Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2019. (V.15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2019. 05. 16- 2022. 12. 30

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2019. (V.15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról1

2019.05.16.

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2018.évi zárszámadásáról és maradvány elszámolásról a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, és az Önkormányzat intézményeire.

2. § Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.

3. § A címrendet a rendelet 1. melléklete állapítja meg.

2. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítése

4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetése teljesítésének

a) kiadási főösszegét 1 102 342 000 Ft-ban,

b) bevételi főösszegét 1 404 142 000 Ft-ban,

c) maradványát 301 800 000 Ft-ban állapítja meg.

3. A költségvetési bevétel

5. § Az Önkormányzat 2018. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, a működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2., 3. melléklete tartalmazza.

4. A költségvetési kiadások

6. § (1) Az Önkormányzat teljesített - továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási, kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

a) Működési kiadások összesen: 307 555 000 Ft
ebből:
aa) személyi jellegű kiadások: 65 117 000 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok: 12 842 000 Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 163 375 000 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 2 492 000 Ft
ae) támogatás értékű működési kiadás 31 640 000 Ft
af) működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 26 694 000 Ft
ag) előző évi állami támogatás visszafizetés 2 953 000 Ft
ah) állami támogatás megelőlegezés rendezés 2 442 000 Ft
ai) működési célú hitel visszafizetés 0 Ft
(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait a 2. melléklet szerint állapítja meg.

7. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 254 787 000 Ft.

(2) A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

a) a beruházások: 177 156 000 Ft

b) felújítások: 76 830 000 Ft

c) támogatás értékű felhalmozási kiadás 0 Ft

d) felhalmozási célú pénz átadás ÁHT-n kívülre 0 Ft

e) kincstárjegyvásárlás 801 000 Ft

f) pénzügyi részesedés 0 Ft

(3) Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásait a 3. melléklet tartalmazza, felhalmozási felújítási kiadásokat célonként a 8. melléklet tartalmazza.

(4) Finanszírozási kiadások: Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 540 000 000 Ft

(5) Finanszírozási bevételek: Lekötött bankbetétek megszüntetése 540 000 000 Ft

8. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.

5. Költségvetési kiadások és bevételek

9. § A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 2, 3, 4, 5, 6, 7. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat költségvetés szerint teljesített összes bevételeit és kiadásait - működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek, továbbá a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások szerint részletezve - tájékoztató jelleggel a 3, 4. melléklet tartalmazza.

6 .A költségvetési létszámkeret

11. § A képviselő-testület az önkormányzat - teljesített átlagos statisztikai – létszámát a 16. melléklet szerint 16 főben hagyja jóvá.

7 .A maradvány

12. § Az önkormányzat, önkormányzati szinten összesített 2018. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 301 799 831 Ft-ban kerül jóváhagyásra, a 13. melléklet szerint.

8 .Önkormányzat vagyona

13. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. december 31-ei állapot szerinti mérleg eszköz-forrás összegét 4 931 691 000 Ft-ban állapítja meg, a 10. melléklet mérlegadatok alapján.

(2) Az önkormányzat 2018. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 12. melléklet tartalmazza.

9 .Közvetett támogatások

14. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, kedvezményezettje szerinti részletességgel a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

10 .Hitelállomány

15. § Az önkormányzatnak hitelállománya nincs a 11. melléklet alapján.

11 .Költségvetési többlet felhasználás

16. § A 2018. év során keletkezett költségvetési többlet felhasználásáról év közben a képviselő-testület döntött. Az év közben létrejött költségvetési többletet a polgármester – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosította, a képviselő-testület hozzájárulásával.

12. Szervezetek támogatása

17. § Az önkormányzat által támogatott egyesületek, szervezetek, alapítványok, magánszemélyek számára számadási kötelezettséggel adott támogatásokról a támogatottak tárgyévet követő év február 20. napjáig elszámoltak.

Az önkormányzat eleget tett ellenőrzési kötelezettségének, a 7. mellékletben felsorolt támogatottak esetében.

13 .Záró rendelkezések

18. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Címrendje 2018. évi beszámoló

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Cím

Alcím

2018.évi beszámoló

Sor- szám

Költségvetési szerv

Költségvetési szerv

Kiadás (1000 Ft)

Bevétel (1000 Ft)

Létszám (fő)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

1

Balatonmáriafürdő Önkormányzat

901 618

938 015

1 102 342

117,52%

901 618

938 015

1 404 142

149,69%

16

2

Balatonmáriafürdő Önkormányzat mindösszesen

901 618

938 015

1 102 342

117,52%

901 618

938 015

1 404 142

149,69%

16

2. melléklet

Balatonmáriafürdő Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2018.évi beszámoló

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Sor- szám

BEVÉTELEK

Sor- szám

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

Megnevezés

E Ft

E Ft

E Ft

E Ft

Megnevezés

E Ft

E Ft

E Ft

E Ft

1

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

391 777

503 254

429 381

85,32%

1

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

901 618

938 015

562 342

59,95%

2

Pénzforgalmi bevételek

391 777

503 254

429 381

85,32%

2

Pénzforgalmi kiadások

661 020

721 359

562 342

77,96%

3

Működési célú

289 389

399 785

390 096

97,58%

3

Működési célú

288 393

379 881

307 555

80,96%

4

Működési bevételek

201 231

281 633

279 378

99,20%

4

Személyi jellegű kiadások

71 004

69 668

65 117

93,47%

5

Intézményi működési bevételek

38 731

56 663

59 276

104,61%

5

Munkaadót terhelő járulékok

14 433

14 222

12 842

90,30%

6

Közhatalmi bevételek

162 500

224 970

220 102

97,84%

6

Dologi és egyéb folyó kiadások

151 909

228 010

163 375

71,65%

7

Állami támogatás megelőlegezés

0

2 299

2 299

100,00%

7

Kamatkiadások

0

0

0

8

Támogatásértékű bevételek

25 743

33 871

27 794

82,06%

8

Előző évi állami támogatás visszafizetés

6 111

5 445

5 395

99,08%

9

- ebből OEP-től átvett pénzeszköz

21 241

13 628

13 621

99,95%

9

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 490

3 565

2 492

69,90%

10

Működési célú pénzeszköz átvétel

0

0

8

10

Előző évi maradvány átadás

11

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

61 050

80 617

80 617

100,00%

11

Támogatásértékű működési kiadás

31 033

31 646

31 640

99,98%

12

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

1 365

1 365

0

0,00%

12

Működési célú pénzeszközátadás

10 413

27 325

26 694

97,69%

13

13

Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése

0

0

0

14

Felhalmozási célú

102 388

103 469

39 285

37,97%

14

Felhalmozási célú

372 627

341 478

254 787

74,61%

15

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

12 100

12 100

13 364

110,45%

15

Beruházási kiadások

300 595

262 925

177 156

67,38%

16

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

40 288

40 288

24 840

61,66%

16

Felújítások

72 032

77 752

76 830

98,81%

17

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

0

0

17

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

0

0

18

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

1 081

1 081

100,00%

18

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

0

0

0

19

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

0

0

0

19

Kincstárjegy vásárlás

0

801

801

100,00%

20

Kincstárjegy visszatérülés

50 000

50 000

0

0,00%

20

Pénzügyi befektetések kiadásai

0

0

0

21

21

Pénzforgalmi nélküli kiadások

240 598

216 656

0

0,00%

Balatonmáriafürdő Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

2018.évi beszámoló

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Sor- szám

BEVÉTELEK

Sor- szám

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

22

22

Működési célú tartalékok

5 300

80 269

0

0,00%

23

23

Általános tartalék

5 300

80 269

0

24

24

Céltartalékok

0

0

0

25

25

Felhalmozási célú tartalékok

235 298

136 387

0

26

26

Fejlesztési céltartalék

235 298

136 387

0

27

27

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

509 841

434 761

132 961

28

28

Működési többlet

4 304

60 365

-82 541

29

29

Felhalmozási hiány

505 537

374 396

215 502

30

30

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

0

0

0

31

31

Működési célú hiteltörlesztés

0

0

0

32

32

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

33

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

391 777

503 254

429 381

85,32%

33

KIADÁSOK ÖSSZESEN

661 020

721 359

562 342

77,96%

34

34

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

509 841

434 761

132 961

35

35

Működési többlet

4 304

60 365

-82 541

36

36

Felhalmozási hiány

505 537

374 396

215 502

37

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

37

38

Belső forrásból

509 841

434 761

434 761

100,00%

38

39

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

0

0

0

39

40

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

509 841

434 761

434 761

100,00%

40

41

Külső forrásból

0

0

0

41

42

Működési célú hitelfelvétel

0

42

43

Felhalmozási célú hitelfelvétel

0

0

0

43

44

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

901 618

938 015

864 142

92,12%

44

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

901 618

938 015

562 342

59,95%

45

Működési célú bevételek összesen

289 389

399 785

390 096

97,58%

45

Működési célú kiadások összesen

293 693

460 150

307 555

66,84%

46

Felhalmozási célú bevételek összesen

612 229

538 230

474 046

88,07%

46

Felhalmozási célú kiadások összesen

607 925

477 865

254 787

53,32%

47

47

48

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

540000

48

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elh.

0

0

540000

49

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN

901 618

938 015

1 404 142

149,69%

49

KIADÁS MINDÖSSZESEN

901 618

938 015

1 102 342

117,52%

3. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018.ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

1

I. Működési költségvetés

289 389

397 486

387 797

97,56%

2

Önkormányzat működési költségvetési bevételei

289 389

397 486

387 797

97,56%

3

Önkormányzat közhatalmi bevételei

162 500

224 970

220 102

97,84%

4

Helyi adók

160 400

221 741

217 214

97,96%

5

- Építményadó

110 000

115 970

113 411

97,79%

6

- Telekadó

18 000

18 750

17 633

94,04%

7

- Iparűzési adó

17 000

65 390

64 928

99,29%

8

- Idegenforgalmi adó

15 000

20 910

20 878

99,85%

9

- Pótlék, bírság

400

721

364

50,49%

10

Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek

100

119

69

57,98%

11

- Egyéb bírságok, pótlékok

0

0

0

12

- Igazgatási szolgáltatási díj

0

0

0

13

- Talajterhelési díj

100

119

69

57,98%

14

- Egyéb sajátos bevétel

0

0

0

15

Átengedett központi adók

2 000

3 110

2 819

90,64%

16

- Termőföld bérbeadásából származó jövedelem

0

0

0

17

- Gépjárműadó

2 000

3 110

2 819

90,64%

18

Támogatási kölcsön visszatérülés

1 365

1 365

0

0,00%

19

Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek

38 731

56 663

59 276

104,61%

20

Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek

38 731

56 663

59 276

104,61%

21

- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.)

33 181

48 822

51 454

105,39%

22

- Osztalék

150

150

152

101,33%

23

- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei

4 000

5 941

6 148

103,48%

24

- Kamatbevételek

1 400

1 750

1 522

86,97%

25

II. Támogatások

26

Önkormányzat támogatásai

61 050

80 617

80 617

100,00%

27

Önkormányzat működési költségvetési támogatása

61 050

80 617

80 617

100,00%

28

- Helyi önkormányzatok működésének támogatása

53 369

53 369

53 369

100,00%

29

- Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

5 881

5 881

5 881

100,00%

30

- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800

2 133

2 133

100,00%

31

- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

19 234

19 234

100,00%

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

32

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

62 100

63 181

14 445

22,86%

33

Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei

62 100

63 181

14 445

22,86%

34

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

12 100

12 100

13 364

110,45%

35

- Ingatlan értékesítés

12 100

12 100

13 364

110,45%

36

- Önkormányzati lakások értékesítése

0

0

0

37

- Önkormányzati vagyon működtetéséből származó

0

0

0

38

- Gép, berendezés, jármű értékesítés

0

0

0

39

Lakáshitel visszafizetés

0

0

0

40

Kincstárjegy visszatérülés

50 000

50 000

0

0,00%

41

Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása

0

1 081

1 081

100,00%

42

Támogatási kölcsön visszatérülés

0

0

0

43

IV. Támogatás értékű bevétel

66 031

74 159

52 634

70,97%

44

Önkormányzat támogatás értékű bevételei

66 031

74 159

52 634

70,97%

45

Támogatásértékű működési bevétel

25 743

33 871

27 794

82,06%

46

- Többcélú kistérségi társulástól

0

0

1 661

47

- Egyéb önkormányzattól

1 954

1 954

1 954

100,00%

48

- Társadalombiztosítási Alaptól

21 241

13 628

13 621

99,95%

49

- Fejezeti kezelésű előirányzattól

1 122

12 573

5 111

40,65%

50

- Előző évi költségvetési támogatás visszatérülés

0

0

0

51

- Elkülönített állami pénzalaptól

1 426

5 716

5 447

95,29%

52

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

40 288

40 288

24 840

61,66%

53

- Fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

40 288

40 288

24 840

61,66%

54

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

0

0

8

55

Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei

0

0

8

56

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

8

57

- háztartástól

0

0

0

58

- vállalkozástól

0

0

8

59

Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei

0

0

0

60

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

61

- háztartástól

0

0

0

62

- Non-profit szervezettől átvett pénz

0

0

0

63

Önkormányzat költségvetési bevételei

391 777

500 955

427 082

85,25%

64

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:

391 777

500 955

427 082

85,25%

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

65

VI. Maradvány

509 841

434 761

434 761

100,00%

66

Önkormányzat maradványa

509 841

434 761

434 761

100,00%

67

Önkormányzat működési célú maradvány

0

0

0

68

Önkormányzat fejlesztési célú maradvány

509 841

434 761

434 761

100,00%

69

VII. Finanszírozási célú bevételek

0

2 299

542 299

23588,47%

70

Állami támogatás megelőlegezés

0

2 299

2 299

100,00%

71

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

540 000

72

Fejlesztési hitel

0

0

0

73

Működési célú hitel

0

0

0

74

BEVÉTEL ÖSSZESEN

901 618

938 015

1 404 142

149,69%

4. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

1

I. Működési költségvetés

291 251

457 708

305 113

66,66%

2

Önkormányzat kiadásai

291 251

457 708

305 113

66,66%

3

- Személyi juttatás

71 004

69 668

65 117

93,47%

4

- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 433

14 222

12 842

90,30%

5

- Dologi kiadás

151 909

228 010

163 375

71,65%

6

- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások

3 490

3 565

2 492

69,90%

7

- Önkormányzat egyéb működési kiadásai

45 115

61 974

61 287

98,89%

8

- Működési tartalék

5 300

80 269

0

0,00%

9

II. Felhalmozási költségvetés

607 925

477 064

253 986

53,24%

10

Önkormányzati beruházási kiadás

300 595

262 925

177 156

67,38%

11

Önkormányzati felújítási kiadások

72 032

77 752

76 830

98,81%

12

Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás

0

0

0

13

Felhalmozási célú kölcsön nyújtás

0

0

0

14

Pénzügyi részesedések vásárlása

0

0

0

15

Fejlesztési tartalék

235 298

136 387

0

0,00%

16

Fejlesztési hitel visszafizetés

0

0

0

17

Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:

607 925

477 064

253 986

53,24%

18

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:

899 176

934 772

559 099

59,81%

19

III. Finanszírozási célú kiadás

2 442

3 243

543 243

16751,25%

20

Éven túli lejáratú értékpapír vásárlás

0

801

801

100,00%

21

Előző évi állami támogatás visszafizetés

2 442

2 442

2 442

100,00%

22

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

540 000

23

Folyószámlahitel törlesztés

0

0

0

24

Éven belüli hitel törlesztés

0

0

0

25

KIADÁS ÖSSZESEN

901 618

938 015

1 102 342

117,52%

5. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BEVÉTELEI

ezer Ft-ban

Sor-szám

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Megnevezés

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Saját bevétel

Önkor- mányzati támoga- tás

Közhatalmi bevételek

Támog. értékű bevétel

Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről

Működési költségvet. bevételek összesen

Tárgyi eszköz értékes.

Önkor- mányzati támoga tás

Támog. értékű bevétel

Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről

Felh. Pénzmaradvány

Felhalm. költségvetési bevételek összesen

BEVÉTEL ÖSSZESEN

1

Balatonmáriafürdő Önkormányzat

2

Eredeti előirányzat

38 731

61 050

162 500

25 743

1 365

289 389

12 100

0

40 288

50 000

509 841

612 229

901 618

3

Módosított előirányzat

56 663

80 617

224 970

33 871

3 664

399 785

12 100

1 081

40 288

50 000

434 761

538 230

938 015

4

Tényleges teljesítés

59 276

80 617

220 102

27 794

2 307

390 096

13 364

1 081

24 840

0

434 761

474 046

864 142

5

Teljesítés %-a

104,61%

100,00%

97,84%

82,06%

62,96%

97,58%

110,45%

100,00%

61,66%

0,00%

100,00%

88,07%

92,12%

6

ÖSSZES BEVÉTEL

7

Eredeti előirányzat

38 731

61 050

162 500

25 743

1 365

289 389

12 100

0

40 288

50 000

509 841

612 229

901 618

8

Módosított előirányzat

56 663

80 617

224 970

33 871

3 664

399 785

12 100

1 081

40 288

50 000

434 761

538 230

938 015

9

Tényleges teljesítés

59 276

80 617

220 102

27 794

2 307

390 096

13 364

1 081

24 840

0

434 761

474 046

864 142

10

Teljesítés %-a

104,61%

100,00%

97,84%

82,06%

62,96%

97,58%

110,45%

0,00%

61,66%

0,00%

100,00%

88,07%

92,12%

6. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer Ft-ban

Sor-szám

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Megnevezés

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

KIADÁS ÖSSZESEN

Személyi jellegű kiadások

Munka- adót terhelő járulékok

Dologi kiadás

Működési tartalék

Ellátottak pénzbeni juttatásai

Egyéb működési célú kiadás

Működési költség-vetési kiadások összesen

Felújítás

Beruházás

Felhalmozási tartalék

Egyéb felhal- mozási kiadások

Felhal-mozási költség- vetési kiadások összesen

1

Balatonmáriafürdő Önkormányzat

2

Eredeti előirányzat

71 004

14 433

151 909

5 300

3 490

47 557

293 693

72 032

300 595

235 298

0

607925

901 618

3

Módosított előirányzat

69 668

14 222

228 010

80 269

3 565

64 416

460 150

77 752

262 925

136 387

801

477865

938 015

4

Tényleges teljesítés

65 117

12 842

163 375

0

2 492

63 729

307 555

76 830

177 156

0

801

254787

562 342

5

Teljesítés %-a

93,47%

90,30%

71,65%

0,00%

69,90%

98,93%

66,84%

98,81%

67,38%

0,00%

100,00%

53,32%

59,95%

6

ÖSSZES KIADÁS

7

Eredeti előirányzat

71 004

14 433

151 909

5 300

3 490

47 557

293 693

72 032

300 595

235 298

0

607 925

901 618

8

Módosított előirányzat

69 668

14 222

228 010

80 269

3 565

64 416

460 150

77 752

262 925

136 387

801

477 865

938 015

9

Tényleges teljesítés

65 117

12 842

163 375

0

2 492

63 729

307 555

76 830

177 156

0

801

254 787

562 342

10

Teljesítés %-a

93,47%

90,30%

71,65%

0,00%

69,90%

98,93%

66,84%

98,81%

67,38%

0,00%

100,00%

53,32%

59,95%

7. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ ÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÁTADOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

1

Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott működési kiadásai

41 446

58 971

58 334

98,92%

2

Támogatásértékű működési kiadás

31 033

31 646

31 640

99,98%

3

Közös Hivatal támogatás Balatonkeresztúr Önkormányzatnak

22 500

22 500

22 500

100,00%

4

Közös Hivatal támogatás kurtaxa ellenőrök Balatonkeresztúr Önkormányzatnak

3 584

4 381

4 381

100,00%

5

Orvosi ügyelet támogatás

241

241

241

100,00%

6

Család és gyermekjóléti szolgálat támogatás

96

96

96

100,00%

7

Belső ellenőrzés támogatás

245

61

61

100,00%

8

Kistérségi tagdíj

77

77

77

100,00%

9

Hatósági igazgatási támogatás

122

122

121

99,18%

10

Óvodai működés támogatás

4 027

4 027

4 027

100,00%

11

Előző évi elszámolás védőnői szolgálat

103

103

103

100,00%

12

Jelzőrendszer támogatás

15

15

10

66,67%

13

Szociális feladatokra pénz átadás Balatonkeresztúr Önkormányzatnak

23

23

23

100,00%

14

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

10 413

27 325

26 694

97,69%

15

Polgármesteri támogatási keret

300

300

54

18,00%

16

Hulladékgazdálkodás támogatás

600

600

0

0,00%

17

BAHART támogatás menetrend szerinti hajóközlekedésre

600

600

547

91,17%

18

Víz és csatorna támogatás DRV

0

17 262

17 262

100,00%

19

Ifjú polgárok támogatása

0

0

20

20

Énekkar támogatás

270

270

270

100,00%

21

Zenakar támogatás

370

370

370

100,00%

22

Zenakar támogatás 40 éves jubileum

0

0

200

23

Fergeteges Forgatag Táncbarát Kör támogatás

110

110

110

100,00%

24

Balaton Old Boys Együttes támogatás

150

150

150

100,00%

25

Sportkör támogatás

150

150

150

100,00%

26

Polgárőrség támogatás

266

266

266

100,00%

27

Horgászegyesület támogatás

45

45

45

100,00%

28

Turisztikai Egyesület támogatás működésre

6 000

6 000

6 000

100,00%

29

Helyi tűzoltók támogatása

306

306

306

100,00%

30

Ősz Idő Nyugdíjas Klub támogatás

180

180

180

100,00%

31

Balatoni Futár támogatás

100

100

100

100,00%

32

Egyéb támogatás

150

150

50

33,33%

33

Őszinte Mosoly Alapítvány támogatás

0

0

120

34

Rákóczi Szövetség támogatás

0

0

50

35

Magyar Vöröskereszt támogatás

100

100

100

100,00%

36

Hullám Vitorlás Sportegyesület támogatás

350

0

0

37

Balatongyöngye Egyesület tagdíj

40

40

30

75,00%

38

Tagdíj Balatoni szövetség

45

45

41

91,11%

39

Tagdíj polgárvédelem

50

50

46

92,00%

40

Terápia Sport Egyesület támogatás

100

100

100

100,00%

41

Tagdíj Megyei Sportszövetség

100

100

100

100,00%

42

Tagdíj Jégeső elhárítás

1

1

0

0,00%

43

TÖOSZ tagdíj

20

20

19

95,00%

44

Tagdíj Borút Egyesület

10

10

8

80,00%

45

Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen:

41 446

58 971

58 334

98,92%

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

46

Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott felhalm. kiadásai

0

0

0

47

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

0

0

48

49

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

0

0

0

50

0

51

Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen:

41 446

58 971

58 334

98,92%

52

Mindösszesen:

41 446

58 971

58 334

98,92%

8. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

1

Önkormányzati felújítás

72 032

77 752

76 830

98,81%

2

Belterületi utak, járdák felújítása

20 199

20 199

20 169

99,85%

3

Védőnői szolgálat épület felújítás TOP pályázat

49 000

38 583

39 194

101,58%

4

Védőnői szolgálat épület felújítás saját erő

0

3 640

3 640

100,00%

5

Közvilágítás bővítés Fizető strand

801

801

0

0,00%

6

Hullám utcai büfé tetőszerkezet felújítás

2 032

2 032

993

48,87%

7

Óvoda épület felújítás

0

12 497

12 497

100,00%

Kazáncsere Közösségi Ház

0

0

337

8

Önkormányzati beruházás

300 595

262 925

177 156

67,38%

9

B.mária_Mesztegnyő kerékpárút kialakítás

10 430

10 430

0

0,00%

10

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés polgármester

64

64

93

145,31%

11

BAHART törzstőke emelés

3 630

3 630

0

0,00%

12

Traktor beszerzés VPS pályázat

10 325

10 325

10 062

97,45%

13

Védőnői szolgálat számítástechnikai és egyéb gép, berendezés beszerzés

4 810

4 810

4 964

103,20%

14

Belvízvédelmi rendszer kialakítás

265 254

220 722

154 994

70,22%

15

Egyéb tárgyi eszköz TÜI iroda

318

338

339

100,30%

16

Tárgyi eszköz beszerzése közterület üzemeltetés

191

191

0

0,00%

17

Pótkocsi beszerzés gépjármű üzemeltetés

3 004

3 004

2 064

68,71%

18

Kézi szerszámok, egyéb kis értékű eszköz Vasút téri telephely

191

546

532

97,44%

19

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Óvoda

0

0

17

20

Tárgyi eszköz beszerzés háziorvos

381

284

284

100,00%

21

Mosogatószekrény beszerzés védőnői szolgálat

0

0

98

22

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Közösségi Ház

89

89

0

0,00%

23

Csónaktároló létesítés Zagytéri strand

0

374

374

100,00%

24

Öltözőfülke Hajóállomás strand

318

318

0

0,00%

25

Öltözőfülke Szabadság utcai strand

318

318

0

0,00%

26

Öltözőfülke Polgár utcai strand

318

318

0

0,00%

27

Öltözőfülke Őrház utcai strand

318

318

0

0,00%

28

Öltözőfülke Őz utcai strand

318

318

0

0,00%

29

Öltözőfülke Hullám utcai strand

318

318

0

0,00%

30

Fénytechnika beszerzés Fizető strand

0

1 316

1 315

99,92%

31

Bútor beszerzés Fizető strand

0

0

92

32

Műtrágyaszóró beszerzés

0

254

268

105,51%

33

Szabadtéri színpad beszerzés érdekeltségnövelő támogatásból

0

4 440

0

0,00%

34

2 db TV készülék beszerzés Községháza

0

200

200

100,00%

35

Rákóczi utca gáz kivitelezési tervek

0

0

1 460

36

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat fejlesztési kiadásai összesen:

372 627

340 677

253 986

74,55%

9. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2018. ÉV

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

1

Működési bevételek

2

Önkormányzat közhatalmi bevételei

162 500

224 970

220 102

97,84%

3

Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek

38 731

56 663

59 276

104,61%

4

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

61 050

80 617

80 617

100,00%

5

Támogatás értékű bevétel

25 743

33 871

27 794

82,06%

6

Működési célú kölcsön visszatérülés

1 365

1 365

0

0,00%

7

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

0

0

8

8

Állami támogatás megelőlegezés

0

2 299

2 299

100,00%

9

Pénzmaradvány

0

0

0

10

Működési célú bevétel összesen:

289 389

399 785

390 096

97,58%

11

Működési kiadások

12

Önkormányzat kiadásai

288 393

379 881

307 555

80,96%

13

Működési tartalék

5 300

80 269

0

0,00%

14

Hitel törlesztés

0

0

0

15

Működési kiadás összesen:

293 693

460 150

307 555

66,84%

16

Felhalmozási célú bevételek

17

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

12 100

12 100

13 364

110,45%

18

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

1 081

1 081

100,00%

19

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

40 288

40 288

24 840

61,66%

20

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

0

0

21

Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés

0

0

0

22

Felhalmozási célú hitel

0

0

0

23

Kincstárjegy visszatérülés

50 000

50 000

0

0,00%

24

Pénzmaradvány

509 841

434 761

434 761

100,00%

25

Felhalmozási célú bevételek összesen:

612 229

538 230

474 046

88,07%

26

Felhalmozási célú kiadások

27

Felhalmozási kiadások

300 595

262 925

177 156

67,38%

28

Felújítási kiadások

72 032

77 752

76 830

98,81%

29

Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás

0

0

0

30

Kincstárjegy vásárlás

0

801

801

100,00%

31

Pénzügyi részesedések vásárlása

0

0

0

32

Hiteltörlesztés

0

0

0

33

Felhalmozási tartalék

235 298

136 387

0

0,00%

34

Felhalmozási kiadások összesen:

607 925

477 865

254 787

53,32%

10. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ ÖNKORMÁNYZAT Egyszerűsített mérleg 2018. év

Adatok: 1000 Ft-ban

Eszközök

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

Források

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

4 372 137

4 556 802

G/ SAJÁT TŐKE

4 837 657

4 871 507

I. Immateriális javak

1 351

781

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

4 516 777

4 516 777

II. Tárgyi eszközök

4 277 476

4 461 910

II. Nemzeti vagyon változásai

0

0

III. Befektetett pénzügyi eszközök

93 310

94 111

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

70 937

70 937

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

IV. Felhalmozott eredmény

442 039

249 943

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

B/ FORGÓESZKÖZÖK

190

170

VI. Mérleg szerinti eredmény

-192 096

33 850

I. Készletek

190

170

II. Értékpapírok

0

0

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

56 344

56 058

C/ PÉNZESZKÖZÖK

509 841

377 007

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

0

0

I. Hosszú lejáratú betétek

150 000

150 000

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

52 442

52 299

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

165

315

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

3 902

3 759

III. Forintszámlák

359 676

226 692

IV. Devizaszámlák

0

0

V. Idegen pénzeszközök

0

0

0

0

D/ KÖVETELÉSEK

13 997

6 738

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

I. Költségvetési évben esedékes követelések

13 758

6 658

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

0

0

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

239

80

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

5 349

4 126

E/ EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK

3 049

-9 123

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

136

97

Eszközök összesen:

4 899 350

4 931 691

Források összesen:

4 899 350

4 931 691

11. melléklet

Balatonmáriafürdő Önkormányzat adóssága és hitelállománya lejárat szerint 2018.évi beszámoló

Megnevezés

Önkormányzat adósságállománya

2018.12.31

2019.12.31

2020.12.31

2021.12.31

2022.12.31

Működési célú hitel

0

0

0

0

0

Összes adósságállomány

0

0

0

0

0

12. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2018. év Balatonmáriafürdő Önkormányzat

ESZKÖZÖK

Sorszám

Könyv szerinti érték (eFt)

2017. év

2018. év

A

B

C

D

I. Immateriális javak

01.

1 351

781

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.

4 277 476

4 461 910

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)

03.

4 248 732

4 267 337

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

04.

3 506 718

3 483 631

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

05.

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06.

400 978

449 527

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.

341 036

334 179

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

08.

22 698

26 311

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

09.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

10.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

22 698

26 311

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

13.

0

0

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

3.4. Üzleti tenyészállatok

17.

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

18.

6 046

168 262

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.

6 046

168 262

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22.

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

23.

0

0

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

25.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.

93 310

94 111

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.

43 310

43 310

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.

1.4. Üzleti tartós részesedések

33.

43 310

43 310

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

34.

50 000

50 801

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

36.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

50 000

50 801

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

39.

0

0

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése

41.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+02+28+44)

45.

4 372 137

4 556 802

I. Készletek

46.

190

170

II. Értékpapírok

47.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.

190

170

I. Lekötött bankbetétek

49.

150 000

150 000

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

165

315

III. Forintszámlák

51.

359 676

226 692

IV. Devizaszámlák

52.

V. Idegen pénzeszközök

53.

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52+53)

54.

509 841

377 007

I. Költségvetési évben esedékes követelések

55.

13 758

6 658

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

56.

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

57.

239

80

D) KÖVETELÉSEK (55+56+57)

58.

13 997

6 738

I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása

59.

3 881

60

II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása

60.

-944

-9 183

III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

61.

112

0

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (59+60)

62.

3 049

-9 123

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

63.

136

97

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+54+58+61+62)

64.

4 899 350

4 931 691

FORRÁSOK

Sorszám

Könyv szerinti érték (eFt)

2017. év

2018. év

A

B

C

D

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

65.

4 516 777

4 516 777

II. Nemzeti vagyon változásai

66.

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

67.

70 937

70 937

IV. Felhalmozott eredmény

68.

442 039

249 943

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

69.

VI. Mérleg szerinti eredmény

70.

-192 096

33 850

G) SAJÁT TŐKE (64+65+66+67+68+69)

71.

4 837 657

4 871 507

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

72.

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

73.

52 442

52 299

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

74.

3 902

3 759

H) KÖTELEZETTSÉGEK (71+72+73)

75.

56 344

56 058

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

76.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

77.

5 349

4 126

FORRÁSOK ÖSSZESEN (70+74+75+76)

78.

4 899 350

4 931 691

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

Sorszám

Bruttó érték (eFt)

2017. év

2018. év

A

B

C

D

"0"-ra leírt eszközök állománya

79.

- immateriális javak

80.

255

255

- ingatlanok

81.

8 785

8 785

- gép, berendezés, felszerelés, jármű

82.

23 735

26 276

Kisértékű eszközök

83.

- gép, berendezés, felszerelés, jármű

84.

19 671

23 872

- informatikai eszközök

85.

1 108

1 517

A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leleltek állománya

86.

0

0

Függő követelések

87.

0

0

Függő kötelezettségek

88.

0

0

Biztos (jövőbeni) követelések

89.

0

0

Biztos (jövőbeni) követelések

89.

0

0

13. melléklet

Maradvány kimutatás Balatonmáriafürdő Önkormányzat 2018.év

Adatok: Ft-ban

Sorsz.

Megnevezés

Önkormányzat

Összesen

1

Alaptevékenység költségvetési bevételei

427 082 680

427 082 680

2

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

559 099 764

559 099 764

I

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-132 017 084

-132 017 084

3

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

977 059 604

977 059 604

4

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

543 242 689

543 242 689

II

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

433 816 915

433 816 915

A)

Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

301 799 831

301 799 831

5

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

0

6

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

0

III

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

0

7

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

0

8

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

0

IV

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

0

B)

Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

0

C)

Összes maradvány (=A+B)

301 799 831

301 799 831

D)

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

97 360 000

97 360 000

E)

Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

204 439 831

204 439 831

F)

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

0

0

G)

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

0

14. melléklet

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE 2018. ÉV BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Sor-szám

Megnevezés

Összeg ( E Ft )

1.

Nyitó pénzkészlet 2018. január 01-én ebből

509 841

2.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

509 676

3.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

165

4.

Bevételek ( + )

429 509

5.

Kiadások ( - )

562 343

6.

Záró pénzkészlet 2018. december 31-én ebből

377 007

7.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

376 692

8.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

315

Bevétel Ft-ban

02. űrlap Bevételek tény mindösszesen

427082680

04.űrlap Finanszírozási bevételek mindösszesen

977059604

levonva 04.űrlap pénzmaradvány igénybevétel

-434760780

levonva 04.űrlap lekötött betét megszüntetés

-540000000

Bevétel összesen

429381504

Módosító tétel

127384

Bevétel mindösszesen

429508888

Kiadás Ft-ban

01. űrlap Kiadások tény mindösszesen

559099764

03. űrlap Finanszírozási kiadások mindösszesen

543242689

levonva 03.űrlap lekötött betét elhelyezés

-540000000

Kiadás mindösszesen

562342453

Pénzkészletet növelő, csökkentő tételek Ft-ban

- Adott előleg tárgy évi

0

- Forgótőke tárgy évi

-80000

- Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgy évi

0

- Adott előleg előző évi

0

- Forgótőke előző évi

238755

- Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások előző évi

111765

- Kapott előlegek tárgy évi

2165202

- Más szervezetet megillető bevételek tárgy évi

34129

- Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénz tárgy évi

1559856

- Kapott előlegek előző évi

-2169998

- Más szervezetet megillető bevételek előző évi

-172469

- Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénz előző évi

-1559856

Módosító tételek összesen

127384

15. melléklet

Kimutatás a Balatonmáriafürdő Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról 2018.évi beszámoló

A

B

C

D

E

Sor- szám

Az önkormányzat bevételi

Össz.

Sor- szám

Közvetett támogatás

Össz.

jogcímei

1

Alaptevékenység bevételei

0

1

Alaptevékenység bevételeihez

0

tartozó közvetett támogatások

2

Ebből:

-

2

Ebből:

-

3

Intézményi ellátási díjak

0

3

Int. ellátási díj elengedés és

kedvezmény

4

Alkalmazottak térítése

0

4

Alkalmazottak térítésének

0

eleng.,és kedvezménye

5

Hatósági engedélyezési,

5

Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz.

felügy.,ellenőrzési feladatok

felad.díjbev.eleng.és kedvez-

díjbevétele

ménye

6

Alaptevékenységgel össze-

48288

6

Alaptev.gel összefüggő egyéb

0

függő egyéb bevételek

bev-hez tart.közv.támogat.ok

7

Intézmények egyéb sajátos

10988

7

Intézmények egyéb sajátos

0

bevételei

bev-hez tart.közv.támogat.ok

8

Ebből:

-

8

Ebből:

-

9

Helyiségek, eszközök tartós

10988

9

Helyiségek, eszközök tartós

0

bérbeadásának díja

bérbead.i díjának eleng.és kedv.

10

Helyiségek, eszközök eseti

10

Helyiségek, eszközök eseti

bérbead-nak díja

bérbead.i díjának eleng. kedv.

11

11

Kártérítés és egyéb térítés

eleng.és kedvezménye

12

Illeték és helyi adó bevételek

266053

12

Illeték és helyi adó bevételhez

49171

tart.közvetett támogatások

13

Ebből:

-

13

Ebből:

-

14

Helyi adó bevétel

266053

14

Helyi adó elengedés és kedv

49171

15

- Idegenforgalmi. adó

20910

15

- Idegenforgalmi adó

0

16

- Építmény adó

136121

16

- építmény adó

22710

17

- Telek .adó

44094

17

- telek adó

26461

18

- Iparűzési adó

64928

18

- iparűzési adó

0

19

Átengedett központi adók

2819

19

Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások

0

tartozó közvetett támogatások

20

Ebből:

-

20

Ebből:

21

Gépjárműadó

2819

21

Gépjárműadó elengedés és

0

kedvezmény

22

Egyéb sajátos bevételek

0

22

Egyéb sajátos bevételekhez

0

tartozó közvetett támogatások

I-VI. bevételek összesen: Közvetett támogatások

328148

Közvetett támogatások

Ebből le az I-VI. pont szerint összesen: (I-VI. pontig)

49171

ténylegesen tervevezett bevételek

278977

Közvetett támogatások

Közvetett támogatások összesen:

49171

összesen: (I-VI.pontig)

49171

Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról:

/ Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat /

I/1. Sor Intézményi ellátási díjak elengedése

IV/1. Sor Építményadónál

Építményadó: 690 Ft/m2

Üdülőingatlanok esetében : 575 Ft/m2 Kedvezmény :115 Ft/m2

Üdülőingatlan száma: 2833 db

Üdülőingatlan adóztatott területe: 120.972 m2

Kedvezmény: 120.972 x 115 Ft = 13.911.780 Ft

Lakóingatlan esetében: 230 Ft/m2 Kedvezmény : 460 Ft/m2

Lakások száma: 117 db; Állandó lakosok száma: 765 fő

1 fő 25 m2 kedvezmény

Kedvezmény: 765 fő x 25m2 = 19.125 m2 x 460 Ft = 8.797.500 Ft

Építményadó kedvezmény összesen:

13.912 e Ft + 8.798 e Ft = 22.710 e Ft

IV/1. Sor Telekadónál

Telekadó: 70 Ft/m2

Beépített üdülőingatlannál a telekadó 550 m2 adómentes rész x 30 Ft/m2 Kedvezmény : 40 Ft/m2

Beépített lakóház esetén adó kedvezmény 750 m2 x 20 Ft Kedvezmény: 50 Ft/m2

Adóköteles m2 = 860.485 m2 x 70 Ft = 60.233.950 Ft

Adómentes m2 = 482.470 m2 x 70Ft = 33.772.900 Ft

Kedvezmény: 60.233.950 Ft - 33.772.900 Ft = 26.461.050 FT

Telekadó kedvezmény összesen:

26.461 e Ft = 26.461 e Ft

16. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ ÖNKORMÁNYZAT LÉTSZÁM ADATAI 2018. ÉVI BESZÁMOLÓ

A

B

C

D

E

F

G

Sor-szám

Megnevezés

Engedélyezett létszám (fő)

Tényleges létszám (fő)

Szakmai

Technikai

Összesen

Szakmai

Technikai

Összesen

1

ÖnkormányzatI jogalkotás

1

0

1

1

0

1

2

Család és nővédelmi tanácsadás, ifjúság egészségügyi gondozás

1

0

1

1

0

1

3

Közösségi Ház

1

0

1

1

0

1

4

Háziorvosi szolgálat

1

0

1

1

0

1

5

Településüzemeltetési Iroda

2

8

10

2

8

10

6

Központi fizető strand fenntartás

0

2

2

0

2

2

7

Balatonmáriafürdő Önkormányzat összesen:

6

10

16

6

10

16

8

Közcélú, közhasznú foglalkoztatottak

0

2

2

0

2

2

9

Mindösszesen:

6

12

18

6

12

18

17. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAINAK, EGYÉB KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁLTALÁNOS, KÖZNEVELÉSI ÉS SZOCIÁLIS FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA 2018.ÉV

Adatok: Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Költségvetési törvény alapján támogatás

Központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg

Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg

Eltérés (=B+C-D) - visszafizetendő +utalandó önkormányzatnak

1

A települési önkormányzatok működésének támogatása

53 368 776

0

53 368 776

0

2

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

5 881 000

0

2 877 736

-3 003 264

3

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

0

1 800 000

0

4

Kulturális illetménypótlék

333 265

333 265

0

5

Lakossági víz és cstornaszolgáltatás támogatás

0

17 261 900

17 261 900

0

6

A helyi önkormányzatok szociális célú tüzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás

0

1 315 720

1 315 720

0

7

A települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás

0

284 480

284 480

0

8

A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása (felhasználása a következő évben)

0

372 000

372 000

0

9

Önkormányzatok működési állami támogatás összesen

61 049 776

19 567 365

77 613 877

-3 003 264

0

10

Köművelődési érdekeltségnövelő támogatás (felhasználása a következő évben)

0

1 081 000

1 081 000

0

11

Önkormányzatok felhalmozási állami támogatás összesen

0

1 081 000

1 081 000

0

0

12

Állami támogatás összesen

61 049 776

20 648 365

78 694 877

-3 003 264

18. melléklet

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadásoka 2018.évi költségvetési évet követő három év

Működési bevételek és kiadások:

Megnevezés

2018.év

2019.év

2020.év

2021.év

Intézményi működési bevételek

59276

46958

25000

25000

Önkormányzat sajátos műk.bevételei

220102

170400

144000

144000

Önkormányzat működési költségvetési támogatása

80617

57471

60000

61000

Támogatásértékű működési bevétel

27794

14812

39000

40000

Működési célú pénzeszk.átvétel

8

228

0

0

Állami támogatás megelőlegezés

2299

0

0

0

Hitel felvétel

0

0

0

0

Működési célú kölcsön visszatérülés

0

1365

0

0

Működési célú előző évi pénzmar.ig.vét

0

4048

5010

5000

Működési célú bevételek összesen:

390096

295282

273010

275000

Személyi juttatások

65117

69016

67000

67000

Munkaadót terhelő járulékok

12842

13610

15000

15000

Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.

163375

155498

120000

120000

Támogatásértékű működési kiadás

31640

32320

17000

17000

Műk.célű pénzeszk.Átadás és egyéb tám.

26694

11157

15000

13000

Ellátottak pb.juttatásai

2492

3690

5000

5100

Előző évi állami támogatás visszafizetés

5395

5349

0

0

Működési célú kölcsön nyújtás

0

0

0

0

Működési tartalékok

0

4490

4000

3890

Működési célú kiadások összesen:

307555

295130

243000

240990

Felhalmozási célú bevételek és kiadások:

Megnevezés

2018.év

2019.év

2020.év

2021.év

Önkormányzat felh.és tőke jell.bev.

13364

0

0

0

Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása

1081

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

24840

15398

40000

20000

Felhalmozási célú pénzeszk. Átv.

0

0

0

0

Támogatási kölcsön visszatérülés

0

0

1200

1200

Kincstárjegy visszatérülés

0

50801

0

0

Felh.célú előző évi pénzmar.ig.bevétel

434761

297752

5000

5000

Felhalmozási célú bevétel összesen:

474046

363951

46200

26200

Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/

177156

243355

15000

15000

Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/

76830

27305

56000

40000

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

0

0

0

Felhalmozási pénzeszk.átadás

0

0

0

0

Támogatási kölcsön folyósítás

0

0

0

0

Kincstárjegy vásárlás

801

0

0

0

Értékpapír beszerzés

0

0

210

210

Felhalmozási tartalékok

0

93443

5000

5000

Felhalmozási célú kiadások összesen:

254787

364103

76210

60210

Önkorm.bevétel összesen:

864142

659233

319210

301200

Önkorm.kiadás összesen:

562342

659233

319210

301200

19. melléklet

Balatonmáriafürdő Önkormányzat 2018.évi előirányzat felhasználási ütemterve

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Bevételek

Saját bevétel

8882

2212

96554

7096

7938

7540

21572

39357

52854

11371

7177

32495

295048

Átvett pénzeszköz

14917

2987

3304

2246

2374

6497

1005

1167

9910

3743

3801

684

52635

Hitel felvétel

0

Támogatás

7354

4912

4912

5196

4911

4911

4912

5993

22174

6227

4912

5284

81698

Előző havi záró pénz

434761

431895

400218

451762

423238

408134

387681

356489

349380

380963

369396

314012

434761

Bevételek összesen:

465914

442006

504988

466300

438461

427082

415170

403006

434318

402304

385286

352475

864142

Kiadások

Működési kiadások

12465

17998

28913

20971

28819

25315

24005

39119

40441

18034

37648

14628

308356

Felújítási kiadások

0

1980

1659

0

0

1934

34310

13050

7737

14829

0

1331

76830

Fejlesztési kiadások

21554

21810

22654

22091

1508

12152

366

1457

5177

45

33626

34716

177156

Hitel visszafizetés

0

Tartalék felhasználása

0

Kiadások összesen:

34019

41788

53226

43062

30327

39401

58681

53626

53355

32908

71274

50675

562342

Egyenleg

431895

400218

451762

423238

408134

387681

356489

349380

380963

369396

314012

301800

301800

Össz.bev.-össz kiad.

20. melléklet

TÁJÉKOZTATÓ BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ELŐIRÁNYZATÁRÓL ÉVES BONTÁSBAN

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Sor-szám

Feladat megnevezése

Összes kiadás

E b b ő l

Előző év végéig

Beszámolás évében felmerült kiadás

Terv évi előirányzat

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

1

Feladatok

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Fejlesztési hitel

4

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Az önkormányzati rendeletet a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 11.) önkormányzati rendelete 38. §-a hatályon kívül helyezte 2022. december 31. napjával.