Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (VII.18.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról

Hatályos: 2017. 01. 01 - 2020. 08. 04

Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (VII.18.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében és 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörben eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály véleményének kikérésével, a Fejér Megyei Önkormányzat állásfoglalásával a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet személyi hatálya a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktdt.) 2. § a) pontjában meghatározott kibocsátóra terjed ki.

(2) E rendelet tárgyi hatálya a Ktdt. 2. § b) pontjában és 3. § c) pontjában meghatározott, talajba juttatott szennyvízre terjed ki.

(3) E rendelet hatálya kiterjed Csákvár Város Önkormányzata közigazgatási területén minden kibocsátóra, akit az 1. § (4) bekezdése alapján talajterhelési díjfizetési kötelezettség terhel.

(4) A talajterhelési díjfizetési kötelezettség a Ktdt. 11. § (1) bekezdésében meghatározott kibocsátót terheli.

(5) Nem terheli díjfizetési kötelezettség a Ktdt. 11. § (2) bekezdésében meghatározott kibocsátót.

2. A talajterhelési díj megállapítása

2. § (1) A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie a Ktdt. 16. §-ban és 17. §-ban meghatározottak szerint.

(2) A talajterhelési díjat a kibocsátó a Ktdt. 12. § (1) – (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével állapítja meg.

(3) A talajterhelési díj számításának részletes szabályait e rendelet 1. melléklete határozza meg.

3. Az átalány megállapításának szabályai

3. § Mérési lehetőség hiányában az átalány mértékét az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, és az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 47/1999. (XII. 28.) KHVM rendelet 3. melléklete szerinti vízfogyasztás alapulvételével kell megállapítani.

4. Igazoltan elszállított szennyvíz

4. § A kibocsátó a talajterhelési díj alapját jogosult csökkenteni a Ktdt. 14. §-ában meghatározott igazoltan elszállított szennyvíz mennyiségével.

5. A talajterhelési díj bevallása

5. § A kibocsátó a talajterhelési díj bevallási kötelezettségét az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet 9. melléklete szerinti nyomtatvány kitöltésével és a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjéhez történő benyújtásával teljesíti.

6. Mentességek és díjkedvezmények esetei

6. § (1) Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól

  • a) a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 4. § a) pontja szerinti egyedül álló személy;
  • b) azt az adóévet megelőző évben már nyugdíjas kibocsátó, akinek a házastársa is nyugdíjas volt, már az adóévet megelőző évben;
  • c) a három vagy több gyermeket nevelő kibocsátó.

(2) 50 %-os díjfizetési kedvezmény illeti meg azt a kibocsátót, akinek a családjában az egy főre eső nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át.

7. Eljárási szabályok

7. § Kibocsátó a mentességek, kedvezmények igénybevételére való jogosultságáról a bevallással egyidejűleg e rendelet 2. melléklete szerinti nyomtatvány kitöltésével, az abban meghatározott igazolások csatolásával nyilatkozik.

8. A talajterhelési díj befizetése

8. § Kibocsátó a talajterhelési díjat a bevallás benyújtásával egyidejűleg készpénz átutalási megbízással vagy banki átutalással Csákvár Város Önkormányzata Talajterhelési díj megnevezésű 11736020-15727055-03920000 számú beszedési számlájára fizeti be.

9. A talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatás

9. § (1) A Csákvár Város közigazgatási területén ivóvíz közszolgáltatást ellátó közüzemi víz- és csatornaszolgáltató a tárgyévet megelőző évi

  • a) a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára rá nem csatlakoztatott ingatlanokról,
  • b) a közcsatornára történő év közbeni ingatlan rákötésekről és azok időpontjáról,
  • c) az általuk felhasznált víz mennyiségéről,
  • d) locsolási célú felhasználásukról, ha locsolási vízmérővel rendelkeznek

ingatlanonkénti bontásban tárgyév március 1. napjáig adatot szolgáltat Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének.

(2) A Csákvár Város közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását végző közszolgáltató a tárgyévet megelőző évben elszállított szennyvíz mennyiségéről ingatlanonkénti bontásban tárgyév március 1. napjáig adatot szolgáltat a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének.

(3) A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat a kibocsátó azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használja fel az önkormányzati adóhatóság.

10. A talajterhelési díjjal kapcsolatos ellenőrzés

10. § (1) A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a kibocsátók által benyújtott bevallásokat, teljesített befizetéseket az adatszolgáltató által szolgáltatott adatok, valamint a kibocsátó által csatolt, a mentességek, kedvezmények igénybevételére jogosító iratok alapján az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben foglaltak szerint ellenőrzi.

11. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Csákvár Város Önkormányzata Képviselő testületének 26/2015. (XI. 25.) számú rendelete.

1. melléklet

A TALAJTERHELÉSI DÍJ SZÁMÍTÁSA

A talajterhelési díj mértéke:

TTD = E x A x T

ahol

TTD: a fizetendő éves talajterhelési díj,

E: az egységdíj (Ft / m3)

A: a díjfizetési alap (m3)

T: területérzékenységi szorzó = 3.

2. melléklet

KÉRELEM
kedvezményre, mentességre a talajterhelési díj fizetése tárgyában

Kérelmező

Neve:……………………………………………………………………………………

Lakóhelye………………………………………………………………………….……

Születési helye:……………………………………..

Ideje:………………………………………………..

Anyja születési neve:……………………………………………………………….…...

Adóazonosító jele:………………………………………………………………………

Díjfizetéssel érintett ingatlan címe:……………………………………………………………...

Alulírott nyilatkozom,

hogy Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló …./2016. (VII. …..) rendelete 6. §-a alapján

1. mentesség illet meg, mert

  • a) egyedül élő személy vagyok,
  • b) ……….(év) óta nyugdíjas házastársammal élek, és magam is nyugdíjas vagyok ….. évtől,
  • c) három vagy több gyermeket nevelő családban élek;

1. 50 %-os díjfizetési kedvezmény illet meg, mert családomban az egy főre eső nettó jövedelem …………….. Ft, amely nem haladja meg az öregségi teljes nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át.

A megfelelő rész aláhúzandó!

A fentiek alapján kérem a talajterhelési díjfizetési mentesség / kedvezmény megállapítását!

Nyilatkozatom igazolására csatolom

1. b) esetben: a magam és házastársam nyugdíjigazolását

2. esetben: a jövedelemmel rendelkező családtagok jövedelemigazolását.

Csákvár, 20…………………………….

………………………………………..