Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2017. (VI.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 06. 30 - 2017. 07. 01

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének  az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 35. § b) pont 2. alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Jogi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. § Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 44. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) Átruházott hatáskörben dönt

1. az átmeneti segélyről,

2. a szociális kölcsönről,

3. a temetési segélyről,

4. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról,

5. a rendszeres nevelési segély ügyekben,

6. a köztemetésről,

7. a költségvetési rendelet keretein belül gazdálkodva, az 500.000,- Ft alatti értékű szerződések megkötéséről,

8. a közterület használati kérelemről,

9. az önkormányzati jelkép, valamint a „Csákvár” névhasználat engedélyezésével kapcsolatos hatáskör egyszeri alkalomra szóló engedélyezéséről,

10. a város címerének huzamosabb időre történő engedélyezéséről,

11. a zászló városi jelképként való használatáról egyházak, társadalmi szervezetek és csákvári alapszervezettel rendelkező pártok számára,

12. a gyermekek napközbeni ellátása keretében a normatív- és intézményi kedvezmény iránti kérelmekről,

13. a lakásbérleti szerződés megkötéséről rendkívüli szociális krízishelyzet esetén,

14. a lakásbérleti szerződés hosszabbításáról rendkívüli szociális krízishelyzet esetén,

15. a megüresedő bérlakás bérbeadása esetén a pályázat kiírásáról,

16. a megüresedő piaci alapon bérbe adható bérlakás esetén a pályázat kiírásáról,

17. a város érdekében kiemelkedően fontos közérdekű célra biztosított bérlakás költségalapú lakbére összegének mérsékléséről,

18. a lakás korszerűsítésének engedélyezéséről,

19. a szerződés megkötése időpontjának, legfeljebb 30 nappal történő meghosszabbításáról bérletek esetében,

20. a Floriana Könyvtár és Közösségi Tér egy napos rendkívüli zárva tartási kérelméről,

21. tulajdonosi hozzájárulásról az önkormányzat tulajdonában lévő közterületet érintő ingatlan útcsatlakozás esetén közmű bekötésről közterület burkolásához, járda építéshez,

22. utak karbantartásáról

23. csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartásáról,

24. tulajdonosi hozzájárulásról közterületi csapadékvíz rendszer átalakításához,

25. tulajdonosi hozzájárulásról az önkormányzat tulajdonában lévő közterületen fás szárú növények kivágásához, telepítéséhez,

26. tulajdonosi hozzájárulásról az önkormányzat tulajdonában lévő közterületen növény telepítéséhez, eltávolításához

2. § Az SZMSZ 44. §-a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A polgármester az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.”


3. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


Illés Szabolcs                                                                         Tóth Jánosné

polgármester                                                                          címzetes főjegyző


ZÁRADÉK:

A rendeletet kihirdettem:

Csákvár, 2017. június 29.                                                                  Tóth Jánosné

címzetes főjegyző