Kötegyán Község Önkormányzata Polgármesterének 5/2021. (III. 24.) önkormányzati rendelete

az egyes szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjak megállapításáról

Hatályos: 2021. 03. 25

Kötegyán Község Önkormányzata Polgármesterének

5/2021. (III. 24.) önkormányzati rendelete

az egyes szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjak megállapításáról


Kötegyán Község Önkormányzatának polgármestere - tekintettel a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére, Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:


  1. §


Kötegyán Község Önkormányzata által fenntartott Kötegyán Község Önkormányzatának Szociális Intézménye által biztosított személyes  gondoskodást  nyújtó  alábbi alap- és szakosított ellátásokért térítési díjat kell fizetni:

a) idősotthoni ellátás,

b) nappali ellátás,

c) étkeztetés,

d) házi segítségnyújtás.         


  1. §


A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások és a szakosított ellátás intézményi térítési díja:


a) idősotthoni ellátás (bentlakásos intézményi ellátás) esetén:    3.100,-  Ft/fő/ ellátási nap,


       aa) melyből a napi étkeztetés díja:                                  1.000,- Ft/ fő/ ellátási nap,

                                           megoszlása:

                                         - reggeli                                    200,- Ft.

                                         - ebéd                                       550,- Ft.

                                        - vacsora                                   250,- Ft.


b) nappali ellátás csak napközbeni tartózkodás esetén:       0,- Ft/fő/ellátási nap,


ba) nappali ellátás mellet étkezés igénybevétele esetén: 550,- Ft/fő/ellátási nap,


       c) étkeztetés esetén:                                                         550,- Ft/fő/ellátási nap,


       d) házi segítségnyújtás esetén:                                             0,- Ft/gondozási óra.


  1. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy a rendelkezéseit 2021. március 18. napjától kell alkalmazni.


Kötegyán, 2021. március 24.


                 Dr. Hajdu-Szűcs Mária Kornélia                                              Szokai Dániel

                                 polgármester                                                                   aljegyző


Záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2021. március 24-én 9.00 órakor.


                                           Szokai Dániel

aljegyző