Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2020. (VII.13.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, térítési díjáról és a gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról

Hatályos: 2020. 08. 01- 2022. 08. 31

Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2020. (VII.13.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, térítési díjáról és a gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról

2020.08.01.

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében, és a 151. § (2f) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya a Úrhida Község Önkormányzat fenntartásában működő Tündérkert Óvoda és Bölcsőde által nyújtott gyermekek napközbeni ellátására, a Tündérkert Óvoda és Bölcsőde és a Géza Fejedelem Általános Iskola által biztosított gyermekétkeztetésre és a fenti szolgáltatások igénybevevőire terjed ki.

2. § (1) E rendelet alkalmazásában az egyes ellátási formáknál használt fogalmakat – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – az Szt. 4. § - a, valamint a Gyvt. 5. § - a szerint kell értelmezni.

(2) E rendelet alkalmazásában:

1. lakóhely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nyt.) 5. § (2) bekezdése szerinti fogalom,

2. tartózkodási hely: a Nyt. 5. § (3) bekezdése szerinti fogalom.

2. Az ellátások rendszere és igénybevétele

3. § (1) Az önkormányzat személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásként biztosítja a családsegítést.

(2) Személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások formái:

a) gyermekjóléti szolgálat,

b) bölcsődei ellátás.

(3) Természetbeni ellátások formái:

a) óvodai

b) általános iskolai

gyermekétkeztetés.

(4) Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatást az önkormányzat a Sárrét Kistáj Önkormányzati Társulás (székhelye: 8151 Szabadbattyán, Csíkvár tér 1. ) útján biztosítja.

(5) Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátást biztosító intézmények:

a) a (2) bekezdés a) pontjában foglalt szolgáltatás esetében a Sárrét Kistáj Önkormányzati Társulás (székhelye: 8151 Szabadbattyán, Csíkvár tér 1. );

b) a (2) bekezdés b) pontban foglalt szolgáltatás esetében az önkormányzat fenntartásában lévő Tündérkert Óvoda és Bölcsőde.

(6) Gyermekétkeztetést biztosító intézmények:

a) a (3) bekezdés a) pontjában foglalt szolgáltatás esetében az önkormányzat fenntartásában lévő Tündérkert Óvoda és Bölcsőde;

b) a (3) bekezdés b) pontjában foglalt szolgáltatás esetében Úrhida Község Önkormányzata (székhelye: 8142 Úrhida, Kossuth L. u. 66.).

4. § (1) Az ellátások igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának módja:

a) A 3. § (2) bekezdés b) pontja szerinti ellátás igénylése esetén a kérelmet az intézmény vezetőjénél az ellátott törvényes képviselőjének kell benyújtania írásban, az intézmény szakmai programjában meghatározott formanyomtatványon. Az intézmény vezetője a kérelmet a Gyvt. 41. §-ában és a 43. § (3) bekezdésében rögzített szempontok szerint elbírálja, és a Gyvt.-ben foglaltak szerinti döntéséről írásban értesíti a kérelmezőt.

b) A 3. § (3) bekezdése szerinti ellátások igénylése esetén a kérelmet a gyermeket gondozó szülőnek, törvényes képviselőnek írásban, az intézmény vezetőjénél kell benyújtania. Az intézmény vezetője a kérelem elbírálását követően a Gyvt. 21/A. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint biztosítja a gyermekétkeztetést.

(2) A gyermekek napközbeni ellátása szolgáltatás igénybevételének megkezdése előtt az ellátást igénylő törvényes képviselőjével az intézmény vezetője – az intézmény szakmai programjában szereplő a Gyvt. 32. § (7) bekezdése szerinti tartalommal – a Gyvt. 32. § (5) bekezdésében megjelölt megállapodást (továbbiakban: Megállapodás) köt.

(3) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményi jogviszony megszűnik:

a) a Gyvt. 37/A. §-a szerinti vagy

b) a (2) bekezdés szerinti Megállapodásban foglalt

esetekben.

3. Személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért és a gyermekétkeztetésért fizetendő díjak

1. § (1) A 3. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott szolgáltatás intézményi térítési díjának összegét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A tárgyévre tervezett adatok alapján számított szolgáltatási önköltség egy ellátottra jutó évi, havi és napi összegét a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az intézményi térítési díjak alapjául szolgáló a Gyvt. 147. § (1) bekezdésében szabályozott szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás egy főre jutó napi összegének a különbözetét a 4. melléklet tartalmazza.

4. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet 2020. augusztus 1-én lép hatályba.

7. § Hatályát veszti Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének az intézményi élelmezési nyersanyagköltség és az étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 32/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet

Bölcsődei gondozás intézményi térítési díjának összege

A

B

C

1.

Intézmény és ellátás megnevezése

térítési díj napi összege
ÁFA nélkül
gyermekenként

Intézményi térítési díj havi összege
ÁFA nélkül
gyermekenként

2.

Tündérkert Óvoda és Bölcsőde
bölcsődei gondozás

0.- Ft/ellátási nap

0.- Ft/ellátási hónap

2. melléklet

Gyermekétkeztetés és vendég étkeztetés intézményi térítési díja

A

B

C

D

E

1


Étkezési forma

Nyersanyagnorma összegével megegyező intézményi térítési díj egy ellátottra jutó napi összege

Intézményi térítési díj ÁFA-val növelt egy ellátottra jutó napi összege

Rezsi
(ÁFA-val növelt intézményi térítési díj 60 %-a)

2008. évi III. törvény 2. § -a szerinti kerekítési szabályok figyelembe vételével meghatározott intézményi térítési díj egy ellátottra jutó napi összege

2

Bölcsődei ellátás (4 x-i étkezés)


395.-Ft/adag


502.-Ft/adag

-


500.-Ft/adag

3

Óvodai ellátás (3x-i étkezés)


323.- Ft/adag


410.-Ft/adag

-


410.-Ft/adag

4

Óvodai diétás ellátás
(3x-i étkezés)


379.- Ft/adag


481.-Ft/adag

-


480.-Ft/adag

5

Általános Iskolai ellátás
(3x-i étkezés)


402.- Ft/adag


511.-Ft/adag

-


510.-Ft/adag

6

Általános Iskolai ellátás
(1x-i étkezés, csak ebéd)


276.- Ft/adag


351.-Ft/adag

-


350.-Ft/adag

7

Általános Iskolai diétás ellátás (3x-i étkezés)


429.- Ft


545.-Ft/adag

-


545.-Ft/adag

8

Általános Iskolai diétás ellátás (1x-i étkezés, csak ebéd)


255.-Ft/adag


324.-Ft/adag

-


325.-Ft/adag

9

Táborozó gyermek ellátás (1x-i étkezés, csak ebéd)


300.- Ft/adag


381.-Ft/adag


229.-Ft/adag


610.-Ft/adag

10

Táborozó gyermek (3x-i étkezés)


385.- Ft/adag


489.-Ft/adag


294.-Ft/adag


785.-Ft/adag

11

Táborozó gyermek (4x-i étkezés)


428.- Ft/adag


544.-Ft/adag


326.-Ft/adag

870.-Ft/adag

12

Táborozó felnőtt (4x-i étkezés)


523.- Ft/adag


664.-Ft/adag


399.-Ft/adag


1.065.-Ft/adag

13


Óvodai dolgozó (ebéd)


307.-Ft/adag


390.-Ft/adag


234.-Ft/adag


625.-Ft/adag

14

Nyugdíjas (ebéd)


291.-Ft/adag


370.-Ft/adag


222.-Ft/adag


590.-Ft/adag

15


Vendég (ebéd)


355.- Ft/adag


451.-Ft/adag


271.-Ft/adag


720.-Ft/adag

3. melléklet

Bölcsődei gondozás 2020. évi önköltsége

A

B

C

D

1.

Intézmény és ellátás megnevezése


1 ellátottra jutó 2020. évi önköltség
évi összege
ÁFA nélkül


1 ellátottra jutó 2020. évi önköltség
havi összege
ÁFA nélkül


1 ellátottra jutó 2020. évi önköltség
napi összege
ÁFA nélkül

2.

Tündérkert Óvoda és Bölcsőde
bölcsődei gondozás

1. 081. 163.- Ft/fő/év

90.097.-Ft/fő/ellátási hónap

4.680.- Ft/fő/ellátási nap

4. melléklet

A szolgáltatási önköltség és a központi támogatás költségének különbözete

A

B

C

D

E

F

1.


Intézmény és ellátás megnevezése


1 ellátottra jutó 2020. évi önköltség
napi összege
ÁFA nélkül


1 ellátottra jutó 2020. évi állami támogatás napi összege


1 ellátottra jutó 2020. évi étkeztetés napi költsége
ÁFA-val


1 ellátottra jutó intézményi térítési díj maximális megállapítható napi összege 2020. évi
ÁFA nélkül


1 ellátottra jutó intézményi térítési díj maximális megállapítható napi összege 2020. évi
ÁFA nélkül
(kerekítés szabályai szerint)

2.

Tündérkert Óvoda és Bölcsőde
bölcsődei gondozás

4.680.- Ft/fő/év

3.040.- Ft/fő/év

502.-
Ft/fő/év

1.138.- Ft/fő/ellátási nap

1.140.- Ft/fő/ellátási nap