Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati kitüntetések, díjak alapításáról, adományozásuk rendjéről szóló 24/2016. (X. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 04. 28 - 2017. 04. 29

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 16/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 35. § b) pont 2. alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Jogi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. § Az önkormányzati kitüntetések, díjak alapításáról, adományozásuk rendjéről szóló 24/2016. (X. 28.) önkormányzati rendelet 5. §-a az alábbi (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) E rendeletben megfogalmazott kitüntetések a képviselő-testület tagjainak és a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozóiknak a képviselői megbízatás ideje alatt csak kivételesen adhatóak. A kivételességről a képviselő-testület külön határozatban dönt.”


2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.




                       Illés Szabolcs                                                                Tóth Jánosné

                       polgármester                                                             címzetes főjegyző



ZÁRADÉK:

A rendeletet kihirdettem:                                                                     Tóth Jánosné

Csákvár, 2017. április 27.                                                                címzetes főjegyző