Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2020. (VIII.31.) önkormányzati rendelete

a behajthatatlan követeléssel kapcsolatos eljárásról valamint a követelés elengedésének eseteiről és módjáról

Hatályos: 2020. 09. 01

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya

 1. §


 1. Jelen önkormányzati rendelet hatálya kiterjed Csákvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) és intézményi, azaz a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal, a Csákvári Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde, a Floriana Könyvtár és Közösségi tér (a továbbiakban: intézmény) behajthatatlan követelésével kapcsolatos eljárásra, valamint az általuk nyilvántartott követelés elengedésének eseteire és módjára, kivéve az adóbehajtás alatt álló követelést.
 2. Jelen önkormányzati rendelet alkalmazásában követelésnek minősül a behajthatatlanná nem minősített, valamint a behajthatatlanná minősített követelés.
 3. Behajthatatlan követelés:
 1. amelyre az adós ellen vezetett végrehajtás során nincs fedezet, vagy a talált fedezet a követelést csak részben fedezi (amennyiben a végrehajtás közvetlenül nem vezetett eredményre és a végrehajtást szüneteltetik, az óvatosság elvéből következően a behajthatatlanság - nemleges foglalási jegyzőkönyv alapján - vélelmezhető),
 2. amelyet a hitelező a csődeljárás, a felszámolási eljárás, az önkormányzatok adósságrendezési eljárása során egyezségi megállapodás keretében elengedett,
 3. amelyre a felszámoló által adott írásbeli igazolás (nyilatkozat) szerint nincs fedezet,
 4. amelyre a felszámolás, az adósságrendezési eljárás befejezésekor a vagyonfelosztási javaslat szerinti értékben átvett eszköz nem nyújt fedezetet,
 5. amelyet eredményesen nem lehet érvényesíteni, amelynél a fizetési meghagyásos eljárással, a végrehajtással kapcsolatos költségek nincsenek arányban a követelés várhatóan behajtható összegével (a fizetési meghagyásos eljárás, a végrehajtás veszteséget eredményez vagy növeli a veszteséget), amelynél az adós nem lelhető fel, mert a megadott címen nem található és a felkutatása „igazoltan” nem járt eredménnyel,
 6. amelyet bíróság előtt érvényesíteni nem lehet,
 7. amely a hatályos jogszabályok alapján elévült. 1. A követelés minősítése
 1. §


 1. A követelés felülvizsgálatát az önkormányzat és az intézménye évente legalább egyszer, legkésőbb a zárszámadást megelőzően a mindenkori hatályos belső szabályzatban foglaltaknak megfelelően elvégzi.
 2. Az önkormányzat és az intézménye évente, a zárszámadás előtt minősíti a követelést és szükség esetén javaslatot tesz annak leértékelésére, valamint értékvesztés elszámolására.
 3. A követelés minősítése alapján annak leértékeléséről, valamint az értékvesztés elszámolásáról értékhatárra tekintet nélkül az önkormányzat esetén a polgármester, az intézmény esetén az intézmény vezetője jogosult.
 4. A (3) bekezdés szerinti felülvizsgálat alapján a követelés minősítésén túl a követelés behajthatatlanná nyilvánításáról értékhatárra tekintet nélkül az önkormányzat esetében a polgármester, az intézmény esetén az intézmény vezetője dönt.
 5. A behajthatatlannak minősített követelés leírása nem minősül követelés elengedésnek. 1. A követelés elengedésével kapcsolatos szabályok
 1. §


 1. Az önkormányzat és az intézmény részben vagy egészben lemondhat a követeléséről:
 1. a követelés – a számviteli előírásoknak megfelelő kritériumok alapján – behajthatatlannak minősül,
 2. csődeljárási, felszámolási vagy adósságrendezési eljárás során egyezségi megállapodás keretében,
 3. felszámolási eljárás során, ha a felszámoló által írásban adott nyilatkozat alapján a követelés várhatóan nem térül meg,
 4. ha a követelés a végrehajtás során nem, vagy csak részben térül meg,
 5. bírósági egyezség keretében,
 6. ha az csak veszteséggel, vagy aránytalanul nagy költségráfordítással érvényesíthető,
 7. ha a kötelezett nem lelhető fel – a megadott címen nem található, a felkutatása dokumentáltan nem járt eredménnyel – és végrehajtás alá vontható vagyontárggyal nem rendelkezik,
 8. ha a lemondás az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseivel összhangban külön jogszabály által meghatározott közérdekű cél megvalósítását szolgálja,
 9. szervezetben fennálló önkormányzati tagság megszűnése esetén a szervezet létesítő okirat alapján járó vagyon tekintetében, ha az önkormányzatnak járó vagyon a szervezet további működését veszélyezteti,
 10. ha a jogerős hatósági határozatban előírt kötelezettségének nem teljesítése miatt a kötelezett terhére bírságot kiszabó határozat jogerőre emelkedését követő 60 napon belül a bírság alapjául szolgáló, elmulasztott kötelezettségének igazoltan eleget tett.
 1.  A 3. § (1) bekezdés a)-i) pontja szerinti követelés elengedéséről az önkormányzat és az intézmény esetén a képviselő-testület jogosult dönteni.
 2. A 3. § (1) bekezdés j) pontja szerint követelés elengedéséről értékhatárra tekintet nélkül a jegyző dönt.
 3. A követelés elengedésére jogosult az eljárás során mérlegeli különösen az adós pénzügyi helyzetét, személyi körülményeit, az önkormányzattal valamint az intézménnyel fenntartott üzleti és egyéb kapcsolatait, készségét és képességét, az elengedés esetleges előnyét és hátrányát.


 1. Záró rendelkezések

4. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Illés Szabolcs                                      Kiss Jolán                   

                        polgármester                                       címzetes főjegyző


Kihirdetési záradék:

A rendeletet kihirdettem:


Csákvár, 2020. augusztus 31.


                                                                                               Kiss Jolán

                                                                                         címzetes főjegyző