Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2020. (V.29.) önkormányzati rendelete

a közterületek rendjéről és köztisztaságról, valamint az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 18/2015. (VII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 06. 01 - 2020. 06. 02

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában és 48. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Hatályát veszti a közterületek rendjéről és köztisztaságról, valamint az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 18/2015. (VII. 29.) önkormányzati rendelet 8/A. §-a.


2. § (1) Ez a rendelet 2020. június 1. napján lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon hatályát veszti.