Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2017. (VI.29.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, és a többletszolgáltatás ellentételezéseként a z önkormányzat, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről

Hatályos: 2021. 02. 01

Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 


1. §  E rendelet alkalmazásában:

a) alapszolgáltatás: a hivatali helyiségben hivatali munkaidőben történő házasságkötéssel összefüggő esemény;

b) hivatali helyiség: Közösségi Ház Színházterme 8142 Úrhida, Kossuth u. 66.

c) hivatali munkaidő: az Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkarend szerinti munkaidő;

d) többletszolgáltatás: hivatali helyiségen kívül vagy hivatali munkaidőn kívül, vagy hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötéssel összefüggő esemény.


2. § [1] Többletszolgáltatás engedélyezéséhez a rendelet 1. melléklete szerinti kérelmet kell benyújtani a jegyzőhöz a házasságkötés szándékának bejelentésével egyidejűleg.


2/A. § A az anyakönyvvezető a házasságkötés időpontját a házasulókkal folytatott egyeztetést követően az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (továbbiakban: At.) 27. § (2) bekezdésére, figyelemmel határozza meg.


3. § (1)[2] Az Önkormányzat hivatali helyiségben hivatali munkaidőn túl a házasságkötés lebonyolítását térítésmentesen biztosítja.


(2)[3] A hivatali helyiségen kívüli történő házaságkötés  lebonyolításának szolgáltatási díja 20.000.- Ft + ÁFA.


(3)[4] A hivatali helyiségen kívül, hivatali munkaidőn túli házasságkötés  lebonyolításának szolgáltatási díja a (2) bekezdésben meghatározott szolgáltatási díj összege.


(4)[5] A (2)-(3) bekezdésben foglalt díjak megfizetése alól a jegyző felmentést adhat, amennyiben a házasulók valamelyikének orvos által igazolt, közeli halállal fenyegető egészségügyi állapota vagy hivatalos okirattal igazolt, súlyosan mozgáskorlátozott vagy mozgásképtelen állapotot okozó betegsége miatt valamelyikük lakásán vagy gondozási helyén kérik a házasságkötés lebonyolítását.


(5) A jegyző a többletszolgáltatásra irányuló kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról határozattal dönt. A határozatban rendelkezni kell arról, hogy ha a kérelmezők a díjfizetési kötelezettségüknek a 4. §-ban meghatározott határidőre nem tesznek eleget, akkor a kérelmezett többletszolgáltatás részükre nem nyújtható.


4. §[6] A rendelet 3. §-ában meghatározott díjat az önkormányzat 11736006-15364380 számú költségvetési számlájára kell megfizetni, házipénztárba történő befizetéssel, átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással legkésőbb a házasságkötés időpontját megelőző 10. napig.


5. § [7]A házasságkötés lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt – választása szerint – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIV. törvény 98. §-ában meghatározott mértékű szabadidő, vagy eseményenkénti bruttó 15.000.- Ft díjazás illeti meg.


6. §    (1)     Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) Hatályát veszti az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló 4/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelet.

                     Bognár József                                              dr. Boda Zsuzsanna 

                     polgármester                                                       jegyző

[1]

Módosította a 12/2017. (VII.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2017. július 28-tól

[2]

Módosította a 12/2017. (VII.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2017. július 28-tól

[3]

Módosította a 12/2017. (VII.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2017. július 28-tól

[4]

Módosította a 12/2017. (VII.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2017. július 28-tól

[5]

Módosította a 12/2017. (VII.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2017. július 28-tól

[6]

Módosította a 12/2017. (VII.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2017. július 28-tól

[7]

Módosította a 12/2017. (VII.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2017. július 28-tól

Mellékletek