Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2019. (XI.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és egyéb helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 11/2015. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 11. 27 - 2020. 01. 02

Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2019. (XI.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és egyéb helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 11/2015. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében, 19. § (1) és (2) bekezdésében, 33. § (3) bekezdésében és a 36. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában foglalt feladatkörében eljárva, Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 35. § b) pont 2. alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Jogi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és egyéb helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 11/2015. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 22. § (1) bekezdés

  • 1. a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A lakbér mértéke a lakás alapterületéhez és szociális bérlakás esetén a komfort-fokozathoz igazodik a következők szerint:)

„a) Szociális bérlakás:

aa) komfortos lakás esetén: minimum 475.- Ft/m2, de minimum 25.470,- Ft/hó”,

ab) félkomfortos lakás esetén minimum 475,- Ft/m2, de minimum 19.055,- Ft/hó”,

2. c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A lakbér mértéke a lakás alapterületéhez és szociális bérlakás esetén a komfort-fokozathoz igazodik a következők szerint:)

„c) Piaci alapon:

ca) 2020. január 1. napja előtt kötött lakásbérleti szerződés esetében 765,- Ft/m2/hó

cb) 2020. január 1. napja után kötött lakásbérleti szerződés esetében 1.030,- Ft/m2/hó.”

2. § (1) Ez a rendelet 2020. január 1-jén napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.