Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2021. 01. 01

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében, a 39/C § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések


1. § Az Önkormányzat határozatlan időre

(1) kommunális jellegű adók közül

            a) a magánszemély kommunális adóját

(2) a helyi iparűzési adót

vezeti be.

2. Magánszemély kommunális adója2. § (1) Magánszemély kommunális adója esetében az adó évi mértéke adótárgyanként, valamint lakásbérleti jogonként 12.000 Ft.


(2) Mentes a magánszemély kommunális adójának megfizetése alól:    

a)aki a 70. életévét betöltötte és házastársán vagy élettársán kívül mással nem él egy háztartásban

b)egyedül élő, öregségi nyugellátásban részesülő nyugdíjas, ha a nyugdíja nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át,

c)egyedül élő, 70 éven felüliek.


(3) Mentes a kommunális adó alól a beépítetlen telek.

3. Helyi iparűzési adó


3. § (1) A helyi iparűzési adó esetében adóköteles az Önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység.


(2) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,6 %-a.


(3) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 4000,- Ft.


(4) Mentes a helyi iparűzési adó megfizetése alól a háziorvos vállalkozó, a védőnő vállalkozó, feltéve, ha az e tevékenységéből származó vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.

4. Záró rendelkezések4.§ (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel 2017. október 1-jén lép hatályba.


(2) A rendelet 3. §-a 2018. január 1-jén lép hatályba.


(3) Hatályát veszti a magánszemély kommunális adójáról szóló 14/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelet.


(4) A helyi iparűzési adóról szóló 11/2017. (VI.29.) önkormányzati rendelet 2018. január 2-án hatályát veszti.

Bognár József                                                dr. Boda Zsuzsanna

polgármester                                                               jegyző