Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2018. (XI.5.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Hatályos: 2020. 02. 01 - 2021. 10. 29

Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2018. (XI.5.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokra, valamint a magatartások elkövetőivel szembeni figyelmeztetés és pénzbírság kiszabásának szabályaira.

(2) E rendeletet a Csákvár város belterületén, 14. életévét betöltött természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet által elkövetett, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokra kell alkalmazni.

(3) Nem állapítható meg a közösségi együttélés szabályait sértő magatartás megvalósulása, ha a tevékenységgel, mulasztással vagy jogellenes állapot fenntartásával szabálysértés vagy bűncselekmény valósul meg, vagy a tevékenység, a mulasztás vagy a jogellenes állapot fenntartása esetére más jogszabály közigazgatási bírság alkalmazását írja elő.

2. § E rendelet alkalmazásában:

 • 1. ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek vagy amelynek tulajdonában - vagy ha a birtokos a tulajdonos személyétől eltér – birtokában az ingatlan van,
 • 2. közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás: az a tevékenység vagy mulasztás, vagy jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló magatartás, amely szabálysértésnek vagy bűncselekménynek nem minősül, de a közösségi együttélés szabályaival ellentétes, azokat sérti, vagy veszélyezteti, és amelyek gyakorlását a képviselő-testület e rendeletben a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásnak minősít,
 • 3. közszolgáltató: Csákvár Város Önkormányzata által az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési hulladék és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére feljogosított szolgáltató,
 • 4. út: a gyalogosok és a közúti járművek közlekedésére szolgáló közterület,
 • 5. út határa: az útnak – a kiemelt szegélyt, az útpadkát, a rézsűt, az út víztelenítését szolgáló árkot, csatornát, más vízelvezető létesítményt is magában foglaló – külső széle;
 • 6. út területe: az út határai közötti terület és a hozzá tartozó földrészlet;
 • 7. várakozás: járművel a be- és a kiszálláshoz, vagy a folyamatos fel- és lerakáshoz szükséges időnél, valamint – ha a vezető a járműnél marad – egyéb okból legfeljebb 5 percnél hosszabb ideig történő egy helyben tartózkodás,
 • 8. zöldterület: állandó növényzettel fedett közterület, amely a település klimatikus viszonyainak megőrzését, javítását, ökológiai rendszerének védelmét, a pihenést és testedzést, vagy a díszítő funkciót szolgálja; továbbá az a növényzet nélküli földes, murvás stb. közterület, ami a fenti funkciónak tesz eleget, de arról a korábbi növényzetet károsító hatások már kipusztították.

2. Eljárási szabályok

3. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt a közigazgatási hatósági eljárás bejelentés vagy a hatóság részéről eljáró személy észlelése alapján hivatalból indul. A közigazgatási hatósági eljárás

 • a) valamely cselekménnyel megvalósuló, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a cselekmény elkövetésétől,
 • b) mulasztásban megnyilvánuló közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a jogszerű teljesítésre nyitva álló határidő lejártától,
 • c) jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a jogellenes állapot észlelésétől

számított egy éven belül indítható meg,

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt a cselekmény elkövetésétől, a jogszerű teljesítésre nyitva álló határidő lejártától vagy a jogellenes állapot észlelésétől számított két év elteltével felelősségre vonásnak nincs helye.

(3) Az eljárás lefolytatására az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni, az e rendeletben meghatározott eltérésekkel.

(4) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokkal kapcsolatos eljárás lefolytatása a jegyző, végrehajtás esetén a végrehajtás foganatosítása az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozik.

4. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetőjével szemben

a. figyelmeztetést tartalmazó döntésnek vagy

b. természetes személyek esetén kétszázezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabásának van helye.

(2) Ha a hatósági eljárás megállapítja, hogy a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás következtében előállt jogellenes helyzet a jogellenes magatartás megszüntetésével vagy a jogszerű állapot helyreállításával orvosolható, valamint ettől az intézkedéstől kellő visszatartó hatás várható, a hatóság figyelmeztetést tartalmazó döntésben felhívja az ügyfél figyelmét a jogszabálysértésre, és megfelelő határidő megállapításával, valamint a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel kötelezi őt a jogellenes magatartás megszüntetésére, a jogszerűtlen állapot helyreállítására

(3) Fiatalkorúval szemben közigazgatási bírság kiszabásának akkor van helye, ha a fiatalkorú önálló jövedelemmel rendelkezik vagy önként vállalja a közigazgatási bírság megfizetését.

(4) A közigazgatási bírság mértékének megállapításánál a hatóság az eset összes körülményeire tekintettel dönt, mérlegeli

a) a jogsértéssel elért előny mértékét, a jogsértéssel okozott hátrányt, ideértve a hátrány megelőzésével, elhárításával, helyreállításával kapcsolatban felmerült költségeket,

b) a jogsértéssel érintettek körének nagyságát,

c) a jogsértő állapot időtartamát, a jogsértéssel okozott hátrány visszafordíthatóságát,

d) a jogsértő magatartás ismétlődését és gyakoriságát,

d) a jogsértést elkövető eljárást segítő, együttműködő magatartását, valamint

f) a jogsértést elkövető gazdasági súlyát, természetes személy esetén szociális, jövedelmi körülményeit.

(5) A közigazgatási bírságot a határozat véglegessé válásától számított 30 napon belül kell megfizetni.

3. A település jelképeinek használatával kapcsolatos magatartások

5. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít, aki az önkormányzat jelképeiről és használatuk rendjéről szóló önkormányzati rendeletben foglalt, engedélyre nem kötelezett felhasználás eseteit kivéve

 • a) a település címerét, zászlaját, pecsétjét engedély nélkül előállítja, engedély nélkül vagy az engedélytől eltérően, vagy a város jó hírét, az önkormányzat érdekeit sértő módon felhasználja;
 • b) a „Csákvár” nevet engedély nélkül vagy az engedélytől eltérően vagy a város jó hírét, az önkormányzat érdekeit sértő módon veszi fel vagy használja.

4. Házszámtáblák elhelyezésével kapcsolatos magatartások

6. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít az az ingatlantulajdonos, aki a közterületek elnevezéséről, a házszámozás rendjéről szóló önkormányzati rendeletben foglaltaktól eltérően

 • a) a közterületi tábla ingatlanára történő kihelyezését akadályozza, az ingatlanára kihelyezett közterületi tábla láthatóságát, tisztaságát nem biztosítja,
 • b) házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről nem vagy nem megfelelően, szükség szerinti cseréjéről, pótlásáról nem vagy nem megfelelő időben gondoskodik.

5. A közterületek használatával kapcsolatos magatartások

7. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít, aki a közterület-használatról szóló és a gépjárművek parkolásának biztosításáról szóló önkormányzati rendeletekben meghatározott engedély nélkül megvalósítható igénybevétel eseteit kivéve a közterületet engedély nélkül, illetve az engedélytől eltérő mértékben vagy módon használja, így különösen ha

 • a) közterületen árusító pavilon elé engedély nélkül további eszközt kihelyez,
 • b) a közterületen a közvetlen szállítási előkészület esetét kivéve göngyöleget tárol,
 • c) építőanyagot, építéshez szükséges szerkezetet, valamint bontásból, felújításból származó anyagot, építési törmeléket, ilyen hulladék anyagot engedély nélkül közterületen tárol,
 • d) közterületen a közúti közlekedés szabályairól szóló rendeletben meghatározott hibaelhárítás kivételével járművet javít, átalakít,
 • e) közparkot, közterületen levő díszburkolatot, zöldterületet, sétányt, játszóteret rendeltetéstől eltérő módon vagy céllal használ,
 • f) üzemképtelen járművet a közterületen engedély nélkül, 10 napot meghaladóan tárol,
 • g) közterületen engedélyezett rendezvények, vásárok területének kivételével szeszesitalt fogyaszt,
 • h) a közterületen engedély nélkül árusít, vagy
 • i) a közterület használatát követően annak eredeti állapotát nem állítja helyre.

(2) A közutak igazgatásáról szóló rendeletben meghatározottak értelmében a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít, aki az önkormányzat tulajdonában levő helyi közúthálózatra vonatkozóan, megfelelő közútkezelői hozzájárulás nélkül vagy attól eltérően,

 • a) utat elzár, az úton, az alatt vagy a felett építményt vagy más létesítményt, illetőleg ezekhez csatlakozást létesít;
 • b) utat felbont vagy elfoglal;
 • c) az út árkába vagy átereszébe olyan anyagot juttat, amely a lefolyást akadályozza vagy az árkot (átereszt) szennyezi;
 • d) az úton elhelyezett útfenntartási anyagra szükségtelenül ráhajt vagy azt szétszórja;
 • e) az úton, az alatt, felett vagy mellett végzett munka jelzésére vonatkozó kötelezettségét megszegi;
 • f) az utat vagy az út műtárgyát gondatlanul megrongálja.

6. A közterületek rendjével, a köztisztasággal kapcsolatos magatartások

8. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít, aki a közterületek tisztántartásáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározottaktól eltérően

 • a) a tulajdonában, használatában álló ingatlan, üzlethelyiség, elárusító hely és az előtte levő járdaszakasz területén és a környező közterületen
  • aa) a rendet és tisztaságot nem tartja fenn,
  • ab) a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagokat és hulladékokat nem távolítja el,
  • ac) nem gondoskodik a növényi kártevő-, rovar- és rágcsálómentesítésről,
  • ad) nem gondoskodik az elektromos és távközlési vezetékeket 2 méternél, a járdát oldalról 0,5 méternél, felülről 2 méternél jobban megközelítő ágak eltávolításáról,
  • ae) a közkutak, közkifolyók környékén a környezetet szennyezi,
  • af) nem gondoskodik a hó eltakarításáról és a síkosság-mentesítésről;
 • b) 20:00 és 8:00 óra között, továbbá vasárnap vagy munkaszüneti nap 12:00-től a következő munkanap 7:00 óráig végez kertépítéssel, zöldfelület-fenntartással kapcsolatos, zajkibocsátással járó tevékenységet, különösen robbanómotoros eszközzel fűnyírást, favágást, kerti traktort, egyéb zajhatást keltő berendezést működtet;
 • c) a település belterületén – ide nem értve a gazdasági övezetet - zajjal járó – különösen építési, bontási - tevékenységet munkanapon 19.00 és 7.00 óra, szombaton 19.00 és 8.00 óra között, továbbá vasárnap vagy munkaszüneti napon végez vagy
 • d) avart, kerti hulladékot éget.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít az az ingatlantulajdonos, aki a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletben meghatározottaktól eltérően

 • a) a települési hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény (a továbbiakban: gyűjtőedény) beszerzéséről, javításáról, pótlásáról nem gondoskodik,
 • b) a gyűjtőedény rendeltetésszerű használatáról, tisztántartásáról, fertőtlenítéséről nem gondoskodik,
 • c) a gyűjtőedényt a jogszabályban meghatározott elszállítási, ürítési időpontig nem az ingatlanán belül tárolja,
 • d) az elkülönítetten gyűjtés szabályait felszólítás ellenére megszegi,
 • e) az elszállítandó lom hulladékot a közterületen
  • ea) a jármű- vagy gyalogos forgalmat akadályozva,
  • eb) a zöldterületet vagy a növényzetet károsítva vagy
  • ec) balesetveszélyt, károkozást előidézően

  helyez el.

(3) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít az az ingatlantulajdonos, aki a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletben meghatározottaktól eltérően

 • a) a közüzemi csatornahálózatba vagy a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló kormányrendeletben meghatározott módon engedélyezett egyedi szennyvízkezelés után befogadóba nem vezetett háztartási szennyvizet (a továbbiakban: szennyvíz) keletkeztető ingatlanára vonatkozóan a közszolgáltatást nem veszi igénybe,
 • b) a szennyvíz közszolgáltatónak történő átadásáról nem gondoskodik, vagy
 • c) a szennyvízhez történő hozzáférést a közszolgáltatást végzőtől megtagadja.

7. Temető használatával kapcsolatos magatartások

9. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít, aki a temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendeletben meghatározottaktól eltérően

 • a) a köztemetőben nem a hely jellegének megfelelően viselkedik, így
  • aa) az etnikai vagy vallási temetkezési szokásokat nem tartja tiszteletben, kegyeleti érzést sértő tevékenységet végez, hanghatást kelt vagy, kegyeleti érzést sértő magatartást tanúsít,
  • ab) a köztemető rendjét, csendjét zavarja,
  • ac) a köztemetőben szemetel, vagy a szemetet nem a kijelölt helyen helyezi el,
  • ad) a köztemetőben a temetési helyek díszítésére szolgálótól (így: koszorú, váza) eltérő tárgyat helyez el, vagy a kegyeleti érzésnek nem megfelelő sírjelet állít, vagy közízlést, emlékezést sértő feliratot, ábrát alkalmaz,
  • ae) a köztemető területén a talajt, a gyepet az üzemeltető engedélye nélkül felássa,
  • af) a köztemető területére – a vakvezető kutyát ide nem értve – állatot visz be vagy
 • b) a köztemetőbe gépjárművel – a 75 éven felüli vagy mozgásában korlátozott személyt megfelelő igazolvány birtokában szállító jármű előzetes egyeztetéssel történő belépésének kivételével – az üzemeltető engedélye nélkül behajt.

8. Fás szárú növények védelmével kapcsolatos magatartások

10. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít, aki a fás szárú növények védelméről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó

 • a) fás szárú növényt olyan helyen és oly módon telepít, hogy az – figyelemmel az adott faj, fajta tulajdonságaira, növekedési jellemzőire, szakszerű kezelésére – az emberi életet vagy egészséget veszélyeztetheti, a biztonságos közlekedést akadályozhatja, valamint kárt okozhat a meglévő építményekben, létesítményekben, és akadályozhatja azok biztonságos működését,
 • b) fás szárú növényt a fás szárú növények védelméről szóló kormányrendeletben meghatározott inváziós fás szárú növénnyel pótol, vagy nem gondoskodik az ilyen növény továbbterjedésének megakadályozása érdekében az újulat eltávolításáról,
 • c) a fás szárú növények emberi életet, egészséget veszélyeztető származékainak - így különösen ágak, virágzat, termés, levelek - összegyűjtéséről nem gondoskodik,
 • d) fás szárú növényt engedély nélkül kivág, megcsonkít vagy a fa telepítésére, fenntartására, kezelésére vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti, vagy egyéb olyan tevékenységet végez, amelynek következtében a fás szárú növény élettartama vagy értéke csökken,
 • e) fás szárú növény engedélyezett kivágását követő 1 éven belül (cserje esetében 3 éven belül) legalább azonos területi borítást adó, a kivágást engedélyező hatósági döntésben meghatározott, szakszerű pótlásáról nem gondoskodik.

9. Állattartással kapcsolatos magatartások

11. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás tanúsít, aki a kedvtelésből tartott állatok tartásáról szóló kormányrendeletben meghatározottaktól eltérően

 • a) közterületen állatot tart, legeltet,
 • b) többszintes társasház padlásán, erkélyén, loggiáján galambot, ebet, macskát tart,
 • c) bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tart,
 • d) ebet, macskát és más kedvtelésből tartott állatot többlakásos épület közös használatú helyiségében vagy területein tart, etet, szabadon enged,
 • e) a kötelező immunizálásra, a transzponderrel való megjelölésre vonatkozó kötelezettségét ismételten elmulasztja,
 • f) ebet – vakvezető, mozgáskorlátozottat segítő kutya kivételével – vendéglátó egységbe, piac területére, kulturális, oktatási, szociális és egészségügyi intézménybe, ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületébe kifejezett engedély hiányában bevisz, illetve beenged.

10. A településkép védelmével kapcsolatos magatartások

12. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít, az az ingatlantulajdonos, aki a településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletben meghatározottaktól eltérően

 • a) a tulajdonában, birtokában, használatában lévő vagy gondjaira bízott védett érték jó karbantartásáról, állagmegóvásáról nem vagy nem megfelelően gondoskodik;
 • b) a helyi egyedi védelem alatt álló épületet, építményt megjelölő tábla elhelyezését nem tűri.

11. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet szabályait a hatálybalépést követően tanúsított közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások esetén kell alkalmazni.

14. § Hatályát veszti a közterületek rendjéről és köztisztaságról, valamint az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 18/2015. (VII. 29.) önkormányzati rendelet 4. alcíme.