Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelete

Csákvár Nagyközség helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 3/2013. (III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 07. 12 - 2019. 07. 12

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály, Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály, Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Fejér megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, Fejér megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály, Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ, Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály, Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály, Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal, Fejér Megyei Rendőrfőkapitányság, Veszprém Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály, Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatala, valamint Fejér megye Önkormányzata, Gánt Község Önkormányzata, Vértesboglár Község Önkormányzata, Vértesacsa Község Önkormányzata, Lovasberény Község Önkormányzata, Pátka Község Önkormányzata, Zámoly Község Önkormányzata véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1.§ A Csákvár Nagyközség helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 3/2013. (III.4.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3.§ (1) bekezdés a) pontja az alábbi ai) alponttal egészül ki:

(Kötelező szabályozási elemek:)

„ai) beültetési kötelezettségű terület”

2.§ A Rendelet 4.§-a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Telekalakítás esetén, amennyiben a telekalakításban érintett telekre a szabályozási terv közterület kisajátítását irányozza elő, a szabályozási terven megjelölt közterületi kisajátítási területet külön le kell választani, a szabályozási terven feltüntetett területi megnevezéssel.”

3.§ A Rendelet I. Fejezete a következő 19/A. alcímmel egészül ki:

19/A. Egyes sajátos jogintézményekkel kapcsolatos előírások

30/A. (1) A Polgármester a közérdekű környezetalakítás céljából a Szabályozási terven beültetési kötelezettségű terület jellel jelölt területen a (2) bekezdésben meghatározott módon az ingatlan növényzettel történő meghatározott időn belüli beültetési kötelezettségét írhatja elő.

(2) A szabályozási terven „beültetési kötelezettségű terület” jellel jelölt területet fásított területként kell kialakítani.  A „beültetési kötelezettségű terület” jellel jelölt terület minden 150 m2-e után legalább 1 db lombos fa és 5 db középmagas vagy magas cserje telepítendő.”

4. § A Rendelet 39. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

(A beépítésre szánt különleges területek a célzott felhasználás, valamint az elhelyezhető épületek, építmények szempontjából az alábbi területekre tagolódnak:)

„i) Ktu-1: helyi sajátosságot hordozó turisztikai építési övezet.”

5.§ A Rendelet II. Fejezete a következő 35/B. alcímmel egészül ki:

„35/B. Turisztikai különleges terület építési övezete (Ktu-1)

46/B. § (1) A helyi sajátosságot hordozó turisztikai különleges terület építési övezetben (Ktu-1) több önálló egységet is magában foglaló, a turizmushoz, idegenforgalomhoz kapcsolódó, a látogatókat szolgáló, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó és szállás jellegű rendeltetésű épület helyezhető el.

(2) Az építési övezetben telkenként legfeljebb 1 lakás is elhelyezhető, a személyzet számára.

(3) A Ktu-1 építési övezet előírásai:

a) a legkisebb kialakítható telek területe: 2000m2 lehet,

b) a legnagyobb beépítettség 30% lehet,

c) a legkisebb zöldfelület aránya  40 % legyen,

d) a beépítési mód szabadonálló legyen,

e) a legnagyobb építménymagasság 7,5 m lehet.

(4) A Ktu-1 építési övezetben bármely építési tevékenység, valamint a telek zöldfelületének kialakítása, átalakítása kizárólag az örökségvédelmi jogszabályok szerint végezhető. Az építési övezetben meglévő épületek felújítása, bővítése, új épületek, építmények kialakítása a meglévő értékes, idős növényegyedek védelmének biztosításával, illetve a meglévő növényzet lehető legkisebb mértékű igénybevételével valósítandó meg.”

6.§ A Rendelet 55. §-a a következő d) ponttal egészül ki:

(A különleges beépítésre nem szánt területek a célzott felhasználás, valamint az elhelyezhető épületek, építmények szempontjából az alábbi területekre tagolódnak:)

„d) Kk-Np: megújuló energia hasznosításának céljára szolgáló terület.”

7.§ A Rendelet III. Fejezete a következő 48. alcímmel egészül ki:

„48. Megújuló energia hasznosításának céljára szolgáló terület (Kk-Np)

58/A. § (1) A Kk-Np megújuló energia hasznosításának céljára szolgáló terület övezetében legfeljebb 1 MW névleges teljesítményű naperőmű műszaki technológiai berendezései, elemei, valamint ezek rendeltetésszerű használatát szolgáló építmények helyezhetők el.

(2) A Kk-Np övezetre vonatkozó részletes előírásokat az alábbi táblázat tartalmazza:


Övezeti jel

kialakítható legkisebb telek nagysága

ha

legkisebb telekszélesség

m

beépítési mód

legnagyobb

beépítettségi arány

%

legnagyobb épületmagasság

m

Kk-Np

1

40

SZ

2 *

4,5

SZ: szabadonálló

*: egy telken belül egy épület helyezhető el

(3) Az élővilág és a tájkép védelme miatt a Kk-Np övezetben polikristályos napelemek helyezhetők el, illetve olyan technológia alkalmazható, melyek üzemelése során a poláros fényszennyezés a minimálisra csökkenthető.

(4) A naperőmű napelemei oly módon helyezhetők el, hogy a napelemek tartóoszlopai által elfoglalt területet kivéve a napelemek alatti és közötti területeken a gyepterület használata biztosítható legyen.”


8.§ (1) A Rendelet

a) az 1.melléklet szerinti BSZT/2 és

b) a 2. melléklet szerinti

tervlappal egészül ki.


9.§ (1) Ez a rendelet 2019. július 12. napján lép hatályba

(2) Ez a rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


                                Illés Szabolcs                                                          Tóth Jánosné

                                 polgármester                                                      címzetes főjegyző


Kihirdettem:


2019. június 27. 


                                                                                                                      Tóth Jánosné

                                                                                                                     címzetes főjegyző”