Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2020. (XI.23.) önkormányzati rendelete

a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről és vezetői illetménypótlék megállapításáról szóló 32/2016. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 01 - 2021. 01. 02

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés alapján eljáró polgármester - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés c) pontjában és (4) bekezdésében, a 236. § (4) bekezdés b) pontjában és a 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről és vezetői illetménypótlék megállapításáról szóló 32/2016. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 3. §-ában a „2020.” szövegrész helyébe a „2021.” szöveg lép.


2. § (1) Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Csákvár, 2020. november 23.                  Illés Szabolcs                                                                             Kiss Jolán

                   polgármester                                                                       címzetes főjegyző


Z Á R A D É K :

A rendeletet a mai napon kihirdettem.


Csákvár, 2020. november 23.

                                                                                                                   Kiss Jolán

                                                                                                             címzetes főjegyző