Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (IX.14.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező közszolgáltatásról

Hatályos: 2020. 10. 01- 2022. 08. 31

Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (IX.14.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező közszolgáltatásról

2020.10.01.

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott területi határai

1. § (1) Úrhida Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a rendeletben foglaltak szerint Úrhida község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére kötelező közszolgáltatást (továbbiakban: közszolgáltatás) szervez.

(2) A közszolgáltatás az ingatlanokon keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes tárolására szolgáló közműpótló létesítmény kiürítésére, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására és ártalmatlanítás céljából történő elhelyezésére terjed ki.

(2) A közszolgáltatás Úrhida község (a továbbiakban: település) közigazgatási területére terjed ki.

2. A közszolgáltató, a működési terület határai és az átadási hely

2. § (1) [1]Úrhida Község területén a közszolgáltatás teljesítésére a Hazai Kommunális Kft. 2458 Kulcs, Rózsahegyi u. 10. (továbbiakban: Közszolgáltató) jogosult.

(2) A Közszolgáltató működési területének határai megegyeznek Úrhida község közigazgatási területének határaival.

(3) [2] Úrhida község közigazgatási területén keletkezett, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás céljából történő átadási helye Székesfehérvári szennyvíztelep (Fejérvíz).

3. A közszolgáltatás ellátásának rendje, módja és időtartama

3. § (1) A közszolgáltatás ellátása a Közszolgáltató és az Önkormányzat között létrejött és írásban rögzített közszolgáltatási szerződés alapján történik. A közszolgáltatás időtartamát a közszolgáltatási szerződés határozza meg.

(2) A Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállításáról legkésőbb a megrendelést követő 3 munkanapon belül gondoskodik.

4. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei

4. § (1) A Közszolgáltató a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg.

(2) Közszolgáltató jogosult a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását megtagadni, ha egyértelműen megállapítható, hogy

a) a közműpótló létesítményben összegyűjtött szennyvíz az ürítés vagy a szállítás során a szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a begyűjtő járműben kárt okozhat, vagy a hasznosítás illetve kezelés során a szennyvíztisztító telep és műtárgyainak állagát veszélyeztetheti,

b) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mérgező, robbanó, veszélyes vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a háztartási szennyvízzel együtt nem gyűjthető, nem szállítható és nem minősíthető a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek.

5. § (1) A Közszolgáltató köteles

a) a közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről az ingatlantulajdonost írásban értesíteni vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni,

b) az ingatlantulajdonos bejelentése alapján, a vele egyeztetett időpontban a közszolgáltatást nyújtani,

c) a közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról az ingatlantulajdonost és az önkormányzatot - a változás bekövetkezte előtt - írásban értesíteni.

(2) A közszolgáltató a begyűjtött háztartási szennyvizet a 2. § (3) bekezdésében meghatározott átadóhelyre köteles szállítani.

5. Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei

6. § Az ingatlantulajdonos köteles

a) az ingatlanán keletkező, vagy onnan származó az ideiglenes tárolásra szolgáló közműpótló létesítmények ürítéséből származó, illetve a közüzemi csatornahálózatba, vagy más befogadóba, vagy szennyvíztisztítóba nem vezetett háztartási szennyvizet a környezetvédelmi és a közegészségügyi előírások, illetve az egyéb hatósági előírások szerint gyűjteni, valamint a közszolgáltatónak átadni,

b) a Közszolgáltató részére a közszolgáltatási díjat megfizetni,

c) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtése során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy az mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a település természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény-, és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja,

d) biztosítani a gyűjtőhely megközelíthetőségét a szállítójármű számára oly módon, hogy az elláthassa feladatát,

e) a Közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik,

f) a Közszolgáltató által végzett begyűjtést elősegíteni.

6. A közszolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei

7. § Az ingatlantulajdonosokkal megkötendő közszolgáltatásra vonatkozó szerződés legalább az alábbiakat tartalmazza:

a) a közszolgáltató adatait (név, cím),

b) a közszolgáltató ügyfélszolgálati adatait (cím, telefonszám, e-mail cím, ügyfélfogadási idő),

c) az ingatlantulajdonos számlázási adatait (természetes személyazonosító adatok: név, születési hely, idő, anyja neve, lakcím; szervezeti azonosító adatok: név, székhely, cím, adószám),

d) az érintett ingatlan címét és helyrajzi számát,

e) a közszolgáltatási díj összegét és alkalmazásának feltételeit,

f) a közszolgáltatási díj megfizetésének módját,

g) a szerződés módosításának, felmondásának, szüneteltetésének feltételeit,

h) irányadó jogszabályok meghatározását.

7. A közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettség, a közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

8. § (1) Az ingatlantulajdonos az Önkormányzat által szervezett Közszolgáltatást szükség szerint, de évente legalább 1 alkalommal köteles igénybe venni.

(2) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkezett és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz tárolására szolgáló közműpótló létesítményben gyűjtött háztartási szennyvíz kiürítésének szükségessége esetén annak elszállítását közvetlenül a Közszolgáltatónál rendeli meg, aki annak elszállításáról a rendelet 3. § (2) bekezdésében meghatározott idő alatt szállítja el.

8. Az ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettség, az alkalmazható díj legmagasabb mértéke, megfizetésének rendje, kedvezmények, a szolgáltatás ingyenessége

9. § (1) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás igénybevételéért köteles a közszolgáltató részére két díjtényezős közszolgáltatási díjat fizetni. A két díjtényezős közszolgáltatási díj alapdíjból és ürítési díjból áll, ami magába foglalja a rendelkezésre állás, a begyűjtés, szállítás és az ártalmatlanítás díját.[3]

(2) A közszolgáltatásért.fizetendő alapdíj 1.500,- Ft/félév + Áfa. Az ürítési díj mértéke lakossági igénybevétel esetén 1.750,- Ft//m3 + Áfa, közületi igénybevétel esetén 2.500. Ft/m3 +Áfa.

(3) A közszolgáltatási díjat az ingatlantulajdonos a Közszolgáltató által kiállított számla ellenében köteles megfizetni. A közszolgáltatási díj megfizetésének módját és határidejét a számla tartalmazza.

(4) A közszolgáltatás díját tartalmazó számla adataival, illetve összegszerűségével kapcsolatban az ingatlantulajdonos a Közszolgáltatónál kifogást emelhet, amelynek a számla kiegyenlítésére nincs halasztó hatálya. A Közszolgáltató az írásban benyújtott kifogást 30 napon belül kivizsgálja és arra érdemben írásban válaszol.

(5) Amennyiben a Közszolgáltató a kifogást jogosnak ítéli meg túlszámlázás esetén a többletösszeget az ingatlantulajdonos választása szerint vagy visszafizeti, vagy azt a soron következő, esedékes díjfizetési kötelezettségbe beszámítja.

10. § A képviselő-testület a közszolgáltatási díj megfizetésére vonatkozóan kedvezményt nem állapít meg.

9. Az üdülőingatlanokra, az időlegesen használt és a nem használt ingatlanokra vonatkozó sajátos szabályok

11. § Úrhida község közigazgatási területén üdülőingatlanként nyilvántartott ingatlan nem található, ezért a képviselő-testület üdülőingatlanokra vonatkozó sajátos szabályokat nem határoz meg.

12. § Az időlegesen használt ingatlanok tulajdonosai a közszolgáltatást szükség szerinti mértékben kötelesek igénybe venni.

13. § (1) Az ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettség alól a nem használt ingatlana esetében, amennyiben azon szennyvíz nem keletkezik.

(2) A mentesség érvényesítéséhez csatolni kell

a) a jegyző igazolását arról, hogy az ingatlanon sem állandó, sem tartózkodási hely bejelentést, és

b) a közüzemi vízszolgáltató igazolását arról, hogy az ingatlanon vízfogyasztást

nem tart nyilván.

10. A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések

14. § (1) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően: az ingatlantulajdonos személyének megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához szükséges és arra alkalmas adatbázis létrehozása és működtetése.

(2) A közszolgáltatást igénybevevő ingatlantulajdonosok nyilvántartásáról a Közszolgáltató gondoskodik.

(2) A közszolgáltatást igénybe vevő, illetve a közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlantulajdonosok nyilvántartásáról a Közszolgáltató gondoskodik.

(3) A Közszolgáltató belső szabályzatában köteles megteremteni és fenntartani az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodni az adatok biztonságáról, meghatározni azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltakra.

(4) A Közszolgáltató nyilvántartása a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdés g) pontjában meghatározott adatokat tartalmazza, mely adatokat az Önkormányzat a Közszolgáltató kérelmére a Közszolgáltató és az Önkormányzat között létrejött közszolgáltatási szerződés fennállásának időtartama alatt a Közszolgálatónak átad.

(5) A Közszolgáltató az (4) bekezdésben meghatározott adatokat – amennyiben e rendelet kivételt nem tesz – a közszolgáltatási szerződés létrejöttének időpontjától a közszolgáltatási szerződés megszűnésének időpontjáig kezeli.

(6) Az (5) bekezdéssel ellentétben, amennyiben az ingatlantulajdonosnak a közszolgáltatási szerződés megszűnésének időpontjában a Közszolgáltatóval szemben, közszolgáltatási díjhátraléka áll fenn, a Közszolgáltató az adatokat a hátralék, valamint a késedelmi kamat és a felmerült költségek összegének megtérüléséig, de legkésőbb a Vgt. 44/E. § (4) bekezdésében meghatározott időpontig tartja nyilván és kezeli.

(7) Az adatkezelést a Közszolgáltató azon munkavállalói végzik, akiknek az adatkezelés, feldolgozás és nyilvántartás a munkaköri feladatai közé tartozik. Az adatkezelést végzők e tevékenységüket úgy folytatják, hogy az adatokhoz az arra jogosulatlan személyek ne férjenek hozzá, ne ismerhessék meg.

(8) A Közszolgáltató a közszolgáltatás kapcsán rendelkezésére bocsátott adatokat kizárólag a közszolgáltatás biztosítása céljából használja fel, azokat harmadik személy részére tovább nem adja.

11. Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet 2015. szeptember 15-én lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelet.