Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020. (I.30.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladékégetés megtiltásával kapcsolatos egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

Hatályos: 2020. 02. 01 - 2020. 02. 02

Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020. (I.30.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladékégetés megtiltásával kapcsolatos egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában és 48. § (4) bekezdés b) pontjában, a 2. alcím tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A közterületek rendjéről és köztisztaságról, valamint az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 18/2015. (VII. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

1. § A közterületek rendjéről és köztisztaságról, valamint az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 18/2015. (VII. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) a következő 8/A. §-al egészül ki:

„8/A. § Tilos az avar és kerti hulladék égetése.

2. § Hatályát veszti a Rendelet

2. A közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13/2018. (XI. 5.) önkormányzati rendelet módosítása

3. § A közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13/2018. (XI. 5.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít, aki a közterületek tisztántartásáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározottaktól eltérően)

  • „d) avart, kerti hulladékot éget.”

3. Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet 2020. február 1. napján lép hatályba.