Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2019. (V.15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2019. 05. 16

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2018.évi zárszámadásáról és maradvány elszámolásról a következőket rendeli el:


  1. A rendelet hatálya


  1. §. A rendelet hatálya kiterjed Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, és az Önkormányzat intézményeire.


  1. §.Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.


  1. §.A címrendet a rendelet 1. melléklete állapítja meg.


2. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítése


  1. §.A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetése teljesítésének

a) kiadási főösszegét                                                                 1 102 342 000 Ft-ban,

b) bevételi főösszegét                                                               1 404 142 000 Ft-ban,

c) maradványát                                                                              301 800 000 Ft-ban állapítja meg.


3. A költségvetési bevétel


5.§.Az Önkormányzat 2018. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, a működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2., 3. melléklete tartalmazza.


4. A költségvetési kiadások


6. §. (1) Az Önkormányzat teljesített - továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási, kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

a) Működési kiadások összesen:                                                      307 555 000 Ft

ebből:

aa) személyi jellegű kiadások:                                          65 117 000 Ft

ab)  munkaadókat terhelő járulékok:                             12 842 000 Ft

ac) dologi jellegű kiadások:                                                           163 375 000 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                     2 492 000 Ft

ae) támogatás értékű működési kiadás                                       31 640 000 Ft

af) működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre               26 694 000 Ft

ag) előző évi állami támogatás visszafizetés                                 2 953  000 Ft

ah) állami támogatás megelőlegezés rendezés                             2 442 000 Ft

ai) működési célú hitel visszafizetés                                                                 0 Ft


(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait a 2. melléklet szerint állapítja meg.


7.§(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen:      254 787 000 Ft.


(2) A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

a) a beruházások:                                                                      177 156 000 Ft

b) felújítások:                                                                                  76 830 000 Ft

c) támogatás értékű felhalmozási kiadás                                                                  0  Ft

d) felhalmozási célú pénz átadás ÁHT-n kívülre                                                     0 Ft

e) kincstárjegyvásárlás                                                                                    801 000 Ft

f) pénzügyi részesedés                                                                                                    0 Ft


(3) Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásait a 3. melléklet tartalmazza, felhalmozási felújítási kiadásokat célonként a 8. melléklet tartalmazza.

(4) Finanszírozási kiadások: Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 540  000 000 Ft

(5) Finanszírozási bevételek: Lekötött bankbetétek megszüntetése 540 000 000 Ft


8.§ Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.          


5. Költségvetési kiadások és bevételek


9.§ A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 2, 3, 4, 5, 6, 7. melléklet tartalmazza.


10.§. Az önkormányzat költségvetés szerint teljesített összes bevételeit és kiadásait - működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek, továbbá a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások szerint részletezve - tájékoztató jelleggel a 3, 4. melléklet tartalmazza.


6.A költségvetési létszámkeret


11.§.  A képviselő-testület az önkormányzat - teljesített átlagos statisztikai – létszámát a 16. melléklet szerint 16 főben hagyja jóvá.


7.A maradvány


12.§ Az önkormányzat, önkormányzati szinten összesített 2018. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 301 799 831 Ft-ban kerül jóváhagyásra, a 13. melléklet szerint.


8.Önkormányzat vagyona


13.§.  (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. december 31-ei állapot szerinti mérleg eszköz-forrás összegét 4 931 691 000 Ft-ban állapítja meg, a 10. melléklet mérlegadatok alapján.


(2)Az önkormányzat 2018. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 12. melléklet tartalmazza.


9.Közvetett támogatások


14.§ A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, kedvezményezettje szerinti részletességgel a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.


10.Hitelállomány


15.§.Az önkormányzatnak hitelállománya nincs a 11. melléklet alapján.


11.Költségvetési többlet felhasználás


16.§ A 2018. év során keletkezett költségvetési többlet felhasználásáról év közben a képviselő-testület döntött. Az év közben létrejött költségvetési többletet a polgármester – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosította, a képviselő-testület hozzájárulásával.


12. Szervezetek támogatása


17.§.Az önkormányzat által támogatott egyesületek, szervezetek, alapítványok, magánszemélyek számára számadási kötelezettséggel adott támogatásokról a támogatottak tárgyévet követő év február 20. napjáig elszámoltak.

Az önkormányzat eleget tett ellenőrzési kötelezettségének, a 7. mellékletben felsorolt támogatottak esetében.


13.Záró rendelkezések


18.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Galácz György                                                                                Mestyán Valéria

                   polgármester                                                                         címzetes főjegyzőA rendelet kihirdetve: 2019. május  15-énMestyán Valéria

címzetes főjegyző