Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és egyéb helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 11/2015. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 31 - 2017. 06. 01

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében, 19. § (1) és (2) bekezdésében, 33. § (3) bekezdésében és a 36. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában foglalt feladatkörében eljárva, Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 35. § b) pont 2. alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Jogi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. § Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és egyéb helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 11/2015. (VI. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A bérleti szerződés minden esetben közjegyzői okiratba foglaltan jön létre, amelynek költsége a rendkívüli szociális krízishelyzet, valamint a szociális helyzet alapján történő bérbeadás kivételével a bérlőt terheli.”

2. § (1) A Rendelet 4. § (4) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Önkormányzati lakás nem adható bérbe olyan személynek, aki:]

„f) büntetett előéletű, vagy ellene büntetőeljárás van folyamatban,”

(2) A Rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A lakásbérleti jogviszonyt a bérbeadó és a bérlő közjegyzői okiratba foglalt szerződése hozza létre. A kijelölt bérlő a bérleti szerződést az értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül köteles megkötni, ennek elmulasztása esetén a kijelölés érvényét veszti.”

(3) A Rendelet 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Bérlő a lakásbérleti jogviszony meghosszabbításáról hozott képviselő-testületi határozat kézhezvételét követő 15 napon belül köteles felkeresni a kezelőt a jogviszony lejárati napjától hatályos –közjegyzői okiratba foglalt – új határozott idejű szerződés előkészítése érdekében. Amennyiben ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, jogcím nélküli lakáshasználóvá válik és köteles a lakást elhagyni.”

3. § A Rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A kérelemről és a lakásbérleti szerződés megkötéséről a polgármester dönt.”

4. § A Rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7.§ Amennyiben a Képviselő-testület a megüresedett, vagy újonnan épített önkormányzati tulajdonú lakásokra kötendő szerződés jogcímeként a szociális elhelyezést jelöli meg, a 8. §-11. §-ban foglalt eljárást kell alkalmazni. A szociális alapon bérbe adható önkormányzati bérlakások jegyzékét az 1. melléklet tartalmazza.”

5. § A Rendelet 8. § (3) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

[A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell:]

„h) a bérleti szerződés közjegyzői okiratba foglalására történő utalást.”

6. § (1) A Rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A bérleti jogviszony megszűnése esetén a bérlőnek a bérlakásból a vele együtt lakó személyekkel együtt 30 napon belül ki kell költöznie, azt tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban át kell adnia a kezelőnek.”

(2) A Rendelet 12. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Kezelő köteles a jogcím nélküli lakáshasználóvá válást követő 30 napon belül a lakás kiürítéséhez szükséges intézkedéseket megtenni, eljárást megindítani.”

7. § A Rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. § Amennyiben a Képviselő-testület a megüresedett, vagy újonnan épített önkormányzati tulajdonú lakásokra kötendő szerződés jogcímeként a piaci alapon történő hasznosítást jelöli meg, a 14.-15. §-ban foglalt eljárást kell alkalmazni. A piaci alapon bérbe adható önkormányzati bérlakások jegyzékét a 2. melléklet tartalmazza.”

8. § (1) A Rendelet 14. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell:]

„c) a megajánlott havi lakbér összegét,”

(2) A Rendelet 14. § (3) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:

[A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell:]

„k) a bérleti szerződés közjegyzői okiratba foglalására történő utalást.”

9. § A Rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. § (1) A bérleti jogviszony megszűnése esetén a bérlőnek a bérlakásból a vele együtt lakó személyekkel együtt 30 napon belül ki kell költöznie, azt tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a kezelőnek át kell adnia. Ennek elmulasztása esetén jogcím nélküli lakáshasználóvá válik, és a jogcím nélküli lakáshasználattal érintett időszakra vonatkozóan használati díjfizetési kötelezettség terheli.

(2) Kezelő köteles a jogcím nélküli lakáshasználóvá válást követő 30 napon belül a lakás kiürítéséhez szükséges intézkedéseket megtenni, eljárást megindítani.”

10. § (1) A Rendelet 18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A képviselő-testület az arról szóló megállapodás elfogadásával a bérlőkijelölés jogát egyéb szervezet részére átadhatja. A bérlőkijelölési jog új jogosultja a bérlakás megüresedésétől számított 30 napon belül köteles az új bérlő személyét közölni.  Amennyiben jogosult e kötelezettségének nem tesz eleget, a határidő lejártát követően köteles megfizetni az esedékessé váló lakbért és viseli a lakással kapcsolatos valamennyi költséget.”

(2) A Rendelet 18. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Bérleti szerződés legfeljebb a bérlőkijelölésre jogosult szervezetnél fennálló közszolgálati jogviszony, vagy munkaviszony fennállásának időtartamára, vagy bérlő településen történő lakástulajdon-szerzéséig tartó időtartamra, közjegyzői okiratba foglaltan köthető.”

11. § A Rendelet 19. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Ha a bérlő a lakást és a lakás berendezéseit a lakás visszaadásakor nem a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban adja át, a bérbeadó jogosult a bérlő költségére a szükséges munkálatokat elvégeztetni.”

12. § A Rendelet 21. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2)  A jegyző kedvtelésből tartott állat tartásáról a bérlő írásbeli kérelmére dönt. A bérlőnek a kérelméhez mellékelnie kell a lakóközösség egészének hozzájáruló nyilatkozatát a kedvtelésből tartott állat tartásához.”

13. § A Rendelet 22. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A lakbér mértéke a lakás alapterületéhez és szociális bérlakás esetén a komfort-fokozathoz igazodik a következők szerint:]

„c) Piaci alapú bérlakásnál legalább: 590 Ft/m2/hó.”

14. § A Rendelet 23. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A bérbeadó a (2) bekezdésben említett személyek esetében a jogcím nélküli lakáshasználatról való tudomásszerzésétől számított 30 napon belül megteszi a szükséges intézkedéseket, majd megindítja a lakás kiürítése iránti eljárást.”

15. § A Rendelet 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A bérbeadó a bérleti jogviszonyt az Ltv. 24 27. §-ában foglaltakon kívül megszűntetheti akkor is, ha a bérlő a bérleti szerződés tárgyát képező bérlakásban nem életvitelszerűen tartózkodik.”

16. § (1) A Rendelet 28. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„28. § (1) A helyiségekre a bérbeadó határozott időtartamú, legfeljebb 5 évre szóló, közjegyzői okiratba foglalt bérleti szerződést köthet.

(2) A Rendelet 28. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A bérleti jogviszony hosszabbítása új határozott idejű, közjegyzői okiratba foglalt bérleti szerződéssel történik. A szerződéskötés feltétele, hogy bérlőnek az önkormányzat felé helyiségbér, közüzemi díj, vagy egyéb díjtartozása nincs.”

17. § A Rendelet 29. § (2) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

[A bérbevételre vonatkozó pályázati kiírásnak tartalmaznia kell:]

„j) a bérleti szerződés közjegyzői okiratba foglalására történő utalást.”

18. § A Rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

19. § A Rendelet:

a) 2. §-ában a „(továbbiakban:” szövegrész helyébe a „(a továbbiakban:” szöveg,

b) 3. § (1) és (2) bekezdésében a „(továbbiakban:” szövegrész helyébe a „(a továbbiakban:” szöveg,

c) 6. § (6) bekezdésében a „szerződés” szövegrész helyébe a „jogviszony” szöveg,

d) 11. § (3) bekezdésében a „szerződés” szövegrész helyébe a „jogviszony” szöveg,

e) 14. § (3) bekezdés f) pontjában a „kaució” szövegrész helyébe az „óvadék” szöveg,

f) 14. § (6) bekezdésében a „kauciót” szövegrész helyébe az „óvadékot” szöveg,

g) 18. § (2) bekezdésében a „Mötv.” szövegrész helyébe a „Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény” szöveg,

h) 18. § (8) bekezdésében a „rendelet 22. §-ában” szövegrész helyébe a ”22. §-ban” szöveg,

i) 22. § (3) bekezdésében a „22. § (1) bekezdésének” szövegrész helyébe az „(1) bekezdés” szöveg,

j) 22. § (4) bekezdésében a „22. (1) bekezdésének” szövegrész helyébe az „(1) bekezdés” szöveg,

k) 23. § (2) bekezdésében a „lakástörvény” szövegrész helyébe az „a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ltv.)” szöveg,

l) 28. § (2) bekezdésében a „szerződésének” szövegrész helyébe a „jogviszony” szöveg,

m) 29. § (1) bekezdésében a „szerződés” szövegrész helyébe a „jogviszony” szöveg,

n) 29. § (11) bekezdésében a „kauciót” szövegrész helyébe az „óvadékot” szöveg

lép.

20. § Hatályát veszti a Rendelet:

a) 1. § (1) bekezdése,

b) 3. § (2) bekezdésében a „A bérleti szerződések megkötésével, adminisztrációjával kapcsolatos ügyintézést a kezelő által megbízott köztisztviselő látja el.” szövegrész,

c) 24. § (3) bekezdésében a „határozott idejű, valamint a hatályba lépést megelőzően kötött határozatlan idejű bérleti” szövegrész,

d) 32. § (1) bekezdésében az „is köthet szerződést, és” szövegrész.

21. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Illés Szabolcs                                                                         Tóth Jánosné

polgármester                                                                          címzetes főjegyző


ZÁRADÉK:


A rendeletet kihirdettem:


2017. május 30-án                                                                             Tóth Jánosné

címzetes főjegyzőMellékletek