Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2020. (VII.13.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, térítési díjáról és a gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról

Hatályos: 2020. 08. 01

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében, és a 151. § (2f) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. Általános rendelkezések

1.§ E rendelet hatálya a Úrhida Község Önkormányzat fenntartásában működő Tündérkert Óvoda és Bölcsőde által nyújtott gyermekek napközbeni ellátására, a Tündérkert Óvoda és Bölcsőde és a Géza Fejedelem Általános Iskola által biztosított gyermekétkeztetésre és a fenti szolgáltatások igénybevevőire terjed ki.


2.§ (1) E rendelet alkalmazásában az egyes ellátási formáknál használt fogalmakat – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – az Szt. 4. § - a, valamint a Gyvt. 5. § - a szerint kell értelmezni.

(2) E rendelet alkalmazásában:

1. lakóhely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló
1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nyt.) 5. § (2) bekezdése szerinti fogalom,

2.    tartózkodási hely: a Nyt. 5. § (3) bekezdése szerinti fogalom.


2. Az ellátások rendszere és igénybevétele


3.§ (1)Az önkormányzat személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásként biztosítja a családsegítést.

(2) Személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások formái:

a) gyermekjóléti szolgálat,

b) bölcsődei ellátás.

(3) Természetbeni ellátások formái:

a) óvodai

 b) általános iskolai

gyermekétkeztetés.

(4) Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatást az önkormányzat a Sárrét Kistáj Önkormányzati Társulás (székhelye: 8151 Szabadbattyán, Csíkvár tér 1. ) útján biztosítja.


 (5) Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátást biztosító intézmények:

a) a (2) bekezdés a) pontjában foglalt szolgáltatás esetében a Sárrét Kistáj Önkormányzati Társulás (székhelye: 8151 Szabadbattyán, Csíkvár tér 1. );

b) a (2) bekezdés b) pontban foglalt szolgáltatás esetében az önkormányzat fenntartásában lévő Tündérkert Óvoda és Bölcsőde.


(6) Gyermekétkeztetést biztosító intézmények:

a) a (3) bekezdés a) pontjában foglalt szolgáltatás esetében az önkormányzat fenntartásában lévő Tündérkert Óvoda és Bölcsőde;

b) a (3) bekezdés b) pontjában foglalt szolgáltatás esetében Úrhida Község Önkormányzata (székhelye: 8142 Úrhida, Kossuth L. u. 66.).


4.§ (1) Az ellátások igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának módja:

a) A 3. § (2) bekezdés b) pontja szerinti ellátás igénylése esetén a kérelmet az intézmény vezetőjénél az ellátott törvényes képviselőjének kell benyújtania írásban, az intézmény szakmai programjában meghatározott formanyomtatványon. Az intézmény vezetője a kérelmet a Gyvt. 41. §-ában és a 43. § (3) bekezdésében rögzített szempontok szerint elbírálja, és a Gyvt.-ben foglaltak szerinti döntéséről írásban értesíti a kérelmezőt.

b) A 3. § (3) bekezdése szerinti ellátások igénylése esetén a kérelmet a gyermeket gondozó szülőnek, törvényes képviselőnek írásban, az intézmény vezetőjénél kell benyújtania. Az intézmény vezetője a kérelem elbírálását követően a Gyvt. 21/A. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint biztosítja a gyermekétkeztetést.


(2) A gyermekek napközbeni ellátása szolgáltatás igénybevételének megkezdése előtt az ellátást igénylő törvényes képviselőjével az intézmény vezetője – az intézmény szakmai programjában szereplő a Gyvt. 32. § (7) bekezdése szerinti tartalommal – a Gyvt. 32. § (5) bekezdésében megjelölt megállapodást (továbbiakban: Megállapodás) köt.


(3) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményi jogviszony megszűnik:

a) a Gyvt. 37/A. §-a szerinti vagy

b) a (2) bekezdés szerinti Megállapodásban foglalt

esetekben.


3. Személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért és a gyermekétkeztetésért fizetendő díjak


  1. § (1) A 3. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott szolgáltatás intézményi térítési díjának összegét az 1. melléklet tartalmazza.


(2) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait a 2. melléklet tartalmazza.


(3) A tárgyévre tervezett adatok alapján számított szolgáltatási önköltség egy ellátottra jutó évi, havi és napi összegét a 3. melléklet tartalmazza.


(4) Az intézményi térítési díjak alapjául szolgáló a Gyvt. 147. § (1) bekezdésében szabályozott szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás egy főre jutó napi összegének a különbözetét a 4. melléklet tartalmazza.


4. Záró rendelkezések


6.§ Ez a rendelet 2020. augusztus 1-én  lép hatályba.

7.§ Hatályát veszti Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének az intézményi élelmezési nyersanyagköltség és az étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 32/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelete.                 Bognár József                                                                   dr. Pahola Tünde

                  polgármester                                                                              jegyző