Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2020. (IX.29.) önkormányzati rendelete

a közművelődésről szóló 10/2018. (IX. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 10. 01 - 2020. 10. 02

Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. CXL. törvény 83/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 35. § b) pont 2. alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Jogi Bizottság, valamint a 37. § b) pont 1. alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Humán Erőforrások Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. § (1) A közművelődésről szóló 10/2018. (IX. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet)

a) 3. § (3) bekezdés a) pontjában a „Floriana Könyvtár és Közösségi Teret” szövegrész helyébe a „Floriana Könyvtár és Közösségi Házat”,

b) 4. §-ában az „a közösségi tér mellett” szövegrész helyébe az „a közművelődési intézmény mellett”,

c) 7. §-ában a „Floriana Könyvtár és Közösségi Tér” szöveg helyébe a „Floriana Könyvtár és Közösségi Ház

szöveg lép.

2. § A Rendelet 2. § a)-e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítését, működésük támogatását, fejlődésük segítését, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítását,

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztését,

c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítását,

d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítását,

e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítását.”


3. § Hatályát veszti a 2. § f) és g) pontja.


4. § (1) Ez a rendelet 2020. október 1. napján lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
                                    Illés Szabolcs                                                  Kiss Jolán

                                    polgármester                                                   címzetes főjegyző


ZÁRADÉK

A rendelet kihirdettem:

 Csákvár, 2020. szeptember 29.

                                                                                                          Kiss Jolán

                                                                                                      címzetes főjegyző