Kötegyán község képviselő testületének 13/2017 (XII.1.) önkormányzati rendelete

Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017. (XII.1.) önkormányzati rendelete a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásról

Hatályos: 2017. 12. 02 - 2018. 11. 29

Kötegyán Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

13/2017. (XII.1.) önkormányzati rendelete

a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásrólKötegyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének helyi szabályai

1. § (1) A településen kizárólag településképi bejelentési eljárás lefolytatásával van lehetőség elhelyezni:

a) közművelődési célú hirdetőoszlopot, útbaigazító táblarendszert vagy utasvárót közterületen vagy közterületről látható módon,

b) saját tevékenységet hirdető ideiglenes reklámot építési hálón az építkezés időtartama alatt.


(2) A településen cégérek településképi bejelentési eljárás nélkül helyezhetők el.


2. § Kötegyán Község Önkormányzata, az Önkormányzat által alapított költségvetési szervek, a településen működő és székhellyel rendelkező nemzetiségi önkormányzat, oktatási, egészségügyi intézmények és civil szervezetek által szervezett vagy támogatott rendezvényről tájékoztató ideiglenes reklám elhelyezése transzparensen és molinón lehetséges.


2. Településképi bejelentési eljárás

3.§ Az 1. §-ban meghatározott településképi bejelentési eljárás iránti kérelmet a Sarkadkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal Kötegyáni Kirendeltségénél (5725 Kötegyán Kossuth u. 33.), kell benyújtani a rendelet mellékletét képező, a nyomtatványban megadott kötelező mellékletekkel, továbbá a vonatkozó jogszabályban meghatározott mellékletek közül a kérelem elbírálásához szükséges tartalmú dokumentációt papíralapon két példányban kell benyújtani. A kérelmezőnek a dokumentációra rá kell vezetni a kérelemmel érintett ingatlan címét, helyrajzi számát, a kérelem tárgyát, a kérelmező nevét és aláírását minden adattartalmú oldalon, vagy bonthatatlan fűzésben a kezdőlapon.


3. Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet kihirdetését követő nap lép hatályba.             Nemes János                                                                   Szokai Dániel

             polgármester                                                                          jegyző


Záradék:

A rendeletet 2017. december 1-én kihirdettem.


Kötegyán, 2017. december 1.

           Szokai Dániel

                                                                                                    jegyző