Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2017. 10. 01- 2017. 12. 31

Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

2017.10.01.

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, a 39/C § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § Az Önkormányzat határozatlan időre

(1) kommunális jellegű adók közül

a) a magánszemély kommunális adóját

(2) a helyi iparűzési adót

vezeti be.

2. Magánszemély kommunális adója

2. § (1) Magánszemély kommunális adója esetében az adó évi mértéke adótárgyanként, valamint lakásbérleti jogonként 12.000 Ft.

(2) Mentes a magánszemély kommunális adójának megfizetése alól:

a)aki a 70. életévét betöltötte és házastársán vagy élettársán kívül mással nem él egy háztartásban
b)egyedül élő, öregségi nyugellátásban részesülő nyugdíjas, ha a nyugdíja nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át,
c)egyedül élő, 70 éven felüliek.
(3) Mentes a kommunális adó alól a beépítetlen telek.

4. Záró rendelkezések

4. § (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel 2017. október 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet 3. §-a 2018. január 1-jén lép hatályba.

(3) Hatályát veszti a magánszemély kommunális adójáról szóló 14/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelet.

(4) A helyi iparűzési adóról szóló 11/2017. (VI.29.) önkormányzati rendelet 2018. január 2-án hatályát veszti.