Kötegyán Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 1/2014. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 03. 10 - 2014. 12. 31

Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület) a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 143.§ (4) b) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva- a 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:


1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, Kötegyán Község Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.


2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését


Önkormányzat:

- költségvetési bevételi főösszeg       265.793 ezer forint

- költségvetési kiadási főösszeg         265.793 ezer forint


Kötegyán Község Óvoda Intézménye:

- költségvetési bevételi főösszeg         21.699 ezer forint

- költségvetési kiadási főösszeg           21.699 ezer forint


A Képviselő-testület elé terjesztett 2014. évi költségvetési tervezetben

- költségvetési bevételi főösszege     287.492 ezer forint-ban

- költségvetési kiadási főösszege      287.492 ezer forint-ban állapítja meg.


3. § A Képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:

(1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési hiánya 20.778 eFt működési forráshiány. A Képviselő-testület a működési forráshiány fedezetére fejezeti tartalékból nyerhető ÖNHIKI-s forrás-kiegészítő támogatásra pályázatot ad be. A pályázaton már az első körben részt kell venni, azt követően folyamatosan pályázni kell, a kiírásnak megfelelően, a pályázat benyújtására felhatalmazza a polgármestert.

(2) A 2014. év működési kiadások teljesítésének figyelemmel kísérése mellett a dologi kiadások szinten tartása.

(3) A bevételek folyamatos beszedése mellett a szolgáltatások és anyagbeszerzések tekintetében a költségkímélő megoldások választása szükséges.4. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szerv pénzforgalmi mérlegét a 1. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.


5. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szerv a megállapított működési bevételi és kiadási főösszegnek kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 


6.§  A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szerv felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 3. mellékletben állapítja meg.


7. §  A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szerv, működési, fenntartási bevételeit és kiadásait szakfeladatonként részletezve a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.


8. § Az Önkormányzatot a 2014. évi központi költségvetési támogatását az 5. melléklet tartalmazza jogcímenkénti felsorolásban.


9. § A Képviselő-testület az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként elkülönítve, a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.


10. § A Képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.


11. § A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2014-2015-2016. évekre vonatkozó mérlegét a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.


12. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait évenkénti bontásban és összesítve a 9. melléklet szerint állapítja meg.


13. § A Képviselő-testület felhalmozási mérlegét feladatonként a 10. melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá.


14. § A Képviselő-testület felhalmozási előirányzatot 16.512 eFt összegben állapít meg.


15. § A kommunális adóbevételből 5.122 eFt felhalmozási célú bevétel.


16. § A Képviselő-testület általános és céltartalékot nem állapít meg.


A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


17. § (1) A költségvetés végrehajtásáról a polgármester a Sarkadkeresztúr Közös Önkormányzati Hivatal Kötegyáni Kirendeltsége útján gondoskodik.


(2) Amennyiben évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester félévente tájékoztatja a Képviselő-testületet.


18. § Az önállóan működő intézmény vezetője – a részére jóváhagyott költségvetési keretszámon belül – köteles az intézmény éves működését biztosítani, az ehhez szükséges évközi intézkedéseket megtenni.


19.§ A pénzmaradvány és a vállalkozási tevékenység eredményének felosztásáról 2014. év április 30-ig dönt a Képviselő-testület.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


20. §.


/1/        Ezen rendelet 2014. január 1 napjával lép hatályba.


Kötegyán, 2014. február 26.
                        Nemes János                                                         Dr. Tóth Albert

                        polgármester                                                                   jegyző


A rendelet kihirdetve:

Kötegyán, 2014. március 10.
                        Dr. Tóth Albert

                                jegyző