Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016. (V.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2016. 05. 31

Úrhida Község  Önkormányzat

Képviselő-testületének

6/2016. (V.30.) önkormányzati rendelete


az önkormányzat és költségvetési szervei

2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról


Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében  meghatározott feladatkörében eljárva – a  Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével -  a következőket rendeli el:

1. §   A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi zárszámadásának

                        1. bevételi főösszegét                                      567 367 ezer forintban

                        2. kiadási főösszegét                                       249 937 ezer forintban

                 hagyja jóvá.


2. §  A képviselő-testület a működési kiadási főösszeget                220 919 ezer forintban

            ebből:

            a) a személyi jellegű kiadásokat                                               122 579 ezer forintban

            b) a munkaadókat terhelő járulékokat                                        29 096 ezer forintban

            c) a dologi jellegű kiadásokat                                                    58 474   ezer forintban

            d) ellátottak pénzbeli juttatása                                               3 929 ezer forintban

            e) egyéb működési célú kiadások                                          6 841 ezer forintban


3. §  Az önkormányzat felújítási, felhalmozási kiadási főösszegét  24 357 ezer forintban

            ebből:

            a) a beruházások kiadásait                                                      20 721  ezer forintban

            b) a felújítások kiadásait                                                           3 636  ezer forintban

            c) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat                                        0  ezer forintban

      hagyja jóvá.

4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét

a.összesítetten az 1.1 melléklet,

b.kötelező feladatonként az 1.2 melléklet,

c.önként vállalt feladatonként az 1.3 melléklet,

d.felhalmozási kiadásait - az 1.4 melléklet szerint hagyja jóvá.


5. § Az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi

a.működési mérlegét a 2.1 melléklet

b.felhalmozási mérlegét a 2.2 melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §  A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei beruházási kiadásait beruházásonként részletezve a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §   Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási kiadásait kiemelt felújításonként a 4. melléklet tartalmazza.

8. §   Az önkormányzat a Európai uniós támogatással megvalósuló projektjeinek bevétele és kiadása nem keletkezett

9. §  A Képviselő-testület az Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi bevételeit és kiadásait  a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § A Képviselő-testület az Úrhidai Tündérkert Óvoda 2015. évi bevételeit és kiadásait  a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § A Képviselő-testület az önkormányzat év közben keletkezett költségvetési többlet felhasználását a költségvetési maradvány elszámolással egyidejűleg a 7. melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá.

12. § Az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeit évenkénti bontásban a 2. tájékoztató tábla mutatja be.

13. § Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön nem keletkezett.

14. § Az önkormányzatnak adósságállománya nem keletkezett.

15. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat az 3. tájékoztató tábla mutatja be.

16. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a

a)  a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről a 4.1 tájékoztató tábla,

b) a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról a 4.2 tájékoztató tábla,

17. §  A Képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 5. tájékoztató tábla szemlélteti.

18. §     (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az Önkormányzat és intézménye 2015. évi költségvetéséről szóló

     2./2015. (II.12.) önkormányzati rendelet.   Bognár József                                                                     dr. Boda Zsuzsanna

     polgármester                                                                                   jegyző


Záradék:

A rendeletet Úrhida Község Önkormányzat hirdetőtábláján 2016. május 30.  napján  kihirdettem.


/: dr. Boda Zsuzsanna:/

            jegyző