Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014 (IV.30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátátsok helyi szabályairól szóló 8/2012. (VI.1.) önk. rendelet módosításáról

A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 8/2012.(VI.1.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 05. 01 - 2015. 02. 28

Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2014 (IV.30.) önkormányzati rendelete


a szociális ellátások  helyi szabályairól szóló

8/2012. (VI.1.) önkormányzati rendelet módosításárólKötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 8/2012.(VI.1.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) módosítására a következő rendeletet alkotja:
1.§A R. 16/A. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:


 (1) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított önkormányzati segély összege a helyben szokásos legolcsóbb köztemetés összegének 10%-a, de elérheti annak teljes összegét, ha a temetési költségek viselése a kérelmező vagy családja létfenntartását veszélyezteti, feltéve, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem családban élőnél nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíjminimum összegének 180%-át, egyedül élő esetében a 250%-át.

(2) Nem jogosult segélyre az, akinek a temetési számla kiállításának időpontjától a kérelem benyújtásának napjáig több mint 45 nap eltelt.


2.§


A R. 14/A. § rendelkezéssel egészül ki, az alábbiak szerint: 


Szociális kölcsön  1. Pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő kamatmentes szociális kölcsön (továbbiakban: szociális kölcsön) nyújtható annak a személynek, aki olyan rendkívüli élethelyzetbe kerül, amely megélhetését súlyosan veszélyezteti (kórházi kezelés, közműdíjak és azokra való csatlakozás költségei,tűzeset, villámcsapás, haláleset, árvíz stb.), feltéve, hogy családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetében 300 %-át nem haladja meg.


  1. A szociális kölcsön összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hatszorosát.


  1. A szociális kölcsönben részesülő kérelme alapján a Polgármester indokolt esetben soron kívül engedélyezheti a kölcsön kifizetését.
  2. A kölcsön nyújtását és visszafizetésének feltételeit megállapodásban kell rögzíteni. A megállapodásnak tartalmaznia kell:

              a./ a kölcsön összegét,

              b./ a törlesztő részlet kezdetét,

              c./ visszafizetés rendjét ( 11 hónap),

              d./ visszafizetés garanciáit.


  1. Az Önkormányzat a kölcsön visszafizetésének vagy a törlesztő részlet befizetésének elmulasztása esetén - a harmadik eredménytelen felszólítás után - a végrehajtási eljárást megindítja.3.§


A R. 14. § . (4) helyébe a következő rendelkezés lép:  


A 14.§ (2) bekezdés a)-b) pontjában felsorolt önkormányzati segély megállapítható, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj legkisebb összegének 180%-át.4.§


Az R. 17/A. § (2) bekezdés hatályon kívül helyezésre kerül.


Ezen rendelet 2014. május 1-jén lép hatályba.


 Kötegyán, 2014. április 23.           Nemes János                                                               Dr. Tóth Albert

           polgármester                                                                      jegyző


Záradék:

Ezen rendelet 2014. április 30.-án kihirdetésre került.
Dr. Tóth Albert

jegyző