Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017. (III.30.) önkormányzati rendelete

a tanyagondnoki szolgálatról

Hatályos: 2020. 09. 30


Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló módosított 1993. évi III. törvény 60. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 35. § b) pont 2. alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Jogi Bizottság, a 36. § c) pontja 10 alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Településfejlesztési Bizottság , valamint a 37. § b) pontja 13. alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Humán Erőforrások Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések

1. § Csákvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a 3. § szerinti ellátási területen tanyagondnoki szolgálatot működtet a 4. §-ban meghatározott célok megvalósítása érdekében.

2. § A tanyagondnoki szolgáltatás területi és személyi hatálya kiterjed Csákvár város közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyekre.

3. § A tanyagondnoki szolgálat ellátási területe: Móric major.

2. A tanyagondnoki szolgálat célja, feladatai

4. § A tanyagondnoki szolgáltatás célja:

a) a külterületen élők szociális alapellátások színvonalának javítása, jobb életminőség eléréséhez segítségadás,

b) a külterületi részek intézményhiányaiból eredő hátrányok enyhítése,

c) biztosítani a helyi adottságokhoz és sajátosságokhoz igazodó egyéni és közösségi szintű igények kielégítését,

d) a település külterületi részein lakó családok életfeltételeinek javítása,

e) a helyi társadalmi és civil szféra erősítése a jobb életminőség elérése érdekében,

f) a település külterületi részein az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása.

5. § (1) A tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatok:

a) közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó alapfeladatok,

b) közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó kiegészítő feladatok,

c) önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatások.

(2) A tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó alapfeladatok:

a) étkeztetésben való közreműködés,

b) házi segítségnyújtásban való közreműködés,

c) közreműködés a közösségi szociális információk szolgálatában,

d) egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítése,

e) óvodáskorú gyermekek szállítása.

[i]f) tömegközlekedési eszközök elérésében való közreműködés.

(3) A tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó kiegészítő feladatok:

a) közösségi-, művelődési-, sport- és szabadidős tevékenységek segítése,

b) egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása,

c) egyéb lakossági szolgáltatások, illetve a (2) bekezdésben meghatározottakon kívüli egyéb alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés.

(4) A tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó, az önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatások:

a) ételszállítás az önkormányzati intézménybe,

b) önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére,

c) a tanyagondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása.

(5) A tanyagondnoknak elsősorban az alapellátáshoz kapcsolódó szolgáltatási feladatokat kell ellátnia. A többi feladatot úgy kell ellátnia, hogy az, az alapellátáshoz kapcsolódó feladatellátással ne ütközzön.

(6) A tanyagondnoki szolgálat által ellátandó adatokat részletesen a szolgáltatás szakmai programja, valamint a tanyagondnok munkaköri leírása tartalmazza.

(7) A szállítási és az önellátási feladatok közül azokat kell ellátni, amit az igénybevevő önállóan nem tud megoldani, vagy az aránytalanul hosszú időt venne igénybe, továbbá aránytalanul nagy költséget róna rá.

(8) A tanyagondnoknak a feladatellátása során a gazdaságosságot is figyelembe kell vennie, ezért az egyedi szállítási igényeket lehetőség szerint csoportosan kell elvégezni, és azokat egyéb feladatellátással is társítani.

(9) Amennyiben a szállítási igények meghaladják a szállítási kapacitást, vagy ütköznek más feladatokkal, a tanyagondnok feladta a beérkező igények rangsorolása, a következő szempontok szerint:

a) előnyt élveznek a rendszeres szállítási feladatok, amelyek más intézmények munkarendjéhez igazítandók (különösen orvosi rendelési idő),

b) ezt követik a mindennapi életvitelhez szükséges szolgáltatások elérésének segítése (különösen: gyógyszerkiváltás, bevásárlás),

c) ezután következhetnek az egyéb lakossági szolgáltatások (különösen: árubeszerzés, szerviz), eseti igények (különösen: rendezvényekre eljutás).

3. Ellátás feltételei

6. § (1) A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselőjének kérelmére történik.

(2) A szolgáltatások igénybevétele iránti igényeket a tanyagondnoknál kell bejelenteni személyesen, telefonon vagy írásban. Az igények elbírálása fontossági szempont alapján történik, előnyben kell részesíteni a szociális alapellátási feladatokhoz kapcsolódó igényeket.

[ii](2a) Az ellátást igénybe vevő kérelméről a fenntartó képviselője dönt. Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt nem kell megállapodást kötni az ellátásról. Az ellátást igénybe vevő aláírása mellőzhető a tevékenységi naplóról.

(3) A tanyagondnoki szolgálat igénybevétele térítésmentes.

(4) A tanyagondnoki szolgáltatás megszűnik:

a) a kérelmező halálával,

b) a kérelmező lemondása által,

c) ha az ellátásban részesülő személy a szolgáltatásra nem szorul rá.

7. § (1) A tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatokat a tanyagondnok a szolgálat rendelkezésére álló gépjármű segítségével látja el.

(2) A tanyagondnok az elvégzett munkáról a tárgyévet követő minden év március 31-ig köteles beszámolni a képviselő-testületnek.

4. A tanyagondnoki szolgálat szervezeti keretei, finanszírozása

8. § (1) Az Önkormányzat biztosítja a tanyagondnoki szolgálat személyi, tárgyi és anyagi feltételeit.

(2) Az ellátást a tanyagondnok közalkalmazottként való alkalmazásával, valamint a tanyagondnoki gépjármű biztosításával, üzemeltetésével biztosítja az Önkormányzat.

(3) A tanyagondnoki szolgálat működésének költségeit az Önkormányzat az éves költségvetésében külön szakfeladaton biztosítja. A működtetés forrása az állami normatíva és az Önkormányzat támogatása.

(4) A tanyagondnoki szolgáltatást Csákvár város lakossága térítésmentesen veheti igénybe.

5. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet 2017. július 1. napján lép hatályba.
                        Illés Szabolcs                                                              Tóth Jánosné

                        polgármester                                                               címzetes főjegyzőZáradék:

A rendeletet kihirdettem:2017. március 30.                                                                               Tóth Jánosné

                                                                                                           címzetes főjegyző
[1] Módosította: a 26/2020 (IX.29.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos: 2020. szeptember 30.

[1] Módosította: a 26/2020 (IX.29.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos: 2020. szeptember 30.