Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2018. (VIII.1.) önkormányzati rendelete

az Itthon Csákváron Tanulmányi Ösztöndíjról

Hatályos: 2019. 06. 19 - 2020. 01. 30(Egységes szerkezetben a 15/2018. (XI. 30.) önkormányzati rendelettel)


Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 35. § b) pont 2. alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Jogi Bizottság, valamint a 37. § b) pont 1. alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Humán Erőforrások Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1. § (1) E rendelet hatálya – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – Csákvár város közigazgatási területén állandó lakcímmel rendelkező13. életévüket betöltött, de 28. életévüket még be nem töltött személyek természetes személyekre terjed, akik a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) szerinti teljes idejű nappali képzésben részt vevő hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek, vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) szerinti nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulói jogviszonnyal rendelkeznek.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki

a) a honvéd tisztjelöltekre,

b) a rendvédelmi oktatási intézmény tisztjelöltjeire,

c) a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú hallgatóira, valamint

d) a rendészeti képzésben részt vevő ösztöndíjas hallgatókra.


2. § E rendelet alkalmazásában:

  1. öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X.6.) Korm. rendeletben meghatározott, évenként változó összeg;
  2. háztartás: az egy lakásban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége;
  3. közeli hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott személyek.
  4. nettó jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 4. § (1) bekezdése szerinti jövedelem adóval és járulékokkal csökkentett része;
  5. [1]szociális rászorultság: egy háztartásban élő, vagy vele együtt költöző közeli hozzátartozó, élettárs egy főre jutó havi nettó igazolt jövedelme az ör öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének három és félszeresét” nem haladja meg.


2. Itthon Csákváron Tanulmányi Ösztöndíj


3. § (1) Az Itthon Csákváron Tanulmányi Ösztöndíj (a továbbiakban: ösztöndíj) pénzbeli szociális juttatás. Az ösztöndíj pályázat alapján, félévre megállapított, havonta folyósított juttatás.

(2) Ösztöndíjban részesülhetnek azok a szociálisan rászoruló személyek, akik

a) nappali rendszerű iskolai oktatás keretében gimnáziumban, szakgimnáziumban, szakközépiskolában (a továbbiakban együtt: középiskola), vagy

b) teljes idejű nappali munkarend szerinti alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben, felsőoktatási szakképzésben (a továbbiakban együtt: felsőoktatási intézmény)

folytatják tanulmányaikat.

(3) Az ösztöndíj forrása az EFOP-1.5.2.-16-2017-00011, "Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben-Csákváron és térségében" elnevezésű európai uniós projekt.

(4) Középiskolai tanulói jogviszonnyal rendelkező személyek részére az ösztöndíj havi egy főre jutó összege bruttó 25 ezer forint.

(5) Felsőoktatási intézményi hallgatói jogviszonnyal rendelkező személyek részére az ösztöndíj havi egy főre jutó összege bruttó 42 ezer forint.

(6) Az ösztöndíjban részesíthető személyek száma félévente

a) középiskolai tanulók esetében legfeljebb négy fő,

b) felsőoktatási intézmény hallgatói esetében legfeljebb négy fő.

(7) A megállapított ösztöndíj kizárólag a pályázó szociális rászorultsága, tanulmányi eredménye és közösségi szerepvállalása alapján ítélhető meg.


4. § (1) Az ösztöndíj odaítéléséről minden év szeptember utolsó napjáig, valamint február utolsó napjáig a Képviselő-testület dönt.

(2) Az ösztöndíj megállapítása félévre történik.

(3) Az ösztöndíjas ösztöndíjra való jogosultsága tanulói, hallgatói jogviszonya fennállásáig tart.

(4) Az ösztöndíj folyósítása október, valamint március hónapban kezdődik.

(5) Azokban a hónapokban, amelyekben az ösztöndíjas tanulói, vagy hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj folyósítása – a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül – teljes egészében szünetel. Amennyiben az ösztöndíjas az ösztöndíj folyósítása feltételeinek nem felel meg, az önkormányzat az ösztöndíj folyósítását megszünteti.


5. § (1) Az ösztöndíjas köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról a legrövidebb időn – de legfeljebb 15 napon – belül írásban értesíteni az önkormányzatot. Az értesítési kötelezettséget az ösztöndíjas 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:

a) neve, lakóhelye, elektronikus levelezési címe,

b) az ösztöndíjas képzésének megnevezése, munkarendje, finanszírozási formája,

c) a tanulmányok halasztása.

(2) Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából következő félévi fordulójából kizárható.

(3) Az ösztöndíjas 15 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat az önkormányzat részére jegybanki alapkamattal növelten visszafizetni. Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követően (június 30-ig, illetve január 31-ig) ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt.


3. Pályázat benyújtása, döntés


6. § (1) Az ösztöndíj pályázat útján – az 1. melléklet szerinti adatlap önkormányzathoz történő benyújtásával - félévente igényelhető.

(2) A pályázat benyújtásának határideje minden év február 14. és szeptember 14. napja.

(3) A középiskolai tanuló, valamint a felsőoktatási intézmény hallgatója akkor nyújthat be pályázatot, ha már rendelkezik a beiratkozott intézménynél lezárt féléves tanulmányi átlaggal.

(4) A pályázati eljárásban hiánypótlásnak helye nincs.

(5) A Képviselő-testület a pályázatot elutasítja, ha

a) a pályázat benyújtásának e rendelet szerinti feltétele hiányzik, vagy

b) azt nem az előírt formában terjesztették elő, vagy

c) az a határidő letelte után érkezett.


7. § (1) A pályázathoz csatolandó

a) a lakcímkártya másolata,

b) az oktatási intézmény igazolása a tanulmányi, hallgatói jogviszonyról,

c) az oktatási intézmény igazolása az utolsó lezárt félév tanulmányi eredményéről,

d) a pályázó által írt, legalább 1000, legfeljebb 2500 karakter terjedelmű önéletrajz, amely tartalmazza a pályázó szakmai elképzeléseit, az esetlegesen végzett tudományos, kutatói munka, tudományos diákköri tagság, közösségi szerepvállalás bemutatását,

e) a pályázó és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó, vagy élettárs jövedelméről szóló igazolás.

 (2) A jövedelemigazolásnak a pályázat benyújtását megelőző hat havi nettó jövedelemről szóló igazolást kell tartalmaznia.


8. § (1) Az ösztöndíj ódaítéléséről, a Humán Erőforrások Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) véleményének figyelembe vételével, a polgármester előterjesztése alapján a Képviselő-testület dönt.

(2) Amennyiben a Bizottság szükségesnek tartja, meghallgatja a pályázót. A Bizottság véleménye tartalmazza a pályázatok rangsorolását.


9. § (1) A középiskolai tanulók és felsőoktatási intézményi hallgatók pályázatainak bírálata külön rangsorolással történik.

(2) A rangsorolásnál előnyben kell részesíteni

a) a szociálisan rászorultak közül azt, akinél az egy főre jutó jövedelem alacsonyabb,

b) az adott intézményben elért tanulmányi eredmények közül a magasabb tanulmányi átlagot,

c) a közösségi szerepvállalásnál a tevékenyebb pályázót.

(3) A pályázatok bírálati szempontonként külön kerülnek pontozásra. Az egyes pontok értékét a bírálati szempont alapján felállított sorrend száma adja.

(4) Az egyes pályázatok összpontszámát a bírálati szempontok alapján meghatározott értékek összege adja. A legkevesebb pontszámot kapó pályázók jogosultak ösztöndíjra.


10. § A pályázó a Képviselő-testület döntését követő 15 napon belül értesítést kap a pályázat eredményéről.


4. Záró rendelkezések


11. § Ez a rendelet 2018. szeptember 1. napján lép hatályba.


                Illés Szabolcs                                                                          Tóth Jánosné

                polgármester                                                                       címzetes főjegyzőZÁRADÉK:


A rendeletet a mai napon kihirdettem:


Csákvár, 2018. augusztus 1.


                                                                                                              Tóth Jánosné

                                                                                                           címzetes főjegyző


1. melléklet a(z)

9/2018. (VIII. 01.) önkormányzati rendelethez


PÁLYÁZATI ADATLAP


(Kérjük, az adatlapot ne szerkessze át!)

  1. A PÁLYÁZÓ ADATAI


1.1. A pályázó neve:1.2. A születési helye, ideje:1.3. A pályázó adóazonosító jele:


1.4. A pályázó bankszámlaszáma:


      Számlavezető pénzintézet neve:


1.5. A pályázó lakóhelye

      Megye:


      Település:


      Irányítószám:


      Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb):


      Házszám:


1.6. A pályázó postacíme


      Megye:      Település:      Irányítószám:      Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb):      Házszám:1.7. A pályázó elérhetőségei

       Név:


       Telefon:


       Fax:


       e-mail:


  1. TANULMÁNYOK


2.1. Oktatási intézmény neve

       Hivatalos név:


       Székhely:


       OM azonosító:


       Telefon:


       Fax:


       E-mail:


       Tanulói/hallgatói jogviszony kezdete:


2.2. Tanulmányi átlag

       Legutolsó tanév:


       Utolsó lezárt tanulmányi félév átlaga:  1. JÖVEDELEM


4.1. Egy főre jutó havi nettó jövedelem:

………………………. Ft


Kelt:  ….………………………………..

..……………………………………

                                                                                                                 pályázó aláírása

[1]

Módosította a 15/2018. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos: 2018. november 30-tól.

Mellékletek