Kötegyán község képviselő testületének 5/2019 (IV.30.) önkormányzati rendelete

Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 01 - 2019. 05. 02

Kötegyán Község Önkormányzata

Képviselő-testületének


5/2019. (IV. 30.) önkormányzati rendelete


az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló

2/2018. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról


Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (III.14.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint módosítja:


1. § Az Ör. 2. § (1)bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„ 2.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének

Kötegyán Község Önkormányzata

a) a költségvetési bevételi főösszegét 729 168 365 Ft-ban,

b) a költségvetési kiadási főösszegét  729 168 365 Ft-ban,


Kötegyán Község Önkormányzata Óvoda és Konyha Intézménye

a) a költségvetési bevételi főösszegét 73 890 194 Ft-ban,

b) a költségvetési kiadási főösszegét  73 890 194 Ft-ban,

állapítja meg.”


2. § Az Ör. 1 - 14. mellékletei helyébe e rendelet 1 -14. mellékletei lépnek.


3. §. Ez a rendelet 2019. május 1. napján lép hatályba, a rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
                        Nemes János                                                             Szokai Dániel

              polgármester                                                                   jegyző

Záradék:

A rendelet 2019. április 30. napján 16.00 órakor kihirdetésre került.


Kötegyán, 2019. április 30.

                                                                                              Szokai Dániel

                                                                                                   jegyző

Mellékletek