400

26

Sportkör támogatás

400

400

27

Plébánia Hivatal támogatás

200

200

28

Rákóczi Szövetség támogatás

50

50

29

Polgárőrség támogatás

270

270

30

Tűzoltó Egyesület tám.

340

340

31

Ősz Idő nyugdíjas klub támogatás

230

230

32

Marcali Mentők Alapítvány támogatás

100

100

33

Balatoni Futár támogatás

100

100

34

Polgárvédelmi tagdíj

100

100

35

Bárdos Lajos Női Kar támogatás

270

270

36

Támogatásértékű működési kiadás és
működési célú pénzeszköz átadás összesen:

2 837

3 425

27 612

33 874

37

Önkormányzat támogatásértékű és
államháztartáson kívülre átadott felhalm.
kiadásai

0

0

0

0

38

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

0

0

0

39

0

40

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
államháztartáson kívülre

0

0

0

0

41

0

42

Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen:

2 837

3 425

27 612

33 874

12. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BERUHÁZÁS KIADÁSAI CÉLONKÉNT

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor
szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt
feladat

Államigazgatási
feladat

Összesen

1

Önkormányzati beruházás

36 492

48 483

0

84 975

2

Parti utca közvilágítás kivitelezés,
tervezés

3 493

3 493

3

Közvilágítás korszerűsítés kivitelezés

31 750

31 750

4

Térfigyelő kamerarendszer bővítés

635

635

5

Helyi értékeink a Balaton déli
szegletében pályázathoz kis értékű
tárgyi eszköz beszerzés

550

550

6

Kis értékű tárgyi eszköz Községháza

64

64

7

Billenőplatós teherautó beszerzés

5 715

5 715

8

Tuskómaró beszerzsés

1 397

1 397

9

Közterületi gép, eszköz beszerzés
Vasút téri telephely

635

635

10

Sporteszköz beszerzés Központi strand

635

635

11

Mobilgarázs beszerzés Központi strand

635

635

12

Kisfaludy program Központi strand
fejlesztés keretében öltöző létesítés

1 778

1 778

13

Kisfaludy program Központi strand
fejlesztés keretében tájékoztató
eszközök beszerzése

1 905

1 905

14

Kisfaludy program Bárdos strand
fejlesztés keretében épület beruházás
kiviteli terv, műszaki ellenőrzés

1 270

1 270

15

Kisfaludy program Bárdos strand
fejlesztés keretében épület beruházás

24 025

24 025

16

Kisfaludy program Bárdos strand
fejlesztés keretében ivókút, napvitorla
beszerzés

1 283

1 283

17

Kisfaludy program Bárdos strand
fejlesztés keretében baba-mama szoba
és tájékoztató eszköz beszerzés

1 588

1 588

18

Kisfaludy program Őrház utcai strand
fejlesztés keretében ivókút, napvitorla
beszerzés

4 166

4 166

19

Kisfaludy program Őrház utcai strand
fejlesztés keretében baba-mama szoba
és tájékoztató eszköz beszerzés

3 451

3 451

21

Balatonmáriafürdő Község
Önkormányzat beruházási kiadásai
összesen:

36 492

48 483

0

84 975

13. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI FELÚJÍTÁS KIADÁSAI CÉLONKÉNT

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor
szám

Megnevezés

Kötelező
feladat

Önként vállalt
feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

1

Önkormányzati felújítás

145 595

80 712

0

226 307

2

Rákóczi utca út, parkoló, járda építés

145 595

145 595

3

Kisfaludy program Központi strand fejlesztés
keretében épület felújítás, műszaki ellenőrzés

63 013

63 013

4

Kisfaludy program Őrház utcai strand fejlesztés keretében felújítás kiviteli terv, műszaki
ellenőrzés

971

971

5

Kisfaludy program Őrház utcai strand fejlesztés keretében épület felújítás

16 728

16 728

6

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat
fejlesztési kiadásai összesen:

145 595

80 712

0

226 307

14. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

Sor
szám

Megnevezés

Bevétel

Kiadás

Támogatás összesen

Tervévet
megelőző
évben kiutalt

Terv évi
támogatás

További évek
támogatása

Tervévet
megelőző
kiadás

Tervévben

További
években

1

Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-3.9.2
pályázat

8 958

6 440

2 518

0

8 942

0

0

2

Összesen:

8 958

6 440

2 518

0

8 942

0

0

15. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2021. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ADATAI

Sorszám

Megnevezés

Létszám (fő)

Szakmai

Technikai

Összesen

1

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat (polgármester)

1

0

1

2

-Kötelező feladatok

0

0

0

3

-Önként vállalt feladatok

0

0

0

4

-Államigazgatási feladatok

1

0

1

5

Települési feladatok

3

13

16

6

-Kötelező feladatok

3

13

16

7

-Önként vállalt feladatok

0

0

0

8

-Államigazgatási feladatok

0

0

0

9

Védőnői szolgálat

1

0

1

10

-Kötelező feladatok

1

0

1

11

-Önként vállalt feladatok

0

0

0

12

-Államigazgatási feladatok

0

0

0

13

Közösségi Ház

0

0

0

14

-Kötelező feladatok

0

0

0

15

-Önként vállalt feladatok

0

0

0

16

-Államigazgatási feladatok

0

0

0

17

Strandok üzemeltetése

0

1

1

18

-Kötelező feladatok

0

0

0

19

-Önként vállalt feladatok

0

1

1

20

-Államigazgatási feladatok

0

0

0

21

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat mindösszesen:

5

14

19

22

-Kötelező feladatok

4

13

17

23

-Önként vállalt feladatok

0

1

1

24

-Államigazgatási feladatok

1

0

1

16. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2021. ÉVI KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁM ADATAI

Sorszám

Megnevezés

Létszám (fő)

Szakmai

Technikai

Összesen

1

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat

2

-Kötelező feladatok

0

0

0

3

-Önként vállalt feladatok

0

0

0

4

-Államigazgatási feladatok

0

0

0

5

Balatonmáriafürdő Önkormányzat összesen

0

0

0

6

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat közfoglalkoztatott létszám
összesen:

0

0

0

17. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2021. ÉVRE

A

B

C

D

E

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt
feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

1

Működési bevételek

2

Önkormányzat közhatalmi bevételei

171 250

171 250

3

Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb
bevételek

81 370

81 370

4

Önkormányzati működési költségvetés támogatás

44 337

44 337

5

Állami támogatás megelőlegezés

0

6

Támogatás értékű bevétel

23 339

4 217

27 556

7

Működési kölcsön visszatérülés

0

8

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

0

9

Működési célú maradvány

15 000

15 000

10

Működési célú bevétel összesen:

253 926

81 370

4 217

339 513

11

Működési kiadások

12

Személyi juttatás

71 239

4 085

10 835

86 159

13

Munkaadót terhelő kiadás

10 681

624

1 622

12 927

14

Dologi kiadás

137 783

51 472

286

189 541

15

Támogatás értékű kiadás

2 837

27 312

30 149

16

Átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre

3 425

300

3 725

17

Szociális ellátások, segélyek

2 160

2 400

4 560

18

Előző évi állami támogatás visszafizetés

4 823

4 823

19

Működési kölcsön nyújtás

0

20

Működési célú tartalék

5 300

5 300

21

Működési kiadás összesen:

234 823

62 006

40 355

337 184

22

Felhalmozási célú bevételek

23

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

24

Önkormányzati felhalm. költségvetés támogatás

0

25

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

26

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

27

Felhalmozási kincstárjegy visszatérülés

0

28

Felhalmozási célú hitel felvétel

80 000

80 000

29

Felhalmozási célú maradvány

329 963

329 963

30

Felhalmozási célú bevételek összesen:

409 963

0

0

409 963

31

Felhalmozási célú kiadások

32

Beruházási kiadások

36 492

48 483

84 975

33

Felújítási kiadások

145 595

80 712

226 307

34

Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás

0

35

Kincstárjegy vásárlás

0

36

Felhalmozási célú pénz átadás

0

37

Felhalmozási célú tartalék

81 010

81 010

38

Hitel tőketörlesztés

20 000

20 000

39

Európai Uniós támogatással megvalósuló felújítás

0

40

Felhalmozási kiadások összesen:

283 097

129 195

0

412 292

18. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FELVETT HITELÁLLOMÁNY ALAKULÁSA LEJÁRAT ÉS ESZKÖZÖK SZERINTI BONTÁSBAN

ezer Ft-ban

A

B

C

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Sor
szám

Megnevezés

Felvét éve

Összege

2020.
dec.31.

2021.
dec.31.

2022.
dec.31.

2023.
dec.31.

2024.
dec.31.

2025.
dec.31.

2026.
dec.31.

2027.
dec.31.

2028.
dec.31.

2029.
dec.31.

2030
dec.31.

2031.
dec.31.

1

Felhalmozási célú hitel

0

0

0

Rákóczi utca út, parkoló, járda felújítás

2021

80000

0

80000

0

0

0

0

2

Működési célú hitel

0

3

Összesen:

80000

0

80000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI TARTALÉKAI

ezer Ft-ban

A

B

C

Feladat

2021. évi előirányzat

Az átcsoportosítás jogát gyakorolja

1

Működési tartalék

2

Működési tartalék

5 300

Képviselő-testület

3

Működési tartalék összesen:

5 300

4

Felhalmozási tartalék

5

Felhalmozási tartalék

81 010

Képviselő-testület

6

Felhalmozási tartalék összesen:

81 010

7

Tartalékok összesen:

86 310

20. melléklet

Balatonmáriafürdő Önkormányzat 2021.évi előirányzat felhasználási ütemterve

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Bevételek

Saját bevétel

13636

2673

67353

21078

5316

15561

21441

20685

68567

10360

3100

2850

252620

Átvett pénzeszköz

644

644

3685

6911

1644

4162

1644

1644

1644

1644

1645

1645

27556

Hitel felvétel

20000

0

35000

0

25000

0

0

0

0

0

0

0

80000

Támogatás

5100

3567

3567

3567

3567

3567

3567

3567

3567

3567

3567

3567

44337

Előző havi záró pénz

344963

279724

240449

251629

224016

123096

115022

118053

119374

156524

130759

30686

344963

Bevételek összesen:

384343

286608

350054

283185

259543

146386

141674

143949

193152

172095

139071

38748

749476

Kiadások

Működési kiadások

25741

25748

42952

27233

48781

21149

23621

24575

23453

25080

25978

17573

331884

Felújítási kiadások

77798

6728

45155

31682

55914

9030

0

0

0

0

0

0

226307

Fejlesztési kiadások

1080

13683

318

254

31752

1185

0

0

3175

16256

1397

15875

84975

Hitel visszafizetés

0

0

10000

0

0

0

0

0

10000

0

0

0

20000

Tartalék felhasználása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81010

5300

86310

Kiadások összesen:

104619

46159

98425

59169

136447

31364

23621

24575

36628

41336

108385

38748

749476

Egyenleg
Össz.bev.-össz kiad.

279724

240449

251629

224016

123096

115022

118053

119374

156524

130759

30686

0

0

21. melléklet

TÁJÉKOZTATÓ BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ELŐIRÁNYZATÁRÓL ÉVES BONTÁSBAN

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Sor
szám

Feladat megnevezése

Összes kiadás

E b b ő l

Előző év végéig

Beszámolás
évében
felmerült kiadás

Terv évi elő-
irányzat

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

1

Feladatok

2

0

0

0

0

0

0

3

Fejlesztési hitel

Rákóczi utca út, parkoló, járda
építés

400936

204135

145983

196801

4

Egyéb hosszú lejáratú
kötelezettség

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Összesen:

400936

204135

145983

196801

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22. melléklet

Kimutatás a Balatonmáriafürdő Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

A

B

C

D

E

Sorszám

Az önkormányzat bevételi

Össz.

Sor- szám

Közvetett támogatás

Össz.

jogcímei

1

Alaptevékenység bevételei

0

1

Alaptevékenység bevételeihez

0

tartozó közvetett támogatások

2

Ebből:

-

2

Ebből:

-

3

Intézményi ellátási díjak

3

Int. ellátási díj elengedés és

kedvezmény

4

Alkalmazottak térítése

4

Alkalmazottak térítésének

0

eleng.,és kedvezménye

5

Hatósági engedélyezési,

5

Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz.

felügy.,ellenőrzési feladatok

felad.díjbev.eleng.és kedvez-

díjbevétele

ménye

6

Alaptevékenységgel össze-

0

6

Alaptev.gel összefüggő egyéb

0

függő egyéb bevételek

81370

bev-hez tart.közv.támogat.ok

7

Intézmények egyéb sajátos

7

Intézmények egyéb sajátos

0

bevételei

bev-hez tart.közv.támogat.ok

8

Ebből:

-

8

Ebből:

-

9

Helyiségek, eszközök tartós

9

Helyiségek, eszközök tartós

0

bérbeadásának díja

bérbead.i díjának eleng.és kedv.

10

Helyiségek, eszközök eseti

10

Helyiségek, eszközök eseti

bérbead-nak díja

bérbead.i díjának eleng. kedv.

11

11

Kártérítés és egyéb térítés

eleng.és kedvezménye

12

Illeték és helyi adó bevételek

227082

12

Illeték és helyi adó bevételhez

56082

tart.közvetett támogatások

13

Ebből:

-

13

Ebből:

-

14

Helyi adó bevétel

227082

14

Helyi adó elengedés és kedv

56082

15

- Idegenforgalmi. adó

0

15

- Idegenforgalmi adó

0

16

- Építmény adó

172621

16

- építmény adó

29621

17

- Telek .adó

44461

17

- telek adó

26461

18

- Iparűzési adó

10000

18

- iparűzési adó

0

19

Átengedett központi adók

0

19

Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások

0

tartozó közvetett támogatások

20

Ebből:

-

20

Ebből:

21

Gépjárműadó

0

21

Gépjárműadó elengedés és

0

kedvezmény

22

Egyéb sajátos bevételek

0

22

Egyéb sajátos bevételekhez

0

tartozó közvetett támogatások

I-VI. bevételek összesen: 227082

Ebből le az I-VI. pont szerint összesen: (I-VI. pontig) 56082

ténylegesen tervezett bevételek 171000

Közvetett támogatások összesen: 56082 összesen: (I-VI.pontig) 56082

Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról:

/ Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat /

I/1. Sor Intézményi ellátási díjak elengedése

IV/1. Sor Építményadónál

Építményadó: 900 Ft/m2

Üdülőingatlanok esetében : 750 Ft/m2 Kedvezmény :150 Ft/m2

Üdülőingatlan száma: 2833 db

Üdülőingatlan adóztatott területe: 120.972 m2

Kedvezmény: 120.972 x 150 Ft = 18.145.800 Ft

Lakóingatlan esetében: 300 Ft/m2 Kedvezmény : 600 Ft/m2

Lakások száma: 117 db; Állandó lakosok száma: 765 fő

1 fő 25 m2 kedvezmény

Kedvezmény: 765 fő x 25m2 = 19.125 m2 x 600 Ft = 11.475.000 Ft

Építményadó kedvezmény összesen:

18.146 e Ft + 11.475 e Ft = 29.621 e Ft

IV/1. Sor Telekadónál

Telekadó: 70 Ft/m2

Beépített üdülőingatlannál a telekadó 550 m2 adómentes rész x 30 Ft/m2 Kedvezmény : 40 Ft/m2

Beépített lakóház esetén adó kedvezmény 750 m2 x 20 Ft Kedvezmény: 50 Ft/m2

Adóköteles m2 = 860.485 m2 x 70 Ft = 60.233.950 Ft

Adómentes m2 = 482.470 m2 x 70Ft = 33.772.900 Ft

Kedvezmény: 60.233.950 Ft - 33.772.900 Ft = 26.461.050 FT

Telekadó kedvezmény összesen: 26.461 e Ft = 26.461 e Ft