Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2016. (XII.1.) önkormányzati rendelete

a közterület-használat egyes kérdéseiről szóló 14/2013. (IX. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 01. 01 - 2017. 01. 02

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 35. § b) pont 2. alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Jogi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. § A közterület-használat egyes kérdéseiről szóló 14/2013. (IX. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A jogosult a közterület használatért az 1. melléklet szerinti közterület használati díjat köteles fizetni.”


2. § Hatályát veszti a R. 11. §-a.


3. § A R. az 1. melléklettel egészül ki.


4. § (1) Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.
             Illés Szabolcs                                                                  Tóth Jánosné

                   polgármester                                                                   címzetes főjegyző


ZÁRADÉK:

A rendeletet kihirdettem:


Csákvár, 2016. december 1.                                                              Tóth Jánosné

                                                                                                        címzetes főjegyző


Mellékletek