Balatonmáriafürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (VII.19.) önkormányzati rendelete

a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat munkavállalóinak lakáscélú támogatásáról

Hatályos: 2013. 07. 20- 2013. 08. 27

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1.§ A rendelet hatálya kiterjed a Balatonmáriafürdői Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által alapított intézmények főállású közalkalmazottaira, főállású közszolgálati vagy munkajogi jogviszonyban (továbbiakban: főállású jogviszony) álló munkavállalóira.


2.§ A képviselő-testület kamatmentes, visszatérítendő támogatást nyújthat: új vagy használt lakás megszerzéséhez


3.§ Értelmező rendelkezések

a)  család: az egy háztartásban életvitelszerűen együtt lakó közeli hozzátartozók


b) közeli hozzátartozó: a házastárs, az élettárs, az egyeneságbeli rokon, ideértve az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermeket, valamint az örökbefogadó, a mostoha- és nevelő szülőt


c) lakás tulajdonjogának megszerzése: ha arra vásárlás, lakások cseréje és lakás tulajdoni hányadának megszerzése útján kerül sor, kivéve az önkormányzati és állami tulajdonú lakás tulajdonjogának kedvezményes megszerzése


d) Különös méltánylást érdemlő eset: a támogatott munkaképesség csökkenése, a támogatásban részesült meghal, és a visszamaradt családtagoknak a létfenntartását veszélyeztetné a hátralékos összeg megfizetés, elemi kár,


n) önerő: a telek értéke, az örökség útján szerzett, haszonélvezeti joggal terhelt lakás elidegenítéséből származó vételára, a vagyoni értékű jog ellenértéke, a rendelkezésre álló készpénz, lakás-takarékpénztári megtakarítás, lakás-előtakarékosság összege,

3.§ Értelmező rendelkezések

a)  család: az egy háztartásban életvitelszerűen együtt lakó közeli hozzátartozók


b) közeli hozzátartozó: a házastárs, az élettárs, az egyeneságbeli rokon, ideértve az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermeket, valamint az örökbefogadó, a mostoha- és nevelő szülőt


c) lakás tulajdonjogának megszerzése: ha arra vásárlás, lakások cseréje és lakás tulajdoni hányadának megszerzése útján kerül sor, kivéve az önkormányzati és állami tulajdonú lakás tulajdonjogának kedvezményes megszerzése


d) Különös méltánylást érdemlő eset: a támogatott munkaképesség csökkenése, a támogatásban részesült meghal, és a visszamaradt családtagoknak a létfenntartását veszélyeztetné a hátralékos összeg megfizetés, elemi kár,


n) önerő: a telek értéke, az örökség útján szerzett, haszonélvezeti joggal terhelt lakás elidegenítéséből származó vételára, a vagyoni értékű jog ellenértéke, a rendelkezésre álló készpénz, lakás-takarékpénztári megtakarítás, lakás-előtakarékosság összege,Balatonmáriafürdő Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1.§ A rendelet hatálya kiterjed a Balatonmáriafürdői Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által alapított intézmények főállású közalkalmazottaira, főállású közszolgálati vagy munkajogi jogviszonyban (továbbiakban: főállású jogviszony) álló munkavállalóira.


2.§ A képviselő-testület kamatmentes, visszatérítendő támogatást nyújthat: új vagy használt lakás megszerzéséhez


3.§ Értelmező rendelkezések

a)  család: az egy háztartásban életvitelszerűen együtt lakó közeli hozzátartozók


b) közeli hozzátartozó: a házastárs, az élettárs, az egyeneságbeli rokon, ideértve az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermeket, valamint az örökbefogadó, a mostoha- és nevelő szülőt


c) lakás tulajdonjogának megszerzése: ha arra vásárlás, lakások cseréje és lakás tulajdoni hányadának megszerzése útján kerül sor, kivéve az önkormányzati és állami tulajdonú lakás tulajdonjogának kedvezményes megszerzése


d) Különös méltánylást érdemlő eset: a támogatott munkaképesség csökkenése, a támogatásban részesült meghal, és a visszamaradt családtagoknak a létfenntartását veszélyeztetné a hátralékos összeg megfizetés, elemi kár,


n) önerő: a telek értéke, az örökség útján szerzett, haszonélvezeti joggal terhelt lakás elidegenítéséből származó vételára, a vagyoni értékű jog ellenértéke, a rendelkezésre álló készpénz, lakás-takarékpénztári megtakarítás, lakás-előtakarékosság összege.

2. A támogatás feltételei


4.§ (1) A kérelmező a kérelem benyújtásakor és a szerződés megkötésének időpontjában az önkormányzat főállású jogviszonyban álló alkalmazottja.


(2) Kérelmező nyilatkozatát arról, hogy

a)  vállalja a szerződéskötéssel kapcsolatos költségeket (ügyvédi, ingatlan-nyilvántartási bejegyzés)


b) az egyéb jog jogosultjának (haszonélvező, özvegyi jog) – tanúk által aláírt – hozzájáruló nyilatkozatát


c) a bekerülési költség 25 %-ának megfelelő önrészt bemutatja, igazolja


(3) E rendelet hatálya alá tartozó támogatásoknál nincs lehetőség az elektronikus hatósági ügyintézésre.


  1. 3. A támogatást kizáró feltételek


5.§ A 4.§-ban meghatározott feltételek fennállása esetén sem adható támogatás annak a személynek:

a)  aki a kérelem benyújtását megelőző 10 éven belül a tulajdonában álló lakásigénye mértékének felső határát meghaladó szobaszámú lakását bármilyen jogcímen elidegenítette, kivéve, ha azt Balatonmáriafürdői letelepedés miatt tette


b) aki a kérelem benyújtását megelőző 10 éven belül lakásbérleti jogát kisebb szobaszámú bérlakásra vagy bármilyen lakás tulajdonjogára elcserélte


c) ha a kérelmezőnek, házastársának, élettárásának és kiskorú gyermekének, valamint a vele együtt költöző családtagjainak forgalomképes lakástulajdona, állandó lakáshasználati joga vagy önkormányzati tulajdonban lévő, illetőleg szolgálati vagy munkakörhöz kötött lakásra bérleti jogviszonya van,


  1. d) ha az alkalmazott a kérelem benyújtását megelőző 2 éven belül fegyelmi büntetésben részesült

  2. e) ha a támogatás benyújtását megelőző 15 éven belül a kérelmező és a támogatással érintett ingatlan már részesült helyi vagy munkáltatói támogatásban

  3. f) a kérelem benyújtásakor, illetőleg azt megelőző 5 éven belül az Európai Unió területén bárhol lakástulajdonnal, egy lakásnak minősülő tulajdoni hányaddal, üdülőtulajdonnal, vagy üdülőtelekkel rendelkezik, illetőleg rendelkezett, kivéve a beépíthető építési telket.


  1. 4. A támogatás formája és mértéke


 6.§ (1) A támogatás formája: kamatmentes, visszatérítendő.

(2) A támogatás mértéke: minimum 100.000 Ft, maximum 5.000.000 Ft


5. Eljárási szabályok


7.§ (1) A támogatásra irányuló kérelmet – az erre rendszeresített nyomtatványon  lakásvásárlás esetén a vételár kiegyenlítéséig lehet benyújtani a képviselő-testület hivatalánál. A határidő-mulasztás jogvesztő.


(2) A támogatási kérelemhez csatolni kell:

  1. a) lakásvásárlás esetén adás-vételi szerződés, előszerződés
  2. b) 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatát
  3. c) 25 %-os önerő igazolását
  4. d) amennyiben a kérelemben megjelölt lakásnak több tulajdonosa van vagy lesz, a kérelmet együttesen kötelesek benyújtani.


(3) A  polgármester vagy az általa kijelölt köztisztviselő a kérelmezőtől felvilágosítást kérhet, helyszíni szemlét tarthat a kérelem meglapozottsága érdekében.

  1. 6. A támogatás elbírálása


8.§ (1) A képviselő-testület a kérelmeket a beérkezést követő két hónapon belül bírálja el – a munkáltatói jogkör gyakorolójának javaslatait figyelembe véve – melynek során figyelembe veszi az éves keretösszeget.


(2) A döntést tartalmazó határozatban rögzíteni kell: a támogatott nevét, lakcímét, a támogatás összegét, a támogatással érintett ingatlan címét, a havi törlesztés összegét, visszafizetés időtartamát.


7. A támogatás folyósítása


9. § (1) A képviselő-testület döntését követően a polgármester gondoskodik a helyi támogatást igénylő értesítéséről, a támogatási szerződés elkészítéséről, megkötéséről, ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséről.


(2) A támogatás megállapításáról szóló értesítést követő 30 napon belül a szerződést meg kell kötni. A szerződéskötés kérelmező hibájából való meghiúsulása esetén a támogatásra való jogosultság érvényét veszti. A támogatott a 3.§.  a) pontja szerinti  költségeket  a képviselő-testület döntését követően, de a szerződés aláírását megelőzően köteles befizetni a házipénztárban.


(3) A támogatás folyósítása iránt a polgármester a szerződés aláírását követő 15 napon belül intézkedik.

8. A támogatás visszafizetése


10.§ (1) A támogatás első törlesztő részletét a szerződés megkötését követő hónap első napjától kell megkezdeni. Indokolt esetben a képviselő-testület – egyéni kérelemre és elbírálás alapján – legfeljebb egy évre halasztást engedélyezhet.


(2) A támogatást maximum 5 év alatt kell visszafizetni. A visszafizetés minimális törlesztő részlete  10.000 Ft/hó,  maximális összege 100.000 Ft/hó.


(3) A támogatással érintett ingatlan a teljes támogatás visszafizetéséig annak fedezetéül szolgál, ezért az ingatlan-nyilvántartásban a támogatás és járulékai erejéig jelzálogjogot kell bejegyeztetni az önkormányzat javára.


(4) Amennyiben a támogatásban részesült személy a havi törlesztési kötelezettségét folyamatosan 3 hónapig nem teljesíti, úgy a részletfizetési kedvezmény megszűnik és a kedvezményezett a támogatás hátralékos összegét egy összegben a felhívástól számított 30 napon belül köteles megfizetni, illetve a polgármester intézkedik a hátralék behajtására. Ha ez nem vezet eredményre, úgy a hátralékos összeget az eredeti futamidővel, de a Ptk, 232.§./2/ bekezdése szerinti kamattal együtt fizetheti tovább a támogatott.


(5) Különös méltánylást érdemlő esetben a képviselő-testület a jövedelmi, vagyoni viszonyok vizsgálata után a támogatás visszafizetését részben vagy egészben elengedheti.


(6) A támogatási szerződésben az igénylő kötelezettséget vállal a támogatás még vissza nem térített összegének azonnali, egyösszegű megfizetésére a Ptk. 232.§./2/ bekezdésében megállapított kamatnak a folyósítás időpontjáig történő megfizetésére, ha a támogatással érintett lakást a támogatásban részesített:


a) cserelakás nélkül elidegeníti,

b) új, tulajdonába kerülő lakás építése, vásárlása érdekében elidegeníti, de az új lakás szobaszáma meghaladja a lakásigénye mértékének a felső határát,

c)  javára kikötött értékkülönbözettel elcseréli,

d) a lakást részben vagy egészben nem lakás céljára hasznosítja

e)  nem a valóságnak megfelelően nyilatkozott a támogatás elbírálásához szükséges adatokról, tényekről, körülményekről

f) ha a támogatott főállású jogviszonya lemondással, fegyelmi büntetéssel szűnik meg

g) jelzálogjog bejegyzésére a kérelmező  együttműködésének hiánya miatt, vagy a  pénzintézet elutasítása miatt nem kerülhetett sor.


(7) A támogatási szerződésben a támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás összegéről a támogatás folyósításának évében, de legkésőbb következő év december 31-ig számlák másolatának csatolásával, szerződéssel és tulajdoni lappal elszámol.


(8) A képviselő-testület hivatala törvény keretei között jogosult nyilvántartani és kezelni mindazokat a személyi adatokat, amelyeket e rendelet alapján a támogatás biztosításához igényelhet.


(9) A polgármester , vagy az általa kijelölt köztisztviselő a támogatásban részesítettől felvilágosítást kérhet, helyszíni ellenőrzést tarthat a támogatás felhasználásának jogosságára vonatkozóan.


(10) A támogatás visszafizetése esetén a jelzálogjog ingatlan-nyilvántartásból történő törlése iránt a Polgármester intézkedik.

Záró rendelkezések


11.§  (1) A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) E rendelet a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződés kihirdetéséről szóló 2004. évi XXX. törvénnyel összhangban az Európai Közösségek jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.     Galácz György              Mestyán Valéria

       polgármester              címzetes főjegyzőZáradék: Ez a rendelet 2013. július 19-én kihirdetésre került.                                    Mestyán Valéria

címzetes főjegyzőMellékletek