Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2020. (VIII.4.) önkormányzati rendelete

gépjármű várakozóhelyek biztosításáról

Hatályos: 2020. 08. 05 - 2021. 04. 06

Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2020. (VIII.4.) önkormányzati rendelete

gépjármű várakozóhelyek biztosításáról

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2016. (IX. 29.) 35. § b) pont. 2. alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Jogi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Csákvár város közigazgatási területén belül kiterjed mindazon természetes és jogi személyekre, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra (továbbiakban: építtető), akinek beépítésre szánt területen vagy meglévő épület nagyobb parkoló-igénnyel járó bővítése során, illetve rendeltetési mód változtatás esetén az országos településrendezési és építési követelményekről 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: OTÉK) előírt mennyiségű személygépkocsi-parkolóhelyet (továbbiakban: parkolóhely) kell biztosítani.

2. A parkolóhelyek biztosításának módjai

2. § (1) Az építés során a parkolóhelyeket elsősorban az építtető saját telkén kell biztosítani.

(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerint a parkoló-szükséglet nem biztosítható, úgy a közterület közlekedésre szánt területén való parkoló építéssel is teljesíthető. A közterületen történő személygépkocsi parkoló engedélyes tervvel és kizárólag szilárd burkolattal építhető.

(3) Amennyiben a parkolóhely kialakítása az (1) vagy a (2) bekezdésben meghatározott módon nem biztosítható, az építtető parkolóhely-építési ellenértéknek az önkormányzat részére történő megfizetésével (továbbiakban: megváltási összeg) azt megválthatja.

3. A parkolóhely-építési ellenérték megfizetésére vonatkozó szabályok

3. § (1) A parkolóhely kiépítésére vonatkozó megváltási összeg megfizetésére az önkormányzattal megállapodást kell kötni, amely tartalmazza, a kiépítendő parkolóhelyek számát, valamint a munkák befejezésének határidejét, amely a megváltási összeg megfizetésétől számított 1 évnél hosszabb nem lehet.

(2) A megváltási összeg mértéke parkolóhelyenként 500.000,- forint+ÁFA.

(3) Meglévő építmények bővítésével vagy átalakításával létrejövő új lakások esetén 50 %-os kedvezményes megváltási összeget kell fizetni. Amennyiben a lakás funkciója 10 éven belül építési engedély vagy rendeltetés-megváltoztatási engedély alapján megváltozik, a kedvezményes összeget az akkor érvényes ide vonatkozó helyi rendeletben foglaltaknak megfelelően kell kiegészíteni.

(4) A megváltási összeget a megállapodás aláírásával egyidejűleg kell megfizetni. Építésügyi hatósági engedély csak a megváltási összeg megfizetésére vonatkozó megállapodás megkötése és – az (5) bekezdést kivéve - a teljes összeg megfizetése után adható ki.

(5) Háromnál több parkolóhely megváltása esetén, kérelemre, a polgármester a megállapodásban részletfizetési lehetőséget is engedélyezhet. Ekkor az első részletet a megállapodás aláírásával egyidejűleg, a második részletet a jogerős építési engedély megszerzéséig köteles az építtető megfizetni. A második részlet erejéig az önkormányzat az ingatlanra a földhivatalnál saját javára jelzálogjogot jegyeztet be. Az építésügyi hatósági engedély a megállapodás aláírása és az első részlet megfizetése után adható ki.

(6) Ha az építtető nem él építési jogosultságával, a korábban befizetett megváltási díjat nem igényelheti vissza abban az esetben, ha az önkormányzat szerződés alapján már kötelezettséget vállalt a parkolóhely megvalósítására. A megváltott parkoló-szükségletet az adott ingatlanon történő későbbi építés során figyelembe kell venni.

(7) A befizetett megváltási összeget az önkormányzat költségvetésében elkülönítetten kell kezelni, az ilyen célra befizetett összeget kizárólag belterületi parkolóhelyek létesítésére vagy karbantartására lehet felhasználni.

(8) Az e paragrafus, valamint a 2. § (2) bekezdés szerint kiépített parkoló a továbbiakban önkormányzati tulajdonként funkcionál, arra az építő, illetve az építtető sem tulajdonjogot, sem kizárólagos használati jogot nem szerez.

(9) Az önkormányzat és fenntartásában lévő intézményei mentesülnek a (2) bekezdés szerinti díj megfizetése alól.

4. Átmeneti rendelkezések

4. § (1) Már meglévő épületek átépítése és rendeltetésének megváltoztatása esetén kizárólagosan az új rendeltetéshez előírt számú többlet parkoló-igényt kell megállapítani.

(2) E rendelet előírásait a folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell.

5. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.