Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017. (II.1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 02. 02 - 2017. 02. 03

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2016. (IX. 29.) 35. § b) pont 2. alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Jogi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. § Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület alakuló, rendes, rendkívüli ülést és közmeghallgatást tart.”


2. § Az SZMSZ 5. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A képviselő-testület a kötelezettségeit megszegő önkormányzati képviselő tiszteletdíját legfeljebb 25%-kal, maximum 12 havi időtartamra csökkentheti, természetbeni juttatását ugyanilyen időtartamra megvonhatja. Ismételt kötelezettségszegés esetén a csökkentés, megvonás újra megállapítható.”


3. § Az SZMSZ 36. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„36. § Településfejlesztési Bizottság

a)Javaslattételi jogkörében eljárva

 1. Javaslatot tesz a város rendezési programjával, rendezési tervvel kapcsolatban, véleményezi a településszerkezeti és szabályozási tervet, helyi építési szabályzatot.
 2. Javaslatot tesz építésügyi igazgatás körébe tartozó helyi társadalmi viszonyok rendeletben történő szabályozására.
 3. Javaslatot tesz helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánítására.
 4. Javaslatot tesz egyes területek zajvédelmi szempontból történő védetté nyilvánítására.
 5. Javaslatot tesz az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok értékesítésére, ingatlanok vásárlására.
 6. Javaslatot tesz az önkormányzat tulajdonát képező eszközök, ingatlanok, közművek műtárgyak stb. a lakosság jobb és hatékonyabb ellátását biztosító működtetésére.
 7. Javaslatot tesz a Kulturált környezetű lakóház elismerő cím adományozására
 8. Javaslatot tesz a közlekedés-fejlesztési és tömegközlekedést érintő fejlesztési kérdésekben.
 9. Javaslatot tesz a forgalomképes vagyontárgy vásárlása, cseréje, értékesítése, megterhelése, bérbe-, használatba adása, gazdasági társaságba történő bevitele, a tulajdonviszonyok bármilyen változását eredményező jogügylet megkötéséről.
 10. Figyelemmel kíséri a közellátást. Javaslatot tesz egyes, esetleges új szolgáltatói ágak hirdetés vagy más úton történő felkutatására és a közellátás javítása érdekében történő letelepítésére.

b)Véleményezési jogkörében eljárva

1.Véleményezi az éves költségvetési rendeletek, azok végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámolók tervezetét.

 1. Véleményezi és döntésre előkészíti a település infrastrukturális fejlesztéséhez kapcsolódó pályázatokat, azok kivitelezésére vonatkozó ajánlattételi felhívások műszaki tartalmát, a kivitelező kiválasztására vonatkozó előterjesztéseket.
 2. Véleményezi a kereskedelmi létesítmények, piacok telepítésének helyét, feltételeit.
 3. Véleményezi és döntésre előkészíti az önkormányzat kezelésében lévő utak tisztántartására, illetőleg a hó eltakarítására vonatkozó felkészülési tervet.
 4. Véleményezi a közbeszerzési eljárás rendjével kapcsolatos önkormányzati rendeletek tervezetét, valamint a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések szabályozását.
 5. Véleményezi a Közbeszerzési Tervet, véleményezi továbbá a települési közmű és közúthálózat, valamint a közlekedés fejlesztésére készített előterjesztéseket.
 6. Véleményezi a közterületek használatának rendjével kapcsolatos önkormányzati rendelet tervezetét.
 7. Véleményezi és döntésre előkészíti az önkormányzat tulajdonát képező intézmények, lakások fejlesztéséhez, felújításához, karbantartásához kapcsolódó pályázatokat, azok kivitelezésére vonatkozó ajánlattételi felhívások műszaki tartalmát valamint a kivitelező kiválasztására vonatkozó előterjesztéseket.
 8. Előkészíti, véleményezi a vállalkozási, kereskedelmi, informatikai és közbiztonsági területet érintő testületi előterjesztéseket.

c)Általános feladatai:

1.Részt vesz a helyi közutak tekintetében a forgalmi rend kialakításában.

 1. Figyelemmel kíséri a város munkaerőhelyzetét. Javaslatot tesz egyes gazdálkodó személyek, vagy szervezetek megkeresésére, és munkahelyteremtés céljából történő letelepítésére.
 2. Segítséget nyújt a falugazdásznak a lakosság részére önszerveződés útján létrehozható termelői és értékesítői körök megalakításához, ezek működtetésének megszervezéséhez.
 3. Kapcsolatot tart a település infrastrukturális hálózatának üzemeltetőivel, véleményezi azok díj-megállapítási, fejlesztési, felújítási javaslatait.
 4. Előkészíti, véleményezi a szakterületét érintő kérdésekben a Képviselő-testület részéről pályázat benyújtására vonatkozó javaslatot.
 5. Közreműködik az önkormányzat gazdasági programjának előkészítésében.
 6. Ellenőrzi a beruházások időtartama alatt a pótmunka igények jogosságát, a műszaki ellenőr szakvéleménye alapján. Javaslatot tesz a Képviselő-testületnek a tartalékkeret felhasználásáról, valamint a pótmunka/többletmunka kifizetéséről.
 7. Kezdeményezi, véleményezi a kommunális szilárd- és folyékony hulladék elhelyezésével, ártalmatlanításával kapcsolatos előterjesztéseket. Figyelemmel kíséri az illegális hulladéklerakás megszűntetésére tett lépéseket, intézkedéseket. Javaslatokat készít elő, kezdeményez a település területén a lakossági háztartásban keletkező veszélyes hulladékok begyűjtésének, kezelésének, elhelyezésének módjára. Véleményezi a közszolgáltatásokkal, különös tekintettel a közterület fenntartásával, településtisztasággal kapcsolatos előterjesztéseket.
 8. Együttműködik a rendőrséggel, tűzoltósággal, polgárőrséggel, a polgári védelemmel, a honvédségi rendészettel és a velük kötendő együttműködési megállapodások tervezetét véleményezi.
 9. Foglalkozik továbbá minden olyan feladattal, melynek véleményezésére, kidolgozására a képviselő-testület felkéri.”


4. § Az SZMSZ 37. § b.) pontja a következő alponttal egészül ki:

„1. Véleményezi az éves költségvetési rendeletek, azok végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámolók tervezetét.”


5.§ Az SZMSZ 39. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az elnök összehívja a bizottságot a képviselő-testület határozata alapján vagy a bizottsági tagok ¼-ének napirendet tartalmazó, írásban benyújtott indítványára.”


6. § Az SZMSZ 39. § (7) bekezdésében a „bizottság elnöke írja alá” szövegrész helyébe a „bizottság elnöke és egy fő jegyzőkönyv hitelesítő írja alá” szöveg lép.


7. § (1) Hatályát veszti az SZMSZ

a) 2. §-a,

b) 9. § i) pontjának második mondata,

c) 9. § (3) bekezdés második mondata,

d) 10. § (4) bekezdés második mondata,

e) 11. § (1) bekezdésében a „rendszerint” szövegrész,

f) a 13. § (2) bekezdésében az „ill.” szövegrész,

g) a 19. § (2) bekezdés a) pontja,       

h) a 23. §-a,

i) a 33. §-a,

j) a 37. § a) pont 3. alpontjában az „oktatási” szövegrész,

k) a 37. § a) pont 4. alpontja,

l) a 41. §-a,

(2) Hatályát veszti az SZMSZ

a) 6. § b) pontjában

b) 10. § (3) bekezdésében

c) 13. § (1) és (2) bekezdésében

d) 19. § g) pontjában

e) 28. § (1) és (5) bekezdésében

f) 29. § (1) bekezdésében

g) 31. § (2) bekezdésében

h) 35. § b) pont 1. alpontjában

i) 37. § a) pont 2. alpontjában

j) 39. § (2) bekezdésében

k) 46. § (3) bekezdésében az „illetve” szövegrész.


8. § Az SZMSZ 44. § (3) bekezdés 4. pontjában található „ill. kistérségi társulásban” szövegrész helyébe „Társulási Tanácsnak” szövegrész kerül.


9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

                                   Illés Szabolcs                                                 Tóth Jánosné

                                   polgármester                                                   címzetes főjegyző
ZÁRADÉK

A rendelet kihirdettem:


Csákvár, 2017. február 1.

                                                                                                          Tóth Jánosné

                                                                                                      címzetes főjegyző