Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelete

Csákvár város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2020. 07. 11- 2021. 05. 28

Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelete

Csákvár város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Csákvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint az irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervére, a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalra, valamint az önállóan működő költségvetési szerveire, amelyek a Csákvári Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde és a Floriana Könyvtár és Közösségi Tér.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. Évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 2019. december 31. napi állapotnak megfelelően - az Önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített 2019. évi költségvetési

  • a) módosított bevételi főösszegét 3.618.748.268,- Ft-ban,
  • b) teljesített bevételi főösszegét 3.813.247.936,- Ft-ban,
  • c) módosított kiadási főösszegét 3.618.748.268,- Ft-ban,
  • d) teljesített kiadási főösszegét 2.731.585.596,- Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat összevont költségvetési pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet szerinti tartalommal, ezen belül az Önkormányzat költségvetési pénzforgalmi mérlegét az 1/a., a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési pénzforgalmi mérlegét az 1/b., a Csákvári Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde költségvetési pénzforgalmi mérlegét az 1/c., a Floriana Könyvtár és Közösségi Tér költségvetési pénzforgalmi mérlegét az 1/d. melléklet szint hagyja jóvá a képviselő-testület.

(3) A módosított előirányzatok összegét az 2., 3., 4., 5., melléklet módosított előirányzat oszlopokban szereplő összegekkel hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat összevont 2019. évi összes teljesített működési célú bevételeinek főösszege 773.596.9712,- Ft, teljesített felhalmozási célú bevételeinek főööszege 889.983.486,- Ft.

A bevételi főösszegek költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontását a 2. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat összevont 2019. évi összes teljesített működési célú kiadásainak főösszege 993.996.559,- Ft, teljesített felhalmozási célú kiadásainak főöszege 1.411.713.898,- Ft. A kiadási főösszeg költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontását a 3. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat összevont 2019. évi teljesített finanszírozási bevételeinek főösszege 2.149.667.478,- Ft, amelynek költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontását a 4. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat 2019. évi teljesített finanszírozási kiadásainak főösszege 2.731.585.596,- Ft, amelynek részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat összevont 2019. évi teljesített bevételeinek kormányzati funkciók szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat összevont 2019. évi teljesített kiadásainak kormányzati funkciók szerinti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat összevont 2019. évi felújítási és felhalmozási kiadásait projektenként a 8. melléklet tartalmazza.

3. Az adósságállomány

3. § Az Önkormányzat a 2019. évben nem tett olyan kötelezettségvállalást, amelyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCIV törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé. Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek évenkénti és célonkénti bontását a 11. melléklet tartalmazza.

4. A vagyon alakulása

4. § (1) Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatásainak elszámolását a 10/a. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat a kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását a 10/b. melléklet tartalmazza.

(3) Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat összevont, a 2019. december 31. napi állapot szerinti vagyonát a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat összevont 2019. december 31. napi állapot szerinti mérlegét a 13. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat összevont 2019. évi eredménykimutatását a 14. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat tulajdonában lévő részesedések alakulását a 17. melléklet tartalmazza.

5. A maradvány bemutatása

5. § (1) Az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált összevont költségvetési pénzmaradványa 1.081.662.340,- Ft-ban kerül meghatározásra a 12. melléklet szerint.

(2) Az Önkormányzat a központi költségvetésből származó normatív támogatások elszámolása kapcsán 781.793,- Ft póttámogatást kapott, amely a pénzmaradvány részét képezi.

(3) Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézmények kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványát nem vonja el. Az intézmények a kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványt a 2020. évi működési költségeik fedezetére használják fel.

6. Vegyes rendelkezések

6. § (1) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásait a 16. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat összevont 2019. évi létszámadatait a 9. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat összevont 2019. évi pénzkészlet változását a 18. melléklet mutatja be.

7. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszíti az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 5.) önkormányzati rendelet.

2. melléklet

2.melléklet.pdf

3. melléklet

3.melléklet.pdf

4. melléklet

4.melléklet.pdf

5. melléklet

5.melléklet.pdf

8. melléklet

8.melléklet.pdf

9. melléklet

9.melléklet.pdf

11. melléklet

11.melléklet.pdf

12. melléklet

12.melléklet.pdf

13. melléklet

13.melléklet.pdf

14. melléklet

14.melléklet.pdf

15. melléklet

15.melléklet.pdf

16. melléklet

16.melléklet.pdf

17. melléklet

17.melléklet.pdf