Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2016. (XII.1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és egyéb helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 11/2015. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 01. 01 - 2017. 01. 02

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 34. §-ában kapott felhatalmazás, alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 35. § b) pont 2. alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Jogi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 


1. § Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és egyéb helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 11/2015. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„22. § (1) A lakbér mértéke a lakás alapterületéhez és szociális bérlakás esetén a komfort-fokozathoz igazodik a következők szerint:

a) Szociális bérlakás:

aa) komfortos: 436,- Ft/m2/hó, de legalább 23.312,- Ft/hó

ab) komfort nélküli: 79,- Ft/m2/hó, de legalább 5.253 Ft/hó

b) Költségelvű bérlakás: 581 Ft/m2/hó

c) Piaci alapú bérlakás: 590 Ft/m2/hó.”


2. § (1) Ez a rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.


             Illés Szabolcs                                                                  Tóth Jánosné

                   polgármester                                                                   címzetes főjegyző


ZÁRADÉK:

A rendeletet kihirdettem:


Csákvár, 2016. december 1.                                                              Tóth Jánosné

                                                                                                          címzetes főjegyző