Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról

Hatályos: 2016. 01. 01

Úrhida Község Önkormányzat

Képviselő-testületének

23/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete


a talajterhelési díjról


Úrhida Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály véleményének kikérésével a következő rendeletet alkotja:


  1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Úrhida község közcsatornával ellátott területeire terjed ki.

2. § A rendelet személyi hatályát a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 2. § a) pontja határozza meg.


3. § A rendelet tárgyi hatályát a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 2. § b) és 3. § c) pontja határozza meg.


2. Eljárási szabályok


4. § (1) A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítani, bevallani és önadózás keretében megfizetni a (2) bekezdésében megjelölt számlára a tárgyévet követő év március 31-ig.

(2) A talajterhelési díjat Úrhida Község Önkormányzatának 11736006-15364380-03920000 számú Talajterhelési díj beszedési számlájára kell teljesíteni.

(3) A vízmennyiség mérővel nem rendelkező kibocsátó esetében 50 l/fő/nap átalány vízmennyiség képezi a talajterhelési díj alapját.

(4) A talajterhelési díjjal kapcsolatban az önkormányzati adóhatóság látja el a bevallások helyességének vizsgálatát, a számítási hibák, elírások javítását, a bevallásra kötelezettek hiánypótlásra való felhívását, a bevallások utólagos ellenőrzését, a befizetések elszámolását.


3. Kedvezmények, mentességek


5. § (1) A díj megfizetése alól teljes mértékű kedvezményben részesülhet az a 70. életévét betöltött egyedülálló személy, illetve házaspár, aki(k) az alábbi feltételeknek megfelelnek:


a)      az ingatlant kizárólag saját maguk használják

b)      a mért vízmennyiség személyenként nem haladja meg a 24 m3/év mennyiséget,

c)      a család egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének kétszeresét.

(2) Mentes a díjfizetés alól a kibocsátó, ha az ingatlanon kizárólag kerti csapot üzemeltet.4. Adatszolgáltatási kötelezettség

6. § (1) Adatszolgáltatási kötelezettség terheli a közszolgáltatót a rendelet hatálya alá tartozó kibocsátókra vonatkozóan a szolgáltatott víz mennyisége, az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott víz, a külön vízmérőn mért locsolási célú víz mennyisége, valamint a csatornára való rácsatlakozók köre tekintetében.

(2) Adatszolgáltatási kötelezettség terheli a folyékony hulladék elszállítására feljogosított szervezetet a kibocsátók szennyvíztárolójából a tárgyévben elszállított folyékony hulladék mennyiségéről.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a tárgyévet követő év február 28-ig kell teljesítenie az adatszolgáltatásra kötelezetteknek.


5. Záró rendelkezések


7. § (1) Ez a rendelet 2016. január 01. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló 12/2012. (IX.20.) önkormányzati rendelete.
                    Bognár József                                                     dr. Boda Zsuzsanna

                    polgármester                                                                  jegyző